Vot per correu i vot des de estranger

  • Published on
    21-Jul-2016

  • View
    216

  • Download
    4

DESCRIPTION

Instruccions per votar per correu i des de l'estranger.

Transcript

<p>Vot per correu</p> <p>Vot per correu</p> <p>El procediment de vot per correu s el segent:</p> <p> Entre el 31 de mar i el 14 de maig, l'elector sollicita personalment, a travs de qualsevol oficina de correus, un certificat d'inscripci al cens electoral provincial. Cal acreditar-se amb el Document d'Identitat.</p> <p>Noms en cas de malaltia o Incapacitat, acreditades mitjanant certificat mdic, una persona diferent a la interessada pot sollicitar el certificat d'inscripci, i per a aix ha de ser autoritzada per mitj d'un document notarial o consular ests individualment. (aquest document s gratut)</p> <p> Les persones que sollicitin el vot per correu no poden votar personalment a la mesa encara que no hagin dut a terme totes els operacions del vot per correu</p> <p> Entre el 4 i el 17 de maig l'oficina del cens comprova la inscripci, estn el certificat i realitza una anotaci per tal que l'elector no pugui votar a la mesa el dia de les votacions. L'oficina del cens li tramet les paperetes, a els sobres electorals, el certificat i un sobre amb l'adrea de la mesa on ha de votar.</p> <p> Abans del 20 de maig. L'elector ha de trametre el sobre de votaci i el certificat censal per correu certificat. Aleshores el servei de correus fa arribar aquests vots al collegi electoral i aquests vots s'introduiran a l'urna quan hagi finalitzat la votaci.Vot per correu de residents a l'Estranger (CERA). Eleccions municipals</p> <p>El procediment de vot per correu s el segent:</p> <p>Emplenar l'imprs de sollicitud que l'Oficina del Cens Electoral li remetr a aquell resident a lestranger, o que es pot obtenir de la web del Ministeri d'Afers Exteriors i signar-lo.</p> <p>Acompanyar l'imprs de sollicitud d'un dels segents documents:</p> <p>- Fotocpia del DNI.</p> <p>- Fotocpia del Passaport expedit per les autoritats espanyoles.</p> <p>- Certificaci de nacionalitat (d'expedici gratuta pel consolat o ambaixada en qu estigui inscrit).</p> <p>- Certificaci d'inscripci en el Registre de Matrcula Consular (d'expedici gratuta pel consolat o ambaixada en qu estigui inscrit).</p> <p>Cal remetre-ho abans del dia 25 d'abril, a la Delegaci Provincial de l'Oficina del Cens Electoral de la provncia en el cens on estigui inscrit en l'estat.NOVETAT: L'enviament de la sollicitud tamb podr ser realitzada de forma telemtica, accedint l'interessat al procediment "Sollicitud de vot CERA" publicat a la web de lInstitut Nacional dEstadstica, i acreditant la seva identitat mitjanant un certificat electrnic reconegut, associat al seu document didentitat. Els qui no disposin de certificat electrnic, podran realitzar l'enviament accedint a la web del Ministeri de lInterior.</p> <p>No abans del 27 dabril, i finalitzat el termini de recursos, l'Oficina del Cens Electoral li enviar la documentaci per votar.</p> <p>Els enviaments hauran d'estar realitzats en tot cas abans del 12 de maig, si b a aquest termini haur de sumar-se el temps que tarda a arribar la documentaci al domicili a l'estranger.</p> <p>La documentaci electoral que remet l'Oficina del Cens Electoral s la segent:</p> <p> Un full informatiu.</p> <p> Paperetes i sobre de votaci.</p> <p> Dos certificats d'inscripci en el cens de residents absents.</p> <p> Sobre dirigit a la Junta Electoral Provincial.</p> <p> Sobre dirigit al Consolat o Ambaixada.</p> <p> Imprs per a la devoluci de les despeses de l'enviament del vot per correu.L'elector introduir la papereta corresponent a la candidatura escollida dins del sobre de votaci (o no inclour papereta alguna si el que desitja s votar en blanc).