El Treball De Recerca En El Batxillerat. Curs 2009 10.Pdf

 • Published on
  18-Dec-2014

 • View
  4.113

 • Download
  2

DESCRIPTION

 

Transcript

 • 1. Generalitat de Catalunya Departament dEducaci IES Eugeni dOrs Av. Tarragona, s/n 08720 VILAFRANCA DEL PENEDS Tel. 93 890 38 33 Fax 93 890 06 20 E-mail a8031459@xtec.cat http://www.xtec.cat/ies-eugeni EL TREBALL DE RECERCA EN EL BATXILLERAT CURS 2009-2010
 • 2. Generalitat de Catalunya Departament dEducaci IES Eugeni dOrs Av. Tarragona, s/n 08720 VILAFRANCA DEL PENEDS Tel. 93 890 38 33 Fax 93 890 06 20 E-mail a8031459@xtec.cat http://www.xtec.cat/ies-eugeni NDEX 0. GESTI DEL DOCUMENT 3 1. INTRODUCCI 4 2. OBJECTIUS GENERALS 4 3. ETAPES DEL TREBALL DE RECERCA 3 4. TUTORIA DEL TREBALL DE RECERCA 5 5. DESENVOLUPAMENT DEL TREBALL DE RECERCA 6 5.1. Com escollir el tema del TREC 6 5.2. Plantejament i planificaci de la recerca 6 5.3. Cerca dinformaci 7 5.4. Processament de la informaci 7 5.5. Sntesi de la investigaci i explicaci dels resultats obtinguts 8 5.6. Revisi de la feina feta 8 6. TREBALL O INFORME ESCRIT 8 6.1. Redacci 9 6.2. Format i extensi 10 6.3. Lndex i contingut 11 7. LA PRESENTACI O EXPOSICI ORAL 17 7.1. Preparaci 17 7.2. Realitzaci 18 8. LAVALUACI DEL TREBALL DE RECERCA 18 9. PREMIS PER A TREBALLS DE RECERCA 22 9.1. De qualsevol temtica 22 9.2. De lmbit cientfic i tecnolgic 23 9.3. De lmbit dhumanitats i cincies socials 26 9.4. De mbits territorials concrets 28 9.5. Daltres temtiques 29 El Treball de Recerca en el Batxillerat Pgina 2 de 26
 • 3. Generalitat de Catalunya Departament dEducaci IES Eugeni dOrs Av. Tarragona, s/n 08720 VILAFRANCA DEL PENEDS Tel. 93 890 38 33 Fax 93 890 06 20 E-mail a8031459@xtec.cat http://www.xtec.cat/ies-eugeni 0. GESTI DEL DOCUMENT Realitzat per: Revisat per: Aprovat per: Joan Blasco Nom i cognom Eugenia Torres Cap destudis BATX Crrec Coordinaci BATX Data Juliol 2009 Signatura Llistat de les modificacions Nm. Revisi Data Descripci de la modificaci 00 01/09/09 Creaci del document El Treball de Recerca en el Batxillerat Pgina 3 de 26
 • 4. Generalitat de Catalunya Departament dEducaci IES Eugeni dOrs Av. Tarragona, s/n 08720 VILAFRANCA DEL PENEDS Tel. 93 890 38 33 Fax 93 890 06 20 E-mail a8031459@xtec.cat http://www.xtec.cat/ies-eugeni 1. INTRODUCCI El treball de recerca pertany a la part diversificada del currculum de Batxillerat. s una activitat dinvestigaci que ha de fer tot lalumnat de Batxillerat. Sha diniciar preferentment durant el primer curs de Batxillerat i presentar obligatriament durant el segon curs1. T les caracterstiques segents: s una recerca adequada al nivell destudis que est cursant lalumnat. Pot estar emmarcat dins duna matria o pot ser interdisciplinari. Est tutorat per un professor/a. T una durada dunes 70 hores i representa el 10% de la qualificaci final del batxillerat. Es presenta per escrit i oralment. Savalua tenint en compte lactuaci de lalumne/a durant la realitzaci del treball, linforme escrit i la presentaci oral. Cada centre fa una proposta del marc on sha de desenvolupar el treball, organitza les tutories i estableix una normativa sobre el calendari, els criteris davaluaci i la presentaci dels resultats de la recerca. Abans de comenar el treball, sha de decidir quina orientaci (general o especfica) se li vol donar i quin ser labast de la recerca. La metodologia s diferent segons el tipus de treball: cientfic, tecnolgic, estadstic, artstic, literari, histric, etc. Per norma general, es tracta dun treball individual, llevat dels casos en qu sigui necessari fer un treball de grup per la dinmica de la recerca. 