L\'avaluació a l\'educació primària

  • Published on
    31-Aug-2014

  • View
    11.749

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

<ul><li> Lavaluaci a leducaci primria Seminari de caps destudi LHospitalet de Llobregat 26-11-2008 </li> <li> Prvies <ul><li>Lactuaci dels centres ha de ser: </li></ul><ul><li><ul><li>legal </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>adequada </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>coherent </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>sostenible </li></ul></li></ul><ul><li>Els models avaluatius, segons: </li></ul><ul><li><ul><li>finalitat </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>extensi </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>agents </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>moment </li></ul></li></ul></li> <li> LOE (Llei 2/2006) (art. 20) <ul><li>Marc davaluaci dels aprenentatges </li></ul><ul><li><ul><li>Contnua, global: tenir en compte el progrs en el conjunt de les rees. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Promoci: </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>assoliment de les competncies bsiques i grau de maduresa adequat, o </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>pot seguir amb aprofitament el nou curs. </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Possibilitat de romandre un curs ms en un cicle, una sola vegada al llarg de letapa. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Informe final detapa: aprenentatges, objectius i competncies. </li></ul></li></ul></li> <li> <ul><li>Lavaluaci del sistema educatiu. Finalitats: </li></ul><ul><li><ul><li>Millorar la qualitat i lequitat de leducaci. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Orientar poltiques educatives. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Transparncia i eficcia. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Informar sobre el grau de compliment dels objectius de millora. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Grau de consecuci dels objectius-marc (estatals i europeus). </li></ul></li></ul>LOE (Llei 2/2006) </li> <li> Reial Decret 1513/2006. Ensenyaments mnims a primria <ul><li>Finalitat </li></ul><ul><li><ul><li>Assegurar una formaci comuna a tot lalumnat dins del sistema educatiu espanyol. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Garantir la validesa dels ttols corresponents. </li></ul></li></ul><ul><li>Avaluaci (art. 9) </li></ul><ul><li>Promoci (art. 10) </li></ul></li> <li> Decret 142/2007, lordenaci dels ensenyaments de leducaci primria. <ul><li>Currculum (art. 7) </li></ul><ul><li>El conjunt de competncies bsiques, objectius, continguts, mtodes pedaggics i criteris davaluaci. </li></ul><ul><li>Avaluaci (art. 15) </li></ul><ul><li><ul><li>Tenir en compte: el currculum, el treball fet a classe, linters i lesfor. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Remarcar: lavaluaci formativa i el grau dadquisici de competncies bsiques. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Informe global individualitzat al final de letapa: nivell daprenentatges i competncies. </li></ul></li></ul></li> <li> Decret 142/2007, lordenaci dels ensenyaments de leducaci primria. <ul><li>Promoci (art. 16) </li></ul><ul><li><ul><li>Decisions de promoci: professor tutor i equip docent. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Superaci dels aprenentatges, o que podr seguir amb aprofitament amb ajuts i suport. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Possibilitat de romandra un any ms en un cicle. Mxim una vegada a letapa. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Pla especfic de recuperaci. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Accs a secundria: desenvolupament de les competncies bsiques i grau de maduresa adequat. </li></ul></li></ul></li> <li> Decret 142/2007, lordenaci dels ensenyaments de leducaci primria. <ul><li>Avaluaci diagnstica (art. 17) </li></ul><ul><li><ul><li>Es realitzar en acabar el cicle mitj. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Carcter orientador i formatiu. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Finalitat: analitzar, valorar i reorientar, si cal, els dos primers cicles de led. primria. </li></ul></li></ul></li> <li> Ordre ECI/2571/2007, davaluaci a leducaci primria <ul><li>Resultats de lavaluaci (art. 2) </li></ul><ul><li><ul><li>Documents oficials davaluaci. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Els resultats sexpressaran en els segents termes: </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Insuficiente (IN) </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Suficiente (SU) </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Bien (BI) </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Notable (NT) </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Sobresaliente (SB) </li></ul></li></ul></li> <li> Resoluci de 15 de novembre de 2007, instruccions per a formalitzar els documents davaluaci a led. primria. <ul><li>Historial acadmic i llibre descolaritat </li></ul><ul><li>Informes davaluaci a les famlies. </li></ul><ul><li>Avaluaci de final de cicle. </li></ul></li> <li> Ordre EDU/296/2008, es determinen el prodeciment, els documents i requisits formals. <ul><li>Finalitat de lavaluaci: </li></ul><ul><li><ul><li>identificar necessitats, informar sobre els processos, comprovar progressos. Orientar el professorat per a ajustar la seva tasca docent. </li></ul></li></ul><ul><li>Criteris generals (art. 2) </li></ul><ul><li><ul><li>Projecte educatiu: desenvolupar i concretar el currculum, criteris metodolgics, organitzatius i davaluaci. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Avaluaci contnua i global. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Carcter formatiu, regulador i orientador del procs educatiu. </li></ul></li></ul></li> <li> Ordre EDU/296/2008, es determinen el prodeciment, els documents i requisits formals. <ul><li><ul><li>Referents per a lavaluaci: </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Assoliment de les competncies bsiques, </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Criteris davaluaci de les rees </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Prendre en consideraci: </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li>el currculum, </li></ul></li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li>el treball fet a classe, </li></ul></li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li>linters i lesfor per progressar. </li></ul></li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Comproms de lalumnat i la famlia en el procs daprenentatge: fer pblics els criteris davaluaci establerts en el projecte educatiu. </li></ul></li></ul></li> <li> Ordre EDU/296/2008, es determinen el prodeciment, els documents i requisits formals. <ul><li>Avaluaci de lalumnat (art. 3) </li></ul><ul><li><ul><li>Mecanismes de coordinaci entre cicles. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Avaluaci inicial. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Mesures organitzatives i metodolgiques adequades al progrs de lalumne. </li></ul></li></ul><ul><li>Comissi davaluaci (art. 4) </li></ul><ul><li><ul><li>Una per cicle. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Composici: equip docent i cap destudis. </li></ul></li></ul></li> <li> Ordre EDU/296/2008, es determinen el prodeciment, els documents i requisits formals. <ul><li>Atenci a la diversitat (art. 5) </li></ul><ul><li><ul><li>Adaptacions dacord amb: </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>- adequaci dels objectius, </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>- grau de complexitat de les activitats, </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>- noves activitats, </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>- avaluaci prenent com a referent les diverses accions. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Pla individualitzat </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>- Responsable: el tutor, amb la collaboraci de lequip docent. </li></ul></li></ul></li> <li> Ordre EDU/296/2008, per la qual es determinen el prodeciment, els documents i requisits formals del procs davaluaci. <ul><li>El Pla individualitzat ha dincloure: </li></ul><ul><li><ul><li>Habilitats de lalumnat. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Objectius i competncies daprenentatge. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Habilitats personals, socials i autonomia. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Les ajudes tcniques i els suports. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Avaluaci peridica i registre sistemtic. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Avaluaci dacord amb els objectius fixats en el pla individualitzat. </li></ul></li></ul><ul><li>Els centres ded. especial, les USEE i altres agrupaments singulars, han de seguir els criteris generals de programaci i avaluaci. (art. 5.3) </li></ul></li> <li> Ordre EDU/296/2008, es determinen el prodeciment, els documents i requisits formals. <ul><li>Avaluaci final de cicle o etapa (art. 6) </li></ul><ul><li><ul><li>Fer constar les qualificacions actuals. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Superaci del cicle o etapa: assoliment de competncies bsiques i grau de maduresa. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Repetici una vegada a letapa. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Alumnat amb Pla individualitzat, fins a un curs ms. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Alumnat amb altes capacitats intellectuals: pla individualitzat. </li></ul></li></ul></li> <li> Instruccions inici de curs 2008-2009 <ul><li>Avaluaci de centre (punt 7) </li></ul><ul><li><ul><li>Concepte: Avaluaci que relaciona els resultats daprenentatge dels alumnes, els processos densenyament i aprenentatge, la gesti dels recursos i els objectius que el centre es proposa, dacord amb les caracterstiques del context en qu es desenvolupa lacci educativa. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Pla davaluaci interna (Consell escolar). </li></ul></li></ul></li> <li> Instruccions inici de curs 2008-2009 <ul><li><ul><li>Lavaluaci de centres incorpora: </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>lavaluaci global diagnstica, </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>el sistema dindicadors. </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li>Avaluaci i promoci de lalumnat (punt 15) </li></ul><ul><li><ul><li>Fer pblics els criteris davaluaci. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Analitzar resultats del grup i individuals: decisions de millora dels objectius i estratgies metodolgiques emprades. </li></ul></li></ul></li> <li> Instruccions inici de curs 2008-2009 <ul><li>Adaptacions del currculum per a lalumnat nouvingut (punt 3.4.3, i 3.4.4) </li></ul><ul><li><ul><li>Laprenentatge de la llengua de lescola s una de les primeres necessitats. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Pla individualitzat: avaluaci inicial, planificaci, seguiment i avaluaci. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Lavaluaci sha de dur terme en relaci amb els objectius del pla individualitzat o les adaptacions del currculum. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Avaluaci contnua, amb observaci sistemtica i visi global del progrs daprenentatge. </li></ul></li></ul></li> <li> Conclusions <ul><li>Anlisi del context: lexcellncia diversificada. </li></ul><ul><li>Consensuar models avaluatius: el pla davaluaci de centre. </li></ul><ul><li>Actuacions conjuntes de centre (legal, adequada, coherent i sostenible). </li></ul><ul><li>Adequaci al marc curricular i competencial: els criteris davaluaci. </li></ul><ul><li>Organitzaci de centre: coordinaci intercicles. </li></ul><ul><li>Suport i assessorament de la inspecci i dels Serveis Educatius. </li></ul></li> </ul>

Recommended

View more >