Relacions i canvi Estadstica i atzar Espai i forma Mesura Numeraci i clcul Resoluci de problemes Clcul mental Descoberta del mn

  • Published on
    14-Feb-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>PROGRAMACi</p><p>Comptatge i ordenaci de nombres fi ns al 9. Descom-posici del 5.La suma amb nombres naturals.Comparaci i ordenaci de nombres fent servir els signes &gt;, &lt; i =.</p><p>Organitzaci i representa-ci de dades obtingudes a partir dexperincies de comptatge i dordenaci.Representaci de dades en un grfi c de barres.</p><p>Lectura i interpretaci de pistes a partir de daus personalitzats.</p><p>Descripci de canvis qua-litatius i quantitatius entre dues situacions. Modelitzaci grfi ca de situacions relacionades amb la suma. Invenci de problemes a partir de dibuixos.</p><p>Inici en lelaboraci destratgies de clcul mental.Descomposici de nom-bres menors de 10 utilitzant la suma.Expressi de nombres5 &lt; N &lt; 10 com a suma on un dels sumands sigui 5.</p><p>s destratgies per trobar parelles en una activitat cooperativa presentada com un joc.</p><p>Iniciaci de ls de les TIC: reconeixement de canvis qualitatius.</p><p>Descomposici del 10. Composici dels nombres menors de 10 utilitzant el 5.Memoritzaci de les des-composicions del 10.</p><p>Mesura de diferents mag-nituds utilitzant unitats no convencionals.Mesura de la longitud i la massa: el metre i el quilo.</p><p>Comprensi i ordenaci duna seqncia.</p><p>Invenci de problemes a partir duna seqncia.Descripci de canvis qua-litatius i quantitatius entre dues situacions. Comprensi duna seqn-cia de diferncia entre dos estats i explicaci de lenunciat.</p><p>Reconeixement dels nom-bres anteriors i posteriors de nombres inferiors a 20. Descomposici dels nom-bres 10 &lt; N &lt; 20 utilitzant el 10.Descomposici de nom-bres &lt; 20 utilitzant el 10 i el 5.</p><p>s dunitats no convencio-nals de mesura per mesurar objectes quotidians. </p><p>Iniciaci de ls de les TIC: descomposici del 10.</p><p>Reconeixement i compren-si de la desena.Representaci i lectura de nombres fi ns al 20.s dels ordinals.</p><p>Comparaci directa i indirecta i ordenaci de les mesures de longitud i pes.</p><p>Selecci, classifi caci i or-denaci dobjectes segons diferents criteris.s de representaci simblica per defi nir carac-terstiques. </p><p>Representaci grfi ca de la seqncia dun problema escrit. Comprensi d una se-qncia i descripci oral de lenunciat.Reconeixement i interpre-taci de la variaci entre dues situacions.</p><p>Descomposici de nom-bres 10 &lt; N &lt; 20 utilitzant el 10 i el 5.Descomposici del 20.Representaci escrita de les sries del 5 i el 20.</p><p>s de la calculadora per desenvolupar el clcul i per explorar i descobrir els nombres. </p><p>Iniciaci de ls de les TIC: realitzaci de sumes. </p><p>El cub personalitzat: Interpretaci i elaboraci de grfi cs.Lbac 5-5: els nombres fi ns al 10.</p><p>Comprensi dels diferents signifi cats de la resta amb nombres naturals.Lectura de la resta.Representaci i lectura de nombres fi ns al 50.La suma amb nombres de 2 xifres.</p><p>Reconeixement dels cossos geomtrics en objectes de la realitat. Coneixement de les propietats dels cossos geomtrics. Reconeixement de les fi gures geomtriques com a cares dels cossos geomtrics.</p><p>s de la calculadora i descobriment de les tecles per desenvolupar el clcul i per explorar els nombres i les operacions.</p><p>Descripci i comprensi de canvis qualitatius i quantita-tius entre dues situacions. Comprensi duna seqncia i explicaci de lenunciat.</p><p>Identifi caci de nombres que faciliten la suma (5 i 10).Suma de desenes amb resultats inferiors a 100.Suma de nombres a dese-nes completes.Descomposici en D i U per sumar. </p><p>Reconeixement de fi gures de tres dimensions en objectes de la realitat.</p><p>Iniciaci de ls de les TIC: exploraci de la suma.</p><p>El cub personalitzat: Interpretaci i elaboraci de grfi cs.Lbac 5-5: els nombres fi ns al 20.</p><p>Representaci i lectura de nombres fi ns al 90. La resta amb nombres de 2 xifres.La suma de 3 sumands.</p><p>Reconeixement i mesura, en contextos signifi catius, de les magnituds de temps.Comprensi i aplicaci del procs de mesurar utilitzant els instruments adequats: el calendari i el rellotge.</p><p>Interpretaci de smbols. Elaboraci de represen-tacions simbliques per defi nir diferents propietats.</p><p>Lectura i escriptura de me-sures en contextos reals.Resoluci de problemes per tempteig. Reconeixement i compren-si duna seqncia per poder explicar lenunciat.</p><p>Resta dels nombres 5 i 10 a desenes completes.Resta dels nombres 5 i 10 a N &lt; 50.</p><p>s de la taula numrica per explorar la relaci entre nombres fi ns al 50.</p><p>Iniciaci de ls de les TIC: construcci de nombres amb unitats i desenes.