2. OBJECTIUS GENERALS Prenent com a base la normativa oficial, lequip docent ha establert uns objectius generals vlids per a tots els treballs de recerca. Aquests constitueixen el punt de partida de lavaluaci del treball. A ms, cada tutor/a del treball determinar els objectius particulars que calgui assolir en cada un dells. A continuaci es relacionen els esmentats objectius generals: Fer servir tot un conjunt de coneixements i procediments adquirits des de les diferents matries cursades al llarg de letapa. Manifestar lesfor, responsabilitat i regularitat en la realitzaci de les tasques. Organitzar la prpia feina i tenir iniciativa per resoldre els problemes que es puguin plantejar. Recrrer a les fonts dinformaci adients i fer-ne un s adequat. Elaborar una presentaci neta i ordenada de la memria i estructurar de forma lgica el seu contingut. Expressar-se per escrit de forma correcta, clara, amb vocabulari adequat i emprant un llenguatge adient. 1 Com a normativa interna del centre, un alumne/a que repeteixi 1r de Batxillerat podr realitzar el TREC durant aquest curs sense haver desperar a cursar 2n de Batxillerat. El Treball de Recerca en el Batxillerat Pgina 4 de 26
 • 5. Generalitat de Catalunya Departament dEducaci IES Eugeni dOrs Av. Tarragona, s/n 08720 VILAFRANCA DEL PENEDS Tel. 93 890 38 33 Fax 93 890 06 20 E-mail a8031459@xtec.cat http://www.xtec.cat/ies-eugeni Elaborar les conclusions de forma sinttica, amb claredat i amb un vocabulari adequat. Donar respostes adequades a les preguntes que es plantegin, sempre que sigui possible. 3. ETAPES DEL TREBALL DE RECERCA El treball de recerca se sol desenvolupar a partir de les etapes o fases segents: Elecci del tema i la qesti a investigar Plantejament dhiptesis o objectius inicials Planificaci de la recerca Cerca dinformaci Processament de la informaci Sntesi dels resultats de la investigaci i elaboraci de conclusions Revisi de la feina feta Presentaci de linforme (redacci del treball i exposici oral) 4. TUTORIA DEL TREBALL DE RECERCA Durant les diverses fases de realitzaci del treball de recerca, els alumnes sn assessorats i supervisats per un professor/a: el tutor/a del treball de recerca. Un cop assignat el tutor i per tal de realitzar lavaluaci formativa a partir del seu seguiment, lalumne haur de realitzar conjuntament amb el tutor una planificaci dhores. A ms de lorientaci sobre les tcniques habituals emprades en qualsevol recerca, el tutor/a del treball vetlla perqu lalumnat efectu les tasques amb regularitat, utilitzi adequadament les fonts dinformaci, faci una selecci correcta de la informaci i estructuri correctament la presentaci final. Amb aquesta finalitat, es duen a terme entrevistes peridiques, on es fa el control sobre lestat del treball i sestableixen objectius per a les prximes trobades. Es considera convenient un mnim de 5 o 6 sessions. Bsicament, aquestes sn: 1a reuni: inicis tercer trimestre (de 1r de batxillerat) per tal dacotar el tema escollit 2a reuni: setmana crdit de sntesi dESO (de 1r de batxillerat); pot variar en funci del treball a realitzar, cada tutor haur de decidir quin s el material de que lalumne ja ha de disposar per a aquestes dates. 3a reuni: abans de vacances destiu; per tal de marcar les pautes de treball que cal realitzar durant aquest perode. 4a reuni: segona quinzena de setembre; per tal de realitzar el seguiment del treball realitzat, valorar-lo, etc. 5a reuni: abans de les vacances de Nadal; per tal de llegir lesbs de la memria i que lalumne tingui el perode de les vacances de Nadal per passar el treball a net. 6a reuni (aconsellable): en tornar de les vacances de Nadal; per planificar la presentaci del TREC. El Treball de Recerca en el Batxillerat Pgina 5 de 26
