Normes d'organització i funcionament de centre 2011 2012

  • Published on
    14-May-2015

  • View
    2.069

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li>1.NORMES DORGANITZACI IFUNCIONAMENT DE CENTRE CURS 2011-2012ESCOLA LA CLOSA Esterri dneu</li></ul><p>2. ESCOLA LA CLOSA - Esterri dneu0. IntroducciI. Organitzaci general del centre 1. Atenci a les necessitats educatives de lalumnat1.1. Acci tutorial1.2. Atenci a la diversitat 1.2.1. Comissi datenci a la diversitat 1.2.2. Plans individualitzats. Adaptacions 1.2.3. Atenci a lalumnat amb necessitats educatives especials 1.2.4. Atenci a lalumnat nouvingut 2. Projectes del centre2.1. Projecte de llenges estrangeres a Educaci Infantil (PELE)2.2. Projecte de reutilitzaci de llibres de text i material didctic2.3. Projecte de lHort Escolar i Aula de Cincies2.4. Pla Catal dEsport a lEscola (PCEE)2.5. Biblioteca escolar2.6. Projecte dEducaci Emocional a lEducaci InfantilII. Organitzaci del currculum 3. Programacions didctiques. 4. Competncies bsiques 5. Avaluaci5.1. Avaluacions inicials5.2. Comissions davaluaci5.3. Proves davaluaci 6. Tecnologies per a laprenentatge i el coneixementIII. Organitzaci del curs 7. Equip docent 8. Calendari escolar 9. Horari de lalumnat 9.1 Entrades i sortides de lalumnat 10. Horari del professorat 10.1. Llicncies, permisos i substitucions del professorat 10.2. Baixes mdiques i faltes dassistncia i/o puntualitat del professorat 11. Activitats de centre 12. Sortides i colnies 12.1. Sortides 12.2. Colnies 13. Seguiment de lalumnat. Carpeta de curs 14. Coordinaci Llar dinfants Infantil Primria Secundria.IV. Aspectes generals15. Actuacions en el supsit dabsentisme escolar16. Actuacions en el supsit de retard en la recollida de lalumnat17. Actuacions en cas daccident, malaltia o parasitosi dun alumneNormes dOrganitzaci i funcionament del centre curs 2011-2012 2 3. ESCOLA LA CLOSA - Esterri dneu18. Actuacions en cas de necessitat de subministrament de medicaci a lalumnat en horariescolar19. Pla de formaci de centre. Formaci permanent20. Correu electrnic XTEC21. s i publicaci dimatges de lalumnat22. Altres temes dinters22.1. Uniformitat22.2. Fotocopiadora22.3. Espais comuns22.4. Escola sostenible23. Carta de comproms educatiuNormes dOrganitzaci i funcionament del centre curs 2011-20123 4. ESCOLA LA CLOSA - Esterri dneu0. IntroducciEn el Decret 102/2010, de3 dagost, dautonomia dels centres educatius; en el ttol 2:Direcci i autonomia organitzativa dels centres pblics de la Generalitat i ttol 3: Direcci iautonomia de gesti dels centres pblics de la Generalitat queda regulat quines sn les normesdorganitzaci i funcionament del centre i que en aquest document queden concretades iemmarcades dins del projecte educatiu del centre.Aquest document ser una eina que ens serveixi per regular la vida interna del centre, i hadestablir i concretar les relacions entre els diferents sectors que formen part de la comunitateducativa. Lmbit daplicaci daquest document va dirigit als segents membres de la comunitatescolar:a) Alumnat matriculat al centre fins a la seua baixa o cessament.b) Professorat amb destinaci al centre en qualsevol de les seues modalitats: funcionari/a de carrera definitius o provisionals, interins/es , substituts/es,...c) Pares/mares o tutors/es dalumnes.d) Personal no docent: auxiliar administratiu, auxiliar dEE, auxiliar de conversa, etc.e) Totes aquelles persones o entitats que per qualsevol motiu i temporalment entrin dins de la comunitat escolar.I. Organitzaci general del centre1. Atenci a les necessitats educatives de lalumnatLatenci a la diversitat de necessitats educatives de lalumnat i lobjectiu dassolir lescompetncies que li permetin el seu desenvolupament personal i escolar ha de ser un principicom per a tots els docents del centre.1.1. Acci