</p> <p>A continuaci, en el sobre adreat a la junta electoral provincial, introduir el segent:</p> <p> Sobre de votaci amb la papereta.</p> <p> Un dels certificats d'inscripci en el cens.</p> <p> Fotocpia del passaport o del DNI expedits per les autoritats estatals, o certificaci de nacionalitat o d'inscripci en el Registre de Matrcula Consular expedides pel consolat de lestat espanyol al pas de residncia.</p> <p>A partir d'aqu, l'elector pot optar per fer el segent amb aquest sobre i el seu contingut: Dipositar personalment a les urnes disposades per a aix en la seva ambaixada o consolat.</p> <p>Ho podr fer entre el 20 i 22 de maig, ambds inclosos.Haur de lliurar al funcionari consular el segon certificat d'inscripci en el cens.</p> <p> Remetre per correu certificat.Podr fer-ho fins el dia 19 de maig.</p> <p>En aquest cas, haur d'introduir en el sobre adreat al consolat o ambaixada el segent:</p> <p>- Sobre dirigit a la Junta Electoral Provincial amb el contingut ja indicat.- El segon certificat d'inscripci en el cens.- Si aix ho desitja, l'imprs emplenat per a la devoluci de les despeses de l'enviament.</p> <p>Ser indispensable per a la validesa d'aquests vots que consti clarament en el sobre un mata-segells o una altra inscripci oficial d'una oficina de correus de l'Estat corresponent o, si escau, de l'Oficina Consular de Carrera o Secci Consular de la Missi Diplomtica corresponent, que certifiqui de manera indubtable el compliment dels terminis previstos.</p> <p>Finalitzat el termini per al dipsit del vot en urna, tots els vots (rebuts per correu o dipositats en urna) hauran de ser remesos a l'Oficina que a aquests efectes es constitueixi al Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperaci, que procedir al seu enviament urgent a les Juntes Electorals encarregades de l'escrutini.</p> <p>Vot de Persones amb estades temporals a l'Estranger</p> <p>Els electors que es trobin temporalment a l'estranger entre el 31 de mar i el 24 de maig i vulguin votar, ho han de sollicitar prviament. Amb l'imprs de sollicitud que es podr trobar en els consolats i ambaixades, i descarregar-lo al web del MInisteri de l'Interior</p> <p>La sollicitud emplenada s'ha de lliurar personalment al consolat o ambaixada.</p> <p>Per poder formular la sollicitud, l'elector haur d'estar inscrit en el Registre de Matrcula Consular com a no resident. Tots dos trmits (sollicitud i inscripci) poden realitzar-se en el mateix acte.El termini per presentar la sollicitud finalitza el dia 25 abril 2015.</p> <p>L'Oficina del Cens Electoral li enviar la documentaci per votar.</p> <p>Els enviaments hauran d'estar realitzats en tot cas abans del 4 de maig. A aquest termini haur de sumar-se el temps que tarda en arribar la documentaci al domicili a l'estranger.</p> <p>L'elector escriur a la papereta el nom del partit o coalici o que desitgi votar i introduir la papereta en el sobre de votaci.</p> <p>A continuaci, introduir en el sobre dirigit a la mesa electoral el segent:</p> <p> Sobre de votaci amb la papereta. El certificat d'inscripci en el cens. Si aix ho desitja, l'imprs emplenat per a la devoluci de les despeses de l'enviament.</p> <p>T fins al dia 20 de maig de 2015 per remetre aquest sobre per correu certificat.</p> <p>Ser indispensable per a la validesa d'aquests vots que consti clarament en el sobre un mata-segells o una altra inscripci oficial d'una oficina de correus de l'Estat corresponent, que certifiqui que s'ha rems en el termini previst.</p> <p>El Servei de Correus conservar fins al dia de la votaci la correspondncia dirigida a la Mesa i la traslladar a les 9 del mat i fins a les 20 hores del mateix dia. Els sobres rebuts desprs de les 20 hores es remetran a la Junta Electoral de Zona.</p>