U 2 5 Eoe 0910(1)

  • Published on
    08-Jul-2015

  • View
    3.603

  • Download
    4

Transcript

<ul><li><p>UNITAT DIDCTICA 5Anlisi econmica i financera de lempresa</p></li><li><p>OBJECTIUSInterpretar la informaci comptables de les empreses, detectar els desequilibris ms habituals i proposar mesures correctores, tot valorant la importncia de la seva fiabilitat amb relaci a la gesti, les garanties davant terceres persones i la responsabilitat fiscalUtilitzar els mitjans i les tecnologies de la informaci i la comunicaci com a eines quotidianes dobtenci, tractament, selecci i anlisi dinformaci empresarial, tot verificant-ne la fiabilitat i aplicant-la a la presa de decisions empresarialsComprendre i fer s de les principals tcniques danlisi dels estats comptables amb lobjectiu de determinar levoluci de la situaci patrimonial i financera de lempresa, aix com els seus resultatsValorar lestructura del patrimoni , el compte de resultats i les rendibilitats econmica i financera de lempresa per tal de prendre les mesures que permetin corregir els desequilibris que shi puguin presentarRelacionar el capital circulant i el capital circulant ideal a partir del cicle dexplotaci i del cicle de tresoreria, i determinar les necessitats financeres de lempresa derivades del seu cicle productiu i comercial. </p></li><li><p>CompetnciesCompetncies especfiques.Competncia en gesti i organitzaciCompetncia en estratgiaCompetncies generals.Competncia en recercaCompetncia digital </p></li><li><p>ESQUEMA</p><p>1. Finalitat i importncia de lanlisi dels estats comptables2. Anlisi del balan de situaci 2.1. Instruments danlisi2.2 Equilibri patrimonial2.3. Equilibri financer3. Anlisi del compte de prdues i guanys3.1. Instruments danlisi3.2. Anlisi de la rendibilitat 4. Anlisi del compte de prdues i guanys4.1. El perode mitj de maduraci 4.2 Anlisi del fons de maniobra. </p></li><li><p>1. Finalitat i importncia de lanlisi dels estats comptables.Finalitat dels estats comptables -&gt; la presa de decisionsConsisteix en un conjunt de tcniques i instruments per a extreure conclusions sobre la imatge fidel de lempresa (situaci patrimonial, situaci financera i resultats)Els principals aspectes que analitzarem.estructura patrimonial i financeraSolvnciaRendibilitat de lempresa</p></li><li><p>1. Finalitat i importncia de lanlisi dels estats comptablesdirectiustreballadorscreditorsEntitats financeresinversorscompetidorsAdministraci Altres empreses</p></li><li><p>2. Anlisi del balan de situaci INVERSIONSACTIU NO CORRENTACTIUCORRENTPATRIMONINETPASSIUNOCORRENTPASSIUCORRENTFINANAMENTESTRUCTURA ECONMICAESTRUCTURA FINANCERA</p></li><li><p>2. 1. Instruments danlisiPercentatges (Ex.1) - Cas prctic per resoldre 1, apartat a. Grfics (Exemple 1) Cas prctic per resoldre 1, apartat a. Rtios: quocient entre dues magnituds entres les quals hi ha alguna relaci. Per s sola no t massa valor, noms si la comparem amb:* el valor de la mateixa rtio en un moment anterior* el valor pressupostat* el valor en daltres empreses del sector* valors terics ideals</p></li><li><p>2.2 Equilibri patrimonial Actiu = Patrimoni Net + Passiu =&gt; equilibri patrimonial (sempre s aix, exceptuant quan les prdues sn ms grans que la resta del patrimoni net)Anlisi de lendeutament:a) rtio dendeutament = Passiu/patrimoni net i passiub) rtio dautonomia = Fons propis/Deutesc) rtio destructura del deute = Passiu Corrent/PassiuVocabulari a tenir en compte:Passiu = Total DeutesPatrimoni Net = Fons propisDeutes a curt termini = Passiu CorrentDeutes a llarg termini = passiu No Corrent</p></li><li><p>2.3 Equilibri financer Equilibri financerDesequilibri financerConcurs de creditorsInsolvncia</p></li><li><p>2.3. Equilibri financer Rtios per analitzar la solvncia a curt termini:Liquiditat = Actiu corrent/Passiu correntTresoreria (acid test) = (realitzable + disponible )/ passiu correntDisponibilitat = efectiu/passiu correntRtios per analitzar la solvncia a llarg termini:Garantia = Actiu/PassiuCas prctic resolt 1, apartats a,b,Altres anlisis de solvncia:Estat de fluxos defectiu (oficial: http://www.gabilos.com/comosehace/cuentasanuales_nuevopgc/Estructura_estado_flujos_efectivo_modelo_normal.pdf)</p></li><li><p>2.3. Equilibri financerFormat per a lanlisi de lestat de fluxos defectiu:Saldo inicial efectiu+ Cobraments previstos dexplotaciPagaments previstos dexplotaci= Variaci defectiu dexplotaci+Altres cobraments previstos-Altres pagaments previstos= saldo final defectiu (veure casos prctics resolts 3)Casos prctics per resoldre: 1 </p></li><li><p>3. Anlisi del compte de prdues i guanys Instruments danlisi</p><p>Percentatges i grfics (exemple 3)RtiosAnlisi del punt mort o llindar de rendibilitatClcul analtic del punt mort</p></li><li><p>3. Anlisi del compte de prdues i guanysLes rtiosEs poden calcular en funci de les unitats venudes o de les unitats monetries (veure Fixa-thi)Rtio dexpansi de vendes:(Vendes any n / Vendes any n-1) * 100Rtio quota de mercat:(Vendes empresa/vendes sector)* 100</p></li><li><p>3. Anlisi del compte de prdues i guanysAnlisi del punt mort o llindar de rendibilitatPunt dequilibri o punt mort: aquell volum de producci i venda en qu lempresa ni perd ni guanya, s a dir quan lempresa cobreix els seus costos (http://www.marketing-xxi.com/punto-muerto-o-umbral-de-rentabilidad-49.htm)Cas prctic resolt 2</p></li><li><p>3. Anlisi del compte de prdues i guanys</p></li><li><p>3. Anlisi del compte de prdues i guanys3.2 Anlisi de la rendibilitatRendibilitat: relaci entre el benefici i alguna magnitud que hi est relacionada. Les dues ms importants: rendibilitat econmica i rendibilitat financera . Lligat, tamb, el palanquejament i el seu efecte. </p></li><li><p>3. Anlisi del compte de prdues i guanysEl palanquejament i el seu efecte</p><p>Palanquejament: s la relaci entre lactiu i el patrimoni net.</p><p>Efecte palanquejament: s lefecte del palanquejament sobre la rendibilitat financera</p></li><li><p>3. Anlisi del compte de prdues i guanysLa rendibilitat financera la podem expressar a partir del segent desglossament: </p></li><li><p>3. Anlisi del compte de prdues i guanys</p></li><li><p>3. Anlisi del compte de prdues i guanys</p></li><li><p>3. Anlisi del compte de prdues i guanysExemple 5; pgina 135Cas prctic de sntesi resoltCas prctic per resoldre 2,3.</p></li><li><p>4. El cicle dexplotaci </p><p>Les empreses necessiten immobilitzar un temps els recursos per comprar els factors de producci per a produir. Amb la venda i el posterior cobrament recuperar a inversi i lobtenci dun benefici (o no!)Cicle llarg: Temps que transcorre des que lempresa adquireix un immobilitzar fins que recupera all que li ha costatCicle curt o cicle dexplotaci : temps que transcorre des que lempresa adquireix la primera matria fins que recupera aquesta inversi en cobrar dels seus clients </p></li><li><p>4.1. El Perode Mitj de Maduraci PMM: Durada mitjana del cicle dexplotaci duna empresa. Temps mitj des que les existncies entre en el magatzem fins que es cobren als clients. Distingirem entre el Perode Mitj de Maduraci Econmic i el Perode Mitj de Maduraci Financer.</p></li><li><p>4.1. El Perode Mitj de Maduraci</p></li><li><p>4.1. El Perode Mitj de MaduraciEl PMM es pot descompondre en:subperode daprovisionament o emmagatzematge (PA): s el temps durant el que les matries primeres restaran en el magatzem de lempresa fins que comencin a ser transformades. (Existncies matries primeresx 360 dies)/Consumssubperode de fabricaci (PF): ser el nombre mitj de dies que les matries primeres triguen en ser transformades en productes acabats. (Existncies productes en curs x 360 dies)/cost de fabricacisubperode de vendes (PV): temps en que els productes acabats triguen en ser venuts als clients.