Normes d'ús

Embed Size (px)

Text of Normes d'ús

  • 1. Normes ds Bibliotecabvalls biblioteca.benifairovalls@gmail.com 1

2. 1. Definici i principis La Biblioteca Pblica Municipal de Benifair de les Valls s un servei pblic datenci al ciutad, el qual tindr dret a accedir lliurement a ella i als seus serveis en horari dobertura al pblic, sense cap mena de restricci per raons de tipus ideolgic, tnic o social, i sempre que es respecte la normativa especfica de la Biblioteca. Drets i obligacions dels usuaris Es considera usuaris de la Biblioteca Pblica Municipal de Benifair de les Valls, a totes aquelles persones que fan o faran s de les seues installacions i serveis. 2. Drets dels usuaris Els usuaris tenen dret a: biblioteca.benifairovalls@gmail.com 2 3. - Latenci, informaci i formaci sobre lorganitzaci, serveis i usos de la Biblioteca - La consulta de les obres de referncia i el prstec a domicili, dacord amb la normativa de la Biblioteca - La consulta dels catlegs i bases de dades prpies de la Biblioteca - Laccs gratut a Internet , amb les restriccions horries escaients per facilitar laccs de la resta de socis - La disponibilitat de fer sugerncies i reclamacions per escrit a la Direcci de la Biblioteca - El coneixement de les normes de la Biblioteca des de ladquisici de la seua condici dusuari 3. Obligacions dels usuaris Els usuaris de la Biblioteca tenen com a obligaci: - La correcta utilitzaci dels serveis, equips i fons documentals de la Biblioteca - El manteniment del bon ordre i el respecte a la resta dusuaris i al personal de la Biblioteca - Lacompliment de la normativa biblioteca.benifairovalls@gmail.com 3 4. Serveis a lusuari 4.Serveis bsics de la Biblioteca Els serveis a lusuari de la Biblioteca que es consideren bsics sn: - Consulta en sala - Prstec a domicili - Informaci bibliogrfica - Servei d internet - Punt dinformaci Juvenil - Orientaci lectura - Formaci dusuaris 5. Lectura i consulta en sala La biblioteca disposa, duna sala de lectura i consulta. Poden consultar-se lliurement totes les obres que formen part dels fons de la biblioteca. biblioteca.benifairovalls@gmail.com 4 5. 6. Prstec a domicili Prestar a domicili un document propietat de la Biblioteca Pblica Municipal de Benifair significa traurel fora del recinte de la sala de lectura. El prstec t carcter temporal, per la qual cosa cap prestatari podr cedir els documents a altres persones, i enser el responsable de la custdia, conservaci i devoluci. Per a utilitzar el servei de prstec a domicili cal la presentaci del carnet de lector de Biblioteca Pblica Municipal de Benifair de les Valls, el qual podr obtenir-se de forma gratuta en la mateixa Biblioteca. El prstec a domicili sestableix per a un perode mnim dun dia i fins a un mxim de quinze per al prstec general. Tots els documents objecte de prstec general podran tornar a ser renovats per un perode igual a lanterior, sempre que no hagen estat sollicitats prviament per un altre usuari. La renovaci ha de sollicitar-se sempre abans que finalitze el perode de prstec. Per a fer efectiva la renovaci lusuari pot: biblioteca.benifairovalls@gmail.com 5 6. - acudir al taulell de prstec de la biblioteca - cridar per telfon a la biblioteca on es va efectuar el prstec - realitzar la renovaci directament a travs del correu electrnic: bibliotec.benifairovalls@gmail.com. El prstec a domicili es realitzar sempre en horari dobertura al pblic. Sn objecte de prstec tots els documents posteriors a lany 1958, amb les excepcions segents: - Obres de referncia (enciclopdies, diccionaris, catlegs, bibliografies, atles,...) - Publicacions peridiques - Obres de difcil restituci o exhaurides El nmero de documents en prstec sestableix en un mnim dun i un mxim de tres. 7. Prstec interbibliotecari: Aquest servei no est disponible. biblioteca.benifairovalls@gmail.com 6 7. 