tutorialLacci tutorial, que comporta el seguiment individual i collectiu dels alumnes, ha decontribuir al desenvolupament de la seua personalitat i els ha de prestar lorientaci de carcterpersonal i acadmic que els ajudi a assolir la maduresa personal i la integraci social.Funcions del tutor/a dun grup: Contribuir al desenvolupament duna dinmica positiva en el grup classe i a la implicacide lalumnat i de les seves famlies en la dinmica del centre. Fer el seguiment de lalumnat i vetllat especialment per lassoliment progressiu de lescompetncies bsiques i els objectius proposats. Coordinar lacci educativa en tots els mestres que incideixen en els mateixos alumnes,Normes dOrganitzaci i funcionament del centre curs 2011-20124 5. ESCOLA LA CLOSA - Esterri dneu Realitzar entrevistes i reunions amb els pares i mares o tutors legals, enregistrant elsaspectes ms importants daquestos encontres. Sn preceptives una reuni grupal alinici de curs per a tots els pares, mares i tutors, i dos de manera individualitzada, una alfinalitzar el primer trimestre i un altra al final del curs. Coordinar lelaboraci de plans individualitzats o adaptacions de la programaci a lesnecessitats i caracterstiques de lalumnat.Durant el curs escolar es poden crear comissions de treball segons els criteris quecregui lequip directiu i/o el claustre amb lobjectiu de elaborar materials o coordinarprojectes. Aquestes comissions normalment estaran formades per mestres dels diferentscicles que hi intervinguin, aix com en alguns casos per pares i mares dalumnes.1.2. Atenci a la diversitat1.2.1. Comissi datenci a la diversitatA fi de planificar, promoure i fer el seguiment dactuacions que es duguin a terme peratendre la diversitat de necessitats educatives de lalumnat, es constituir la comissi datenci ala diversitat. Aquesta comissi es reunir un mnim duna vegada al trimestre. Estar composadaper: el cap destudis, el/la mestre/a deducaci especial, els coordinadors de cicle, el coordinadorLIC i la persona professional de lEAP. A ms es podr convocar a qualsevol altre mestre/a en el casque la comissi aix ho determins.Correspon a la comissi datenci a la diversitat les funcions segents: La concreci de criteris i prioritats datenci a la diversitat de lalumnat. Lorganitzaci, ajustament i seguiment dels recursos de qu disposa el centre i de lesmesures adoptades. El seguiment de levoluci de lalumnat amb necessitats educatives especials iespecfiques. La proposta dels plans individualitzats i les altres funcions que en aquest mbit es puguinatribuir.1.2.2. Plans individualitzats. Adaptacions La proposta delaborar un pla individualitzat o una adaptaci concreta pot sorgir dundictamen descolaritzaci, dun informe psicopedaggic o a demanda del tutor/a quan per alprogrs de lalumne sobserva que no s suficient les mesures datenci planificades per al seugrup classe. El disseny daquest pla individualitzat ser responsabilitat del tutor/a, i la seuaaprovaci de la direcci del centre. 1.2.3. Atenci a lalumnat amb necessitats educatives especials Latenci a lalumnat amb NEE, es realitzar segons els criteris i recursos establerts per lacomissi datenci a la diversitat.La demanda duna atenci especialitzada a un alumne a laula dEducaci Especial o perpart de la professional de lEAP, la far el tutor/a de lalumne mitjanant full de demanda al CapdEstudis.Normes dOrganitzaci i funcionament del centre curs 2011-2012 5 6. ESCOLA LA CLOSA - Esterri dneuSetmanalment, existir una reuni de coordinaci entre EAP, Educaci Especial i CapdEstudis, per tal de fer el seguiment, establir i coordinar les actuacions a realitzar, aix com per aestudiar les possibles demandes datenci especial.Latenci per part de la professional de lEAP ser els dijous al mat, i ser el Cap dEstudislencarregat de coordinar les reunions dels mestres EAP, prvia demanda del propi mestre, delCap dEstudis o de la psicopedagoga. 