Regles de joc del futbol-7 FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL files.fcf.cat/documentos/2017/Regles Joc F7…

  • Published on
    22-Sep-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Transcript

1 Regles de joc del futbol-7 FEDERACI CATALANA DE FUTBOL (2017) 2 REGLES DE JOC DEL FUTBOL-7 REGLA I El terreny de joc REGLA II La pilota REGLA III Els jugadors REGLA IV Equipament dels jugadors REGLA V rbitre REGLA VI Els altres membres de lequip arbitral REGLA VII La durada del partit REGLA VIII Linici i la represa del joc REGLA IX La pilota en joc o fora de joc REGLA X El resultat del partit REGLA XI El fora de joc REGLA XII Faltes i incorreccions REGLA XIII El tir lliure REGLA XIV Del penal i el seu llanament REGLA XV El servei de banda REGLA XVI El servei de porteria REGLA XVII El servei de crner 3 REGLES DE JOC DEL FUTBOL-7 REGLA I EL TERRENY DE JOC 1. SUPERFCIE DE JOC. Podr ser de terra, herba natural o artificial. 2. DIMENSIONS. El camp de joc ser un rectangle duna longitud mxima de 65 metres i mnima de 50 metres, i duna amplria no major de 45 metres ni menor de 30. 3. MARCACI DEL TERRENY. El terreny de joc es marcar amb lnies. Aquestes lnies pertanyeran a les zones que demarquen. Les dues lnies de marcaci ms llarga es denominen lnies de banda. Les dues ms curtes es denominen lnies de porteria. El terreny de joc estar dividit en dues meitats per una lnia mitjana. El centre del camp estar marcat amb un punt en la meitat de la lnia mitjana, al voltant de la qual es traar un cercle amb un radi de 6 metres. Totes les lnies tindran una amplria de 12 centmetres com a mxim. En cada cantonada del camp es collocar una banderola lasta de la qual, que no ser punxeguda, tindr una altura d1,50 metres com a mnim. 4. REA DE PORTERIA. Lrea de porteria, situada en els dos extrems del terreny de joc, es determinar de la manera segent: Es traaran dues lnies perpendiculars a la lnia de porteria, a 3 metres de la part inferior de cada pal de porteria. Aquestes lnies sendinsaran 3 metres en el terreny de joc i suniran amb una lnia parallela a la lnia de porteria. Lrea delimitada per aquestes lnies i la lnia de porteria ser lrea de porteria. 5. REA DE PENAL. Lrea de penal, situada en els dos extrems del terreny de joc, es determinar de la manera segent: Es traaran dues lnies perpendiculars a la lnia de porteria, a 9 metres de la part inferior de cada pal de porteria. Aquestes lnies sendinsaran 9 metres en el terreny de joc i suniran amb una lnia parallela a la lnia de porteria. Lrea delimitada per aquestes lnies i la lnia de porteria ser lrea de penal. En cada rea de penal es marcar un punt (punt de penal) a 9 metres de distncia del punt mitj de la lnia entre els pals i equidistant entre aquests. A lexterior de cada rea de penal es traar un semicercle amb un radi de 6 metres des del punt de penal. 4 6. ZONA DE FORA DE JOC. La zona de fora de joc situada en els dos extrems del terreny de joc es delimitar de la manera segent: Es traar una lnia parallela a la lnia de porteria endinsant-se 12 metres en el terreny de joc i que unir les dues lnies de banda. La superfcie compresa entre aquesta lnia i la lnia de porteria sanomenar zona de fora de joc. 7. REA DE CRNER. Amb un radi de 0,6 metres, mesurat des de cada banderola de crner, es marcaran quatre arcs de circumferncia en la part interior del terreny. 8. ELS MARCS En el centre de cada lnia de porteria es collocaran els marcs, que estaran formats per dos pals verticals, equidistants de les banderoles de crner, separats 6 metres entre ells (mesura interior) i units en els seus extrems per un travesser horitzontal, la vora inferior del qual estar a 2 metres del sl. Lamplria i el gruix dels pals i de la barra transversal hauran de tenir la mateixa amplada. Podran posar-se xarxes enganxades als pals, al travesser i al sl per darrere dels marcs, i hauran destar subjectes de forma convenient i collocades de manera que no destorbin el porter. Est perms ls de xarxes fetes de cnem, jute o nil. No obstant aix, les cordes de nil no poden ser ms primes que les fetes de cnem o jute. Els pals i travessers hauran de ser de color blanc, de fusta, metall o altre material aprovat i homologat oficialment. Podran tenir forma quadrada, rectangular, rodona o ellptica i hauran destar ancorats fermament al sl. Es podran utilitzar porteries porttils en el cas que es compleixi aquesta ltima condici. REGLA II LA PILOTA 1. PROPIETATS I MESURES. La pilota ser esfrica, la seva coberta ser de cuir o altre material homologat per a aquest efecte. Per a la seva confecci no sutilitzar cap material que pugui constituir un perill per als jugadors. La pilota tindr una circumferncia no superior a 66 centmetres ni inferior a 62 centmetres. La pilota, a linici del partit, tindr un pes no superior a 390 grams ni inferior a 340 grams, i una pressi equivalent a 0,4-0,6 atmosferes (400-600 g/cm) al nivell del mar. 5 Dacord amb les descripcions tcniques anteriors, aquesta pilota correspon, precisament, a la nmero 4 de futbol, i s ds obligatori per a aquesta modalitat. 