U1 Electricitat i circuits elèctrics

  • Published on
    11-Apr-2015

  • View
    2.896

  • Download
    9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Electricitat i circuits elctrics

Transcript

IES CASTELLBISBAL

Tecnologia 1r ESO

Nom i cognoms: Nivell: Matria: Professor/a: Curs:

1

IES CASTELLBISBAL

Tecnologia 1r ESO

LES NECESSITATS ENERGTIQUES: LELECTRICITATPerqu les mquines i els aparells facin la seva funci es necessita energia. Lenergia no s quelcom material que es pugui veure o tocar, lnic que podem percebre sn els efectes: el moviment, la llum i el calor sn alguns. Denergia sen pot obtenir de moltes maneres: sn el que anomenem fonts o recursos energtics. Per exemple, quan cremem llenya o carb nobtenim energia calorfica, ja que es manifesta en forma de calor. La llenya o el carb sn, per tant, una font o un recurs energtic. QU S LELECTRICITAT? Una font denergia, segurament una de les ms importants, s la que sobt dels fenmens elctrics i que anomenem energia elctrica o simplement electricitat. Tots coneixem ls de lelectricitat, i tamb els seus efectes i els aparells o mquines en qu es manifesten: llum a les lmpades, moviment als motors, calor a les estufes, etc. Cada vegada sn ms els aparells de tota mena que funcionen amb electricitat. Nhi ha molts que no poden funcionar de cap ms manera. Lelectricitat s relativament fcil de: produir a les centrals elctriques:central hidroelctrica, central nuclear, central trmica, etc) transportar per cables suspesos denormes torres metlliques, o soterrats pels carrers. transformar en altres energies: lluminosa, mecnica, sonora, etc.

Lelectricitat s una de les fonts denergia ms importants sense la qual no ens seria possible gaudir dels avantatges duna societat desenvolupada.

Un dels principals inconvenients de lelectricitat s el fet que noms es pot emmagatzemar en petites quantitats, com passa amb les piles i les bateries.

2

IES CASTELLBISBAL

Tecnologia 1r ESO

EL CORRENT ELCTRIC Segur que coneixes molts aparells que funcionen amb electricitat i moltes aplicacions i segur que et seria molt complicat viure sense electricitat. Per, en qu consisteix? Els materials estan formats per partcules anomenades molcules,les quals, al seu torn, estan formades per toms. Per exemple, una molcula daigua est formada per dos toms dhidrogen i un tom doxigen. Els toms sn molt petits. Per fer-ten una idea aproximada, en un univers en qu els toms tinguessin la mida duna pilota de futbol, les pilotes de futbol tindrien la mida del nostre planeta. Ltom est format per tres partcules: els protons, els neutrons, i els electrons Representaci dun tom Es diferencien en la seva naturalesa elctrica, que sanomena crrega elctrica i en la seva situaci dins ltom. Els protons tenen crrega elctrica positiva, els electrons negativa i els neutrons no en tenen. Quan un tom t el mateix nombre delectrons que de protons, t una crrega elctrica nulla. Quan per alguna causa els toms dun cos perden electrons o en guanyen, diem que aquest cos ha adquirit crrega elctrica. Si en perden, la crrega elctrica s positiva, i si en guanyen, llavors la crrega elctrica s negativa. Si suneixen dos cossos, lun amb crrega elctrica positiva i laltre amb crrega elctrica negativa, amb un fil de material conductor, els electrons sobrers del cos negatiu poden abandonar els seus toms i circular a travs del fil fins arribar al cos positiu. Aquest moviment delectrons a travs del material es coneix amb el nom de corrent elctric. El corrent elctric s el moviment delectrons a travs dun material conductor. Corrent elctric

3

IES CASTELLBISBAL

Tecnologia 1r ESO

ACTIVITATS: 1. Fes una llista de deu aparells que utilitzis habitualment i que funcionin amb electricitat. Indican la funci. 2. De la llista anterior, quins funcionen connectats a la installaci elctrica i quins amb piles? Per qu? 3. Anomena dos avantatges i un inconvenient de lelectricitat. 4. Explica breument com repercutiria en les teves activitats habituals passar tot un dia sense electricitat. 5. Dibuixa lestructura dun tom i indica les partcules que el formen i la seva disposici. 6. Completa les frases segents: a)Els __________ tenen crrega elctrica negativa i els protons ________. b)Un _________ t el mateix nombre delectrons que de protons; per tant, la seva _________ __________ s nulla. c)El ________ _________ s un desplaament delectrons a travs dun material conductor. d)Quan els toms dun cos _______ o _________ electrons, aquest cos ha adquirit _________ _________. ACTIVITATS AMPLIACI: 7. Busca informaci de quan es va comenar a conixer lelectricitat i quan es va fer servir per illuminar els carrers i les cases. 8. Busca informaci sobre els diferents tipus de centrals elctriques que hi ha i quina s lenergia primria que utilitzen per produir lelectricitat.

