Unitats De Competencia Instal·Lació

  • Published on
    21-Jun-2015

  • View
    575

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li> 1. Exercici http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/05/pdfs/BOE-A-2009-13001.pdfIDENTIFICACIN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADDenominaci: Operacions auxiliares de muntatge i manteniment de sistemes microinformtiques.Codi: IFCT0108Famlia Professional: Informtica i comunicacionsrea Professional: Sistemas i telemtica.Nivell de qualificaci professional: 1Qualificaci professional de referencial: Denominaci: OPERACIONS AUXILIARS DE MONTATGE DE COMPONENTS INFORMTICS. Codi: MF1207_1 Nivell de qualificaci professional: 1Associat a la Unitat de Competncia:UC1207_1 Realitzar operacions auxiliars de muntatge de equips microinformtica.Duraci: 130 horesUNIDAD FORMATIVA 1 Denominaci: MONTATGE DE COMPONENTS I PERIFRICS MICRO-INFORMTICS. Codi: UF0465 Duraci: 90 hores. Capacitats i caracterstiques davaluaci:C1: Descriure els elements elctrics i electrnics per manipular amb seguretat en les tasques de muntatge d'equips identificant instruments i normativa aplicables. Duraci: 18 hores.Continguts 1. Conceptes d'electricitat. Allants i conductors. El corrent elctric. Elements bsics d'un circuit. El circuit bsic. Magnituds. Intensitat. Diferncia de potencial (tensi). Resistncia. Mesura de magnituds. </li></ul> <p> 2. Activitats/temporalitzaci 1. Teoria sobre que s la electricitat:12h a. Classe expositiva: dels lexplicaci dels conceptes bsics de quins tipus deelectricitat tenim, quins sn els voltatges mes usuals per a cada un dels tipus decorrent 2. Quins materials sn allants i conductors:1h a. Classe interrogativa: dels conceptes de quins materials son els ms usuals iquina es la dificultat de passar el corrent a travs dells 3. Quins components cont un ordinador:1h a. Classe descobriment: del desmuntar un ordinador i mostrar com sn elscomponents, la seva ubicaci, i breu descripci de per a que serveix 4. Quins voltatges te cada un dels components:1h a. Classe expositiva: per mostrar als alumnes com s mesura el voltatge de cadaun dels components, quins maquinaris necessitem per poder realitzar 5. Mesura prctica dels components electrnics:1h a. Classe activa: dels alumnes realitzaran les mesures del maquinari 6. Que sn les resistncies:1h a. Classe interrogativa: dels conceptes de que es una resistncia quins materialsestan fets 7. Ubicaci correcte de les parts del ordinador i les seves mesures:1h a. Classe activa: Els alumnes tindran que realitzar les practiques de muntatge imesura en el maquinari. Avaluaci:Examen model R2D2 i practica model C3PO 1. Implementaci correcte de les formules2. Coneixements de les ubicacions dels diferents components dun ordinador3. Identificaci de les magnituds de diferents unitats 3. Prova practica Denominaci: PROVA DE COMPONENTS MICRO-INFORMTICS Unitat formativa: MUNTATGE DE COMPONENTS PERIFERICS I MICRO-INFORMTICS Objectius especfics de les respostes de la prctica: Descriure els elements elctrics i electrnics per manipular amb seguretat en les tasques de muntatge d'equips identificant instruments i normativa aplicablesDescripci: El alumne cal que realitzi un treball que obtindr tots el conceptes explicats a classe. Al alumne sel facilitar una pauta amb els apartats mnims que cal tenir el treball i una activitat prctica per comprovar lapartat de les capacitats. En el apartat prctic pot portar els apuntsMedis de realitzaci: Tutorial/ demostratiuInstruccions: El treball es realitzar de forma individual, te que tenir la bibliografia, ndex, portada, contraportada, i tots els apartats de la pauta Duraci: Un cap de setmana per el treball i 5 min per el apartat prctic. Avaluaci de la prctica Resultat que es te que demostrar: Indicadors del aconseguit i escales del esfor El alumne ha de ser capa de identificar els elements competent: mitjanant un treball solitari, que com a mnim ha de El treball constar el 60% de la nota, els criteris de tenir, tots el apartats de la fulla de practica. Tamb ha de valuaci vindran degut referent si no ha copiat text saber calcular les intensitats dels components mitjanant directe de internet, el desenvolupament de la teoria i una prctica practica que el professor indicar al alumne. el desenvolupament de elements similars que no consta en el requisits mnims.Lexercici prctic constar el 40% i es valorar la destresa per solucionar el problema i les respostes del alumne respecte les preguntes del professor 4. Capacitats i caracterstiques davaluaci:C2: Identificar components maquinari en un sistema microinformtic distingint les seves caracterstiques i funcionalitats, per a muntar, substituir-los i connectar-los a un PC.Duraci: 18 hores.Continguts2. Principis de funcionament de components elctrics y electrnics utilitzats en sistemes microinformtics. Components electrnics. Equips electrnics. Componentes elctrics. Seguretat en el us de les eines i components electrnics. Activitats/temporalitzaci1. Components electrnics.4h Classe expositiva: Mostrarem tots els components i conceptes ms basics de la electrnica, quin es el seu funcionament i quins models i varietats tenim. 