Pcc 0910 Definitiu[1]

 • Published on
  31-Aug-2014

 • View
  1.927

 • Download
  3

DESCRIPTION

 

Transcript

 • PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 1/60 PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Revisi: Aprovaci: Signatura: Signatura: Data: Data:
 • PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 2/60 NDEX 0. Introducci ............................................................................................. 6 1. Contextualitzaci dels objectius generals de letapa i de cada rea a les caracterstiques del centre................................................................. 9 2. Objectius corresponents a cada cicle en funci de la seqenciaci dels continguts previstos................................................................................ 10 3. Selecci de les metodologies i els materials ms adients....................... 11 4. Concreci de criteris i selecci de les formes davaluaci adequades a les caracterstiques de lalumnat i als propsits educatius..................... 12 5. Concreci de formes organitzatives de lalumnat, dels professors, de lespai i del temps que afavoreixin el procs densenyament i aprenentatge........................................................................................... 33 6. Criteris, organitzaci i seguiment de lacci tutorial i dorientaci dels alumnes................................................................................................... 47 7. Criteris i procediments per a latenci a la diversitat de lalumnat i per a la realitzaci de les adaptacions curriculars necessries per a alumnes amb necessitats educatives especials....................................... 49 8. Criteris per a lavaluaci del procs densenyament i daprenentatge i de la prctica docent dels professors...................................................... 55 9. Criteris i procediments per a latenci lingstica especfica dels alumnes que sincorporen tardanament al sistema educatiu a Catalunya................................................................................................. 56 Revisi: Aprovaci: Signatura: Signatura: Data: Data:
 • PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 3/60 Llistat de revisions Revisi Data Descripci 1.0 13/09/02 Elaboraci del document 1.1 15/09/03 1. Contextualitzaci dels objectius generals de letapa i de cada rea a les caracterstiques del centre. Aquest apartat s recollit en les programacions de les diverses rees, tant dESO, com de batxillerat i de cicles formatius. Concretament es recullen en els apartats segents: - Objectius detapa de lrea (en les programacions drea dESO). - Objectius de la matria per al batxillerat (en les programacions de matria de batxillerat) - Objectius del crdit (en les programacions de crdit de cicle formatiu) 2. Objectius corresponents a cada cicle en funci de la seqenciaci dels continguts previstos. Aquest apartat va ser elaborat per les rees a partir dels objectius de lrea per a lESO. 3. Selecci de les metodologies i els materials ms adients. Aquest apartat s recollit en: - les programacions drea de lESO, de matria del batxillerat i de crdit dels CF. En el cas de lESO, les explicacions sovint no sn aprofitables per a aquest apartat, perqu fan referncia exclusivament al tractament de la diversitat (que escau a lapartat 7). - les programacions dels crdits dESO (per als casos esmentats en el pargraf anterior). Ats que no shi pot recollir tot all que sha escrit a cada crdit, se nha extret el contingut dun crdit de cada cicle. 4. Concreci de criteris i selecci de les formes davaluaci adequades a les caracterstiques de lalumnat i als propsits educatius Aquest apartat s extret de les programacions dels crdits. Ats que no shi pot recollir tot all que sha escrit a cada crdit, se nha extret el contingut dun crdit de cada cicle. Se suposa que, a lhora de fer les programacions, sha partit del document elaborat i posat en com per les rees durant els cursos 2000-2001 i 2001-2002. 5. Concreci de formes organitzatives de lalumnat, dels professors, de lespai i del temps que afavoreixin el procs densenyament i aprenentatge. En aquest apartat sinclou: - la distribuci horria general de les classes (horari marc) Revisi: Aprovaci: Signatura: Signatura: Data: Data:
 • PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 4/60 - la distribuci horria pel que fa al currculum com i diversificat - La distribuci dels crdits per rees o matries i trimestres - lorganitzaci de lalumnat per a atendre la diversitat (grups classe, aula flexible, projectes, agrupaments) - la distribuci del professorat en els diversos equips docents (nombre de professors i crrecs) - la distribuci del professorat per rees (nombre de professors). - els espais utilitzats (particularitats) Distribuci dels recursos humans, funcionals, materials i daltra ndole, adients a les metodologies proposades. Aquest apartat queda eliminat perqu ja s incls dins els apartats 3 i 5. 6. Criteris, organitzaci i seguiment de lacci tutorial i dorientaci dels alumnes. Aquest apartat inclou les caracterstiques i lorganitzaci de les tutories de grup i les tutories individuals. 