2. REEMPLAAMENT DUNA PILOTA DEFECTUOSA. La pilota no podr ser canviada o reemplaada durant el partit sense lautoritzaci de lrbitre. Si la pilota explota o es danya durant un partit: Sinterrompr el joc. El joc es reprendr per mitj duna pilota a terra, i sexecutar amb la nova pilota i en el lloc on es va danyar la primera. Si la pilota explota o es danya en un moment en qu no est en joc (servei inicial, servei de porteria, servei de crner, tir lliure, tir de penal o servei de banda): El partit es reprendr conforme a les regles. Si la pilota es deteriora durant lexecuci dun penal o duna tanda de penals, mentre es mou cap endavant i abans que toqui a un jugador, o un dels pals de la porteria, es tornar a executar el tir de penal. REGLA III ELS JUGADORS 1. El partit ser jugat per dos equips compostos cada un dells per set jugadors, un dels quals actuar com a porter. 2. Cada equip podr iniciar el partit amb, almenys, cinc jugadors, i shi podr incorporar posteriorment la resta. 3. No obstant el que sha dit anteriorment, solament podran incorporar-se jugadors fins al final del descans de mitja part (entre el segon i tercer quart), i es considerar com a tal la sortida de lrbitre al terreny de joc per iniciar el tercer perode. 4. Cada equip podr presentar, abans diniciar-se el partit, fins a catorze llicncies de jugadors, com a mxim, els quals figuraran inscrits en lacta daquest. 5. Cada jugador haur de jugar com a mnim dos perodes sencers. 6. Al llarg dels perodes no es podran efectuar canvis, sin nicament en els descansos entre els mateixos, excepte lesi. 7. Quan, durant el desenvolupament dun partit, un equip, per les circumstncies que siguin, quedi amb menys de cinc jugadors sobre el terreny de joc, lrbitre donar per concls aquest partit i ho far constar en lacta perqu el Comit de Competici decideixi, en el seu moment, respecte a aix. 6 8. Qualsevol jugador podr canviar el seu lloc amb el porter sempre que lrbitre hagi estat prviament informat, i sempre tamb que el canvi sigui efectuat durant una detenci reglamentria del joc. 9. Quan qualsevol jugador hagi de ser substitut o reemplaat durant el transcurs del quart perode, tant aquest com el seu substitut hauran dobservar els requisits segents: Que lrbitre i/o auxiliar de taula hagin estat informats prviament daquesta proposta de canvi, i el substitut no podr entrar al terreny de joc fins que el substitut lhagi abandonat i aquest rebi de lrbitre o auxiliar de taula el senyal dautoritzaci per fer-ho. Que el jugador substitut accedeixi al terreny de joc per la lnia de mig camp, amb el joc aturat. Tots els jugadors inscrits en lacta del partit quedaran sotmesos, durant tot el partit, a lautoritat i jurisdicci de lrbitre. Tots els jugadors inscrits en lacta del partit hauran dactuar-hi durant el temps que, per a cada cas i competici, estigui predeterminat en les Normes o Bases Reguladores daquesta. Lincompliment del precepte anteriorment indicat ser considerat com a alineaci indeguda. INFRACCIONS/SANCIONS. Si un membre del cos tcnic, substitut, jugador substitut, jugador expulsat o agent extern entra al terreny de joc, lrbitre haur de: - Detenir el joc nicament si hi ha una interferncia en el joc. - Fer que la persona surti del terreny de joc quan es detingui el joc. - Prendre la mesura disciplinria apropiada. Si es det el joc i la interferncia va ser causada per un membre del cos tcnic, substitut, jugador substitut o jugador expulsat, es reprendr el joc amb un tir lliure directe o un penal; si va ser causada per un agent extern, es reprendr el joc amb pilota a terra. Si la pilota va a entrar a la porteria i la interferncia no impedeix que un jugador defensor jugui la pilota, es concedeix gol si la pilota entra a la porteria (fins i tot si es produeix un contacte amb la pilota), tret que la pilota entri a la porteria de ladversari. JUGADORS I SUBSTITUTS EXPULSATS Un jugador expulsat abans del servei inicial solament podr se reemplaat per un dels substituts designats. Un substitut designat, expulsat abans del servei inicial o desprs del comenament del partit, no podr ser substitut. REGLA IV 7 EQUIPAMENT DELS JUGADORS 1. EQUIPAMENT BSIC. Lequip bsic, obligatori dun jugador, consisteix en una samarreta amb mnigues, pantal curt, mitges i calat, que ser ladequat a la superfcie del terreny de joc. Si susen pantalons trmics sota els pantalons curts i/o malles, pantis o leotards, aquests hauran de tenir el color principal dels pantalons curts; aix mateix, hauran dutilitzar canyelleres. Per motius de seguretat, cap jugador no podr utilitzar equipament o objecte que sigui perills per a ells mateixos o per als altres jugadors (incls qualsevol tipus de joia). Es podran utilitzar lents correctores, si b, prviament, shaur de presentar a lrbitre del partit loport certificat dhomologaci ests per la Mutualitat de Futbolistes de la Federaci autonmica corresponent. El porter vestir colors que el diferencin dels altres jugadors, de lrbitre i dels rbitres assistents. Les canyelleres hauran destar cobertes completament per les mitges i hauran de ser dun material apropiat i oferir una protecci adequada. 