A Presentacio Curriculum Infantil

 • Published on
  06-Dec-2014

 • View
  2.780

 • Download
  0

DESCRIPTION

 

Transcript

 • 1.
  • CURRCULUM DE LES ILLES BALEARS
 • Educaci infantil

2.

 • Decret 67/2008,de 6 de juny, pel qual sestableix lordenaci general dels ensenyaments de leducaci infantil, leducaci primria i leducaci secundria obligatria a les Illes Balears.
 • Decret 71/2008 , de 27 de juny, pel qual sestableix el currculum de leducaci infantil a les Illes Balears.
 • Decret 72/2008,de 27 de juny, pel qual sestableix el currculum de leducaci primria a les Illes Balears.

3.

 • Sentn percurrculumel conjunt dobjectius, competncies bsiques ( a leducaci obligatria ), continguts, mtodes pedaggics i criteris davaluaci que han de guiar la prctica educativa en aquesta etapa.

Decret dordenaci general. Article 7 Currculum 4.

 • Govern central : fixa els ensenyaments mnims
  • RD 1630/2006, de 29 de desembre, pel qual sestableixen els ensenyaments mnims del segon cicle deducaci infantil.
  • RD1513/2006, de 7 de desembre, pel qual sestableixen els ensenyaments mnims de leducaci primria.
 • Comunitats autnomes : elaboraci dels
 • currculums.
 • Centres : concreci dels currculums

5.

 • Decret de currculum deducaci infantil
 • de les Illes Balears
 • (0-6 anys)

6.

 • Currculum detapa: 0-6
 • Etapa educativa amb entitat prpia, amb coherncia amb leducaci primria

7.

 • Finalitats
  • Contribuir al desenvolupament fsic, emocional, afectiu, social i intellectual dels nins.
  • Fer atenci al moviment i als hbits de control corporal, a les manifestacions de la comunicaci i del llenguatge, a les pautes elementals de convivncia i relaci social, al descobriment de les caracterstiques fsiques i socials del medi en qu viuen, a lelaboraci duna imatge positiva i equilibrada de si mateixos i a ladquisici dautonomia personal.

8.

  • Decret (articulat)
  • Annex
  • Orientacions metodolgiques
  • rees
  • Introducci
  • Objectius generals
  • Continguts (per cicles)
  • Criteris davaluaci (per cicles)

Estructura del currculum 9.

 • Atenci a la diversitat, atenci individualitzada.
 • Orientaci cap a lafavoriment de la construcci de la prpia personalitat
 • Prevenci i resposta a les dificultats daprenentatge.
  • Activitats globalitzades, significatives i funcionals.
  • Metodologia basada en els vincles afectius, interessos, experincies, activitats i joc, en un ambient dafecte, confiana i seguretat, per potenciar lautoestima i la integraci.
  • Treball en equip del professorat.

Principis metodolgics i pedaggics (Decret) 10.

 • Linfant i la intervenci educativa:
 • Linfant, protagonista del propi aprenentatge
 • Afavoriment de la construcci de la prpia personalitat
 • Activitats globalitzades, significatives, funcionals
 • Importncia dels vincles afectius i del joc
 • Coordinaci i treball conjunt entre els dos cicles i amb led. primria
 • Lescola i el seu entorn:
 • Contextualitzaci de les activitats
 • Lescola com a comunitat daprenentatge. El treball cooperatiu
 • Recerca, exploraci i descobriment de lentorn
 • La comunicaci:
 • Adquisici i desenvolupament del llenguatge a travs dun enfocament comunicatiu
 • Respecte per la diversitat lingstica i cultural
 • Els espais i el temps : atenci ales necessitats i interessos dels infants i a ladquisicidautonomia

Orientacions metodolgiques (Annex-I) 11.

 • La diversitat a laula:anlisi i aprofitament. La diversitat com a font denriquiment
 • Famlia i escola:
 • Cooperaci famlia - escola.
 • Importncia dun bon model dacolliment i dadaptaci.
 • El paper dels educadors:
  • Treball en equip: Lequip docent i de cicle
  • Leducador/-a com a gestor de la complexitat de la vida a laula.
 • Lavaluaci:
  • Dels aprenentatges, processos daprenentatge i de la prctica docent
  • Lavaluaci com a instrument dacci pedaggica, de caire formatiu
 • Les famlies i lavaluaci
 • Per obtenir la informaci necessria
 • Com a destinatries de la informaci Com a partcips del procs educatiu

Orientacions metodolgiques (Annex-II) 12.

  • Coneixement de si mateix i autonomia personal
  • Coneixement de lentorn
  • Llenguatges: comunicaci i representaci
 • Tractament globalitzat: adquireixen sentit des de la seva complementarietat .

rees =mbits dactuaci 13.

 • Conscincia de si mateix i construcci de la prpia identitat a partir de la interacci amb els altres i amb lentorn
 • -Progressiu control motor
 • - Procs de diferenciaci dels altres
 • - Desenvolupament de la conscincia emocional
 • - Pas de la dependncia total a una independncia cada cop majorrespecte als adults
 • - Constataci de les prpies possibilitats i limitacions
 • Adquisici de progressiva autonomia en els diferents aspectes
 • Adquisici de valors i hbits
 • Relaci amb els altres

rea de coneixement de si mateix i autonomia personal 14.

