Pla de convivència Vic2

  • Published on
    14-May-2015

  • View
    1.141

  • Download
    5

Transcript

1.PROJECTE DECONVIVNCIA PROPOSTES FORMATIVES I METODOLGIQUES2. Declaraci de la Seu dUrgell La convivncia: element central de la societat i de leducaci. Paper de lescola en la convivncia. Convivncia i aprenentatge. Famlia. Paper dels mitjans de comunicaci. Paper de les entitats de lleure. Convivncia en el lleure. Paper dels Ajuntaments i agents locals. Treball interdepartamental: projecte educatiu de pas. Unificaci de poltiques: infncia, joventut, universitat, educaci, lleure, famlia Projecte de convivncia. 3. DON SORGEIX EL PROJECTE DE CONVIVNCIA? Per necessitatde: Donar una resposta educativa coherent amb la realitat social actual Treballar un aspecte clau dels interessos de lalumnat Aconseguir dinmiques que facilitin la labor educativa Integrar diferents experincies parcellades que shan fet fins al moment Percoherncia : Amb els objectius prioritaris del Dep. dEd.: xit escolar i Cohesi social Amb actuacions ja iniciades (carpetesconvivncia, prog. de mediaci...) Per contribuir a lacultura de la pau : Contribuci als valors de la pluralitat, respecte a la diferncia, la participaci democrtica, la inclusi social, igualtat doportunitats, gesti positiva de conflictes i la cultura del dileg Peroportunitat legal(normativa) 4. MARC TERIC I NORMATIU Normativa (marc legal general) LOE Decret de Drets i Deures Avantprojecte LEC Instruccions inici de curs Documents de centre Inclusi en el PEC Inclusi en el PAT PLA ANUAL 5. QU S EL PROJECTE DE CONVIVNCIA? El Projecte de Convivncia (PdC) s el document que engloba el conjunt daccionsencaminades a la millora de la convivncia en el centre educatiu i, per tant, recull les intervencions que el centre docent desenvolupa per tal de capacitar tot lalumnat i la resta de la comunitat educativa per a la convivncia i la gesti positiva de conflictes. Aquestes accions poden anar adreades a la millora de la convivncia a laula, al centre o a lentorn, en el benents que la permeabilitat entre aquests tres mbits dintervenci afavoreix la transferncia daprenentatges, valors, creences, actituds i hbits relacionals. Tamb recull els mecanismes que el centre estableix a lhora de resoldre els conflictes que es produeixen en els tres mbits als que sha fet esment (aula, centre, entorn) i de crear una atmosfera de treball i convivncia segura i saludable. 6. PRINCIPIS QUE ORIENTEN LACCI La participaci i la corresponsabilitzacide la comunitat educativa i delsagents educatius de lentorn A ctuaci global i integral La descentralitzaci La normalitat La millora constant de les actuacions 7. OBJECTIUS DEL PROJECTE DE CONVIVNCIA Contribuir a lxit personal, acadmic, social i laboral de tot lalumnat. OBJECTIUS GENERALS:Elaborar un projecte global amb la participaci de tota la comunitat educativa per tal de gestionar i orientar les actuacions i els processos. Potenciarlequitat educativa i el respecte a la diversitat. Ajudar a cada alumne/a a relacionar-se amb ell mateix, amb els altres i amb el mn. Promourela implicaci i el comproms de tots els agents educatius en la millora de la convivncia en el centre i l'entorn Garantir una aplicaci ferma i flexible de les normes bsiques Fomentar la cultura de mediaci com a eina bsica en la gesti del conflicte Contribuir a una cultura de la pau i la no violncia, juntament amb els valors que fan possible preservar i enriquirla vida de totes les persones 8. ORGANITZACI DE LAPLICATIU Valors i actituds Acollida Coeducaci Competncia Social Comunicaci Educaci per a la pau Mediaci Inclusi Smbols identitaris Resoluci de conflictes Absentisme Petits conflictes Conflictes greus Organitzaci escolar Estructura i gesti de recursos Participaci Norma VALORS I ACTITUDScontribuir a que tot lalumnat sigui competent en la relaci amb s mateix, amb els altres i amb el mn RESOLUCI DE CONFLICTES gesti positiva dels conflictes (accions i protocols per recuperar la relaci entre les parts, reparar-ne els danys i aportar resolucions positives a aquestes situacions ORGANITZACI DE CENTRE el marc organitzatiuafavoreix o dificulta el clima de convivncia (ha de ser coherent amb la resta de documents de centre)AULA CENTREENTORN Participaci i corresponsabilitzaci de la comunitat educativa i dels agents educatius de lentorn per tal daconseguir una actuaci compartida i efica TEMES NIVELLS MBITS 9. FASES DE LA IMPLEMENTACI FASE 1FormaciSEZ FASE 2 Formaci-acompanyament alscentres(en funci de la demanda) com a collaboraci i suport en lelaboraci del PdC 10. SERVEIS DE SUPORT QUE SOFEREIXEN AL CENTRE DERIVATS DE FUNCIONS ESPECFIQUES SEZ Informaci - Assessorament sobre el projecte Tutoritzaci sobre instruments i procediments Collaboraci en la realitzaci del projecte Suport en actuacions concretes del projecte Suport a la coordinaci en xarxa 11. SERVEIS DE COLLABORACI Suport a la direcci i a la inspecci en el seguiment de lelaboraci dels plans Suport a la direcci i a la inspecci en el seguiment de lactualitzaci i a lavaluaci de lexecuci dels plans 12. TREBALL INTERN PROFESSIONALS DEL SEZ Vetllar per disposar dinformaci en relaci a normes, instruments i procediments delaboraci del projecte. Formaci especfica sobre conceptes, continguts i processos delaboraci del projecte. Estudi de casos i intercanvi dexperincies a cada territori. 13.