Normes d'organitzacio i funcionament de Centre

Embed Size (px)

DESCRIPTION

mes d'organitzacio i funcionament de Centre

Text of Normes d'organitzacio i funcionament de Centre

  • 1.INSTITUT QUERCUSSant Joan de VilatorradaNORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRE Codi: NOFC Revisi 1.0Data:Pgina 1 /102 02/02/2011NORMESDORGANITZACIIFUNCIONAMENTDE CENTRE(NOFC)Curs 2010-2011

2. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRE Codi: NOFC Revisi 1.0Data: Pgina 2 /102 02/02/2011NDEX1.-INTRODUCCI ............................................................................. 62.- CRITERIS BSICS DE GESTI DEL CENTRE.................................. 73.- RGANS DE GOVERN DEL CENTRE .................................................. 83.1 rgans collegiats de govern ..........................................................93.1.1 Consell Escolar ............................................................................ 93.1.1.1. Comissi econmica3.1.1.2. Comissions de convivncia3.1.1.3. Comissi de Seguiment de les Prctiques a les Empreses3.1.1.4. Comissi Permanent3.1.1.5 Renovaci dels membres 3.1.2 Claustre de Professors/es ................................................... 133.2. Equip Directiu .................................................................................143.3. rgans unipersonals de govern ........................................................14 3.3.1 Director/a 3.3.2 Secretari/ria-administrador/a 3.3.3 Cap destudis 3.3.4 Coordinador/a pedaggic/a 3.3.5 Cap destudis de FP4.- COORDINACI DEL CENTRE ..................................................................204.1 Coordinador/a de nivell 4.1.1.Funcions genriques de la coordinaci de nivell dESO i BATX 4.1.2.Funcions especfiques a l ESO 4.1.3.Funcions especfiques a batxillerat 4.1.4. Funcions especfiques als cicles formatius 4.1.5. Funcions cap de departament desports (rgim especial)4.2 Coordinador lingstic (LIC)4.3 Tutoria daula dacollida4.4. Coordinaci de Qualitat. Comissi de qualitat.4.5. Cap drea4.6. Coordinador del Practicum del mster de secundria de linstitut4.7. Tcnic integrador social4.8. Coordinador/a dInformtica. Comissi dInformtica.4.9. Coordinador/a de Prevenci de Riscos Laborals4.10. Comissi del Projecte dAutonomia de Centre (PAC) 3. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de VilatorradaNORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFC Revisi 1.0 Data:Pgina 3 /102 02/02/20114.11. Tutoria formaci en centre de treball (FCT) i bloc de formaci prctica (BFP)4.12. Tutories tcniques 4.12.1. Tutoria tcnica daudiovisuals 4.12.2. Tutoria tcnica de manteniment de laboratoris 4.12.3. Tutoria tcnica de manteniment de tallers i general 4.12.4. Altres tutories tcniques4.13. Coordinaci dels PQPIs (FIAP de serralleria)4.14. Coordinaci entre primria i secundria5.- GESTI PEDAGGICA DEL CENTRE ........................................................ 365.1 rees5.2. Comissi datenci a la diversitat5.3. Equip directiu ampli5.4 Acci tutorial 5.4.1 Lequip docent de nivell 5.4.2. Pla dacollida 5.4.3. Seguiment de les prctiques a les empreses5.5 Avaluaci 5.5.1 Caracterstiques de lavaluaci 5.5.2 Lequip docent i la junta davaluaci 5.5.3 Lavaluaci a lESO 5.5.4 Lavaluaci al batxillerat 5.5.5 Lavaluaci als cicles formatius de grau mitj 5.5.6 Lavaluaci als cicles formatius de grau superior 5.5.7 Lavaluaci al cicle formatiu de futbol 5.5.8 Reclamacions de les qualificacions obtingudes5.5.8.1 Procediment per a les reclamacions de qualificacions de crditi/o trimestre5.5.8.2 Procediment per a les reclamacions de qualificacions finals6.- NORMES DE FUNCIONAMENT DEL CENTRE .............................................. 566.1 Qestions generals6.1.1 Assistncia del professorat6.1.2 Professorat de gurdia 6.1.2.1. Funcions del professorat de gurdia 6.1.2.2. Procediment del professorat de gurdia 6.1.2.3. Funcions del professorat de gurdia desbarjo 6.1.2.4. Procediment del professorat de gurdia desbarjo 6.1.2.5. Professorat de gurdia durant les sortides 6.1.2.6. Professorat de gurdia per a assistir a cursos de formaci6.1.3. Protocol dalumne lesionat o que es troba malament6.1.4. Assistncia a classe de lalumnat 6.1.4.1. Especificacions de lassistncia de lalumnat de batxillerat 6.1.4.2. Especificacions de lassistncia de lalumnat de CFGS 6.1.4.3. Especificacions de lassistncia de lalumnat de CFGM 4. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de VilatorradaNORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFC Revisi 1.0 Data: Pgina 4 /102 02/02/20116.1.4.4. Inassistncia a classe per raons generals 6.1.5. Esbarjos 6.1.6 La mediaci 6.1.7. Rgim disciplinari de lalumnat6.1.7.1. Procediment de correcci6.1.7.2. Actuacions concretes6.1.7.3. Faltes tipificades6.2 Sortides escolars 6.2.1 Sortides de final detapa6.3 Participaci de lalumnat 6.3.1 Delegats/des de curs 6.3.2 El Consell de Delegats/des 6.3.3. Associacions dalumnes6.4 Participaci dels pares i mares6.5 Personal dadministraci i serveis6.6. Comissions mixtes 6.6.1 Comissi de llibres i material escolar7. SERVEIS DE LINSTITUT .................................................................887.1. Servei de reprografia 7.1.1. Fotocopiadora i multicopista de consergeria 7.1.2. Fotocopiadora de la sala de professorat7.2. Servei de bar i menjador7.3. Transport escolar7.4. Telfon7.5. Altres serveis del centre 7.5.1. Aules dinformtica 7.5.2. Biblioteca 7.5.3. Audiovisuals 7.5.4. Coordinaci lingstica7.6. Sala del professorat7.7 Manteniment del centre8.- ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I JORNADES DE CENTRE ...............................938.1. Activitats extraescolars culturals: Pla desport a lescola8.2. Jornades i festes9.- PROCEDIMENT DE QUEIXES O DENNCIES ................................................9410.- DISPOSICI ADDICIONAL .......................................................................103 5. INSTITUT QUERCUSSant Joan de VilatorradaNORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRE Codi: NOFC Revisi 1.0 Data: Pgina 5 /10202/02/2011LLISTA DE REVISIONSSegons el document RRI del curs 2009-2010, es fan els canvis segents:Revisi Data Descripci1.0 02/02/2011 1. Introducci, canvis deguts a la legislaci nova.2. Criteris bsics de gesti del centre, sespecifiquen els valors que defineixenel centre: esfor, bona convivncia i participaci.3.1.1. Definici de les comissions de consell escolar amb el canvi de nombrede membres daquest i revisi dalgunes funcions.3.3 rgans unipersonals, shan revisat les hores de dedicaci i funcions.4. Coordinaci de centre. Revisi de les funcions de la coordinaci de nivellESO, BATX I CF.4.2 Coordinaci lingstica: hem canviat el nom de LIC i hem redefinit lesfuncions.4.3 Afegit el ttol de tutoria daula dacollida.4.6 Coordinador del Practicum del mster de secundria de linstitut afegitamb les seves funcions.4.7 Tcnic integrador social, redefinim lhorari.4.9. Coordinadora de prevenci de riscos laborals, shan redefinit les funcions.4.13 Coordinaci PQPI, canvis en les funcions.5.1. Uni de les rees de msica i visual i plstica.5.2. Comissi datenci a la diversitat CAD: canvi en els membres i funcions.5.4. Acci tutorial: safegeix que el coordinador s tutor.6. Normes de funcionament de centre. Shan modificat algunes qestionsgenerals. Canvi a lhora de comptabilitzar les hores dassistncia delprofessorat, protocol per justificar i comunicar les faltes.6.1.4. Assistncia dalumnat al CF i sanci en cas de faltes no justificades.6.1.7. Rgim disciplinari de lalumnat, canvis deguts al canvi de decretdautonomia, sespecifiquen les faltes i les sancions tipificades pel centre.6.5. Canvis en la definici dalgunes funcions dels administratius.9.1 Procediment de queixes o denncies: sha afegit la nova normativasegons el Decret de direccions sobre les faltes lleus del professorat. 6. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de VilatorradaNORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFC Revisi 1.0 Data:Pgina 6 /102 02/02/20111.- INTRODUCCIVista la necessitat dordenar i completar les normes vigents en el Centre, el ConsellEscolar acorda reglamentar-les i agrupar-les dins del document anomenat Normesdorganitzaci i funcionament de centre, tal com ens indica el decret dautonomia.Aquest reglament desenvolupa els trets fonamentals recollits en el Projecte Educatiu deCentre (PEC), que incideixen directament en lorganitzaci i el funcionament del centre.Cal entendrel com un element que ha dajudar i facilitar el funcionament i la tascaeducativa dins linstitut i, per tant, no ha de romandre esttic ni tancat en ell mateix. Pertenir efectivitat, ha de permetre modificacions i ampliacions dacord amb lopinimajoritria del professorat i del Consell Escolar.Enguany recull tota la normativa inclosa en el nou decret de drets i deures de lalumnat:decret 279/2006 de 4 de juliol. 7. INSTITUT QUERCUSSant Joan de Vilatorrada NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFCRevisi 1.0 Data:Pgina 7 /10202/02/20112.- CRITERIS BSICS DE GESTI DEL CENTRELa gesti ha de respondre a criteris democrtics, la base dels quals s la participaci detots els estaments en la lnia pedaggica i de treball de linstitut.A ms, la gesti ha dsser responsable, professional, objectiva, transparent i oberta, i hade possibilitar la renovaci pedaggica constant, la catalanitzaci de lensenyament ilarrelament al poble, a la comarca i al pas.La gesti directa de linstitut ha de recaure sobre lequip directiu, seguint els criteris fixatspel claustre de professors/es i el Consell Escolar. Lequip directiu s tamb lencarregatdimpulsar i exigir el compliment, si escau, dels acords i les resolucions a qu shagicomproms qualsevol de les parts implicades en el funcionament de linstitut.Reconeixem com a aspectes bsics del centre els previstos a la normativa amb relaci a: Ls de la llengua catalana com a llengua daprenentatge i de comunicaci en lesactuacions docents i administratives del centre. Lescolaritzaci integradora de tot lalumnat, atenent, des dun plantejament global decentre, les necessitats educatives dels alumnes i prioritzant, sempre que sigui possible iadequat, la mxima participaci en els entorns escolars ordinaris. Lassoliment per part de tot lalumnat dun bon nivell de comprensi i expressi oral iescrita, dagilitat en ls destratgies i instruments de clcul i en la reso