Treball de recerca (2)

 • Published on
  16-Jan-2017

 • View
  2.645

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • INSTITUT MEDITERRANIA

  TREBALL DE RECERCA

  Promocio 2015-2017

 • Index1 Treball de recerca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.1 Que es el treball de recerca? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.2 Leleccio del tema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

  2 Tipus de treball . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Metodologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.1 Les fonts dinformacio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

  4 Estructuracio del treball . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Pautes de presentacio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Exposicio oral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 El seguiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Lavaluacio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Planificacio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1210 Recuperacio del treball de recerca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1311 Premis del treball de recerca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13A Full de seguiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14B Full davaluacio del treball de recerca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15C Full davaluacio de la presentacio oral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

  1

 • TREBALL DE RECERCA 2015-2017

  1 Treball de recerca1.1 Que es el treball de recerca?Es un conjunt dactivitats estructurades i orientades a la investigacio que realitza tot lalumnat debatxillerat amb lorientacio i seguiment del professorat, per tal de consolidar la competencia enrecerca. Es pot emmarcar dins un ambit disciplinari, o pot ser interdisciplinari o transversal.La dedicacio horaria de lalumnat es de 70 hores aproximadament i, de forma habitual, es

  realitza entre finals del primer curs i inicis del segon curs del batxillerat.Aquest treball:

  Es una petita investigacio.

  Pot estar emmarcat dins duna materia o pot ser interdisciplinar.

  Esta dirigit per un professor/-a - tutor/-a.

  Equival a 2 credits i representa el 10% de la nota global del batxillerat.

  Es presenta per escrit i oralment.

  Savalua tenint en compte lactuacio durant la realitzacio del treball, linforme escrit i lapresentacio oral.

  Veure: http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/batxillerat/treballrecerca/

  1.2 Leleccio del temaEn plantejar-se leleccio del tema, shan de tenir en compte diverses consideracions:

  La relacio de la recerca amb la modalitat de batxillerat, interessos, aficions, estudis poste-riors...

  Quin aspecte interessa aprofundir, que hauria de ser adequat a la propia capacitat i prepa-racio.

  Quant temps shi pot dedicar, es a dir, lequilibri entre el temps de dedicacio i la complexitatde la recerca.

  Quins coneixements es tenen sobre el tema, les fonts dinformacio existents i la facilitat peraccedir-hi. Abans de decidir-te, es convenient que facis una recerca preliminar.

  Els materials i recursos disponibles per a desenvolupar el treball (aparells i instrumentsnecessaris per a la recerca, lexperimentacio, la realitzacio i la presentacio de linforme...).

  2

  http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/batxillerat/treballrecerca/

 • TREBALL DE RECERCA 2015-2017

  El tema de la recerca no ha de ser gaire extens per evitar la complexitat, ni tampoc massaconcret per evitar que es pugui no trobar prou informacio.En cap cas no es tracta de dur a terme un copia i enganxa dinformacio enciclopedica ni

  dInternet, sino de respondre a les preguntes i comprovar si la hipotesi formulada es certa o no.

  2 Tipus de treballA lhora de plantejar-nos fer un treball de recerca el podem fer:

  Un treball bibliografic o de compilacio es el resultat dhaver revisat la diversa bibliografiapublicada sobre un tema de coneixement i interrelacionar-la de manera que el resultatsigui una visio general o concreta del tema escollit.

  Un treball dinvestigacio preten ser una investigacio original sobre un tema, es a dir,descobrir-ne alguna cosa nova.

  Un projecte tecnologic es la construccio o disseny dun objecte, duna aplicacio, dunainstallacio, dun programa informatic, duna maqueta o dun muntatge per tal de donarsolucio a una determinada necessitat.

  Un treball de creacio tindria com objectiu final lelaboracio dun text literari, un audio-visual, uns dibuixos, illustracions, ... i aniria acompanyat del treball previ i/o parallel dereflexio i documentacio sobre el tema.

  3 MetodologiaAqui teniu un exemple dun metode de treball, que es pot seguir per a desenvolupar el treball derecerca correctament:

  Veure: http://www.ersilia.org/llibre_recerca/fasecercant.html

  3

  http://www.ersilia.org/llibre_recerca/fasecercant.html

 • TREBALL DE RECERCA 2015-2017

  3.1 Les fonts dinformacioExisteix una gran varietat de fonts de diverses caracterstiques:

  Fonts orals: son relativament fiables quan es tracta de fets o situacions actuals. Es convenientcontrastar-les amb fonts escrites o be orals de procedencia diferent.

  Fonts documentals: son molt diverses (censos, registres parroquials, llibres de comptabilitat,legislacio, pellcules, etc). Generalment es troben als arxius, aquests poden ser municipals,autonomics, estatals, etc., o tambe especialitzats com per exemple les filmoteques.

  Fonts periodstiques: els diaris, les revistes i daltres publicacions periodiques permeten con-trastar diverses opinions sobre un fet concret. Les podem trobar a les hemeroteques.