</p><p>Num</p><p>erac</p><p>i i </p><p>clc</p><p>ulM</p><p>esur</p><p>aE</p><p>spai</p><p> i fo</p><p>rma</p><p>Est</p><p>ads</p><p>tica</p><p> i a</p><p>tzar</p><p>Rel</p><p>acio</p><p>ns </p><p>i can</p><p>viR</p><p>eso</p><p>luci</p><p> d</p><p>e p</p><p>rob</p><p>lem</p><p>esC</p><p>lcu</p><p>l men</p><p>tal</p><p>Des</p><p>cob</p><p>erta</p><p> d</p><p>el m</p><p>n </p><p>mat</p><p>emt</p><p>icZ</p><p>ona</p><p> cl</p><p>icTa</p><p>ller</p><p>Unitat 1 Unitat 2 Unitat 3 Unitat 4 Unitat 5</p></li><li><p>PROGRAMACiR</p><p>elacions </p><p>i canviE</p><p>stadstica </p><p>i atzarE</p><p>spai i fo</p><p>rma</p><p>Mesura</p><p>Num</p><p>eraci i clcul</p><p>Reso</p><p>luci d</p><p>e p</p><p>rob</p><p>lemes</p><p>Clcul m</p><p>entalD</p><p>escob</p><p>erta d</p><p>el m</p><p>n m</p><p>atemtic</p><p>Zo</p><p>na clic</p><p>Taller</p><p>Comprensi del concepte de doble.Comprensi del concepte de parell i senar.</p><p>s de les mesures de longitud.Mesura de la longitud utilitzant unitats no convencionals.Mesura de la longitud utilitzant unitats convencionals: el metre i el centmetre.s del regle per mesurar.</p><p>Elaboraci de preguntes i recolli-da de les respostes donades.Organitzaci, classifi caci i repre-sentaci de dades obtingudes a partir dexperincies de comptat-ge, mitjanant grfi cs de barres.Elaboraci de diagrames.</p><p>Classifi caci i descripci datributs positius i negatius.Elaboraci darbres de classifi ca-ci (s/no).</p><p>Ordenaci denunciats.Comprensi duna seqncia i explicaci de lenunciat.Descripci de canvis qualita-tius i quantitatius entre dues situacions.</p><p>Realitzaci de la resta del nombre 10 partint de qualsevol nombre.Realitzaci de la suma de dos nombres iguals.Realitzaci de la resta de N &lt; 5 i N &gt; 5 sense canviar de desena.Realitzaci de la resta de N &gt; 5 canviant de desena.</p><p>Reconeixement del concepte de doble en objectes de la realitat.</p><p>Iniciaci de ls de les TIC: reso-luci de problemes.</p><p>Realitzaci de la suma portant-ne de nombres d1 i 2 xifres.Realitzaci de la resta de nom-bres de 2 xifres.Reconeixement dels conceptes de parell i senar.</p><p>s del sistema monetari en con-textos reals. Leuro.Reconeixement de les monedes i dels bitllets.Mesura de la capacitat utilitzant unitats convencionals: el litre. Reconeixement del quilo i del litre. Fer estimacions.</p><p>Ordenaci de seqncies.</p><p>Classifi caci i tria de les informa-cions tils. Comprensi duna seqncia i explicaci de lenunciat.Descripci i reconeixement de canvis quantitatius entre dues situacions. </p><p>Realitzaci de la suma de ms de dos sumands completant el 10. </p><p>Reconeixement dels nombres en situacions quotidianes. s dels nombres naturals per resoldre problemes dins de contextos signifi catius.</p><p>Iniciaci de ls de les TIC: joc de seqncies.</p><p>El cub personalitzat: Interpretaci i elaboraci de grfi cs.Lbac 5-5: els nombres fi ns al 100.</p><p>Representaci i lectura dels nombres fi ns al 100.Comprensi del concepte de centena.Realitzaci de la suma portant-ne.Realitzaci de la suma de 3 sumands.</p><p>Reconeixement i comprensi del concepte de simetria.Reconeixement i exploraci de fi gures que tinguin simetries.Reconeixement del concepte de simetria a lentorn, a la natura i al cos.</p><p>Elaboraci de preguntes i recolli-da de les respostes donades.Organitzaci, classifi caci i repre-sentaci de dades obtingudes a partir dexperincies de comptat-ge, mitjanant grfi cs de barres.Elaboraci de diagrames.</p><p>Reconeixement dun element duna collecci a partir de lafi rmaci o negaci de les seves qualitats.</p><p>Reconeixement de canvis de qualitats.</p><p>Comprensi duna seqncia i explicaci de lenunciat. Esquema i operaci.</p><p>Realitzaci de la suma de nom-bres a desenes completes.</p><p>Reconeixement i exploraci dels nombres naturals fent desplaa-ments sobre la taula numrica.</p><p>Iniciaci de ls de les TIC: nom-bres del 0 al 99.</p><p>Realitzaci de la suma de dos nombres de 2 xifres portant-ne i sense portar.Comprensi dels diferents sig-nifi cats de la suma i la resta amb nombres naturals, aix com de la relaci que hi ha entre una i altra (fent servir la suma per comprovar el resultat duna resta).</p><p>Representaci grfi ca de simetries. Reconeixement de les fi gures geomtriques en objectes de la realitat.Coneixement i s del vocabulari adequat per descriure les fi gures, els seus elements i les seves propietats.Comprensi dels conceptes de costat i vrtex.Descomposici de fi gures.</p><p>Resoluci de problemes triant loperaci adequada.Elaboraci de preguntes per a un problema. </p><p>Representaci del 100 en dese-nes completes. Descomposici del 100 en dos nombres acabats en 5.</p><p>s de jocs cooperatius per des-envolupar el clcul i per explorar els nombres i les operacions. </p><p>Iniciaci de ls de les TIC:els 4 en lnia per parelles. </p><p>Unitat 6 Unitat 7 Unitat 8 Unitat 9</p></li></ul>