 • 6. Generalitat de Catalunya Departament dEducaci IES Eugeni dOrs Av. Tarragona, s/n 08720 VILAFRANCA DEL PENEDS Tel. 93 890 38 33 Fax 93 890 06 20 E-mail a8031459@xtec.cat http://www.xtec.cat/ies-eugeni En conseqncia, el tutor/a del treball de recerca ha dsser present en totes les etapes del treball enumerades a lapartat 2 i que tot seguit es detallen: 5. DESENVOLUPAMENT DEL TREBALL DE RECERCA 5.1. Com escollir el tema del TREC A lhora descollir el treball de recerca cal tenir en compte els factors segents: La relaci de la recerca amb: la prpia modalitat de batxillerat; els interessos o aficions personals; lentorn immediat: escola, barri, municipi... El nivell daprofundiment de la recerca, que hauria de ser ladequat a la prpia capacitat i preparaci i, per tant, abastable. Lequilibri entre el temps de dedicaci i la complexitat del tema: la recerca hauria destar limitada a una sola qesti (qui, qu, quan, com i per qu). Lenfocament de la recerca com una qesti a investigar. Cal acotar b les preguntes que es volen respondre. En aquest sentit, s bo de plantejar-se algun aspecte desconegut sobre el tema del treball i intentar contestar-lo per mitj de la investigaci. Les fonts dinformaci existents i la facilitat per accedir-hi. Abans de decidir-se, s convenient fer una recerca preliminar per garantir la viabilitat del treball. Els materials i recursos disponibles per desenvolupar el treball (aparells i instruments necessaris per a la recerca, lexperimentaci, la realitzaci i la presentaci de linforme...). A lhora de fer el treball, pot ser un estmul que algun company/a, amb interessos o aficions semblants, esculli una altra qesti sobre el mateix tema. 5.2. Plantejament i planificaci de la recerca Un cop decidida quina s la qesti essencial motiu de la recerca, cal formular una srie de preguntes relacionades que permetin identificar els factors, o variables, que poden influir en el procs que es vol investigar; el seu estudi guiar la recerca principal. Per planificar el desenvolupament del treball de recerca s convenient fer un full o esquema de planificaci, en el qual shan dindicar: La programaci de les visites, entrevistes, enquestes, etc., que cal fer El perode de temps estimat per a cada una daquestes activitats La relaci de material i aparells necessaris per desenvolupar les activitats i els permisos que es necessiten per fer s de les installacions (laboratori, aula dinformtica, biblioteca, etc.). El Treball de Recerca en el Batxillerat Pgina 6 de 26
 • 7. Generalitat de Catalunya Departament dEducaci IES Eugeni dOrs Av. Tarragona, s/n 08720 VILAFRANCA DEL PENEDS Tel. 93 890 38 33 Fax 93 890 06 20 E-mail a8031459@xtec.cat http://www.xtec.cat/ies-eugeni 5.3. Cerca dinformaci Hi ha diverses tcniques de cerca dinformaci. Segons el tipus de recerca, sutilitza luna o laltra o diverses en combinaci. Les ms habituals sn: Observaci sociocultural. s la ms adequada per estudiar comportaments o esdeveniments socials. Aplica eines de recollida dinformaci com les entrevistes, els qestionaris, les enquestes o els registres dobservaci. Observaci artstica o arquitectnica dun disseny o installaci. En tots aquests casos s convenient disposar dun esquema pautat amb els factors que caldr observar, analitzar, interpretar i valorar, tant des del punt de vista funcional com esttic o semitic. Cerca bibliogrfica i documental. s la localitzaci dinformaci continguda en llibres, revistes generals o especialitzades, diaris, arxius, documents escrits o amb imatges en diferents suports (convencionals, TIC, MAV...). s una tcnica que sutilitza en la realitzaci de tots els treballs de recerca. Consulta de fonts histriques. s la consulta de materials diversos (escrits, visuals o orals, en arxius, biblioteques o a travs de testimonis de persones) per obtenir informaci sobre fets histrics i sobr...

Recommended

View more >