Treballs Recerca Batxillerat 2008

  • Published on
    25-Jun-2015

  • View
    5.436

  • Download
    1

Transcript

1. El procediment cientficdelTreballde Recerca M. Teresa Quintill Zanuy 2. Recursos en xarxa sobre el TR 3. I. Qu s el TR? petita investigaci individual * monotemtica o interdisciplinar tutoritzada part important del teu currculum:2 crdits i10%nota final Batxillerat sinicia a 1batx i savalua a 2batx * Decret 82/1996, de 5 de mar >Resoluci de 12 de juny de 1998 > Ordre de 31 de juliol de 1998 4. II. Per qu el TR? 1. Sha de tenir aprovat per superar el Batx 2. Afavoreix la teva iniciativa personal i et dna la possibilitat descollir una part del teu currculum 3. Desenvolupa la teva capacitat per plantejar-te preguntes, imaginar respostes, resoldre problemes i dissenyar estratgies 4. Tempeny a defensar i explicar de forma clara la teva recerca 5. Per qu fer recerca al Batx? La majoria dels descobrimentscientfics foren imaginats abans dels25 anysEls grans descobriments sn fruit delpensament divergent Per arribar a un gran aven cientfic snnecessries milions de petitesinvestigacions annimes 6. Avantatges de fer el TR aproximaci ambits destudique no tindres ocaside con ixer daltra manera (si no tobliguessin) introducci al maneig deprocedimentsque et serantils en la teva carrera acadmica posterior(universitat) o laboral coneixement derecursos(programes informtics,documentaci, fonts secundries o primries,etc) que daltra manera no usaries 7. III. Organitzaci de centre 1- Proposta de temes 2- Organitzaci de tutories 3- Establiment de calendari 4- Criteris davaluaci 8. IV. Procs a seguir A. Fase pre-experimental relacionar les accions a fer Temporitzar-les Preveure necessitats -a base de 4.Planificar la recerca (gui) Plantejar una ? Plantejar una hiptesi Plantejar-se un objectiu -a base de 3.Definir la qesti a investigar Consulta bibliografia Consulta persones expertes -basada en 2.Fer una exploraci inicial Interessos personals Proposta profes -basant-se en 1.Tenir 1 idea /triar 1 tema 9. B. Fase experimental Recerca bibliogrfica Treball de camp: experimentsenquestes entrevistes -basada en 5.Recollida de dades 10. C. Fase post-experimental bibliografia consultada Aplicaci de coneixements terics -basant-se en 8.Explicar els resultats Identificar constants, correlacions, lleis Identificar possibles relacions causa-efecte, ... -a base de 7.Interpretar les dades i treuren conclusions Bases de dades Taules, quadres Grfics, esquemes -per mitj de 6.Organitzar les dades Seguir una estructura pautada (justificaci, metodologia, cos, conclusions, bibliografia, annexos... -a base de 9.Redacci de la memria/informe 11. Tcniques comunicatives motivadores...... -a base de 10.Planificar i dur a terme lexposici oral 12. 1. Com escollir el tema? 1.Relacionat amb:- la teva modalitat de batx - els teus interessos o afeccions - el teu entorn immediat 2.Adequat a la teva capacitat i preparaci 4.Equilibri entre temps de dedicaci i complexitat deltema 5.Les fonts dinformaci i la seva accesibilitat 6.Materials i recursos disponibles 3.Sha de concretar al mxim possible 13. QU VULL INVESTIGAR?QUINA PREGUNTA VULL RESPONDRE I PER QU? Criteris per formular una bona pregunta: PERTINNCIA :ha de ser un problema significatiui abordable cientficament CLAREDAT :pregunta sense vaguetats nidispersi, ben acotada VIABILITAT :adequada a les habilitats ipossibilitats intellectuals REALISME :proporcionada als recursosdisponibles 14. Dificultats habituals 1- temes poc acadmics 2- temes perillosos: *manca de maduresa *necessitat de dinamitzaci: exemple : metodologia comparativa 15. EQUILIBRI 1- el TRnos una TD 2- el TRnos un treball qualsevol Com aconseguir-lo? a- mxima acotaci i senzillesa b- mxim rigor metodolgic 16. COM HO FAR?QUINS PASSOS SEGUIR? ESTRATGIA METODOLGICA ( EL MTODE ) art dorganitzar una srie de pensaments diversosper tal de descobrir una veritat que ignoremo b per provar a altri una veritat que coneixem. Logique de Port-Royale,1662 Etimologia: Definici : 17. El mtode ens ha de permetre definir : unpunt de partidaiunpunt darribada ,i ens ha de garantir que daltres : puguin recrrerel cam seguit pernosaltres i puguin valorar linters del recorreguti dels resultats obtinguts. 