Normes d'organitzacio i funcionament de Centre

  • Published on
    14-May-2015

  • View
    5.773

  • Download
    8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

mes d'organitzacio i funcionament de Centre

Transcript

<ul><li>1.INSTITUT QUERCUSSant Joan de VilatorradaNORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRE Codi: NOFC Revisi 1.0Data:Pgina 1 /102 02/02/2011NORMESDORGANITZACIIFUNCIONAMENTDE CENTRE(NOFC)Curs 2010-2011</li></ul><p>2. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRE Codi: NOFC Revisi 1.0Data: Pgina 2 /102 02/02/2011NDEX1.-INTRODUCCI ............................................................................. 62.- CRITERIS BSICS DE GESTI DEL CENTRE.................................. 73.- RGANS DE GOVERN DEL CENTRE .................................................. 83.1 rgans collegiats de govern ..........................................................93.1.1 Consell Escolar ............................................................................ 93.1.1.1. Comissi econmica3.1.1.2. Comissions de convivncia3.1.1.3. Comissi de Seguiment de les Prctiques a les Empreses3.1.1.4. Comissi Permanent3.1.1.5 Renovaci dels membres 3.1.2 Claustre de Professors/es ................................................... 133.2. Equip Directiu .................................................................................143.3. rgans unipersonals de govern ........................................................14 3.3.1 Director/a 3.3.2 Secretari/ria-administrador/a 3.3.3 Cap destudis 3.3.4 Coordinador/a pedaggic/a 3.3.5 Cap destudis de FP4.- COORDINACI DEL CENTRE ..................................................................204.1 Coordinador/a de nivell 4.1.1.Funcions genriques de la coordinaci de nivell dESO i BATX 4.1.2.Funcions especfiques a l ESO 4.1.3.Funcions especfiques a batxillerat 4.1.4. Funcions especfiques als cicles formatius 4.1.5. Funcions cap de departament desports (rgim especial)4.2 Coordinador lingstic (LIC)4.3 Tutoria daula dacollida4.4. Coordinaci de Qualitat. Comissi de qualitat.4.5. Cap drea4.6. Coordinador del Practicum del mster de secundria de linstitut4.7. Tcnic integrador social4.8. Coordinador/a dInformtica. Comissi dInformtica.4.9. Coordinador/a de Prevenci de Riscos Laborals4.10. Comissi del Projecte dAutonomia de Centre (PAC) 3. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de VilatorradaNORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFC Revisi 1.0 Data:Pgina 3 /102 02/02/20114.11. Tutoria formaci en centre de treball (FCT) i bloc de formaci prctica (BFP)4.12. Tutories tcniques 4.12.1. Tutoria tcnica daudiovisuals 4.12.2. Tutoria tcnica de manteniment de laboratoris 4.12.3. Tutoria tcnica de manteniment de tallers i general 4.12.4. Altres tutories tcniques4.13. Coordinaci dels PQPIs (FIAP de serralleria)4.14. Coordinaci entre primria i secundria5.- GESTI PEDAGGICA DEL CENTRE ........................................................ 365.1 rees5.2. Comissi datenci a la diversitat5.3. Equip directiu ampli5.4 Acci tutorial 5.4.1 Lequip docent de nivell 5.4.2. Pla dacollida 5.4.3. Seguiment de les prctiques a les empreses5.5 Avaluaci 5.5.1 Caracterstiques de lavaluaci 5.5.2 Lequip docent i la junta davaluaci 5.5.3 Lavaluaci a lESO 5.5.4 Lavaluaci al batxillerat 5.5.5 Lavaluaci als cicles formatius de grau mitj 5.5.6 Lavaluaci als cicles formatius de grau superior 5.5.7 Lavaluaci al cicle formatiu de futbol 5.5.8 Reclamacions de les qualificacions obtingudes5.5.8.1 Procediment per a les reclamacions de qualificacions de crditi/o trimestre5.5.8.2 Procediment per a les reclamacions de qualificacions finals6.- NORMES DE FUNCIONAMENT DEL CENTRE .............................................. 