4

IES CASTELLBISBAL

Tecnologia 1r ESO

EL CIRCUIT ELCTRIC Per utilitzar un aparell elctric (per exemple un ventilador), endollem el cable de connexi i accionem linterruptor; el corrent elctric far girar el motor que mou les pales del ventilador. Els cables, lendoll, linterruptor i el motor sn elements comuns en molts aparells elctrics que es relacionen entre si per mitj dun circuit elctric. Un circuit elctric s un conjunt delements enllaats de manera que permeten el pas del corrent elctric.

Com funciona un circuit elctric? El circuit ms bsic que podem trobar s el format per una pila (generador) un cable conductor i una bombeta (receptor). El generador s lencarregat de subministrar lenergia necessria per moure els electrons. El pol negatiu impulsa els electrons cap al pol positiu a travs del cable conductor fins arribar a la bombeta que emet llum. Els electrons surten de la bombeta i retornen al pol positiu de la pila on sn retornats al pol negatiu de la pila per tornar a iniciar el cam. Quan la pila sesgota, deixa dimpulsar els electrons i cessa el corrent elctric i la bombeta deixa de lluir. Quan els electrons troben el cam interromput en algun punt diem que el circuit est obert.

Circuit obert

Circuit tancat

Si els electrons no troben el cam interromput diem que el circuit est tancat. En resum, perqu es produeixi el corrent elctric en un circuit: Tots els seus components han destar connectats entre si. El cam que segueixen els electrons no ha de ser interromput. El circuit ha de comenar en un pol del generador (pila) i acabar a laltre. Representaci grfica dels circuits: smbols i esquemes Per representar grficament els circuits i puguin ser compresos per tothom, sutilitzen smbols. Un smbol elctric s la representaci grfica dun element del circuit. 5

IES CASTELLBISBAL

Tecnologia 1r ESO

Un esquema elctric s una representaci grfica del circuit en la qual es postren les connexions dels diferents elements representats per smbols. Components dun circuit elctric

COMPONENTS 1. Generador:

SMBOLSGENERADOR PILA BATERIA

s el que aporta lenergia. Impulsa els electrons. Exemples: pila, bateria, dinamo,...

2. Conductor:

Els cables estan fets de materials conductors, s a dir, que deixen passar lelectricitat. Els metalls sn bons conductors. El metall ms utilitzat per a fer cables s el coure. Cal recobrir el fil de coure amb plstic. El plstic s allant, s a dir, no deixa passar lelectricitat.

CABLE

CONDUCTOR

ALLANT

3. Receptors:El receptor rep lelectricitat i transforma en: - llum (lmpada) - calor (estufa, planxa) - energia mecnica (motor) - so (timbre) la

LMPADA/LLUM

MOTOR

BRUNZIDOR

TIMBRE

SIRENA

- ... 4. Aparells de comandament:Permeten tancar i obrir el circuit elctric (permeten o impedeixen el pas de lelectricitat). Exemples: interruptors, polsadors,... ACTIVITATS: 1. Qu s un circuit elctric?

INTERRUPTOR

COMMUTADOR

POLSADOR NO

POLSADOR NT

6

IES CASTELLBISBAL

Tecnologia 1r ESO

2. En un circuit elctric, qu significa quan es diu que s obert? Dibuixa lesquema dun circuit obert. 3. Posa sota cada smbol elctric el nom corresponent:

4. Enumera les tres condicions que shan de donar en un circuit elctric format per una lmpada connectada a una pila, perqu hi circuli el corrent elctric. Dibuixa lesquema elctric (utilitzant els smbols normalitzats) 5. Completa la segent frase:Connectats elctric permeten corrent pas diferents

Un

circuit

___________ ___________

est

format ells

per de

____________ manera que

components

entre

___________ el _____ del ____________ elctric.

6. Relaciona les dues columnes i desprs escriu les frases que thagin sortit:

7

IES CASTELLBISBAL

Tecnologia 1r ESO

Els generadors denergia sn els que Els cables elctrics conductors delectricitat sn

el transforma en moviment, s a dir, fa girar les aspes per a fer aire. que connecten tots components del circuit. o impedeix lelectricitat. el pas els de

Cal protegir els cables amb plstic Els metalls com el coure, la plata, lor, el ferro,... Una bombeta s un receptor de corrent elctric que El motor dun ventilador s un receptor de corrent elctric que Un interruptor permet

deixen passar del corrent elctric, per aix diem que sn conductors. proporcionen lelectricitat als circuits. per allar lelectricitat i evitar que ens passi a nosaltres. el transforma en llum i calor.

6. a)Qu significa que un material s allant elctric? I Conductor elctric? Classifica els materials segents segons que sigui allant o conductor: coure, paper, porcellana, fusta, acer, plstic, cot, alumini, plom i cartr. Allant Conductor

7. Quina daquestes disposicions far que la bombeta sencengui? Per qu?

8

IES CASTELLBISBAL

Tecnologia 1r ESO

A. ___________________________________________________ B.___________________________________________________ C.___________________________________________________ D.___________________________________________________ E.___________________________________________________ 8. Dibuixa lesquema elctric (amb smbols elctrics) daquests circuits: a)

b)

9

IES CASTELLBISBAL

Tecnologia 1r ESO

10

IES CASTELLBISBAL

Tecnologia 1r ESO

11