RÚBRIQUES APREBDRE A APRENDRE

  • Published on
    24-Mar-2016

  • View
    218

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Rbriques de les competncies

Transcript

<p>A lIES Isidor Macabich hem triat com a feina lelaboraci de rbriques</p> <p>A lIES Isidor Macabich hem triat com a feina lelaboraci de rbriques.Lequip de treball el formem: Neus Cardona, M Jos Molina i Antoni Torres.Hem elaborat dues rbriques: una per avaluar una dimensi de la competncia daprendre a aprendre i laltra referida a lavaluaci de la competncia social i ciutadana en activitats en grup.La decisi de triar aquesta feina la prengurem desprs duna reuni de la CCP, on es va decidir que aquestes dues competncies, junt a la competncia lingstica seran les prioritries que treballar tot el professorat el prxim curs. </p> <p>A ms a mes, pensem que aquestes dues competncies estan molt relacionades i tal com shan elaborat les rbriques poden ser treballades conjuntament de manera que una complementa laltra. </p> <p>Les rbriques han estat elaborades a partir del material desenvolupat per les Regina Public Schools (http://web.rbe.sk.ca/assessment/rubrics/#cels) i dels materials elaborats pel Collegi Montserrat (http://www.inteligenciasmultiples.net/socialyciudadana.htm).</p> <p>RBRICA DAVALUACI DE LA COMPETNCIA APRENDRE A APRENDRE. DIMENSI DAUTONOMIA EN LAPRENENTATGE (HBIT DESFOR I RESPONSABILITAT EN LA FEINA)Aquesta rbrica ens ser til per a avaluar ladquisici dautonomia en laprenentatge, dimensi de la competncia aprendre a aprendre.</p> <p>Pot aplicar-se en el dia a dia de la feina a laula, ja que es refereix a ladquisici dunes pautes bsiques per al bon desenvolupament de laprenentatge i que sovint ens trobem que necessiten duna intervenci (lalumne no porta el material, interromp de manera constant i inapropiada...).</p> <p>Est adaptada a partir del material desenvolupat per Regina Public Schools. (http://web.rbe.sk.ca/assessment/rubrics/#cels) </p> <p>Els criteris davaluaci shan adaptat partint dels que sexposen al currculum oficial per a 2n dESO en la matria Educaci per a la Ciutadania ( criteris 1,2,4,6,7)</p> <p>RUBRICA PER AVALUAR LA COMPETNCIA APRENDRE A APRENDREADQUISICI DAUTONOMIA EN LAPRENENTATGE</p> <p>COMPETNCIAAPRENDRE A APRENDRE</p> <p>SUBCOMPETNCIA/DIMENSIAdquisici dautonomia en laprenentatge</p> <p>CRITERI DAVALUACIINDICADORVALORACIONS</p> <p>NIVELL 1</p> <p>NECESSITA MILLORARNIVELL 2</p> <p>ACCEPTABLENIVELL 3</p> <p>BENIVELL 4</p> <p>EXCELLENT</p> <p>Valorar lesfor i assumir un comproms personal per a millorar els propis hbits.Esfor i implicaci en la feina a realitzar.No mostra esfor.</p> <p>No est motivat.</p> <p>No participa.Mostra poc esfor.</p> <p>Noms sesfora si li ests a sobre.Sovint mostra esfor i participa en les tasques proposades.Es posa fites i sesfora en assolir-les.</p> <p>Assumeix un comproms personal en aquest assoliment.</p> <p>Participar activament en les tasques que es realitzen a classe i practicar el dileg.Participaci compartint materials, temps, idees.</p> <p>Concentraci plena en la tasca a realitzar.No comparteix temps, ni materials ni idees amb altres.</p> <p>Sovint est despistat.</p> <p>No porta els materials o no els t preparats a lhora de fer la tasca.Comparteix temps, materials i idees si se lanima a fer-ho.</p> <p>Se li ha de recordar que ha destar pendent de la tasca a realitzar.Coopera i respecta als altres compartint materials, idees i temps.</p> <p>Es concentra sovint en la tasca a realitzar .Sempre coopera i respecta als altres compartint materials, idees i temps.</p> <p>Es concentra plenament en la tasca a realitzar.</p> <p>Desenvolupar i mostrar actituds responsables que contribueixin a millorar el nostre entorn daprenentatge.Responsabilitat en el propi esfor, les seves accions i les tasques a realitzar.No es responsabilitza de lesfor que ha de dur a terme, ni de les seves accions ni de la tasca a realitzar.Cerca excuses sovint per la manca desfor, per les accions que ha dut a terme i per la no realitzaci de les tasques.Sovint mostra responsabilitat vers el propi esfor, les seves accions i les tasques realitzades.Es mostra del tot responsable en els tres mbits.</p> <p>Mostrar respecte per les diferncies personals i rebutjar situacions de discriminaci.Reconeixement, respecte i suport als companys.</p> <p>Collaboraci en el bon desenvolupament de laprenentatge.Fa comentaris negatius i/o gestos per a riures dels altres.</p> <p>Actua de manera disruptiva.s conscient dels sentiments dels altres, per a vegades els ignora.</p> <p>A vegades interromp el bon desenvolupament de laprenentatge.No fa comentaris negatius ni gestos ridiculitzadors.</p> <p>Poques vegades interromp.Dna suport i anima als altres amb comentaris positius i accions.</p> <p>Mai interromp el bon desenvolupament de laprenentatge.</p> <p>RUBRICA PER A LAVALUACI DE LA COMPETNCIA SOCIAL I CIUTADANA EN UNA ACTIVITAT GRUPAL</p> <p>A continuaci presentem una rbrica que pretn ser una eina per poder avaluar la competncia social i ciutadana en activitats grupals.