2. INFRACCIONS/SANCIONS. Lrbitre ordenar que abandoni el terreny de joc, o en permetr el reemplaament, a qualsevol jugador que infringeixi aquesta regla, perqu posi en ordre el seu equipament o equipatge o algun element que li falti daquest, en locasi segent que el joc estigui parat, si no s que en aquest moment el jugador no lha corregit. Qualsevol jugador infractor daquesta regla solament podr tornar al camp de joc desprs dhaver-se presentat a lrbitre, qui haur de cerciorar-se personalment que lequip bsic daquest jugador est en ordre, en ocasi duna detenci del joc. Si un jugador que hagi estat obligat a abandonar el terreny de joc per infracci daquesta regla reingressa en el terreny de joc sense lautoritzaci de lrbitre, provocant una interrupci del joc, ser sancionat amb un tir lliure indirecte, executat des del lloc on es trobava la pilota en el moment de la interrupci. REGLA V RBITRE 1. Ser reglamentriament obligatria la designaci dun rbitre per dirigir cada partit. Les seves competncies, en lexercici de les funcions que li sn prpies, comenaran en el moment de la seva entrada en el terreny de joc i finalitzaran quan abandoni les installacions. 2. A ms: a) Aplicar les Regles. 8 b) Sabstindr de castigar en aquells casos en qu, en fer-ho, pugui beneficiar lequip infractor. c) Prendr nota de les incidncies, exercir de cronometrador quan no actu lauxiliar de taula, tenint cura que el partit tingui la durada reglamentria. d) Tindr poder discrecional per detenir el joc quan es cometin infraccions de les Regles i per interrompre o suspendre definitivament lencontre quan ho estimi necessari, per causa dels elements, de la intervenci dels espectadors o per altres motius. e) Des del moment en qu entri en el terreny de joc, tindr facultat discrecional per sancionar, segons que correspongui, tot jugador que observi una conducta inconvenient o incorrecta, i fins i tot arribar a expulsar-lo definitivament. f) No permetr que persones no autoritzades entrin en el terreny de joc. g) Reprendr el joc desprs duna interrupci. h) Decidir si la pilota disposada per al partit respon al que preveu la regla II. i) Interrompr el joc si estima que algun jugador ha patit un cop o lesi que necessita latenci del seu metge o auxiliars, i haur de donar prioritat, sobre qualsevol altra circumstncia o inters competencial, a ladequada assistncia del jugador, fins i tot sobre el mateix terreny de joc, sense detriment de qualsevol altra decisi tcnica que ell consideri pertinent adoptar. j) Controlar el partit en cooperaci amb els rbitres assistents i auxiliar de taula, si nhi ha, sobretot en relaci amb incidents que no hagi pogut observar. k) Sassegurar que lequipament dels jugadors compleixi les exigncies de la regla IV. l) Exigir que tot jugador que pateixi una hemorrgia surti del terreny de joc. Aquest jugador solament podr reingressar-hi desprs del senyal de lrbitre, qui se cerciorar que la ferida o circumstncia que lhan motivada hagi deixat de sagnar o dexistir. m) Castigar la infracci ms greu quan un jugador en cometi ms duna al mateix temps. n) Prendr mesures disciplinries contra els jugadors que cometin infraccions mereixedores damonestaci o expulsi. No est obligat a prendre mesures immediatament, per haur de fer-ho tan bon punt saturi el joc. o) Prendr mesures contra els oficials dels equips que no es comportin de forma correcta i podr, si ho creu necessari, expulsar-los del terreny de joc i dels voltants. p) Remetr a les autoritats corresponent un informe del partit, amb dades sobre totes les mesures disciplinries preses contra jugadors o oficials dels equips i sobre qualsevol altre incident que hagi ocorregut abans, durant i desprs del partit. 9 DECISIONS DE LRBITRE Les decisions de lrbitre sobre els fets relacionats amb el joc sn definitives. Lrbitre podr modificar la seva decisi nicament si sadona que s incorrecta o, si ho creu necessari, conforme a una indicaci per part dun rbitre assistent, sempre que encara no hagi reprs el joc. REGLA VI ELS ALTRES MEMBRES DE LEQUIP ARBITRAL Es podran designar dos rbitres assistents, que tindran, sota reserva del que decideixi lrbitre, la missi dindicar: Si la pilota ha traspassat en la seva totalitat els lmits del terreny de joc. A quin equip correspon efectuar els serveis de crner, de porteria o de banda. Quan shaur de sancionar un jugador per estar en posici de fora de joc. Quan se sollicita una substituci. Quan t lloc una infracci o altre incident fora del camp visual de lrbitre. Quan es cometen infraccions ms a prop de lassistent que de lrbitre (en particular, quan tenen lloc en lrea de penal). Si en els tirs de penal el porter savana abans que es copegi la pilota, i quan la pilota no ha traspassat la lnia. Els rbitres assistents ajudaran igualment lrbitre a dirigir el joc conforme a les Regles. En particular, podran entrar en el terreny de joc per ajudar a controlar que es respecti la distncia de 6 metres. Sn funcions especfiques de lauxiliar de taula: a) Exercir de delegat de camp quan el reglament de la competici aix ho indiqui. b) Exercir, aix mateix, de cronometrador. c) Controlar i autoritzar les substitucions dels jugadors que en el transcurs del partit pugui produir-se i dacord amb el que sha establert respecte a aix. d) Posar en coneixement de lrbitre les incidncies o incompliments que, en relaci amb lapartat anterior, puguin produir-se. e) Donar compte a lrbitre de les incorreccions que pugin tenir lloc en les banquetes de suplents i oficials i que puguin tenir conseqncies o es puguin reflectir en el terreny de joc. f) Actuar com a auxiliar de lrbitre en totes aquelles tasques que li puguin ser encomanades o delegades. 