  Fonts artstiques i arqueologiques: reflecteixen la mentalitat dunmoment historic concret enun lloc determinat. Generalment es troben en museus i en excavacions.

  Fonts bibliografiques: son necessaries per coneixer lamplitud i profunditat amb que sha trac-tat un tema determinat. Es troben a les biblioteques.

  Internet: Hi trobem nombrosos recursos i documents sencers, oferts per universitats, organis-mes publics, empreses i individus; shi poden trobar, consultar i copiar diccionaris de tottipus, enciclopedies, illustracions, notcies o articles de diaris i revistes, textos literaris, etc.

  4 Estructuracio del treballLestructura del treball de recerca sera:

  a) PortadaLa portada ha docupar una pagina sencera (la primera de linforme) i ha de contenir la informacioseguent:

  Ttol

  Autor/-a (grup de classe)

  Tutor/-a del treball

  Data de presentacio

  Nom del centre educatiu: Institut Mediterrania (El Vendrell)

  b) IndexHa de ser molt clar i molt detallat, ens ha de donar una idea global del contingut del treball perpoder trobar-hi amb facilitat qualsevol element que interessi localitzar.

  4

 • TREBALL DE RECERCA 2015-2017

  A lndex hi ha de constar la introduccio, tots els captols i apartats, la conclusio, la bibliografiai els annexes. A vegades, interessa adjuntar al final uns altres ndexs mes particulars que ajudenel lector a trobar paraules, noms propis o dates que apareixen al treball, aquests son:

  Index alfabetic: Es una llista al final del treball, ordenada alfabeticament, de persones, materiesi toponims que sesmenten en el treball. Al costat de la referencia shi ha de posar elnumero de la pagina on apareix.

  Index cronologic: Es molt util per als treballs de tipus historic, ja que es una llista en la qual esdescriuen fets historics.

  c) IntroduccioShi han dexplicar els objectius del treball i justificar-ne el perque. Sha de valorar lestat actual dela questio tractada, justificar el metode de treball emprat i els passos concrets que shan seguitper a la recollida de dades previa a lelaboracio del treball, tambe shi pot incloure els modelsde recollida de dades (metodologia), i lestructura general de lobra, comentar-hi el perque dela bibliografia escollida i/o altres fonts. Tambe shi haura de fer referencia a les dificultats messignificatives i com shan afrontat.

  d) Cos del treballEl cos del treball te un caracter especfic, molt lligat a les caracterstiques concretes que vulguemdonar a la investigacio, i per tant es difcil de generalitzar. Lalumne/-a shaura de posar dacordamb el seu tutor/-a del treball. Aix i tot, es poden plantejar algunes recomanacions.

  e) ConclusionsAquestes son algunes de les questions que es poden abordar en lapartat de conclusions:

  Recull i presentacio sintetica dels resultats obtinguts.

  Valoracio dels resultats: per que es important o significatiu allo que sha trobat o aconse-guit?

  Valoracio de lestrategia metodologica aplicada: don es partia i on sha arribat?, shapogut respondre satisfactoriament la pregunta inicial de forma completa o parcial?, shanassolit els objectius proposats?, fins on sha arribat i per que?

  Incidencies: imprevistos, obstacles i problemes que puguin haver aparegut durant la re-cerca, com han influt en el resultat i com shan intentat resoldre.

  Prospectiva: com es podria prosseguir o refer la recerca per tal de millorar-la o fer-laavancar.

  Valoracio de tot el proces de recerca i del que sha apres.

  5

 • TREBALL DE RECERCA 2015-2017

  Reflexio personal: es desitjable tambe que es vagi una mica mes enlla de la mera ex-posicio objectiva de resultats, que sentri en el terreny de la reflexio personal (possiblesconsequencies practiques, implicacions generals i extrapolacions dels resultats obtinguts adaltres ambits, etc.). En aquest cas, es imprescindible explicitar que es tracta precisamentde consideracions personals que no es desprenen directament dels resultats de la recerca.

  f) Bibliografia i fonts dinformacioPer tal que siguin rigorosos, els treballs han de citar tota la informacio rellevant que no siguioriginal daquell treball, tant el material bibliografic (llibres, revistes), com el cartografic, vdeos,CD-ROM, lobtingut per internet i les fonts orals.Pel que fa a internet, sha de tenir en compte que moltes fonts electroniques poden desa-

  pareixer. Per aquesta rao, conve citar, sobretot, aquelles pagines web signades. Tambe es boimprimir o desar el document consultat per tal dacreditar que es tracta duna font autentica.Sobretot, rebutja informacio de la qual no tinguis clara la font.