</p> <p>La idea s que sigui factible lavaluaci daquesta competncia a travs de diferents subcompetncies des de qualsevol rea. Per tant no es tracta duna rbrica especfica per una rea o activitat particular, sin que pot servir per avaluar aquesta competncia concreta des de qualsevol rea o tamb per activitats interdisciplinars, sempre i quan es tracti dactivitats grupals.Es tracta duna rbrica adaptada a partir dun material elaborat pel Col.legi Montserrat </p> <p>(http://www.inteligenciasmultiples.net/socialyciudadana.htm).</p> <p>La rubrica presenta quatre camps diferents:</p> <p> Subcompetncies o dimensions a avaluar</p> <p> Indicadors de valoraci: Com avaluarem cada subcompetncia. Quin/quins criteris utilitzarem per avaluar la subcompetncia o dimensi especificada</p> <p> Grau o nivells de valoraci: Diferents graus o nivells de valoraci de lindicador especificat.</p> <p> Ponderaci: % de valoraci de cada indicador i nota final: Quina nota numrica tindr lalumne sobre una valoraci de 100 de cada indicador i global </p> <p>Aquest apartat es deixa en blanc perqu cadasc fixi els % que cregui oportuns i en funci daquests es faci la valoraci final.RUBRICA PER AVALUAR LA COMPETNCIA SOCIAL I CIUTADANA EN ACTIVITATS GRUPALSCOMPETNCIASOCIAL I CIUTADANA</p> <p>SUBCOMPETNCIAINDICADORSVALORACIONS</p> <p>PonderaciNIVELL 1NECESSITA MILLORARNIVELL 2ACCEPTABLENIVELL 3BENIVELL 4EXCELLENTVALORACI GLOBAL INDICADOR</p> <p>Participaci activa, constructiva, solidria i compromesa en el desenvolupament de treballs en grupAssumpci de les responsabilitats individuals en el treball i en les relacions amb els altres membres del grupEludeix la seva responsabilitat i t dificultats per fer aportacions de treball al grups responsable de la seva aportaci al projecte com, per li costa participar al grup.s responsable de la seva aportaci al projecte com i, freqentment, aconsegueix la participaci de tots els membres del grup.s responsable de la seva aportaci al projecte com i aconsegueix que tots els components del grup participen creativament en la seva realitzaci.</p> <p>Capacitat per escoltar activament i compartir opinions amb la resta del grupPresenta dificultats per escoltar al professor i als companys i no comparteix opinions.Escolta per li costa acceptar opinions diferents a les seves.Escolta i respecta les opinions del professor i dels companys i expressa amb claredat les seves idees.Escolta, respecta i valora les opinions del professor i dels seus companys.</p> <p>Sap expressar amb llibertat i correcci les seves idees.</p> <p>Capacitat davaluar la tasca de treball en grupMostra dificultats per identificar-se amb el grup i avaluar la tasca realitzadaTot i que sidentifica amb el grup, li costa avaluar el procs de treball conjunt.Habitualment participa, i proposa accions per al desenvolupament i millora de la tasca en el seu grup.Participa, proposa, aporta, rectifica i millora amb les seves actituds i aportacions el desenvolupament de la tasca en el grup.</p> <p>Capacitat de relacionar-se i interactuar amb els altres membres del grup (Habilitats socials)Conscincia de lexistncia de diferents perspectives per analitzar la realitat i comprendre altres punts de vistaConeix els diferents punts de vista que afecten la realitat.Comprn i respecta els diferents punts de vista i sinforma sobre la realitatComprn i respecta els diferents punts de vista, analitzant la realitat.Comprn, respecta i assumeix els diferents punts de vista analitzant la realitat, i s capa dinteractuar amb ella.</p> <p>Maneig dhabilitats socials en les relacions amb els companys en activitats grupals.</p> <p>Coneix les habilitats socials per no sap o no les vol utilitzarConeix les habilitats socials i a vegades les utilitza de forma correctaHabitualment maneja habilitats socials i actua de forma assertiva amb els companysManeja de forma continuada les habilitats socials en les relacions amb els companys atenent a cada situaci i context.</p> <p>Actua sempre de forma assertiva</p> <p>Capacitat per actuar de forma constructiva en la gesti i resoluci del conflictesActuar, dins del grup, de forma constructiva en la gesti i resoluci dels propis conflictes i en els del seu entorn.T dificultats en la resoluci de problemes amb i entre els companys quan aquests es presenten.Es conscient dels problemes que es poden presentar i a vegades interv en la seva resoluciReconeix amb facilitat els problemes que es presenten en el si del grup i interv activament en la seva resoluciReconeix, interv i participa de forma activa i constructiva en la resoluci de qualsevol problema que es pugui generar en el grup de treball</p> <p>Capacitat per pensar i actuar amb empatia, solidaritat i justciaUtilitza judicis morals per prendre decisions i comportar-se de forma correcta davant situacions en el si del grupNo compleix les normes establertes en el grup o be les compleix per convenincia o obligaciEs mou pels desitjos de ser acceptat/ada en el grup. Fer el correcte es fer all que serveixi per agradar als altres.Reconeix els drets dels altres, compleix les normes establertes en el grup i exerceix judicis morals de forma responsableSempre sinteressa pels altres. Cerca pels altres membres del grup all que desitja per ell/ella.</p> <p>PUNTUACI FINAL:100%</p>