Euskal Curriculuma

Embed Size (px)

Text of Euskal Curriculuma

  • Euskal herritarrok euskal kultura, hizkuntza eta Euskal herritarrok euskal kultura, hizkuntza eta nortasunetik abiatzen den hezkuntza integrala nortasunetik abiatzen den hezkuntza integrala jasotzeko eskubidea dugu. Hori bermatzeko jasotzeko eskubidea dugu. Hori bermatzeko tresna bakarra Euskal Herri osorako sorturiko tresna bakarra Euskal Herri osorako sorturiko EUSKAL CURRICULUMA da. Beronen sorrera EUSKAL CURRICULUMA da. Beronen sorrera txalotu eta honen aplikaziorako estrategia oso txalotu eta honen aplikaziorako estrategia oso baten beharra plazaratzen dut.baten beharra plazaratzen dut.

  • Herri gisa onartzen ez gaituzten bi Herri gisa onartzen ez gaituzten bi estatuek gure eskoletan frantziar zein estatuek gure eskoletan frantziar zein espainiar hiritar gisa heztera behartzen espainiar hiritar gisa heztera behartzen gaituzte. Curriculum, eduki, irakasgai eta gaituzte. Curriculum, eduki, irakasgai eta ebaluazio arrotzen (selektibitatea eta ebaluazio arrotzen (selektibitatea eta baxoa, kasu) inposaketa dira eskubide baxoa, kasu) inposaketa dira eskubide urraketaren adibideak.urraketaren adibideak.

  • Belaunaldi berriak euskaldun gisa hezi Belaunaldi berriak euskaldun gisa hezi daitezen, EUSKAL CURRICULUMAREN daitezen, EUSKAL CURRICULUMAREN beharra aldarrikatuz eta borrokatuz beharra aldarrikatuz eta borrokatuz Hezkuntza Sistema Nazionalaren Hezkuntza Sistema Nazionalaren eraikuntza bultzatuko dut.eraikuntza bultzatuko dut.

  • Diapositiba 1Diapositiba 2Diapositiba 3Diapositiba 4Diapositiba 5Diapositiba 6