Anàlisi de percepcions en societats multiculturals

  • Published on
    03-Jun-2015

  • View
    472

  • Download
    0

Transcript

<ul><li> 1. ESTUDI SOBRE PERCEPCIONS IVALORS A POBLACIONS MULTITNIQUES Associaci dInvestigaci socialAxon wwww.socialaxon.org</li></ul> <p> 2. Introducci. Una de les aspectes mes importants a lhora dedefinir les politiques socialsadequades, es la obtenci dinformaci sobre el quepensa la poblaci , sobre del barri o ciutats, el seu context social i el seu entorn ecolgic. I sobre el que pensa la poblaci sobre elsgrups socials especfics i els grups socials considerats diferents en quan a la cultura i la llengua queparlen. Lestudi te la intenci de aproximar-se a aquest tipus de realitats, mitjanantlarecerca de les principals caracterstiques socioculturals i ecolgiques de la poblaci destudi. Aix, sespera que la informaci sigui de gran utilitats per a les institucions que treballen per millorar les relacions socials quotidianes entre diferentcollectius, i pels agents socialsque treballant per millorar la vida dels ciutadans en general mitjanant lainvestigaci sociolgica. 3. Objectiu </p> <ul><li>Donar informaci sobre la realitat que envolta a la poblaci nouvinguda i autctona. Es tracta de generar informaci sobre las seves realitats culturals, socials i econmiques. Avaluar la percepci cultural que t cada collectiu sobre el seu entorn ecolgic: el barri, la ciutat i el seu venatge. I avalua la percepci sobre entornsociocultural: valoracions sobre la societat multi tnica, multicultural i multi religiosa. Valoracions sobre las institucions de lestat i sobre las institucions locals, la percepci sobre grups i collectius que no sintegren i valoracions sobre la relacions entre immigrants i autctons . </li></ul> <p> 4. Objectius especfics </p> <ul><li>Aproximaci macro social i quantitativa sobre valors i percepcions socials de lapoblaci destudi mitjanats la aplicaci denquesta . </li></ul> <ul><li>Aproximaci a nivell micro social i qualitativa sobre la percepci dels actors rellevants per a lestudi.</li></ul> <p> 5. Investigaci quantitativa: Enquestes 6. Variables sociodemogrfiques </p> <ul><li>Sexe </li></ul> <ul><li>Nacionalitat </li></ul> <ul><li>Situaci laboral</li></ul> <ul><li>Nivell destudis </li></ul> <ul><li>Membres de la llar </li></ul> <ul><li>Nivell dingressos. </li></ul> <ul><li>Any darribada a la localitat </li></ul> <ul><li>Coneixements de llenges </li></ul> <ul><li>Religi. </li></ul> <p> 7. Variables sobre lentorn ecolgic. </p> <ul><li>Valoraci sobre la esttica de la ciutat. </li></ul> <ul><li>Valoraci sobre el pitjor i el millor de la ciutat (pregunta oberta). </li></ul> <ul><li>Valoraci sobre els equipaments, espais verd i serveis pblics. </li></ul> <ul><li>Valoraci sobre la seguretat del entorn. </li></ul> <ul><li>Valoraci sobre la contaminaci mediambiental. </li></ul> <ul><li>Valoraci de la mobilitat. </li></ul> <ul><li>Valoraci sobre la gesti dels residus. </li></ul> <ul><li>Valoraci de la qualitat de laigua. </li></ul> <ul><li>Opinions sobre el que caldria fer per millorar lentorn (pregunta oberta). </li></ul> <p> 8. Variables sobre lentorn sociocultural </p> <ul><li>Escala dautoposicionament ideolgic de lindividu (extrema esquerra extrema dreta). </li></ul> <ul><li>Valoraci sobre el volum dimmigrants que hi ha a la ciutat. </li></ul> <ul><li>Valoraci sobre la protecci que ofereix lestat a diferents grups dimmigrants </li></ul> <ul><li>Valoraci sobre la diversitat religiosa. </li></ul> <ul><li>Valoraci de la contribuci dels immigrants a la