  Citacions dins el textDins el text, les citacions sintrodueixen amb autor i any, de manera que quedi clar don proveaquella idea o dada. A lapartat de bibliografia es posa la referencia completa per tal que el lectorpugui trobar el treball citat.Segueix el format seguent:

  Quan el treball es dun sol autor, se cita lautor i lany: (Smith, 1965) Quan son dos autors, els dos autors i lany: (Smith i Wenson, 1987) o (Smith Wenson, 1987) Quan son mes de dos autors, se cita nomes el primer i safegeix et al. (= et alli, i altres enllat): (Smith et al., 1972)

  Procura introduir les cites de manera natural dins el text, seguint el redactat, no acumuladesal final de les frases.Fixat que segons el redactat, en parentesi shi posa lautor i lany, o nomes lany:

  Tal com proposa Allen (1997), (...) (...) tenen una edat corresponent a 25 ka BP (Lowe Walker, 1997). que segons Chorley et al. (1984), (...) Willis Bennett (1994) consideren que....Si se cita textualment, es posa la pagina: Williams afirma que en comparar els desordres de

  la personalitat sha de tenir en compte ledat del pacient (Williams,1995, p. 45)

  6

 • TREBALL DE RECERCA 2015-2017

  Citacions dins el textShan dincloure les referencies bibliografiques completes per tal que el lector pugui trobar eltreball citat. Algunes recomanacions generals son:

  Utilitza el terme Bibliografia com a ttol si nomes has consultat material en suport paper besiguin llibres, revistes o mapes.

  Utilitza el ttol, Referencies o Fonts dinformacio si has consultat, a mes, altres fonts dinfor-macio. En aquest cas, especifica el suport en que es troben.

  Les referencies han de ser completes: autor, any, ttol, revista o llibre i pagines. Posa elnom de la revista complet, sense abreujar.

  Ordena les referencies alfabeticament pel primer autor. Quan citis diversos treballs dunmateix autor, sordenen cronologicament, primer els treballs que signa sol, ordenats demes antic a mes modern, i despres els que te amb altres autors, ordenats alfabeticamentpel segon autor, i cronologicament, si es repeteixen els autors.

  1. Llibres

  COGNOMS, Nom o nom de lentitat responsable. (any). Ttol (en cursiva). Editorial.Lloc de publicacio.

  CRDOQ Priorat. (2011) Priorat, Denominacio dOrigen Qualificada. Torroja del Priorat. TERMCAT, Centre de Terminologia. Societat de la informacion: noves tecnologies iInternet: diccionari terminologic. (2000). Barcelona.

  2. Publicacions

  Cognoms, Nom o nom de lentitat responsable. (Any). Ttol publicacio. Editorial. Llocpublicacio.

  Omnium Cultural. (2006). Escola Catalana. num. 435. Omnium. Area dEducacio iFormacio. Barcelona.

  Cognoms, Nom o nom de lentitat responsable de larticle. (Any). Ttol de larticle.Inclos a Ttol de la revista (en cursiva), numero X, pag. X. Lloc de publicacio.

  MOLIST, Merce. (2006). La blocosfera catalana. Coneixement i Societat. num. 10, p.28-55. Barcelona

  3. Textos electronics, bases de dades i programes informatics

  Just despres del ttol, sescriu lexpressio en lnia entre claudators i, al final de la re-ferencia, sindica ladreca dInternet (entre angles ) i la informacio de la data deconsulta (Consulta: dia mes any), escrita entre claudators.

  Termcat, Centre de Terminologia. Diccionari de procediments culinaris [en lnia].Barcelona: TERMCAT, cop. 2006. [Consulta: 20 octubre 2009].

  Pamies i Riudor, Vctor. Paremiologia catalana: Refranys, dites, frases fetes, pro-verbis. . . [en lnia]. 2008. [Consulta: 20octubre 2009].

  7

 • TREBALL DE RECERCA 2015-2017

  f) AnnexesUn cop acabat el treball ens podem trobar amb una serie de materials, que, tot i no estar inclososen el cos, poden ser utils. Aquestsmaterials formen el que sanomena annexes, que es colloquenal final del treball despres de la bibliografia.Cal fer un ndex dels diversos annexes que inclou el treball per poder-los numerar, i nomes

  shi ha de posar el material al qual ens hem referit en algun moment del treball.Els annexes sutilitzen per presentar:

  Material que no es pot collocar en el nucli de linforme a causa de les seves dimensions(planols, dibuixos...) o de la seva naturalesa (vdeos, CD-ROM, DVD, etc.).

  Material complementari (detalls complets de procediments aplicats, demostracions ma-tematiques, illustracions i taules) que en el nucli de linforme alteraria la presentacio logicai ordenada del treball.

  Documentacio dinteres per al lector de linforme i que no es cita a la llista de referencia.

  Descripcio detallada dequips o programes emprats.

  5 Pautes de presentacioEl treball sha de presentar:

  Impres amb lordinador, per una cara, amb interlineat de 1,5, text justificat, lletra arial iamb un tamany de lletra 12.

  Shan de deixar els marges adequats. Es recomana: superior, 3 cm; inferior, 2,5 cm; es-querre, 3 cm; dret, 2,5cm.

  Ha destar escrit en llengua catalana.

  Les notes a peu de pagina, els peus dillustracions o grafics i les citacions pre...