10 REGLA VII LA DURADA DEL PARTIT 1. El partit durar quatre perodes de temps iguals, llevat que per mutu acord entre lrbitre i els dos equips participants decideixin una altra cosa. 2. La durada dels perodes sestablir per a cada categoria en el reglament de la competici. 3. Lrbitre haur dafegir, a cada perode de temps abans indicat, aquell que estimi oport dacord amb el que shagi perdut a conseqncia de lesions i assistncia als jugadors que en necessitin, prdues de temps o altres causes, i haur de comunicar-ho als dos equips adversaris. 4. La durada de cada partit, en qualsevol cas, haur de ser prolongat a fi de permetre lexecuci dun penal. 5. Els jugadors tenen el dret a uns descansos que en cap cas no hauran dexcedir els deu (10) minuts en el mig temps (entre el segon i tercer perode) i els dos (2) minuts en els restants. 6. Tot acord dalterar els perodes de joc (per exemple, reduir cada perode perqu la llum sigui insuficient) haur de prendres abans de linici del partit i conforme al reglament de la competici. REGLA VIII LINICI I LA REPRESA DEL JOC INTRODUCCI Es far un sorteig i lequip que el guanyi decidir la direcci en qu atacar els primers dos perodes del partit. Laltre equip efectuar el servei inicial per els dos primers perodes. Lequip que guanyi el sorteig efectuar el servei inicial per iniciar el tercer i quart perodes. Entre el segon i tercer perode (mig temps), els equips canviaran de meitat de camp i atacaran en la direcci oposada. 1. SERVEI INICIAL. El servei inicial s una forma diniciar o reprendre el joc: a) Al comenament de cada perode. b) Desprs dhaver marcat un gol. c) Al comenament de cada temps supletori si nhi ha. No es podr anotar un gol directament dun servei inicial. PROCEDIMENT 1. Tots els jugadors hauran de trobar-se en el propi camp. 11 2. Els jugadors de lequip contrari a aquell que efectuar el servei inicial hauran de trobar-se, com a mnim, a 6 metres de la pilota fins que sigui jugada. 3. La pilota estar immbil en el punt central. 4. La pilota entrar en joc, una vegada lrbitre doni el senyal a aquest efecte, en el moment en qu sigui jugada amb el peu i es mogui clarament. 5. Lexecutor del servei no podr tocar la pilota per segona vegada abans que aquesta sigui jugada per un altre jugador. 6. Desprs que un equip marqui un gol, lequip contrari efectuar el servei inicial. INFRACCIONS/SANCIONS. En el cas que lexecutor del servei toqui la pilota per segona vegada, abans que sigui jugada per un altre jugador: Es concedir un tir lliure indirecte a lequip adversari, que es llanar des del lloc on sha coms la infracci. Per a qualsevol altra contravenci del procediment de servei inicial: Es repetir el servei inicial. 2. PILOTA A TERRA. La pilota a terra s una forma de reprendre el joc desprs duna interrupci temporal necessria, quan aquesta est en joc, i a causa de qualsevol incident no recollit en les Regles de Joc. PROCEDIMENT 1. Lrbitre deixar caure la pilota en el lloc on es trobava quan va ser interromput el joc, i es considerar reprs quan aquella toqui el sl. 2. Es tornar a deixar caure novament la pilota, anullant lexecuci: Si s tocada per un jugador abans de tocar el sl. Si la pilota surt del terreny de joc desprs de tocar el sl, sense haver estat tocada per un jugador. CIRCUMSTNCIES ESPECIALS: 1. Un tir lliure, concedit a lequip defensor en la seva rea de porteria, podr ser llanat des de qualsevol part daquesta rea. 2. Un tir lliure indirecte, concedit a lequip atacant en lrea de porteria adversria, ser llanat des de la lnia de lrea de porteria parallela a la lnia de porteria, en el punt ms proper al lloc on ha ocorregut la infracci. 3. Una pilota a terra per reprendre el partit, desprs que el joc hagi estat interromput temporalment dins de lrea de porteria, ser executada en la lnia de lrea de 12 porteria parallela a la lnia de porteria, en el punt ms proper al lloc on es trobava la pilota quan es va detenir el joc. REGLA IX LA PILOTA EN JOC O FORA DEL JOC 1. PILOTA EN JOC. La pilota estar en joc en tot altre moment, fins i tot quan: a) Reboti en els pals, travesser o pal de crner i resti en el terreny de joc. b) Reboti en lrbitre o rbitre assistent ubicat en linterior del terreny de joc. 2. PILOTA FORA DEL JOC. La pilota estar fora del joc quan: a) Hagi traspassat completament una lnia de banda o de porteria, sia per terra sia per aire. b) El joc hagi estat aturat per lrbitre. REGLA X EL RESULTAT DEL PARTIT 1. Shaur marcat un gol quan la pilota hagi traspassat totalment la lnia de porteria entre els pals i per sota del travesser sempre que lequip anotador no hagi contravingut prviament les Regles de Joc. 2. Lequip que hagi marcat el major nombre de gols guanyar el partit. Si no ha marcat cap gol o si els dos equips han marcat els mateixos gols, el partit acabar en empat. 