1r viatge america. elisabet i laura

  • View
    306

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. Noms:Elisabet DeprezLaura FernandezCurs: 6Professora:Nria GuashData: 3/3/12

2. INTRODUCCI:Cristfor Colom era unnavegant i cartgraf alservei dels reis catlics.No se sap amb certesadon era. Va explorar lesilles del Carib, vadescobrir noves rutesmartimes i va obrir elcam al descobrimentdun nou continent,Amrica. 3. EL RECORREGUT:Al comenamentdel segle XVCristfor Colom vadecidir navegarcap a lndia, percomercialitzar iexplorar. Va fer unnou recorregut perarribar-hi. 4. Ho va exposar alsreis Portuguesos iaquets no van volerdeixar-li vaixells nitripulaci. Llavors,Cristfor vapresentar el seuprojecte als reisCatlics i ells vanacceptar-hodeixant-li 1 nau: LaSanta Maria i 2caravelles: La Niai la Pinta. 5. El viatgeEl 2 dagost de1492, Cristfor ila seva tripulacivan emprendre elseu viatge des dePalos, Huelva.Lobjectiu deColom era arribara Cipango(Lactual Jap). 6. El dia 6doctubre vansobrepassar les800 lleges i nohi havia rastrede terra, quansegons les sevesestimacionslhaguessintingut quetrobar passadesles 700 lleges. 7. El dia 10doctubrevan veureocells i l11per la nitGrumRodrigo deTriana vacridar terraa la vistadesde la Pinta. 8. Colom es pensavaque havien arribata la India, i a totsels habitants queveia, els anomenavaIndis.Van desembarcar alilla de Cuba, queell va anomenarJoana, el 25doctubre, on es vaenfonsar la SantaMaria, la naucapitana. 9. A la tornada cap aEspanya una fortatempesta va separar laPinta i la Nia, ambColom a bord. La Pinta vadesembarcar a Baiona i laNia a Lisboa. 10. Ms endavant Colom vafer tres viatges ms aAmrica.Va morir el 20 de maig de1506 a Valladolid,Espanya, sense saber quehavia descobert un noumn, Amrica. 11. El cartgraf,AmerigoVespucci vaplantejar la ideade que Colnhavia trepitjatun continent.Per aix vanposar el nomdAmrica ambhonor dAmerigoVespucci. 12. CURIOSITATS:En el port deBarcelona vanconstruir unmonument enhonor a CristbalColn, s un delsmonuments msfamosos deBarcelona;inaugurat l1 dejuny de 1888. 13. En el interior de lacolumna hi ha unascensor que puja ala semiesfera, onestan situats elspeus de lesttua;feta per GaietBugas i Monrav, imedeix 60 metres. 14. GRCIESPER LA VOSTRA ATENCI