Les Normes d'organització i Funcionament

  • Published on
    03-Jun-2015

  • View
    3.977

  • Download
    0

Transcript

<ul><li> 1. Les Normes dOrganitzaci iFuncionament del centre educatiu.Sessi direccions 31 maig 2012Sta. Coloma de Gr.</li></ul> <p> 2. ORGANITZACI 3. Func i onament 4. NOF - ACORDS i DECISIONSdorganitzaci i funcionament 5. MARC NORMATIU LOE LECDecret Decret drets i dautonomiadeuresRe solucions (inici curs) 6. Coherents amb els principis, valors objectius icriteris delprojecte educatiu 7. DIRECCI o TITULARITAT impulsa lelaboraci i aprovaci 8. Aprova i/o modifica elConsell Escolar 9. QUAN?Decret 102/2010, dautonomia 10. Curs 2010-2011:adaptaci per laplicaci dels articles23, 24 i 25 :Mesures de promoci de laconvivnciaMesures correctores i sancionadoresGaranties i procediment en lacorrecci de faltes greumentperjudicials per a la convivnciaDOCUMENTACI RGIM DISCIPLINARIInspecci de Lleida 11. Curs 2013-2014En el termini de quatre anys, elscentres han dhaver adaptat a lesprevisions del Decret 102/2010, laresta de les seves normesdorganitzaci i funcionament. 12. CONTINGUT- ndex 13. I) ESTRUCTURA ORGANITZATIVADE GOVERN I COORDINACI 14. rgans unipersonals de direcci. rgans collegiats de participaci. Equip directiu. Consell de direcci rgans unipersonals de coordinaci 15. II) ORGANITZACIPEDAGGICA 16. Organitzaci del professorat.Organitzaci de lalumnat.Atenci a la diversitat.Actuaci educativa sobre lalumnat.Acci i coordinaci tutorial.Orientaci acadmica i professional.Altres 17. III) CONVIVNCIA 18. Convivncia i resoluci de conflictes. Mediaci escolar. Rgim disciplinari de lalumnat. Conductesgreument perjudicials per a la convivncia en elcentre. Rgim disciplinari de lalumnat. Conductesperjudicials per a la convivncia en el centre 19. IV) CONCRECCIONS participaci sectors comunitat escolar 20. Qestions generals. Informaci a les famlies. Associacions de mares i pares dalumnes (AMPAs). Alumnes delegats. Consell de participaci. Altres rgans i procediments de participaci. Carta de comproms educatiu. Altres qestions 21. V)Func i onamentdel centre 22. Aspectes generalsEntrades i sortidesVisites dels pares.Activitats complementries iextraescolars.Vigilncia de lesbarjo.De les absncies.Horaris del centre.Utilitzaci dels recursosmaterials.s dels espaisActuacions en el supsit deretard en la recollida delalumnatProtocol dabsentismeAdmissi dalumnes malalts idels accidents.Seguretat, higiene i salut.Altres. 23. De les queixes i reclamacions.Actuacions en cas de queixes sobre la prestaci de servei queqestionin lexercici professional del personal del centre.Reclamacions sobre qualificacions obtingudes al llarg del curs.Impugnaci de decisions del rgans i personal del centre.Altres qestions 24. Serveis escolars.Servei de menjador, cantinaAcollida matinalAltres serveis 25. Gesti econmica. 26. Gesti acadmica i administrativa.Documentaci acadmico-administrativa.Altra documentaci.Altres. 27. Personal administraci i serveis ide suport socioeducatiu. 28. ALTRES 29. Disposicions finals 30. Grcies per la vostra atenci http://blocs.xtec.cat/manuelarubio/ 31. Les imatges emprades han estat trobades a la xarxa irecollides al llarg del temps. Si alg considera que algunadelles vulnera la propietat intellectual de persona oentitat, ser retirada immediatament. Poseu-vos encontacte amb: mrubio19_arroba_xtec.catAdaptaci document: Inspecci de LleidaManuela Rubio Sta. Coloma Gr. Maig 2012</p>

Recommended

View more >