convivncia del la ciutat. </li></ul> <ul><li>Relaciones damistat de lentrevistat amb diferents grups dimmigrants i autctons. </li></ul> <ul><li>Valoraci sobre atorgament deldret a votde la poblaci immigrant a les eleccions municipals. </li></ul> <p> 9. </p> <ul><li>Dacordamb frases sobre las mesures mes adients per controlar la immigraci. </li></ul> <ul><li>Dacordamb frases que assenyalen actituds de rebuig a la integraci a la societat catalana. </li></ul> <ul><li>Dacordamb frases sobre el que es pensa sobre els individus immigrants. </li></ul> <ul><li>Dacord amb frases sobre el que es pensa sobre els individus autctons</li></ul> <ul><li>Dacord amb frases que relacionen els immigrants i els serveis sanitaris: el nivell a baixat amb..... </li></ul> <ul><li>Dacord amb frases que relacionen els immigrants i els serveis educatius: no ni ha suficients places .. </li></ul> <ul><li>Dacord amb frases que relacionen la migraci amb la percepci de seguretat: La migraci es perjudicial para la seguretat </li></ul> <p> 10. Disseny mostral </p> <ul><li>mbit :Municipal </li></ul> <ul><li>Poblaci :Poblaci espanyola i estrangera major de 16 anys. </li></ul> <ul><li>Tipus de mostreig :Mostreigaleatori simple amb afixaci proporcional en funci de: </li></ul> <ul><li>-La poblaci espanyola. </li></ul> <ul><li>- La poblaci estrangera segons pas dorigen. </li></ul> <ul><li>Distribuci de la mostra:La distribuci de la mostra es realitzar en funci de la</li></ul> <ul><li>distribuci real dhabitants del municipi.</li></ul> <ul><li>Distribuci real d habitants dhospitalet de Llobregat </li></ul> <ul><li>. </li></ul> <p>Poblaci espanyola Poblaci estrangera Total poblaci: % Poblaci espanyola % poblaci estrangera Total percentatge 201.780 50.068 251.848 80.12% 19.88% 100.00% 11. Distribucide la grandria de la mostra: La mostraser de399 individus , diferenciant entre poblaci espanyola i poblaci estrangera (segons el seu pas de naixement) La recogida dinformaci es portar a terme mitjanant una enquesta ad-hoc personal, que no tindr una durada superior als 15 minuts. La investigaci ser realitzada, en la seva totalitat, per el nostre equip (disseny del qestionari, treball de camp, tabulaci dels resultats i extracci de resultats). Poblaci Grandria de la mostra Proporci Marge d error Poblaci espanyola 319 80,12% 5,50% Poblaci estrangera 80 19,88% 11,00% Total 399 100% 4,90% 12. Investigaci qualitativa: Focus Group 13. </p> <ul><li>Punts a tractar: </li></ul> <ul><li>Discurs sobre els aspectes positius i negatiusde la cuitat. </li></ul> <ul><li>Discurs sobre la convivncia multi cultural. </li></ul> <ul><li>Discurs sobre diferents collectius immigrants. </li></ul> <ul><li>Discurs sobre els principals desafiaments que planteja la integraci dels diferents collectius. </li></ul> <ul><li>Percepci sobre problemes quotidians. </li></ul> <ul><li>Trajectries individualsi perspectives de futur. </li></ul> <p>Lestructuradels focus groups 14. Participants del focus group: Seran habitants de l hospitalet que com a mnim portin un any vivint en aquest municipi. Es faran 3reunions de grup : 1. Format per habitants estrangers que portin entre 1 i 3 anys a lHospitalet. 2. Format per habitants estrangers que portin mes de 5 anys a lHospitalet. 3. Format per habitants espanyols que hagin nascut al municipi o portin ms de16 anys vivint a l Hospitalet. Lloc i duraci: Les reunions de grup tindran una duraci de aproximadament 90 minuts. Es faran en una sala adequadament habilitada per poder fer una gravaci enaudio per el posterior anlisi.</p>