Accés a la informació

 • View
  823

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 • 1.Formaci per a responsables del programa Biblioteca escolar:PUNTEDU Curs 2007/2008 Accs i s de la informaci.La competncia informacional des de la biblioteca escolar. Sessi 4 Mdul 3 Tractament de la informaci:gesti, comunicaci i aplicaci Mdul 4 La integraci curricular de la biblioteca escolar

2. Sessi 4 Mdul 3 Tractament de la informaci:gesti, comunicaci i aplicaci 3.

 • Tractament de la informaci
 • Comunicaci i aplicaci

On som? La competncia informacional. Visi de referncia 4. Objectiu mdul 3:Prendre conscincia de la rellevncia del tractament, i la comunicaci de la informaci.

 • Assolir una visi de conjunt de la competncia informacional.
 • Ser conscients que la meta final de la competncia s la transformaci de la informaci en coneixement.
 • Adonar-se del paper del responsable de la biblioteca en lassoliment daquesta fita.
 • Ser capa de transmetre la importncia de la competncia informacional a la comunitat educativa.

5. 6. 0 1.De la recuperacide la informaci a la transformaci en coneixement. 1.1Organitzar la informaci: analitzar, segmentar, ordenari sintetitzar. 1.2Transformar la informaci en coneixement personal: integrar, relacionar i elaborar nova informaci. 7. 2.Del coneixement personal al coneixement collectiu. 2.1Actuar amb tica en ls de la informaci: respectar legalitat, valors i creences. 2.2Compartir i aplicar coneixements: difondre i actuar conseqentment. 8. Sessi 4 Mdul 4 La integraci curricular de la biblioteca escolar 9. Objectiu mdul 4:Afavorir la integraci curricular de la biblioteca escolar.

 • Conixer els principis de la LOE i entendre com afecten a la biblioteca escolar i la seva integraci curricular.
 • Comprendre el significat de concebre la biblioteca escolar com a centre de recursos per laprenentatge.
 • Adonar-se de com la biblioteca escolar pot afavorir el nou desenvolupament curricular a partir de noves metodologies pedaggiques
 • sser conscients de la necessitat dincloure la biblioteca escolar en el Projecte Educatiu de Centre

10. La biblioteca escolar com a centre daprenentatge 1. Integraci de la biblioteca en el procs densenyament-aprenentatge 1.1 La competncia informacional des de la biblioteca escolar 1.2 La biblioteca escolar com a centre daprenentatge 11. La finalitat central de cadascuna de les rees curriculars s el desenvolupament de les competncies bsiques.. Per tant ,l'eficcia en la consecuci de les competncies bsiques depn d'unabona coordinaci i integraci de les activitats escolars de totes les rees curriculars.LOE Els objectius i els continguts de cadascuna de les rees curriculars han de tenir en compte el desenvolupament integral de totes les competncies bsiques 1.Principis didctics que cal atendre (LOE. Annex 2. Llenges) Recordem ! 12. . Decret 142/2007 DOGC nm. 4915Annex 1 1.Principis didctics que cal atendre La necessitat de plantejar com a finalitat educativa la millora de les capacitats de les persones per poder actuar adequadament i amb eficcia Integrar els diferents aprenentatges tot impulsant la transversalitat dels coneixements fa que sigui imprescindible centrar el currculum en les competncies bsiques per a aconseguir C entrar-se en les competncies afavoreix que l'alumnat integri els seus aprenentatges,posant en relaci els distints tipus de continguts iutilitzant-los de manera efectiva en diferents situacions i contextos LOE Recordem ! 13. per ensenyar adequadament dissenyar situacions daprenentatge globals (LOE. Annex 2. ) un ensenyament integrat de les llenges un enfocament comunicatiu cal un aprenentatge contextualitzat en qu ls motivat i reflexiu de les estratgies lingstiques i comunicatives porti a la soluci dels problemes que shi plantegen. encaminat a interpretar les experincies, tant directes com indirectes, properes en el temps i en lespai, i significatives a fi de poder establir relacions cognitives i afectives. que coordini els continguts que saprenen i les metodologies en les diferents situacions daula que es centri en la construcci social dels significats. un treball de tipus cooperatiu en petits grups que doni ocasi al desenvolupament dactituds i habilitats relacionades amb lescolta, el consens, lautoavaluaci i la coavaluaci . LOE 1.Principis didctics que cal atendre 14. Qu s el que els alumnes han daprendre ? Competncies Currculum Competncia informacional Segons la LOE Qu s el que els alumnes poden aprendre ? Des de la biblioteca... TRASFORMAR LA INFORMACI EN CONEIXEMENT 2. Relaci amb els continguts curricularsla metodologia pedaggica 15. Currculum Metodologia pedaggica l'eficcia en la consecuci de les competncies bsiques depn d'una bona coordinaci i integraci de les activitats escolars de totes les rees curriculars.I per aconseguir-ho s clau l'organitzaci del centre i de les aules aix com l's de determinades metodologies i recursos didctics, com la concepci, organitzaci i funcionament de la biblioteca escolar.LOE, llei orgnica deducaci 2. Relaci amb els continguts curricularsla metodologia pedaggica 16. Currculum Metodologia pedaggica Es tracta densenyar...amb un enfocament comunicatiu, que es centra en la construcci social dels significats. l'organitzaci del centre i de les aules aix com l's de determinades metodologies i recursos didctics, com laconcepci, organitzaci i funcionament de la biblioteca escolar.LOE, llei orgnica deducaci I per aconseguir-ho s clau... 2. Relaci amb els continguts curricularsla metodologia pedaggica 17. Qu s el que els alumnes han daprendre per assolirla competncia informacional? Continguts curriculars al serveide les noves competncies Tractament De la informaci I competnciadigital Competenciacomunicativa BIBLIOTECA Competencia daprendrea aprendre 2. Relaci amb els continguts curricularsla metodologia pedaggica 18. Nous plantejaments educatius Metodologia pedaggica Biblioteca escolar canvis necessaris Visi encara vigent a molts centres 2. Relaci amb els continguts curricularsla metodologia pedaggica 19. 3. Estratgies i eines que afavoreixen la integraci curricular