3. Si el reglament de la competici estableix que ha dhaver-hi un equip guanyador en un partit que finalitza en empat, es permetran solament els procediments segents aprovats per la I. Board: a) Regla de gols marcats fora de casa b) Temps suplementari c) Tirs des del punt de penal REGLA XI EL FORA DE JOC 1. POSICI DE FORA DE JOC. El fet destar en una posici de fora de joc no constitueix una infracci en si mateix. 2. Un jugador estar en fora de joc si estant en la zona de fora de joc: Es troba ms a prop de la lnia de porteria contrria que la pilota i el penltim adversari. 3. Un jugador no estar en posici de fora de joc si: a) Es troba fora de la zona de fora de joc. 13 b) Est a la mateixa altura que el penltim adversari, o c) Est a la mateixa altura que els dos ltims adversaris. 4. Un jugador en posici de fora de joc ser sancionat solament si, en el moment que la pilota toca o s jugada per un dels seus companys, es troba, segons el parer de lrbitre: a) Interferint el joc, o b) Interferint un contrari, o c) Intentant guanyar avantatge en aquesta posici. 5. No existir infracci de fora de joc si el jugador rep la pilota directament de: a) Un servei de crner b) Un servei de banda, o c) Un servei de porteria INFRACCIONS/SANCIONS Per qualsevol infracci de fora de joc, lrbitre haur datorgar un tir lliure indirecte a lequip adversari, que ser llanat des del lloc on sha produt, llevat que sigui en lrea de porteria, i en aquest cas sexecutar tal com es contempla en la regla VIII, en el captol de Circumstncies especials. REGLA XII FALTES I CONDUCTA INCORRECTA 1. Es concedir un tir lliure directe a lequip adversari si un jugador comet una de les infraccions segents duna manera que lrbitre consideri imprudent, temerria o amb s duna fora excessiva: a) Donar o intentar donar un cop de peu a un adversari. b) Fer la traveta a un contrari. c) Saltar sobre un adversari. d) Carregar violentament o perillosament contra un adversari. e) Copejar o intentar copejar un adversari. f) Empnyer un adversari. g) Fer una entrada a un adversari per guanyar la posici de la pilota tocant-lo abans que a aquesta. h) Tocar la pilota deliberadament amb les mans (llevat del porter en lrea de penal). i) Subjectar un contrari. j) Escopir un adversari. k) Obstaculitzar a un adversari amb contacte fsic. 14 2. Es concedir un llanament de penal (regla nm. 14) si un jugador comet una de les deu infraccions abans esmentades, dins de la seva prpia rea de penal, independentment de la posici de la pilota i sempre que estigui en joc. 3. Es concedir un tir lliure indirecte a lequip adversari si un porter comet una de les infraccions segents abans esmentades, dins de la seva rea de penal: a) Tarda ms de sis segons a posar la pilota en joc desprs dhaver-la controlat amb les mans. b) Torna a tocar la pilota amb les mans desprs dhaver-la posat en joc i sense que qualsevol altre jugador lhagi tocat. c) Toca la pilota amb les mans desprs que el jugador del seu equip lhi hagi cedit amb el peu. d) Toca la pilota amb les mans desprs dhaver-la rebut directament dun servei de banda fet per un company. 4. Es concedir un tir lliure indirecte a lequip adversari si un jugador, en opini de lrbitre: a) Juga de forma perillosa. b) Obstaculitza lavan dun adversari sense contacte fsic. c) Impedeix que el porter pugui treure la pilota amb les mans. d) Comet qualsevol altra infracci que no hagi estat esmentada anteriorment en les Regles, per la qual el joc sigui interromput per amonestar-lo o expulsar-lo. 5. El tir lliure directe o indirecte es llanar des del lloc on sha coms la infracci o, en qualsevol cas, atenent a les normes i regles de joc respecte a aix. INFRACCIONS/SANCIONS Sancions disciplinries La targeta groga s'utilitza per comunicar al jugador, el substitut o el jugador substitut que ha estat amonestat. La targeta vermella s'utilitza per comunicar al jugador, el substitut o el jugador substitut que ha estat expulsat. Noms es podran mostrar targetes grogues o vermelles als jugadors, als substituts o als jugadors substituts. L'rbitre t l'autoritat per prendre mesures disciplinries des del moment en que ingressa en 15 el terreny de joc fins que l'abandona desprs del xiulet final. Si un jugador comet una infracci sancionable amb una amonestaci o una expulsi, ja sigui dins o fora del terreny de joc, contra un adversari, un company, l'rbitre, un rbitre assistent o contra qualsevol altra persona, ser castigat conforme a la naturalesa de la infracci comesa. Infraccions sancionables amb una amonestaci Un jugador ser amonestat i se li mostrar la targeta groga si comet una de les segents set infraccions: ser culpable de conducta antiesportiva desaprovar amb paraules o accions infringir persistentment les Regles de Joc retardar