566.1 Qestions generals6.1.1 Assistncia del professorat6.1.2 Professorat de gurdia 6.1.2.1. Funcions del professorat de gurdia 6.1.2.2. Procediment del professorat de gurdia 6.1.2.3. Funcions del professorat de gurdia desbarjo 6.1.2.4. Procediment del professorat de gurdia desbarjo 6.1.2.5. Professorat de gurdia durant les sortides 6.1.2.6. Professorat de gurdia per a assistir a cursos de formaci6.1.3. Protocol dalumne lesionat o que es troba malament6.1.4. Assistncia a classe de lalumnat 6.1.4.1. Especificacions de lassistncia de lalumnat de batxillerat 6.1.4.2. Especificacions de lassistncia de lalumnat de CFGS 6.1.4.3. Especificacions de lassistncia de lalumnat de CFGM 4. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de VilatorradaNORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFC Revisi 1.0 Data: Pgina 4 /102 02/02/20116.1.4.4. Inassistncia a classe per raons generals 6.1.5. Esbarjos 6.1.6 La mediaci 6.1.7. Rgim disciplinari de lalumnat6.1.7.1. Procediment de correcci6.1.7.2. Actuacions concretes6.1.7.3. Faltes tipificades6.2 Sortides escolars 6.2.1 Sortides de final detapa6.3 Participaci de lalumnat 6.3.1 Delegats/des de curs 6.3.2 El Consell de Delegats/des 6.3.3. Associacions dalumnes6.4 Participaci dels pares i mares6.5 Personal dadministraci i serveis6.6. Comissions mixtes 6.6.1 Comissi de llibres i material escolar7. SERVEIS DE LINSTITUT .................................................................887.1. Servei de reprografia 7.1.1. Fotocopiadora i multicopista de consergeria 7.1.2. Fotocopiadora de la sala de professorat7.2. Servei de bar i menjador7.3. Transport escolar7.4. Telfon7.5. Altres serveis del centre 7.5.1. Aules dinformtica 7.5.2. Biblioteca 7.5.3. Audiovisuals 7.5.4. Coordinaci lingstica7.6. Sala del professorat7.7 Manteniment del centre8.- ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I JORNADES DE CENTRE ...............................938.1. Activitats extraescolars culturals: Pla desport a lescola8.2. Jornades i festes9.- PROCEDIMENT DE QUEIXES O DENNCIES ................................................9410.- DISPOSICI ADDICIONAL .......................................................................103 5. INSTITUT QUERCUSSant Joan de VilatorradaNORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRE Codi: NOFC Revisi 1.0 Data: Pgina 5 /10202/02/2011LLISTA DE REVISIONSSegons el document RRI del curs 2009-2010, es fan els canvis segents:Revisi Data Descripci1.0 02/02/2011 1. Introducci, canvis deguts a la legislaci nova.2. Criteris bsics de gesti del centre, sespecifiquen els valors que defineixenel centre: esfor, bona convivncia i participaci.3.1.1. Definici de les comissions de consell escolar amb el canvi de nombrede membres daquest i revisi dalgunes funcions.3.3 rgans unipersonals, shan revisat les hores de dedicaci i funcions.4. Coordinaci de centre. Revisi de les funcions de la coordinaci de nivellESO, BATX I CF.4.2 Coordinaci lingstica: hem canviat el nom de LIC i hem redefinit lesfuncions.4.3 Afegit el ttol de tutoria daula dacollida.4.6 Coordinador del Practicum del mster de secundria de linstitut afegitamb les seves funcions.4.7 Tcnic integrador social, redefinim lhorari.4.9. Coordinadora de prevenci de riscos laborals, shan redefinit les funcions.4.13 Coordinaci PQPI, canvis en les funcions.5.1. Uni de les rees de msica i visual i plstica.5.2. Comissi datenci a la diversitat CAD: canvi en els membres i funcions.5.4. Acci tutorial: safegeix que el coordinador s tutor.6. Normes de funcionament de centre. Shan modificat algunes qestionsgenerals. Canvi a lhora de comptabilitzar les hores dassistncia delprofessorat, protocol per justificar i comunicar les faltes.6.1.4. Assistncia dalumnat al CF i sanci en cas de faltes no justificades.6.1.7. Rgim disciplinari de lalumnat, canvis deguts al canvi de decretdautonomia, sespecifiquen les faltes i les sancions tipificades pel centre.6.5. Canvis en la definici dalgunes funcions dels administratius.9.1 Procediment de queixes o denncies: sha afegit la nova normativasegons el Decret de direccions sobre les faltes lleus del professorat. 6. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de VilatorradaNORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFC Revisi 1.0 Data:Pgina 6 /102 02/02/20111.- INTRODUCCIVista la necessitat dordenar i completar les normes vigents en el Centre, el ConsellEscolar acorda reglamentar-les i agrupar-les dins del document anomenat Normesdorganitzaci i funcionament de centre, tal com ens indica el decret dautonomia.Aquest reglament desenvolupa els trets fonamentals recollits en el Projecte Educatiu deCentre (PEC), que incideixen directament en lorganitzaci i el funcionament del centre.Cal entendrel com un element que ha dajudar i facilitar el funcionament i la tascaeducativa dins linstitut i, per tant, no ha de romandre esttic ni tancat en ell mateix. Pertenir efectivitat, ha de permetre modificacions i ampliacions dacord amb lopinimajoritria del professorat i del Consell Escolar.Enguany recull tota la normativa inclosa en el nou decret de drets i deures de lalumnat:decret 279/2006 de 4 de juliol. 7. INSTITUT QUERCUSSant Joan de Vilatorrada NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFCRevisi 1.0 Data:Pgina 7 /10202/02/20112.- CRITERIS BSICS DE GESTI DEL CENTRELa gesti ha de respondre a criteris democrtics, la base dels quals s la participaci detots els estaments en la lnia pedaggica i de treball de linstitut.A ms, la gesti ha dsser responsable, professional, objectiva, transparent i oberta, i hade possibilitar la renovaci pedaggica constant, la catalanitzaci de lensenyament ilarrelament al poble, a la comarca i al pas.La gesti directa de linstitut ha de recaure sobre lequip directiu, seguint els criteris fixatspel claustre de professors/es i el Consell Escolar. Lequip directiu s tamb lencarregatdimpulsar i exigir el compliment, si escau, dels acords i les resolucions a qu shagicomproms qualsevol de les parts implicades en el funcionament de linstitut.Reconeixem com a aspectes bsics del centre els previstos a la normativa amb relaci a: Ls de la llengua catalana com a llengua daprenentatge i de comunicaci en lesactuacions docents i administratives del centre. Lescolaritzaci integradora de tot lalumnat, atenent, des dun plantejament global decentre, les necessitats educatives dels alumnes i prioritzant, sempre que sigui possible iadequat, la mxima participaci en els entorns escolars ordinaris. Lassoliment per part de tot lalumnat dun bon nivell de comprensi i expressi oral iescrita, dagilitat en ls destratgies i instruments de clcul i en la resoluci deproblemes, i dautonomia en laprenentatge. La millora de laprenentatge de les llenges estrangeres, potenciant ls comunicatiu dela llengua i la seva utilitzaci com a eina daccs al coneixement en rees no lingstiques . La integraci de les tecnologies de la informaci i la comunicaci (TAC) en el procsdensenyament/aprenentatge i en lavaluaci de les diverses rees del currculum. La integraci en els processos densenyament i daprenentatge de continguts vinculatsamb la coeducaci, la ciutadania, la convivncia, leducaci ambiental, la salut, lacomunicaci audiovisual, laccs a la informaci i el gust per la lectura. La coordinaci entre el professorat de primria i el de secundria per afavorir lacoherncia del procs educatiu i la millora dels aprenentatges dels alumnes.Aix, el centre es proposa treballar amb base a uns valors concrets com sn: lesfor, labona convivncia i la participaci, tal com sexplica en el pla dautonomia de centre. 8. INSTITUT QUERCUSSant Joan de Vilatorrada NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFCRevisi 1.0Data: Pgina 8 /102 02/02/20113.