 • Aprenentatge basat en recursos (ABR)
 • Aprenentatge basat en problemes (ABP)
 • Aprenentatge cooperatiu
 • Anlisi de casos
 • Debats i activitats reflexives
 • Treball per projectes
 • s de pautes autointerrogatives, guies, ...
 • s de simulacions
 • ...

Glossari del mdul 5 20. Treball per projectes:estratgia basada en desenvolupament d'una tasca, temtica, dubte o problema que tinguisentit per lalumnat. Cal fer un buidatge dels coneixements previs, pluja didees, planificar, cercar informaci, fer una tria i representar els nous coneixements... Aprenentatge collaboratiu:La filosofia subjacent s que l'aprenentatge s un procs social. Cada membre de lequip pot assumir rols diferents. Se'ls pot encarregar la tasca d'investigar un tema ampli, en el qual cada membre investigui un aspecte distint d'aquest tema, aportant els seus descobriments i resumint-los per al grup.ABP. Aprenentatge basat en problemes:Aquest enfocament funciona donant-li la volta al procs d'ensenyament convencional. Comena amb el problema, en lloc de donar la informaci i plantejar posteriorment un problema per a comprovar la comprensi. Lalumnat rep un problema mal estructurat, del que no posseeix informaci suficient. Aix els obliga a trobar la informaci adequada i adquirir les habilitats necessries per a resoldre el problema.ABR. Aprenentatge basat en recursos : Lalumnat han d'informar-se sobre un tema a partir d'una varietat de fonts, entre les que s'inclouen webs, debats, notcies, llibres i publicacions. Han de resoldre una qesti o elaborar un producte treballant amb una gamma de recursos que por ser oberta o menys o menys tancada com a leswebquestsocaceres de tresor . Algunes estratgies didctiques basades en la perspectiva constructivista afavoridores del desenvolupament transversal de la competncia informacional 3. Estratgies i eines que afavoreixen la integraci curricular 21. 1 concepte 2 currculum 3 integraci La biblioteca com a eina educativa per a laprenentatge.

 • Les noves c competncies.
 • Lenfocament currcular .
 • Els canvis metodolgics.
 • Inclusi en el projecte de centre
 • Participaci del claustre.
 • Programa de formaci

4. Integraci de la biblioteca en el procs densenyament-aprenentatge 22. COM HO FEM DES DE LA BIBLIOTECA ? CAL IMPULSAR LA COMPETNCIA IMFORMACIONAL DE MANERA GLOBAL I DES DE TOTES LES REES CURRICULARS 4. Integraci de la biblioteca en el procs densenyament-aprenentatge llengua histria fsica / qumica literatura msica medi social medinatural matemtiques Ed.visual i plstica ciutadania 23. la concepci, organitzacii funcionament de la biblioteca escolar l'eficcia en la consecuci de les competncies bsiques depn d'una... I per aconseguir-ho s clau l'organitzaci del centre i de les aules aix com l's de determinades metodologies i recursos didctics, com . ... LOE, llei orgnica deducaci 5. Elaboraci dactivitats de formaci per la competncia informacional integrades en el currculum bona coordinaci i integraci de les activitats escolars de totes les rees curriculars. Currculum Biblioteca escolar Competncies 24. mbits dactuaci 5. Elaboraci dactivitats de formaci per la competncia informacional integrades en el currculum comissidebiblioteca CoordinadorTIC/TAC coordinadors de cicle,departaments didctics Claustre Biblioteca Aula Aula - biblioteca 25. Activitat 1: com treballem la competncia informacional des de la biblioteca ? Tasca principal a fer des de la biblioteca Tasca a fer per tot el professorat des de totes les rees curriculars...... amb la collaboraci de la biblioteca Qu en