la represa del joc no respectar la distncia reglamentria en un crner, tir lliure o servei de banda entrar o tornar a entrar en el terreny de joc sense el perms de l'rbitre abandonar deliberadament el terreny de joc sense el perms de l'rbitre Un substitut o un jugador substitut ser amonestat si comet una de les segents tres infraccions: ser culpable de conducta antiesportiva desaprovar amb paraules o accions retardar la represa del joc Infraccions sancionables amb una expulsi Un jugador, un substitut o un jugador substitut ser expulsat si comet una de les segents set infraccions: ser culpable de joc brusc greu ser culpable de conducta violenta escopir a un adversari o qualsevol altra persona 16 emprar llenguatge ofensiu, groller o obsc i/o gestos de la mateixa naturalesa rebre una segona amonestaci en el mateix partit Un substitut o un jugador substitut expulsat haur d'abandonar els voltants del terreny de joc i l'rea tcnica. Infraccions sancionables amb una expulsi amb possibilitat de substituir el jugador expulsat Un jugador ser expulsat amb targeta blava, que permet la possibilitat de substituir el jugador expulsat, si comet una de les segents infraccions: impedir amb m intencionada un gol o malmetre una oportunitat manifesta de gol (aix no val per al porter dins de la seva prpia rea penal) malmetre l'oportunitat manifesta de gol d'un adversari que es dirigeix cap a la meta del jugador mitjanant una infracci sancionable amb un tir lliure o penal, llevat dels casos establerts anteriorment sancionables amb una expulsi per ser culpables de joc brusc greu o conducta violenta. DECISIONS DE LINTERNATIONAL F. A. BOARD Decisi 1 Si un jugador comet una infracci digna de sanci amb una expulsi temporal o definitiva, sia dins sia fora del terreny de joc, contra un adversari, un company, lrbitre, un rbitre assistent, o contra qualsevol altra persona, ser castigat conforme a la naturalesa de la infracci comesa. Decisi 2 Es considerar que el porter controla la pilota quan la toca amb qualsevol part de les mans o braos. La possessi de la pilota inclour, aix mateix, la parada intencionada del porter, per no inclour la pilota que segons lrbitre rebota accidentalment en el porter, per exemple, desprs defectuar una parada. Decisi 3 En virtut de les estipulacions de la regla XII, un jugador podr passar la pilota al seu porter utilitzant el cap, el pit o el genoll, etc. No obstant aix, si en opini de lrbitre un jugador utilitza un truc deliberat per evadir les Regles, mentre la pilota est en joc, el jugador ser 17 sancionat amb un tir lliure indirecte a executar per lequip adversari des del lloc on sha coms la infracci. En aquestes circumstncies, ser irrellevant si el porter toca o no posteriorment la pilota amb les mans. La infracci s comesa pel jugador que intenta eludir tant la lletra com lesperit de la regla XII. Decisi 4 Una entrada per darrere que posi en perill la integritat fsica dun adversari haur de ser sancionada com a joc brusc greu. Decisi 5 Tota simulaci en el terreny de joc que tingui per finalitat enganyar lrbitre ser sancionada com a conducta antiesportiva. Decisi 6 El jugador que es tregui la samarreta en celebrar un gol haur de ser sancionat per conducta antiesportiva. REGLA XIII EL TIR LLIURE 1. TIPUS DE TIRS LLIURES Els tirs lliures poden ser directes o indirectes. Tant per als tirs lliures directes com per als indirectes, la pilota haur destar immbil quan es llana el tir, i lexecutor no podr tornar a jugar la pilota abans que aquesta hagi tocat un altre jugador. 2. EL TIR LLIURE DIRECTE Si sintrodueix directament en la porteria contrria un tir lliure directe jugat amb el peu, es concedir gol nicament si el tir lliure ha estat efectuat des de camp contrari. Si sintrodueix en la prpia porteria un tir lliure directe jugat amb el peu, es concedir un servei de crner a lequip contrari. 3. EL TIR LLIURE INDIRECTE Senyalitzaci: Lrbitre indicar un tir lliure indirecte aixecant el bra per sobre del cap. Haur de mantenir el bra en aquesta posici fins que el tir hagi estat executat i conservar la senyalitzaci fins que la pilota hagi tocat un altre jugador o hagi sortit del terreny de joc. La pilota entra a la porteria: El gol ser vlid si la pilota toca un altre jugador abans dentrar a la porteria. 18 Si sintrodueix directament a la porteria contrria un tir lliure indirecte jugat amb el peu, es concedir servei de porteria. Si un tir lliure indirecte jugat amb el peu sintrodueix directament en la prpia porteria, es concedir un servei de crner a lequip contrari. POSICI EN EL TIR LLIURE 1. Tir lliure dins de lrea de penal: Tir lliure directe o indirecte a favor de lequip defensor: Tots els adversaris hauran de trobar-se, com a mnim, a 6 metres de la pilota i, en tot cas, fora de lrea de penal fins que la pilota estigui en joc. La pilota estar en joc tan bon punt hagi estat jugada amb el peu directament ms en enll de lrea de penal. Un tir lliure concedit en lrea de porteria podr ser llanat des de qualsevol punt daquesta rea. 2. Tir lliure indirecte a favor de lequip atacant: Tots els adversaris hauran de trobar-se com a mnim a 6 metres de la pilota fins que estigui en joc, llevat que es trobin ubicats sobre la seva prpia lnia de porteria, entre els pals de porteria. La pilota estar en joc en el moment en qu sigui jugada amb el peu i es posi en moviment. Un tir lliure indirecte concedit en lrea de porteria es llanar des del punt de la lnia de lrea de porteria, parallela a la lnia de porteria, ms proper al lloc on sha coms la infracci. 