18. Procediments sotmesos aprocessos de controlque donin validesa a la nostra recerca en 3sentits bsics: EN QU CONSISTEIX EL MTODE? Valor del tema escollit : inters o rellevncia dall quees vol investigar . Validesa interna : coherncia lgica i metodolgica, solidesa argumentativa i raonabilitat del treball. Validesa externa : adequaci dels resultats, s a dir, els resultats obtinguts sn transferibles a un domini ms ampli. 19. DIVERSITAT METODOLGICAPOCS TREBALLS PURS//NO HI HA MTODES EXCLUSIUS Descobriment i comprensi de particularitats significatives Estudi dun cas Aplicaci de criteris de comparaci entre 2 o + elements Treball comparatiu Recollida, anlisi i classificaci o ordenaci duna quantitat important i significativa de dades Treball descriptiu (catalogaci) Plantejament dhiptesis explicatives o interpretatives + avaluaci + contrastaci Treball explicatiu Estratgia metodolgica Tipus de recerca 20. 1. TREBALL EXPLICATIU El color dels espinacs. Importncia de la nutrici en els pigments vegetals Influncia del so en el creixement de les plantesFactors determinants en lxit escolar a Primria EXEMPLES Observaci>>Inducci Plantejament d1 o ms hip tesis Contrastaci de la hiptesimitjanantUN EXPERIMENT Adequaci o refutaci Conclusions PROCS Hipottico-deductiu MTODE Per qu? PREGUNTA 21. PAUTA DUN DISSENY EXPERIMENTAL 1.Una hiptesi (nul.la o positiva) que relacioni una o msVIi unaVD . Temperatura afecta resultats exmens 2. Procediments per mesurar les Vgraus (temperatura) / 0-10 (examen) 3. Diversos grups experimentals i 1 grup de controlexperimenten les variants // sense variants 4. Sistemes de control de variants pertorbadores factors que podrien alterar: hora, lloc, etc. 5. Mostra representativa QU S UN EXPERIMENT? 22. Un exemple ... Treball dEduard Cmara,tutoritzat per Merc Del BarrioIES Guindvols, 2005-06 23. Plantejament de problemes Formulaci dhiptesis 24. Metodologies ... 25. 2. TREBALL DESCRIPTIU O DE CATALOGACI Macromicets del litoral de Gav Estudi de les aus dun femer de Calamocha (Teruel) Les tribus urbanes a linstitut Els antropnims a linstitut Confecci dun herbari duna zona determinada EXEMPLES Recollida sistemtica de dades Anlisi i ordenaci de les dades Detecci de regularitats Establir generalitzacions Adequaci o refutaci Conclusions PROCS Inductiu MTODE Qu? Com? PREGUNTA 26. PROCS EN UN TR DESCRIPTIU 1. Preparar unmodel danlisi(definir el conceptes iels indicadors o variables que es volenanalitzar) o fitxa de catalogaci 2. Determinar lobjecte opoblacia observar: -totalitat-mostra representativa (500 345; 3% error) 3.Tipusdobservaci: * directa (fer una guia dobservaci) * enquesta 27. Autora: Lara Rossell Tutora: M. Teresa Quintill IES Guindvols, 2006-07 Un exemple 28. 29. 30. 31. 