1.2.4. Atenci a lalumnat nouvingut En cas dalumnat nouvingut ser el/la tutor/a de laula dacollida lencarregat de donar unaresposta individualitzada a lalumne seguint el Pla dacollida del centre. El/la tutor/a serlencarregat de coordinar lavaluaci inicial i de realitzar els plans individualitzats si sescau delalumnat nouvingut per facilitar en la mesura del possible laccs al currculum ordinari, aix comfer el seguiment del seu progrs en la integraci en la dinmica del centre i en lentorn social de laseua nova realitat.2. Projectes del centre 2.1. Projecte de llenges estrangeres a Educaci Infantil (PELE) Projecte per donar impuls a les llenges estrangeres des del 2n cicle de lEducaci Infantil. A ms, sinclou una segona llengua estrangera, el francs, al cicle superior de lEducaciPrimria. 2.2. Projecte de reutilitzaci de llibres de text i material didctic Projecte per fomentar ls racional dels recursos, educar per a la conservaci i lareutilitzaci del material i garantir a les famlies un estalvi econmic important. Gestionat perlAMPA amb la collaboraci del centre. Secretari: Marc Farr Cuat Membre mestres Comissi: Mriam Coll Viader 2.3. Projecte interdisciplinari de lHort Escolar i Aula de CinciesProjecte educatiu, interdisciplinari i competencial, que estableix un eix daprenentatgesper a totes les etapes i cicles del centre al voltant de lhort. Projecte extensiu a tota la comunitateducativa, impulsat per un grup motor composat per mestres, pares i altres entitatscollaboradores.Mitjanant la dotaci de laula de cincies de la que disposa el centre el Coneixement delMedi es tractat com una especialitat a partir de CI 2, tal i com recull el Projecte Educatiu. Coordinadora: Ldia Cardona Gasa 2.4. Pla Catal dEsport a lEscola (PCEE)Pla amb la finalitat de posar a labast de tot lalumnat la prctica dactivitats fsiques iesportives i aprofitar el gran potencial daquestes activitats per contribuir a la formaci personal icvica dels infants i joves, aix com establir la prctica esportiva peridica com a eina per contribuira la bona salut dels alumnes. Coordinador: Francisco Peris FolgadoNormes dOrganitzaci i funcionament del centre curs 2011-2012 6 7. ESCOLA LA CLOSA - Esterri dneu2.5. Biblioteca escolarDurant aquest curs es vol seguir donant un nou impuls a la biblioteca escolar, habilitant unespai i recursos personals per a que esdevingui un recurs til per a laprenentatge, donant aixsuport a les biblioteques daula. A ms es coordinar les activitats establertes al Pla Lector deCentre.Coordinador/a: Aitana Guivernau Huguet i Francisco Peris Folgado2.6. Projecte dEducaci Emocionl a lEducaci InfantilProjecte per treballar de manera interdisciplinar aspectes emocionals dins de laula,conjuntament amb un treball per part de les famlies a lmbit familiar. Es contar ambassessorament extern tant per a la programaci de continguts a laula com per a lassessorament ales famlies.Coordinadora: Meritxell Ruiz BanetII. Organitzaci del currculum3. Programacions didctiques Les programacions hauran destar elaborades dacord amb el projecte educatiu del centrei el currculum establert. Cada mestre ha de ser responsable de les programacions didctiques deles rees que li toqui impartir i de lliurar la documentaci al respecte que li pugui ser sollicitada,per tal de garantir la bona prctica docent. Cada equip de cicle ha de prendre les decisions relatives a les opcions metodolgiques,organitzatives i datenci a la diversitat connectades amb la lnia del centre.4.Competncies bsiques Dins lmbit de les programacions didctiques shauran de precisar els objectius quegaranteixin lassoliment de les competncies bsiques i determinar latenci que cal donar a lescompetncies que tenen un carcter ms transversal. Respecte a aquest tema i a les