Taller de llenguatge de signes catalana[1][1][1][1] 1[1][1][1]

  • Published on
    06-Jul-2015

  • View
    422

  • Download
    9

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. TALLER DE LLENGUATGEDE SIGNES CATALANA(L.S.C)TOT UNA LLENGUA PLENA DE EXPERIENCIES , EMOCION I SENTIMENTS

2. JUSTIFICACI El projecte esta orientat per persones que estiguin motivades en aprendre el llenguatge de signes . Tamb esta pensat per apropar les persones a la comunitat de persones sordes . El llenguatge de signes s molt beneficis per a persones que els costa obrir-se a lentorn i la gent , persones que son tmides , que no spiguen expressar-se corporal i emocionalment. OBJECTIUS - Aprofitar tot el temps possible - Arribar a un nivell de comunicaci bsica - Mantenir la constncia i comproms. METODOLOGIAEs comenar fen una introducci de la historia del llenguatge de signes( L.C.S), tamb explicarem la bases del llenguatge i la importncia que te laexpressi facial i corporal en si mateix .Nivells: 1, 2 ,3 ,4. Segons el coneixement i les titulacions anteriors del alumne.Grups: 15 persones com mxim .Horaris : matins i tarda ( 4 hores setmanals).Durada: 120 hores( octubre fins juny ).Professors : ttol de llenguatge de signes i llengua nativa .Diploma : Diploma dassistncia i daprofitament de fi de curs . 3. Nivell I: Continguts temtics de la Llengua de Signes Catalana1.-Prleg, 2.-ndex, 3.-IntroducciA.-Comunicaci no verbal i expressi corporal aplicada a la LSC:1. Comunicaci corporal.2. Expressi facial.3. Comunicaci i s de lespai4. Coordinaci i segmentaci de les extremitats superiors: dits, mans i braos.5. Discriminaci visual.6. memria visualB.-Aspectes sociolgics de la Comunitat Sorda:1. Expressi corporal aplicada a la llengua de signes2. Elements diferenciats en la comunicaci no verbal de les persones sordes.3. Caracterstiques de la Comunitat Sorda.4. Manifestacions culturals de la Comunitat Sorda.5. Ancdotes i acudits de la Comunitat SC.-Continguts temtics de la Llengua de Signes Catalana:1. Dactilologia.2. SigneEscritura.3. Les articulacions (fletxes de mov.)4. Expressi facial. Joc (cara de goma)5. Pronoms.6. Roda de noms.7. Joc del mirall.8. Mida i grau de simetria9. Els colors.10. Els nmeros.11. El temps cronolgic.12. La Famlia.13. Descripci fsica (persones).14. Adjectius. 4. D.-Activitats de la vida quotidiana:1. La casa.2. Lespai a lhabitaci.3. El carrer4. Els transports.5. El restaurant i els aliments.6. Els animals.7. Els oficis i professions.E. - Introducci als verbs: Interrogatives. Verbs (prctiques amb signeescritura)F.-Els classificadors: 1.-VinyetesG.-Les localitats i ciutats: 1.-Catalunya i provnciesH.-Histria de la Comunitat Sorda.ACTIVITATHISTORIA DE LLENGUATGE DE SIGNES:La llengua de signes s el resultat de mtua interacci entre biologia i culturaen lsser hum, s una adaptaci creativa a una limitaci sensorial, quetransforma els recursos que existeixen en el potencial hum per a lacomunicaci a travs duna modalitat visual.Com hem apuntat anteriorment, lestudi de les llenges de signes es remunta ala dcada dels seixanta, concretament a lany 1960, en qu William C. Stockoe,un lingista nord-americ, publica Sign Language Structure (Estructura de lallengua de signes), s el primer treball que aprofundeix en lanlisi de lesllenges de signes basant-se en els coneixements de la lingstica moderna.Laparici daquesta obra va suposar una revoluci del concepte que es teniasobre les llenges de signes fins a aquell moment, que es limitava a unasenzilla descripci de la llengua com un conjunt de gestos pactats a partir deles regles de la llengua oral. Posteriorment a aquesta publicaci, que Stockoecomplementar cinc anys ms tard amb la publicaci de A Dictionary ofAmerican Sign Language on Linguistic Principles (Un diccionari de la llengua designes americana basat en els principis de la lingstica), Ursula Mene iEdward S. Klima presenten la seva obra principal The Signs of Language (Elssignes de la llengua) que es centra en els aspectes arbitraris i icnics delssignes i en la seva estructura interna. Daquesta manera i grcies a aqueststreballs, les llenges de signes entren a formar part dels interessos de lalingstica. Les primeres passes es van donar als Estats Units amb la llenguade signes americana i progressivament aquest inters es va anar estenent pertot el mn a partir dels anys 80. 5. COMENAREM: - Per dir els nostres noms per i explicant que no sempre sutilitzen les lletres del abecedari per la comunicaci que les lletres es deletreja o per deixa mes clar la explicaci o la paraula de aquell moment . - I tamb amb la presentaci de cadascun. - Afirmacions y negacions. - Colors.Segent pas:El concepte de temps es pot expressar mitjanantsintagmes nominals (Ex. Al febrer hi ha exmens), adverbisde temps (ahir, avui, dem, etc.) O amb els temps verbalscorresponents. En LSC el temps no est expressat dins delverb, per tant no hi ha temps verbals. El temps sexpressmitjanant lnies temporals, signes gramaticals i signeslxics temporals ubicats a linici de la frase, que sn elsque nosaltres veurem. Quan no fem cap marca temporalque ens indiqui quan va tenir, t o tindr lloc lacci, vol dirque estem parlant en present. Vegem una imatge que ensaclarir aquesta lnia temporal imaginria: -Parts del dia .Els dies de la setmana.Els mesos del any.Expressions temporalsNmeros cardinals.La famlia. 6. Posar vdeos de mostra de alguns que altres animal per veure les expressionsfacials i corporals .Tamb posar un vdeos per que veure com es desenvolupen el sords en elteatre y en les associacions de sords i en el esport. http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DahDIpZnMAQs&h=dAQGo7cnPAQEpvmpaphSmdBh2zMd-tHXCJ24kZwOOVNbumw Barcelona activa tema treball.Youtube canons de melendi esta molt b i obres de teatre.Cerecusor com a guia per mostrar el esport en el sords .Nens sords desenvolupant una activitat i actituds .DESTINATARIPer a tot tipus de persona que estigui totalment interessada amb el llenguatgede signes i amb el seu entorn.RECURSOSMATERIALS:Llibreta i bolgraf .HUMANS:Un dinamitzador.ESPAIS:Una aula.ECONOMICS:No requereix ningun tipus de recurs econmic.TEMPORITZACI 7. Durada ser la segent 9 mesos 120 hores cada nivell , 1 ,2, 3, 4 . Las horeses realitzaran flexiblement , 4 hores b entre la setmana com a cap desetmana una hora diria al dia.AVALUACITindrem en compte el grau de satisfacci, si shan cobert les expectatives, sihem aconseguit els que ens hem proposat , si em tingut alguna tcnica queanat be o malament, i si lespai a estat el que necessitvem.