2.Equips electrnics.5h Classe activa: Generarem unes petites prctiques per amb components electrnics per comprovar el seu funcionament. 3. Componentes elctrics.3 Classe expositiva: Mostrar tots el components i conceptes bsic de la electricitat Classe activa: muntatge de una vivenda i un quadre elctric 4.Seguretat en el us de les eines i components electrnics. 6h Classe expositiva: Normes de seguretat en vivenda i seguretat general respecte la electricitat. Avaluaci:Examen model R2D3 i practica model C3PO-21. Coneixement de les caracterstiques del maquinari electrnic i els seus teoremes.2. Saber fer esquemes elctric i saber representar un esquema prctic.3. Conixer les normes de seguretat elctricProva practica Denominaci: PROVA DE COMPONENTS MICRO-INFORMTICS Unitat formativa: MUNTATGE DE COMPONENTS PERIFERICS I MICRO-INFORMTICS Objectius especfics de les respostes de la prctica: Identificar components maquinari en un sistema microinformtic distingint les seves caracterstiques i funcionalitats, per a muntar, substituir-los i connectar-los a un PC.Descripci: El alumne cal que realitzi totes les practiques establertes a classe, amb les seves fitxes despecificacions i aprovar la prova escrita 5. Medis de realitzaci: Tutorial/ demostratiuInstruccions: El treball es realitzar de forma individual, te que tenir la bibliografia, ndex, portada i contraportada Duraci: les prctiques es deixaran prou temps per realitzar-les a classe i lexamen 1horaAvaluaci de la prctica Resultat que es te que demostrar: Indicadors del aconseguit i escales del esfor El alumne ha de ser capa de muntar una prctica de una competent: vivenda, identificaci dun error i conceptes basics El treball constar el 60% de la nota, els criteris de delectronic. valuaci vindran degut referent si no ha copiat text directe de internet, el desenvolupament de la teoria i el desenvolupament de elements similars que no consta en el requisits mnims.Lexercici prctic constar el 40% i es valorar la destresa per solucionar el problema i les respostes del alumne respecte les preguntes del professor 6. Capacitats i caracterstiques davaluaci: C3: Seleccionar els components d'una comanda, d'acord amb el full de configuraci rebuda, per al seu posterior acoblament. Duraci: 18 hores. Continguts3. Caracterstiques de elements hardware interns dels equips microinformtics.Arquitectura.Caixes dordinador.Fonts dAlimentaci.Plaques base.Microprocessador.Mduls de memria.Dispositius demmagatzematge interns. Caracterstiques y tipus.Bahas de expansi. Tipus.Targetes de expansi.Busos interns i externs, connectores, cables de dades i cables de alimentaci. Activitats/temporalitzaci1) Arquitectura. 2hClasse expositiva: Coneixements dels elements dun ordinador 2) Caixes dordinador.2h Classe descubriment: buscada per internet models i preus de les caixes dun ordinador 3) Fonts dAlimentaci.2h Classe descubriment: Buscar quins tipus models i caixes tenim de fons dalimentaci 4) Plaques base.2h Classe descubriment: buscar quines caracterstiques te una placa base i en que es diferencien unes de les altres. 5) Microprocessador.1h Classe descubriment: buscar quins models i caracterstica tenim 6) Mduls de memria. Classe activa: buscar quins models i caracterstica tenim 7) Dispositius demmagatzematge interns. Caracterstiques y tipus. 2h Classe activa: buscar quins models i caracterstica tenim 8) Bahas de expansi. Tipus.1h 9) Targetes de expansi. 2h Classe expositiva: mostrar els coneixements dels elements dexpansi 10) Busos interns i externs, connectores, cables de dades i cables de alimentaci. 2h Classe activa: buscar quins models i caracterstica tenim Avaluaci:Practica model C3PO-3 1) Conixer tots els apartats dun ordinador i les seves caracterstiques bsiques 7. Prova practica Denominaci: PROVA DE COMPONENTS MICRO-INFORMTICS Unitat formativa: MUNTATGE DE COMPONENTS PERIFERICS I MICRO-INFORMTICS Objectius especfics de les respostes de la prctica: Seleccionar els components d'una comanda, d'acord amb el full de configuraci rebuda, per al seu posterior acoblament.Descripci: El alumne cal identifiqui tots els components dun ordinador, com comprovar les seves competncies, identificar les parts especifiques i caracterstiques de cada un dels componentsMedis de realitzaci: demostratiuInstruccions: El treball es realitzar de forma individual, te que tenir la bibliografia, ndex, portada i contraportada Duraci: les prctiques es deixaran prou temps per realitzar-les a classeAvaluaci de la prctica Resultat que es te que demostrar: Indicadors del aconseguit i escales del esfor El alumne ha de ser capa de muntar un ordinador des de competent: 0. El treball constar el 100% de la nota, els criteris de valuaci vindran degut referent si no ha copiat text directe de internet, el desenvolupament de la teoria i el desenvolupament de elements similars que no consta en el requisits mnims. 