- RGANS DE GOVERN DEL CENTREEls rgans de govern del centre sn regulats per la Llei Orgnica 1/1990, de 3 d octubre,dordenaci general del sistema educatiu i complementats pel decret 199/1996 de 12 dejuny, pel qual saprova el reglament orgnic dels centres docents pblics que imparteixeneducaci secundria i formaci professional de grau superior.CONSELL ESCOLAR CLAUSTREComissiDIRECTOR/AQualitatCAP ESTUDIS SECRETARI/RIA COORDINADOR/A ENSENYAMENTS CAP ESTUDISADMINISTRADOR/A PEDAGGIC PROFESSIONALS Consell delegats Comissi COORDCOORD Convivncia CICLESREGIM ESPFORMATIUSCoord Coord NivellCoordCoord PrevenciCoordESO BatxilleratActivitatsRiscos Informtica I serveis LaboralsCoord Caps AreaCFGS PRP Lingstic PQPISCFGSFIAPAAFE EQUIPSTUTORS/ES DOCENTSCFGMPASFREDPROFESSORAT 9. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de VilatorradaNORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRE Codi: NOFC Revisi 1.0Data: Pgina 9 /102 02/02/20113.1.- RGANS COLLEGIATS DE GOVERNEls rgans collegiats de govern de lINS Quercus sn el Consell Escolar i el Claustre deProfessors/es.Dacord amb el nivell i el volum del centre es podran establir ms rgans collegiats perdisposici del Departament dEnsenyament.3.1.1.- Consell EscolarEl Consell Escolar s lrgan representatiu i de participaci de la comunitat educativa enel govern del centre.A) Composici:El Consell Escolar de lINS Quercus s compost per:a) La directora del centre, que en ser la presidenta.b) El cap destudis.c) Un/a regidor/a o representant de lAjuntament de lmbit municipal corresponent.d) Sis professors/es elegits pel claustre.e) Quatre representants del sector dels pares (tres delegits i un de designat perlAMPA).f) Dos representants del sector de lalumnat (un delegit i un membre elegit pel Consellde Delegats/des).g) Un representant del personal dadministraci i serveis.h) El secretari/ia-administrador/a del centre, que actuar de secretari del Consell, ambveu i sense vot.i) Un representant dorganitzacions empresarials, amb veu i sense vot.Si el tema a tractar ho requereix, la directora podr convocar a les sessions del Consellalguns altres membres de la comunitat escolar, que hi intervindran amb veu i sense vot.B) Funcions.El Consell Escolar del centre t les funcions segents:a) Aprovar la creaci daltres rgans de coordinaci de linstitut i assignar-loscompetncies.b) Decidir sobre ladmissi dalumnes, dins el marc de la normativa vigent.c) Resoldre els conflictes i imposar les sancions en matria de disciplina als alumnes,dacord amb les normes que en regulen els drets i els deures.d) Aprovar el projecte de pressupost del centre, fer-ne el seguiment i avaluar-ne elcompliment.e) Elaborar el Projecte Educatiu de Centre, tenint en compte les disposicions educativesvigents.f) Aprovar i avaluar la Programaci General de Centre que, amb carcter anual, elaborilequip directiu. 10. INSTITUT QUERCUSSant Joan de Vilatorrada NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFCRevisi 1.0 Data:Pgina 10 /10202/02/2011g) Elaborar i aprovar les normes dorganitzaci i funcionament del centre i les possiblesmodificacions i/o ampliacions.h) Aprovar el Pla dAcci Tutorial del centre, un cop escoltat el claustre.i) Elaborar les directrius per a la programaci i el desenvolupament de les activitatscomplementries, visites i viatges, menjador i colnies escolars, amb la collaboraci delAssociaci de Mares i Pares.j) Aprovar i avaluar la memria anual dactivitats del centre.k) Establir els criteris sobre la participaci del centre en activitats culturals, esportives irecreatives, i tamb en aquelles accions assistencials a les quals el centre pogusprestar la collaboraci, desprs dhaver escoltat lAssociaci de Mares i Pares.l) Establir les relacions de collaboraci amb altres centres amb finalitats culturals ieducatives.m) Promoure loptimitzaci de ls de les installacions i lequip escolar, com tambvetllar per la seva conservaci i renovaci.n) Supervisar lactivitat general del centre en els aspectes administratius i docents.o) Control...</p>