Unitat 1 nocions electricitat

  • Published on
    29-Jun-2015

  • View
    120

  • Download
    4

Transcript

<ul><li> 1. UNITAT 1: NOCIONS D ELECTRICITAT</li></ul> <p> 2. EL CORRENT ELCTRIC Les coses estan formades per toms. El centre de ltom sanomena nucli on hi haels protons (partcules de crrega positiva) iels neutrons (partcules sense crrega). Al voltant del nucli giren els electrons,partcules de crrega negativa que sn elsresponsables de lenergia que sanomenaelectricitat. 3. Lelectricitat s un fenomen originat pelmoviment dels electrons que es troben alvoltant del nucli. En determinats materials, es possible feranar els electrons dun extrem a laltre,provocant un corrent elctric. 4. TIPUS DE CORRENT ELCTRIC El tipus de corrent elctric est definit per: A) La seua intensitat (I) B) La forma que circula per un conductor A) Intensitat sla quantitat de correntelctric (quantitat delectrons) que travessaun conductor per unitat de temps (segons).La intensitat es mesura en ampers (A). 1 A = 6,3* 1018 electrons/seg. Es mesura amb un ampermetre 5. B) Forma que circula el corrent Corrent continu: quan recorre el conductorsempre en el mateix sentit i amb la mateixaintensitat. Exemple, una bateria. Corrent polsatori: s un corrent continu perla intensitat varia a intervals regulars detemps. Exemple, una dinamo Corrent altern: quan el corrent elctric variaconstantment de sentit i intensitat enintervals regulars en el temps. Exemple,alternador 6. Corrent continuCorrent alternCorrent polsatori 7. Caracterstiques del corrent elctric 1) Tensi elctric, diferncia de potencial ovoltatge s la diferncia de nivell elctric entre dospunts dun circuit elctric. Si no hi haaquesta tensi elctrica, els electrons no esdesplaarien i per tant, no hi hauria correntelctric. La unitat de mesura s el volt (v) i esmesura amb un voltmetre 8. Caracterstiques del corrent elctric 2) Resistncia La resistncia elctrica s la major o menordificultat que presenta un conductor al pasdel corrent elctric. Sexpressa: R i la seuaunitat s lohm La resistncia dun conductor depn delmaterial, la longitud i la secci. 9. Caracterstiques del corrent elctric 3) Potncia (W) s el producte de la intensitat per elvoltatge W = I*V Es mesura en vatios Exemple: la potncia duna lmpada duntractor, sabent que la I=3,75A i el V = 12v W = 3,75*12= 45 vatts 10. Llei dOhm Les tres magnituds es relacionen seguint la lleidOhm. I =V/R Per entendre-ho s molt til el triangle dOhm 11. Sobrecrregues i curtcircuits Part de lenergia elctrica es perd en formade calor. Si hi ha un sobrecalentament potprovocar un augment de la intensitat iproduir una sobrecrrega o un curtcircuit A) Sobrecrrega: quan la intensitat delcorrent elctric s major a la que podenrebre el diferents elements que componenel circut elctric. 12. SobrecrreguesSi una lineaQuan tenim massadalimentaci dunreceptors en unamotor calculada per lnea elctrica,transportar I = 10 A, podem provocar lase sobrecrrega si la seua destrucci alI&gt;10 A. provocar laugmentde la intensitat 13. Curtcircuits B) Curtcircuit: s laugment de la intensitatperqu suneixen accidentalment dos puntsque estan a diferent potencial. Exemple,quan suneixen dos cables de diferentvoltatge. 14. ELEMENT DE PROTECCI Per evitar una sobrecrrega o un curtcircuitsutilitzen fusibles. Quan hi ha un augment de la intensitat, elsfusibles es calfen i es fonen tallant el pasdel corrent elctric.</p>