7. Criteris i procediments per a latenci a la diversitat de lalumnat i per a la realitzaci de les adaptacions curriculars necessries per a alumnes amb necessitats educatives especials. Aquest apartat inclou la filosofia de les diverses atencions a la diversitat. 8. Criteris per a lavaluaci del procs densenyament i daprenentatge i de la prctica docent dels professors. Aquest apartat inclou els sistemes dautoavaluaci de lensenyament- aprenentatge. 9. Criteris i procediments per a latenci lingstica especfica dels alumnes que sincorporen tardanament al sistema educatiu a Catalunya. Aquest apartat inclou lorganitzaci dels plans dacolliment i seguiment dels alumnes dincorporaci tardana. 10.Incorporaci a les diferents rees dels continguts de carcter transversal. Aquest apartat inclou els eixos transversals treballats per les diverses rees. Caldr que les rees el completin. Criteris i pautes de seguiment per a lorientaci educativa. Revisi: Aprovaci: Signatura: Signatura: Data: Data:
 • PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 5/60 Queda incls en els punts 4 i 6 i en el PAT. 1.2 20/10/04 1, 2,3 i 4 es referencien a les programacions de crdit , matria i rea. 5. Concreci de formes organitzatives de lalumnat, dels professors, de lespai i del temps que afavoreixin el procs densenyament i aprenentatge. Safegeix el nou cicle superior de prevenci de riscos laborals (CFPR) Sactualitza: - la distribuci horria general de les classes (horari marc) - la distribuci horria pel que fa al currculum com i diversificat - La distribuci dels crdits per rees o matries i trimestres - lorganitzaci de lalumnat per a atendre la diversitat (grups classe, aula flexible, projectes, agrupaments) - la distribuci del professorat en els diversos equips docents (nombre de professors i crrecs) - la distribuci del professorat per rees (nombre de professors). 6. Criteris, organitzaci i seguiment de lacci tutorial i dorientaci dels alumnes. Es referencia la consulta del PAT de la intranet. 7. Criteris i procediments per a latenci a la diversitat de lalumnat i per a la realitzaci de les adaptacions curriculars necessries per a alumnes amb necessitats educatives especials. Aquest apartat sadapta al funcionament daquest curs 04/05: selimina laula oberta. 1.3 21/09/05 4. Concreci de criteris i selecci de les formes davaluaci adequades a les caracterstiques de lalumnat i als propsits educatius Safegeixen els criteris davaluaci de tots el cicles formatius. 5. Concreci de formes organitzatives de lalumnat, dels professors, de lespai i del temps que afavoreixin el procs densenyament i aprenentatge. Sactualitza: - distribuci de crdits per rees o matries i trimestres (modificacions als CV) - organitzaci de lalumnat per atendre la diversitat a 4t dESO(dels 4 grups- classe es divideixen en 1 grup de projectes, 2 agrupaments mitjans i 2 agrupaments alts) - la distribuci del professorat en els diversos equips docents (nombre de professors i crrecs) - la distribuci del professorat per rees (nombre de professors). 1.4 4/10/06 4. Concreci de criteris i selecci de les formes davaluaci adequades a les caracterstiques de lalumnat i als propsits educatius Revisi: Aprovaci: Signatura: Signatura: Data: Data:
 • PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 6/60 Safegeix lorganitzaci de laula oberta i de laula dacollida. 5. Concreci de formes organitzatives de lalumnat, dels professors, de lespai i del temps que afavoreixin el procs densenyament i aprenentatge. Sactualitza: - distribuci de crdits per rees o matries i trimestres (modificacions als CV) - la distribuci del professorat en els diversos equips docents (nombre de professors i crrecs) - la distribuci del professorat per rees (nombre de professors). 7. Criteris i procediments per a latenci a la diversitat de lalumnat i per a la realitzaci de les adaptacions curriculars necessries per a alumnes amb necessitats educatives especials. Safegeix la informaci daula oberta i aula dacollida 1.5 8/10/08 1.//2.//3. canvi de crdits per matria degut a la LOE. 4. Concreci de criteris i selecci de les formes davaluaci adequades a les caracterstiques de lalumnat i als propsits educatius canvi de disquets per programa SAGA. Avaluaci de lESO: Proves extraordinries de recuperaci i per pujar nota. Sextreu que a 4t. Es diferenci les matries instrumentals de les no, per passar detapa. Es canvia el terme de crdit variable per matria optativa i que a 4t no sha de tenir en compte la resta de nivells anteriors per posar la nota. Tamb safegeix lapartat de lavaluaci de futbol 5. Concreci de formes organitzatives de lalumnat, dels professors, de lespai i del temps que afavoreixin el procs densenyament i aprenentatge. Canvi de la distribuci horria segons la LOE i els PQPI. Canvi en la distribuci curricular de les matries optatives. A 2n dESO tamb shi afegeix lhora de desdoblament de matemtiques. 6. Criteris, organitzaci i seguiment de lacci tutorial i dorientaci dels alumnes. Es fa referncia que a CFGM no hi ha tutories individuals. 10. Incorporaci a les diferents rees dels continguts de carcter transversal es treu tot aquest apartat ja que ja no es treballa amb eix transversal si n per treball per competncies. 1.6 7/10/09 4. Concreci de criteris i selecc...