8. Servei de referncia bibliogrfica La informaci bibliogrfica com a servei prioritari de la Biblioteca Municipal de Benifair de les Valls es proporcionar tant dels fons propis com dels centres i Institucions incloses dins el e-XLPV. Aquest servei sols pot oferir una informaci puntual de referncia; el personal de la Biblioteca no est facultat per a dur a terme treballs de bibliografia o recopilaci bibliogrfica amb finalitats dinvestigaci per a particulars. La Biblioteca s el centre de documentaci i informaci bibliogrfica. Serveis dextensi bibliotecria 9. Serveis dextensi bibliotecria Aquests serveis tenen com a objectiu la difusi entre la societat en general dels fons bibliogrfics i documentals, aix com de les activitats de la Biblioteca mitjanant: - Butlletins de novetats i seleccions naturals. - Catlegs de publicacions i dels fons - Bibliografies commemoratives biblioteca.benifairovalls@gmail.com 7 8. - Cursos de formaci - Guies dinformaci - Activitats dextensi cultural, relacionades amb el llibre i el foment de la lectura Incompliment de les normes de la Biblioteca i sancions 10. Supsits dincompliment de la normativa Ls del servei implica lobligaci del coneixement i acceptaci de la present normativa ds de la Biblioteca. Els supsits dincompliment de la normativa sn: - Lalteraci de lordre a les sales de lectura i/o les actuacions molestes cap a altres usuaris i/o cap al personal de la Biblioteca - El retard en la devoluci dels documents en prstec - La substracci o deteriorament greu (arrancar planes, subratllar o dibuixar i qualsevol manca de respecte a la integritat i conservaci dels documents) del material bibliogrfic - La no devoluci dels documents en prstec - Ls indegut o dany de les installacions i equips de la Biblioteca biblioteca.benifairovalls@gmail.com 8 9. 11. Aplicaci de sancions Per als casos dincompliment de la normativa de la Biblioteca shan daplicar les segents sancions: - Lalteraci de lordre a les sales de lectura i/o les actuacions molestes cap a altres usuaris i/o cap al personal de la Biblioteca donar lloc a lexpulsi de la sala de lectura com a mnim per un dia - La devoluci dels documents ha de fer-se en la mateixa biblioteca on es va fer el prstec. Si en el termini determinat no shan reintegrat els documents, la Biblioteca els reclamar per carta, per telfon o per correu electrnic. El retard en la devoluci dels documents en prstec es sancionar amb 1 dia de suspensi del carnet per cada dia de retard i document. Lacumulaci de sancions, fins a un total de quatre en un any, suposar la suspensi temporal del carnet de lector durant sis mesos; en cas de reincidncia, aquesta suspensi sallargar fins a un any. - En el cas de substracci o deteriorament greu del material bibliogrfic i documental o la no devoluci dels documents en prstec lusuari estar obligat a substituir el document per un altre exemplar de la mateixa edici i caracterstiques o a abonar el seu valor de mercat o a la suspensi indefinida del seu carnet de lector - En el cas ds indegut o dany de les installacions i equips de la Biblioteca lusuari estar obligat a reparar els danys ocasionats; en cas contrari lAjuntament de Benifair de les Valls, previ informe de la Direcci de la Biblioteca, podr reclamar judicialment la reparaci dels danys causats a la Biblioteca. biblioteca.benifairovalls@gmail.com 9 10. En cas dun incompliment reiterat de la normativa de la Biblioteca i de conductes despecial gravetat, sinformar el govern municipal per a qu, si ho considere oport, adopte les mesures legals disciplinries corresponents. 12. Aplicaci de les sancions i dret al recurs Laplicaci de les sancions s responsabilitat de la Direcci de la Biblioteca. Tot usuari que siga sancionat podr presentar recurs dirigit al Sr. Alcalde de lAjuntament de Benifair de les Valls. biblioteca.benifairovalls@gmail.com 10