programacions didctiques podeu trobar recursos imaterials al web Currculum i Organitzaci del Departament.5. AvaluaciLavaluaci de lalumnat ha de ser contnua i global amb la finalitat de fer un seguimentexhaustiu del procs daprenentatge i detectar les dificultats que puguin aparixer, analitzant lescauses i prenent les mesures necessries.5.1.Avaluacions inicials Durant les dues primeres setmanes de curs shauran de passar les proves davaluaciinicial als primers cursos de cicle de les rees de llengua catalana, llengua castellana, llenguaNormes dOrganitzaci i funcionament del centre curs 2011-20127 8. ESCOLA LA CLOSA - Esterri dneuanglesa i matemtiques. Tamb la resta drees i cursos podran realitzar-les en el cas que hocreguessin convenient.5.2. Comissions davaluaci Les comissions davaluaci estaran presidides pel cap destudis i estaran formades per totsaquells mestres que intervinguin en un mateix cicle, sigui impartint un rea o com a mesura desuport individual o grupal. Els diferents tutors/es exerciran de secretaris i aixecaran acta de lasessi, entregant-la al cap destudis.Hi haur dues sessions davaluaci a Educaci Infantil, i tres a Educaci Primria, a msduna sessi de preavaluaci a mitjans del primer trimestre per analitzar les avaluacions inicials ialtres proves que es puguin realitzar.Els informes els realitzar cada tutor/a i es coordinar amb els mestres especialistes per talque introdueixin les notes de les seues rees. Els informes estaran durant les setmanes que esrealitzi lavaluaci al servidor, per poder tenir accs des de qualsevol ordinador del centre. 5.3. Proves davaluaciA ms de lavaluaci contnua de cada rea, hi haur una srie de proves preceptives decarcter intern o extern: Avaluaci inicial Avaluaci Diagnstica Avaluaci de sis Avaluaci de comprensi lectoraCALENDARI DE SESSIONS DAVALUACIEDUCACI INFANTIL 1r Informe 20-01-2012 2n informe25-06-2012EDUCACI PRIMRIAPreavaluaci1r trimestre2n trimestre 3r trimestre1r Cicle17-10-20111r Cicle 12-12-2011 1r Cicle 19-03-20121r Cicle 25-06-20122n Cicle19-10-20112n Cicle 14-12-2011 2n Cicle 21-03-20122n Cicle 25-06-20123r Cicle21-10-20113r Cicle 16-12-2011 3r Cicle 23-03-20123r Cicle 25-06-2012CALENDARI DENTREGA DINFORMES DAVALUACIEDUCACI INFANTIL 1r Informe 27-01-2012 2n informe 28/29-06-2012EDUCACI PRIMRIA1r trimestre 2n trimestre3r trimestre 22-12-201130-03-201228/29-06-2012Normes dOrganitzaci i funcionament del centre curs 2011-2012 8 9. ESCOLA LA CLOSA - Esterri dneu6. Tecnologies per a laprenentatge i el coneixement Des de la coordinaci TAC del centre sestabliran els eixos de funcionament aix com elsrecursos per a lacci didctica i per a laprenentatge de lalumnat. Cada curs i rea tindr un bloc que utilitzar com a eina de comunicaci i aprenentatge ique coordinar cada mestre responsable. A ms des de la coordinaci TAC es portarlactualitzaci del bloc i pgina web de lescola.III. Organitzaci del curs7. Equip docentLequip docent per al curs 2010-2011 est format:Equip DirectiuDirector: Antoni Ricou RibCap dEstudis: Francisco Peris FolgadoSecretari: Marc Farr CuatEducaci InfantilTutora P3: Gemma Orteu BigordTutora P4: Araceli Arasa FranchTutora P5: Meritxell Ruiz BanetMestra Educaci Infantil: Meritxell Pamies BartraEducaci PrimriaTutora CI 1: Montserrat Cortina RoigTutora CI 2: Montserrat Biosca CausTutora CM 1: Mriam Coll ViaderTutora CM 2: Natlia Bar ParejaTutor CS 1: Marc Farr CuatTutor CS 2: Albert Fornells CastellMestre dEducaci Primria i Aula dAcollida: Antonio Ricou RibMestra de Llengua Anglesa: Montserrat Garca Agero.Mestra de Llengua Anglesa i refor: Aitana Guivernau HuguetMestra de Medi: Ldia Cardona GasaMestra de Religi: M. Carme Poch TicMestra de Msica: Montserrat Biosca CausMestre dEducaci Especial: Mireia Ruiz PenaMestre dEducaci Fsica: Francisco Peris F...</p>

Recommended

View more >