 • Descobriment i representaci dels contextos de lentorn de linfant
 • Exploraci, representaci, comunicaci Investigaci de lentorn (incloent els aprenentatges de caire matemtic)
  • Per comprendre com funciona la realitat, linfant investiga el comportament i les propietats dobjectes i matries: actua i estableix relacions amb els elements del medi fsic, els explora i identifica, reconeix les sensacions que produeixen, anticipa els efectes de les seves accions sobre ells, detecta semblances i diferncies, ordena, quantifica, manipula, comunica, representa... Passant aix de la manipulaci a la representaci, origen de les habilitats lgiques matemtiques. Les tasques dinvestigaci responen al desig innat dexploraci i de coneixement del mn que t linfant i inicien lorganitzaci del procs de treball.
 • Incidncia en els valors de la identitat i de la interculturalitat
 • El medi s la realitat en la qual saprn i sobre la qual saprn

rea de coneixement de lentorn 15.

 • La comunicaci i la representaci com a nexe entre el mn interior i lexterior
 • Llenguatge corporal
  • s del cos amb intenci comunicativa i representativa. Les primeres intencions comunicatives es donen a travs del gest, la mirada, el plor i la rialla... Cal considerar el joc simblic i lexpressi dramtica com una manera de manifestar la prpia afectivitat i el coneixement del mn .
 • Llenguatge verbal
  • Lexpressi del que aprenen, pensen i senten s imprescindible per configurar la identitat personal, per conixer, per aprendre a fer, a ser i a conviure. El llenguatge oral s alhora objectiu i instrument.
  • En el segon cicle els infants han de descobrir i explorar els usos de la lectura i de lescriptura. Cal aprofitar el seu inters per iniciar el coneixement del text escrit, de forma significativa i funcional, per al coneixement prctic de si mateix, dels altres i del mn.
  • Cal atendre tamb al desenvolupament dactituds positives cap a la llengua catalana i cap a la dels altres i a la introducci a la llengua estrangera al segon cicle.

rea de llenguatges: comunicaci i representaci (I) 16.

 • Llenguatge artstic
  • Llenguatge plstic: manipulaci de materials, textures, objectes i instruments, i aproximaci respectuosa a les produccions dels companys i de lentorn per adquirir noves habilitats i destreses, vies personals dexpressi i per despertar la sensibilitat esttica i la creativitat.
  • Llenguatge musical: desenvolupament de capacitats vinculades a la percepci, al cant, a ls dobjectes sonors i dinstruments, al moviment corporal i a la creaci a partir de lescolta activa, lexploraci, la manipulaci i el joc amb els sons i amb la msica, per adquirir habilitats i destreses per a la producci, ls i la comprensi de sons amb sentit expressiu i comunicatiu i afavorir el despertar de la sensibilitat esttica.
 • Llenguatge Audiovisual i de les tecnologies de la informaci i la comunicaci
  • Els infants han de descobrir que les imatges i els sons, com les paraules, expliquen histries que han dinterpretar i han dutilitzar imatges, sons i paraules per construir missatges. A travs de les narracions i del dileg aprendran a diferenciar el mn imaginari del real. En aquest mbit adquireix rellevncia ls de les TIC.

rea de llenguatges: comunicaci i representaci (II) 17.

 • La preparaci cap a les competncies bsiques

18.

 • Orientacions metodolgiques
 • L infant s el protagonista del propi aprenentatge. A leducaci infantil el procs densenyament i daprenentatgesorienta cap al desenvolupament de les capacitats que permetran el posterior assoliment, al llarg de lescolaritzaci obligatria, de les competncies que es consideren bsiques per a lalumnat , que permetin laprenentatge al llarg de la vida i la socialitzaci en els entorns ms propers, a ms datendre la consecuci de les nocions bsiques dinterpretaci de la realitat que lenvolta, a travs del desenvolupament fsic, emocional, afectiu, social i intellectual dels infants.

19.

 • Objectius
 • rees= mbits dactuaci

Continguts treballats a travs dactivitats : Globalitzades Significatives Contextualitzades Funcionals Desenvolupament de les capacitats que permetran lassoliment de les competncies bsiques 20.

 • rea de llenguatges: comunicaci i representaci
 • Objectiu 9
 • Aproximar-se al coneixement dobres artstiques expressades en diferents llenguatges i, progressivament, als elements que les composen, realitzant activitats creatives, de representaci i dexpressi artstica .
  • rea de coneixement de si mateix i autonomia personal
  • Objectiu 7
 • Realitzar, de manera cada cop ms autnoma, activitats habituals i tasques senzilles per resoldre problemes de la vida quotidiana, augmentant el sentiment dautoconfiana i la capacitat diniciativa, i desenvolupant estratgies per satisfer les seves necessitats bsiques, per organitzar el treball i per comprovar els nous aprenentatges.

21. Suposem... Auna classe de 4 5 anys, un infant du un llibre amb imatges dobres de Joan Mir duna exposici que ha visitat. Les fotografies propicien la conversa a classe, i els infants aporten les seves experincies i coneixements sobre la pintura, opinen, aventuren hiptesi... La mestra proposa als alumnes investigar sobre el pintor. Desprs de vries setmanes, els infants reconeixen algunes obres del pintor, coneixen els trets ms importants del seu alfabet plstic (colors, elements que es repeteixen a la seva obra, materials...). Han fet produccions plstiques lliures suggerides per alguna de les seves obres o a partir dalguns dels elements dels seus quadres. Reconeixen el nom del pintor, molts lescriuen i, fins i tot, algun escriu el propi nom imitant la grafia de la signatura de Joan Mir. Han inventat histries a partir duna obra, han esbrinat la mida real dalgun quadre...

 • Han sorgit de linters i necessitats dels infants (sn significatius)
 • Shan construt integrant diferents mbits de coneixement (globalitzaci)
 • Han sorgit dun context real (contextualitzaci)
 • Permeten accedir a nous aprenentatges i proporcionen estratgies per a continuar aprenent (funcionalitat)

CONTINGUTS NO RELLEVANTS PER SI MATEIXOS, PER... ELS CONTINGUTS SN UN MITJ, NO UNA FINALITAT