3. Tir lliure fora de lrea de penal: Tots els adversaris hauran de trobar-se com a mnim a 6 metres de la pilota fins que estigui en joc. Las pilota estar en joc en el moment en qu sigui jugada amb el peu i es posi en moviment. El tir lliure es llanar des del lloc on sha coms la infracci. INFRACCIONS/SANCIONS Si en efectuar un tir lliure un adversari es troba ms a prop de la pilota que la distncia reglamentria, es repetir el tir lliure. 19 Si lequip defensor llana un tir lliure jugat amb el peu des de la seva prpia rea de penal sense que la pilota entri directament en joc, es repetir el tir. TIR LLIURE LLANAT PER QUALSEVOL JUGADOR (EXCEPTE EL PORTER) 1. Si la pilota est en joc i lexecutor del tir lliure toca per segona vegada la pilota (excepte amb les mans) abans que aquesta hagi estat tocada per un altre jugador: Es concedir un tir lliure indirecte a lequip contrari. 2. Si la pilota est en joc i lexecutor del tir lliure toca intencionadament la pilota amb les mans abans que aquesta hagi estat tocada per un altre jugador: Es concedir un tir lliure directe a lequip contrari. Es concedir un tir de penal si la infracci sha coms dins de lrea de penal de lexecutor. TIR LLIURE LLANAT PEL PORTER 1. Si la pilota est en joc i el porter toca per segona vegada la pilota (excepte amb les mans) abans que aquesta hagi estat tocada per un altre jugador: Es concedir un tir lliure indirecte a lequip contrari. 2. Si la pilota est en joc i el porter toca intencionadament la pilota amb les mans abans que aquesta hagi estat tocada per un altre jugador: Es concedir un tir lliure indirecte a lequip contrari si s dins de lrea de porteria. Si s fora de lrea, ser un tir lliure directe. REGLA XIV DEL PENAL I EL SEU LLANAMENT El tir de penal Es concedir un tir de penal contra lequip que cometi, dins la seva prpia rea de penal, i mentre la pilota estigui en joc, una de les deu infraccions tipificades en la regla XII i sancionades amb un tir lliure directe. Es podr marcar un gol directament dun tir de penal. Es concedir temps addicional per poder executar un tir de penal al final de cada temps o al final dels perodes de temps suplementari. POSICI DE LA PILOTA I DELS JUGADORS LA PILOTA: Es collocar en el punt de penal. LEXECUTOR DEL TIR DE PENAL: Haur de ser degudament identificat. 20 EL PORTER DEFENSOR: Haur de mantenir-se sobre la seva prpia lnia de porteria, davant lexecutor del tir i entre els pals de la porteria, fins que la pilota estigui en joc. ELS JUGADORS, EXCEPTE LEXECUTOR DEL TIR, ESTARAN UBICATS: En el terreny de joc Fora de lrea de penal Darrere del punt de penal A un mnim de 6 metres del punt de penal LRBITRE: No donar el senyal dexecutar el tir de penal fins que tots els jugadors es trobin ubicats en una posici conforme a la regla. Decidir quan sha consumat el tir de penal. PROCEDIMENT: Lexecutor dun tir de penal jugar la pilota cap endavant amb el peu. No podr tornar a jugar la pilota fins que aquesta no hagi tocat un altre jugador. La pilota estar en joc en el moment que sigui jugada amb el peu i es posi en moviment. Quan sexecuta un tir de penal durant el curs normal dun partit o quan el perode de joc sha prolongat en el primer temps o al final del temps reglamentari amb lobjectiu de llanar o tornar a llanar un tir de penal, es concedir un gol si, abans de passar entre els pals i sota el travesser: La pilota toca un o els dos pals, o el travesser o el porter. CONTRAVENCIONS/SANCIONS Si lrbitre dna el senyal dexecutar el tir de penal, abans que la pilota estigui en joc, t lloc una de les situacions segents: 1. Lexecutor del tir infringeix les Regles de Joc: Lrbitre permetr que continu la jugada. Si la pilota entra a la porteria, es repetir el tir. Si la pilota no entra a la porteria, no es repetir el tir. 2. El porter infringeix les Regles de Joc: Lrbitre permetr que continu la jugada. Si la pilota entra a la porteria, es concedir un gol. 21 Si la pilota no entra a la porteria, es repetir el tir i el porter ser amonestat. 3. Un company de lexecutor del tir penetra en lrea de penal o es colloca davant del punt de penal o a menys de 6 metres: Lrbitre permetr que continu la jugada. Si la pilota entra a la porteria, es repetir el tir. Si la pilota no entra a la porteria, no es repetir el tir. Si la pilota rebota en el porter, el travesser o en un pal de la porteria i s tocada per aquest jugador, lrbitre interrompr el partit i el reprendr amb un tir lliure indirecte a favor de lequip defensor. 