Rúbrica Avaluació Treball de Recerca Batxillerat

  • Published on
    13-Apr-2016

  • View
    40

  • Download
    6

DESCRIPTION

Rbrica per a avaluar la monografia del Treball de Recerca i la presentaci oral.

Transcript

Rbrica davaluaci del Treball de recerca de batxillerat Avaluaci de linforme Ttol del treball: Nom i cognoms de lalumne/a: 2n batxillerat Tutor/a del treball: CATEGORIA Molt b B Suficient Insuficient Objectius i metodologia Formulaci clara dhiptesis i/o preguntes. Descripci detallada de la metodologia de treball. Formulaci dhiptesis i/o preguntes. Descripci de la metodologia de treball. Les hiptesis o preguntes no estan clarament formulades. No es menciona la metodologia emprada. No es formula cap hiptesi i/o pregunta ni es fa referncia a la metodologia emprada. Estructura general Est completa i lordre de les parts s lgic: abstract, ndex, introducci, cos, etc. Falta una part o alguna delles est desordenada. Falten dues parts o alguna delles est desordenada. Falten ms de dues parts o alguna delles est desordenada. Qualitat i quantitat d'Informaci La informaci est clarament relacionada amb el tema principal i proporciona diverses idees secundries i / o exemples Tracta b tots els temes i respon totes les qestions plantejades. La informaci est relacionada amb el tema principal i proporciona diverses idees secundries i / o exemples. Respon la majoria de les qestions plantejades. No aprofundeix en tots els temes i no respon algunes de les qestions plantejades. No aprofundeix en la majoria dels temes i no respon gran part de les qestions plantejades. Redacci: organitzaci, expressi i correcci La informaci est molt ben organitzada amb pargrafs ben redactats i amb subttols. Totes les parts inclouen una introducci, explicacions o detalls i una conclusi. No hi ha errors de gramtica, ortografia o puntuaci. La informaci est organitzada amb pargrafs ben redactats. La majoria de les parts inclou una introducci, explicacions o detalls i una conclusi. Gaireb no hi ha errors de gramtica, ortografia o puntuaci. La informaci est organitzada, per els pargrafs no estan ben redactats. Les parts inclouen informaci relacionada per no estan generalment ben organitzades. Uns quants errors de gramtica, ortografia o puntuaci. La informaci proporcionada no sembla estar organitzada. L'estructura de les parts no s clara i les oracions no estan generalment relacionades. Molts errors de gramtica, ortografia o puntuaci. Diagrames, illustracions i taules Sn pertinents, suficients, precisos i contribueixen a l'enteniment del tema. Sn precisos i contribueixen a l'enteniment del tema per sn insuficients per a illustrar-lo b. No sempre sn pertinents o prou precisos i algunes vegades no contribueixen a l'enteniment del tema. Els diagrames i illustracions no sn adients perqu no contribueixen a l'enteniment del tema. Fonts Totes les fonts d'informaci i les grfiques estan ben documentades. Algunes de les fonts d'informaci no estan ben documentades. Fora fonts d'informaci no estan ben documentades. La majoria de les fonts d'informaci no estan ben documentades. s dInternet Els enllaos suggerits per trobar informaci sutilitzen adequadament i sen localitzen daltres. Es gestiona b la informaci. Els enllaos suggerits per trobar informaci sutilitzen adequadament i sen localitzen daltres. Algun cop no es gestiona b la informaci.. Els enllaos suggerits per trobar informaci sutilitzen adequadament i sen localitzen daltres. Dificultats per gestionar b la informaci. No sutilitzen adequadament els enllaos suggerits per trobar informaci i no sen localitzen daltres. No es gestiona b la informaci. Rbrica davaluaci del Treball de recerca de batxillerat Avaluaci de la presentaci oral Ttol del treball: CATEGORIA Molt b B Suficient Insuficient Posici del cos i contacte visual Posici relaxada que manifesta seguretat en si mateix/a. Estableix contacte visual amb laudincia. Bona posici. Estableix contacte visual amb laudincia. No sempre mant una bona posici ni estableix ladequat contacte visual amb laudincia. No mant una bona posici i quasi b mai estableix contacte visual amb laudincia. Entusiasme Expressions facials i llenguatge corporal que generen i mantenen linters de laudincia al llarg de tota lexposici. Expressions facials i llenguatge corporal que generen i mantenen linters de laudincia durant gran part de lexposici. Expressions facials i llenguatge corporal forats que interfereixen en la comunicaci amb laudincia. Manca dexpressions facials i de llenguatge corporal. Hieratisme que genera desinters pel tema. Expressi Parla clarament: bona articulaci i entonaci (100-95% del temps). Parla clarament: bona entonaci (100-95% del temps). Alguns errors darticulaci. La major part del temps (94-85%) parla clarament. Alguns errors dentonaci i darticulaci. Fora errors darticulaci i entonaci que dificulten la comprensi del que diu. Volum El volum s ladequat per a qu laudincia segueixi b tota la presentaci. Al menys el 90% del temps el volum s ladequat per a qu laudincia segueixi b la presentaci. Al menys el 80% del temps el volum s ladequat per a qu laudincia segueixi la presentaci. Freqentment el volum s tan baix que laudincia no pot seguir la presentaci. Pauses Al menys 2 vegades sutilitzen per a potenciar el sentit o aconseguir un efecte dramtic. Un sol cop es fan servir per a potenciar el sentit o aconseguir un efecte dramtic. Ha utilitzat pauses per no han potenciat el sentit i no han aconseguit cap efecte dramtic. No ha fet servir pauses per optimitzar el discurs. To El to emprat expressa les emocions adients. El to emprat no sempre expressa emocions adients al contingut. El to emprat expressa emocions que no sadiuen al contingut. No utilitza el to per a expressar emocions que potencin la comunicaci. Contingut Demostra una completa comprensi del tema. Demostra una bona comprensi del tema. Demostra una bona comprensi dalguns aspectes o parts del tema. No sembla que entengui b el tema. Vocabulari Adequat a la situaci i al tema. Les definicions sn precises i aclaridores. Adequat a la situaci i al tema. Algunes definicions no sn prou precises. No sempre s adequat a la situaci i al tema. No defineix alguns termes o les definicions no sn prou aclaridores. Sovint s inadequat a la situaci i al tema. No defineix ni clarifica fora termes. Sintaxi Sempre utilitza oracions completes (99-100%). En general, utilitza oracions completes (80-98%). No sempre sexpressa amb oracions completes (70-80%). Freqentment no acaba les oracions. Comprensi Respon amb precisi totes les preguntes. Respon amb precisi la majoria de les preguntes. Respon amb precisi algunes de les preguntes. Rarament pot respondre les preguntes o ho fa de manera imprecisa. Temporitzaci La duraci de la presentaci sajusta molt b al temps lmit La duraci de la presentaci sajusta fora al temps lmit. La presentaci s una mica curta o sobrepassa alguns minuts el temps lmit. La duraci de la presentaci no sajusta gens, per poc o per molt, al temps lmit.