VIVER D'EMPRESES TECNOLÒGIQUES AL 22 @, PFC

  • Published on
    22-Mar-2016

  • View
    220

  • Download
    3

DESCRIPTION

Viver d'empreses situat al 22@, a la crulla del carrer Sancho de vila amb el carrer Pamplona. El projecte ocupa una fbrica dels arquitectes G. Girldez, P. Lpez i J.Subias i un nou edifici contigu.

Transcript

V I V E R D E M P R E S E S T E C O N O L G I Q U E S A L 2 2 @P F C A n n a F e r n n d e z A b e l l E s c o l a d a r q u i t e c t u r a d e l V a l l s , G e n e r 2 0 1 2VIVER DEMPRESES TECONOLGIQUES AL 22@_transformaci or febrer ia Cuni l lANNA FERNNDEZ ABELLESCOLA DARQUITECTURA DEL VALLS TARDOR 201104 Lany 1980 es construeix una nova planta amb cober-ta metl l ica dissenyada per l enginyer indstr ia l Alber to Agui larEs cobreix l espai que sepa-ra el l mi t de la parcel la amb l edi f icaciLany 1970 l arqui tecte Josep M. Sim Serra va construr una nova planta seguint amb el pro-jecte anter iorEl 1965 es construeix el pro-jecte de la nau per l empresa l or febrer ia Cuni l l Enderroc dels afegi ts duts a terme l any 1980 per ta l de recu-perar l homogenitat de l edi f ic i projectat in ic ia lmentEnderroc de l afegi t lateral per ta l de recuperar la forma dedi f ic i a l lat proposada in i -calment, ja que el separava del l mi t de la parcel la creant una nova faana.Es preten obr i r un pat i per ta l de poder i l luminar mi l lor la par t central de la fbr ica i donar ms l lum a la planta baixa, ja que les seves f inestres sn pet i tes i a l tes. Daquesta manera es con-serven les faanes or iginals de la fbr ica i es mi l loren les con-dicions lumniques del nou viver. Sampl ien els for jat per cobrir l entrada del passagte rats que sut l i tzava per l entrada de mater ia l .PLANTA BAIXAsuper f c ie construda 1643,42 m2super f c ie ampl iaci209,74 m2PLANTA ALTELLsuper f c ie construda 874,70 m2super f c ie ampl iaci209,74 m2PLANTA PRIMERAsuper f c ie construda 1451,20 m2super f c ie ampl iaci209,74 m2PLANTA SEGONAsuper f c ie construda 1449,00 m2super f c ie ampl iaci1449,00 m2ESTAT ACTUAL FBRICAMODIFICACIONS FBRICAIMATGES FBRICAPLANTA COBERTAtot0_portada1_introducci territorial10_alat_secci11_alat_secci12_construcci13_construcci14_estructura15_estructura2_entorn3_estretgia4_transformaci_fbrica5_emplaament6_parking_PB7_planta1_planta28_planta3_planta4_plantacoberta9_alat_secci0_portada