8. Capacitats i caracterstiques davaluaci: C4:Identificar els elements que intervenen en els procediments de muntatge i acoblar les components maquinari interns utilitzant les eines adequades i seguint instruccions rebudes, per crear l'equip microinformtic. Duraci: 18 hores.Continguts4. Connectors i busos externs dun sistema microinformtico.Ports.Connectores innallmbrics.Cablejat de xarxa. Activitats/temporalitzaci1. Ports. 2hClasse expositiva: mostrar tots els tipus de ports i identificar en el ordenador 2. Connectores innallmbrics.14hClasse expositiva: tipus de connexions i configuracions de les xarxes innallmbricsClasse activa: Configuraci duna xarxa Wifi 3. Cablejat de xarxa.2hClasse activa: els alumnes tenen que muntar cables de xarxa en srie i parallel Avaluaci:Practica model C3PO-41) Conixer tots els ports que tenim i quan utilitzar cada model de cables.2) Configuraci simple duna xarxa innallmbica Prova practica Denominaci: PROVA DE COMPONENTS MICRO-INFORMTICS Unitat formativa: MUNTATGE DE COMPONENTS PERIFERICS I MICRO-INFORMTICS Objectius especfics de les respostes de la prctica: Identificar els elements que intervenen en els procediments de muntatge i acoblar les components maquinari interns utilitzant les eines adequades i seguint instruccions rebudes, per crear l'equip microinformtic.Descripci: El alumne cal que realitzi un treball que obtindr tots el conceptes explicats a classe. Al alumne sel facilitar una pauta amb els apartats mnims que cal tenir el treballMedis de realitzaci: demostratiuInstruccions: El treball es realitzar de forma individual, te que tenir la bibliografia, ndex, portada, contraportada, i tots els apartats de la pauta Duraci: El treball es deixar temps a classe per realitzar-loAvaluaci de la prctica Resultat que es te que demostrar: Indicadors del aconseguit i escales del esfor El alumne ha de ser capa de identificar els ports E/S, competent: quin tipus de connexions inallambiques tenim, com es El treball constar el 100% de la nota, els criteris de configuren i saber fer un cable de xarxa en srie i parallel valuaci vindran degut referent si no ha copiat text i en quin cas es utilitza cada tipus. directe de internet, el desenvolupament de la teoria i el desenvolupament de elements similars que no consta en el requisits mnims. 9. Capacitats i caracterstiques davaluaci:C5: Descriure els elements que intervenen en els procediments de muntatge, substituci o connexi de perifrics i aplicar aquests procediments, per ampliar o mantenir la funcionalitat del sistema, seguint guies detallades i instruccions donades. Duraci: 18 hores. Continguts5. Perifrics microinformticos.Perifrics bsics,Altres perifrics.Dispositius de connectivitat. Activitats/temporalitzaci1. Perifrics bsics,1hClasse interrogativa: El professor preguntar quins sn els perifrics als alumnes 2. Altres perifrics.1hClasse expositiva: El professor mostrar als alumnes els perifrics shan deixat 3. Dispositius de connectivitat.16hClasse expositiva: Configuraci i demostraci dels aparells de xarxa (Swich, Router ihab)Classe descobriment: els alumnes es posaran en grup i configuraran cada un delselements per una practica en concret. Avaluaci:El professor utilitzar un classe interrogativa per avaluar si els alumnes tenen els conceptes adquirits.1) Conixer la configuraci dels aparells de xarxa Prova practica Denominaci: PROVA DE COMPONENTS MICRO-INFORMTICS Unitat formativa: MUNTATGE DE COMPONENTS PERIFERICS I MICRO-INFORMTICS Objectius especfics de les respostes de la prctica: Descriure els elements que intervenen en els procediments de muntatge, substituci o connexi de perifrics i aplicar aquests procediments, per ampliar o mantenir la funcionalitat del sistema, seguint guies detallades i instruccions donadesDescripci: El alumne cal que realitzi un treball que obtindr tots el conceptes explicats a classe. Al alumne sel facilitar una pauta amb els apartats mnims que cal tenir el treball i una activitat prctica per comprovar lapartat de les capacitats. En el apartat prctic pot portar els apuntsMedis de realitzaci: Tutorial/ demostratiuInstruccions: El treball es realitzar en grup, te que tenir la bibliografia, ndex, portada, contraportada, i tots els apartats de la pauta Duraci: la practica es realitzar a classe en grups de 3 persones i realitzaran un treball de com ho han fet i quins inconvenients han trobat en la realitzaci de la prctica. 11h Avaluaci de la prctica Resultat que es te que demostrar: Indicadors del aconseguit i escales del esfor El alumne ha de ser capa de identificar els perifrics i competent: configuraci de tots els elements duna xarxa El examen constar el 60% de la nota, els criteris de 10. valuaci vindran degut referent a un examen declasse interrogatiu per comprovar si els conceptesestan ven assolits. El treball te un valor del 40% , es valorar que esquedi tota la programaci ben detallada iargumentada.Avaluaci final:Cada un dels apartats tindr el un 18% respecte la nota final i un 10% les actituds a laula. </p>