(Mitjana d existncies de productes acabats x 360 dies)/cost de les vendes. subperode de cobrament (PC): s el temps que triga lempresa a cobrar les factures i les lletres dels clients. (Mitjana de Clients x 360 dies)/Vendessubperode de pagament (PP): s el temps que triga lempresa a pagar els seus provedors. (Mitjana de Provedors x 360 dies)/Compres</p></li><li><p>4.1. El Perode Mitj de MaduraciEl Perode Mitj de Maduraci Econmic (PMME) s el nombre de dies que lempresa triga a recuperar una unitat monetria des que aquesta es va invertir en el seu cicle dexplotaci. Les empreses industrials tenen procs productiu propi i el seu PMME est composat daquests quatre subperodes: subperode mitj daprovisionament, subperode mitj de fabricaci, subperode mitj de venda i subperode mitj de cobrament. Llavors, el PMM econmic duna empresa industrial ser = PA + PF + PV + PC</p></li><li><p>4.1. El Perode Mitj de MaduraciLes empreses comercials que es dediquen a la compravenda dun producte no tenen procs productiu propi de les empreses de transformaci industrial. En el cas duna empresa comercial, el PMM estar composat daquests tres subperodes:subperode daprovisionament o emmagatzematge (PA): les mercaderies, que sn ja productes acabats, restaran durant un temps en el magatzem de lempresa fins que es venguin. (Mitjana de Existncies de Mercaderies x 360 dies)/Compressubperode de cobrament (PC): s el temps que triga lempresa a cobrar les factures i les lletres dels clients (aquest subperode es pot desagregar entre el subperode de vendes i el de cobrament). (Mitjana de Clients x 360 dies)/Vendessubperode de pagament (PP): s el temps que triga lempresa a pagar els seus provedors. (Mitjana de Provedors x 360 dies)/CompresLlavors, el PMM econmic duna empresa comercial ser = PA + PC</p></li><li><p>4.1. El Perode Mitj de MaduraciEl Perode Mitj de Maduraci Financer (PMMF) t en compte, a diferncia del PMME, el finanament que lempresa rep dels seus provedors i, per tant, el PMMF = PMME subperode de pagament als provedors</p></li><li><p>4.2. Anlisi del fons de maniobraFons de maniobra o capital circulant o working capital: diferncia entre lactiu corrent i el passiu corrent.FM = Actiu Corrent Passiu CorrentFM = Recursos Permanents Actiu No CorrentHaurem de distingir entre el Fons de Maniobra aparent (el fcil de calcular) i el Fons de Maniobra que realment una empresa necessita per finanar el seu cicle dexplotaci (Fons de Maniobra Necessari o Capital Circulant). </p></li><li><p>4.2. Anlisi del fons de maniobrahttp://economia-excel.blogspot.com/</p><p>Cas prctic per resoldre 3</p></li><li><p>Clcul del fons de maniobra necessari Una manera:Mitjana de saldo dels comptes dexistncies + mitjana del saldo dels comptes de clients + mitjana del saldo dels comptes defectiu mitjana dels saldos dels comptes de provedors = FONS DE MANIOBRA NECESSARI</p><p>Exemple 6 </p></li><li><p>Clcul del fons de maniobra necessariUna altra manera: Cost diari derivat de lactivitat (ms lgic, per ms complexa el clcul) Cada dia lempresa t un cost diari (existncies, sous, energia,...) que es calcular de la segent manera: </p><p> Unitats Monetries Necessries per dia (N) = Existncies consumides per dia (E) x cost unitari de les existncies (cd) + Cost diari de les despeses generals (CG)</p><p>En resum , N = E x cd + Cg </p><p>Llavors, el FMN = PMME * N , que seria el mateix que FMN = PMME x E x cd + PMME x Cg </p><p>Per, ta chan!!! els provedors ens financen una part del cicle, per tant, haurem de restar aquests dies que ens financen abans de multiplicar pel cost diari tant de les existncies com de les despeses generals, i ens quedar el segent:</p><p>X1 = ajornament provedors X2= ajornament despeses generalsFMN = (PMME X1) x E x cd + (PMME X2) x Cg </p><p>Exemple 7 Cas prctic de sntesi per resoldre </p></li></ul>

Recommended

View more >