3. TREBALL COMPARATIU Comparaci duna novella amb la seva adapt. al cinema L'escola republicana i lescola franquista Dues visions de la guerra civil etc. EXEMPLES Determinar els criteris de la comparaci Observaci directa Fitxa de comparaci Buidat de dades Establir relacionsentre els elements comparats PROCS Inductiu MTODE Quines semblances o diferncies? PREGUNTA 32. IV. ESTUDI DUN CAS Histria duna associaci local, ... Les dones i la guerra civil Lescola dels meus pares Lescola dels meus avis EXEMPLES Tcniques qualitatives de recerca: Lobservaci participant Lentrevista focalitzada Lentrevista en profunditat La histria de vida PROCS Inductiu MTODE Qui s/era?Com es viu/ es va viure? PREGUNTA 33. ELEMENTS ESSENCIALSEN TOT TR 34. diari en el qual hasd anota rtots els avenos i incidents produts durant el procs de recerca EL DIARI DE RECERCA 35. s imprescindible el maneig i domini de: A-elements terics :marc teric B-elements tcnics :fonts dinformaci ,recollida itractament de la informaci En lnies generals, en tota recerca 36. a- Quin s lestat de la qesti? A. EL MARC TERIC situar-me en el tema i dominar els conceptes fonamentals que em permetran interpretar les dades obtingudes b- Quines teories o conceptes previs he dedominar per emprendre la recerca? Qu sha dit i/o escrit sobre el tema 37. B. LES FONTS DINFORMACI Tipus de fonts:primriessecundries Fonts dinformaci: bibliogrfica (textos lit., histrics, filosfics) oral (entrevistes, enquestes) documental (arxius, hemeroteca) artstica (pintura, escultura, msica, arquitectura) periodstica (premsa, r dio, tv) internet experiments 38. TCNIQUES MS HABITUALS DE TRACTAMENT DE LA INFORMACI Elaboraci de fitxesEl qestionari / enquesta Lentrevista Lobservaci Anlisi estadstica Elaboraci de grfics i taules Confecci de catlegs Disseny dun experiment 39. AVALUACI DE RESULTATS I CONCLUSIONS I. TREBALL DE SNTESI Ha arribat l'hora d interpretar les dadesobtingudes i treure conclusions (identificar regularitats, correlacions entre variables, relacions causa-efecte),d explicar els resultatstenint en compte els coneixements terics i la bibliografia consultada isuggerir aplicacionsdels resultats obtingutso propostesper a continuar la recerca. 40. II. AUTOAVALUACI la capacitat d'organitzaciel clcul del temps necessari per a les diverses fases i activitats l'elecci de variablesla previsi de materials i installacions a utilitzarla preparaci de materials necessarisla programaci de visites , entrevistes, etc. els problemes econmics per tirar endavant la recercala relaci amb el tutor o tutora, amb les persones enquestades o entrevistades, ... 41. Qu he fet?(recull i presentaci dels resultants obtinguts) Per qu s important o significatiu all que he trobat o aconseguit? He pogut respondre satisfactriament la pregunta inicial?He assolit els objectius que em proposava?Fins on he arribat ? P er qu? Quins obstacles i problemes he trobat ?Qu mha fallat?Com es podria prosseguir o millorar el treball fet? Qu he aprs amb aquest treball? GUIAPER A LAVALUACI I EXTRACCI DE CONCLUSIONS 42. LA REDACCI DE LA MEMRIA Estructura general clara Bona redacci (correcci lingstica) Prviament, elaborar un gui: - repassar tots els materials per tal de fixarlobjectiu del TR - confegir un quadre sinptic amb les partsdel TR (cada part amb un ttol i numeraci) - elaboraci estruc tur ada de cada part ocaptol. 43. ESTRUCTURA DE LA MEMRIA Coberta o portada Agraments (optatiu) ndex Introducci Desenvolupament o cos del treball Conclusions Annexos (optatiu) Bibliografia 44. Alumna: Nria Pujol Molin Tutor: Anicet Cosialls IES Guindvols, 2005-06 45. COM ES FA UNA EXPOSICI? P lanifica P repara P ractica P resenta les 4 pes 46. Alumna: Alba Samarra Tutora: Merc Del Barrio IES Guindvols, 2005-06 47. Exemple de pster AUTORA: Alba Samarra TUTORA: Merc del Barrio 48. Exporecerca 2007 49. Autor: Vctor Lacasa Mesa Tutor: Anicet CosiallsIES Guindvols, 2005-06 50. Autor: Antoni Jauset Tutor: Anicet Cosialls IES Guindvols, 2006-07 51. El que sabem s una gota daigua;el que ignorem s tot un oce Isaac Newton ( 1642-1727)m atem tici fsicbrit nic

Recommended

View more >