4. Un company del porter penetra a lrea de penal o es colloca davant del punt de penal o a menys de 6 metres: Lrbitre permetr que continu la jugada. Si la pilota entra a la porteria, es concedir un gol. Si la pilota no entra a la porteria, es repetir el tir. 5. Un jugador de lequip defensor i un altre de lequip atacant infringeixen les Regles de Joc: Es repetir el tir. 6. Si desprs que shagi llanat un tir de penal, lexecutor del tir toca per segona vegada la pilota (excepte amb les mans) abans que la pilota hagi tocat un altre jugador: Es concedir un tir lliure indirecte a lequip contrari, que es llanar des del lloc on sha coms la infracci. 7. Lexecutor toca intencionadament la pilota amb les mans abans que la pilota hagi tocat un altre jugador: Es concedir un tir lliure directe a lequip contrari, que es llanar des del lloc on sha coms la infracci. 8. La pilota toca qualsevol altre objecte en el moment en qu es mou cap endavant: Es repetir el tir. 9. La pilota rebota cap al terreny de joc en el porter, el travesser o els pals, i desprs toca qualsevol altre objecte: Lrbitre detindr el joc. El joc es reprendr amb pilota a terra, que es llanar des del lloc on ha tocat lobjecte. REGLA XV EL SERVEI DE BANDA 22 1. El servei de banda s, tamb, una altra forma de reprendre el joc. 2. Dun servei de banda, en cap cas, no es podr anotar un gol directament. 3. Es concedir servei de banda: a) Quan la pilota hagi traspassat, en la seva totalitat, la lnia de banda, sia per terra sia per aire, i shaur dexecutar des del punt per on aquella hagi sortit del terreny de joc. b) El servei de banda correspondr fer-lo a un dels jugadors contraris a aquell que ha tocat la pilota per ltima vegada i abans de sortir del rectangle de joc. 4. En el llanament de serveis de banda, lexecutor haur de: a) Estar de cara al terreny de joc tenint una part dels dos peus sobre la lnia de banda o a lexterior daquesta. b) Servir-se de les dues mans per llanar la pilota des del darrer i per sobre del cap, i no podr tornar-la a jugar fins que aquesta no hagi estat tocada o jugada per un altre jugador. c) La pilota estar en joc tan aviat com aquesta hagi entrat en el terreny de joc. 5. Si el servei de banda no ha estat fet conforme a la regla, lrbitre determinar efectuar un nou servei que, en aquest cas, haur dexecutar un jugador de lequip contrari. 6. Servei de banda executat per qualsevol jugador excepte el porter: a) Si la pilota est en joc i lexecutor del servei de banda toca per segona vegada la pilota (excepte amb les mans) abans que aquesta hagi estat tocada per un altre jugador: Es concedir un tir lliure indirecte a lequip contrari. b) Si la pilota est en joc i lexecutor del servei de banda toca intencionadament la pilota amb les mans abans que aquesta hagi estat tocada per un altre jugador: Es concedir un tir lliure directe a lequip contrari, que llanar des del lloc on sha coms la infracci. Es concedir un tir de penal si la infracci sha coms dins de lrea de penal de lexecutor. 7. Servei de banda executat pel porter: Si la pilota est en joc i el porter toca per segona vegada la pilota (excepte amb les mans) abans que aquesta hagi estat tocada per un altre jugador: Es concedir un tir lliure indirecte a lequip contrari, que es llanar des del lloc on sha coms la infracci. Si la pilota est en joc i el porter toca intencionadament la pilota amb les mans abans que aquesta hagi estat tocada per un altre jugador: 23 Es concedir un tir lliure directe a lequip contrari. Si la infracci sha coms dins de lrea del penal de lexecutor, es concedir un tir lliure indirecte en el punt ms proper al lloc on sha produt la infracci. REGLA XVI EL SERVEI DE PORTERIA 1. El servei de porteria s, igualment, una forma de reprendre el joc. 2. Dun servei de porteria no es podr anotar un gol directament. 3. Es concedir servei de porteria: a) Quan la pilota hagi traspassat, en la seva totalitat, la lnia de porteria, sia per terra sia per aire, i aix desprs dhaver tocat en darrer lloc un jugador de lequip atacant i, en tot cas, si no sha marcat un gol conforme a la regla X. 4. En el servei de porteria: a) Un jugador de lequip defensor jugar la pilota amb el peu des de qualsevol punt de la seva rea de porteria. b) Els jugadors contraris hauran de restar fora de lrea de penal fins que la pilota estigui en joc. c) El jugador que executi el servei no podr tornar a jugar al pilota fins que aquesta no hagi estat jugada per un altre jugador. d) La pilota es considerar en joc, nicament, quan hagi estat llanada, directament, fora de lrea de penal. 5. INFRACCIONS/SANCIONS a) Si la pilota no s llanada directament fora de lrea de penal, es repetir el servei. 6. Servei de porteria executat per qualsevol jugador excepte el porter: a) Si la pilota est en joc i lexecutor del servei de porteria toca per segona vegada la pilota (excepte amb les mans) abans que aquesta hagi tocat un altre jugador: Es concedir un tir lliure indirecte a lequip contrari, que s llanar des del lloc on sha coms la infracci. b) Si la pilota est en joc i lexecutor del servei de porteria toca intencionadament la pilota amb les mans abans que aquesta hagi tocat un altre jugador: Es concedir un tir lliure directe a lequip contrari, que sexecutar des del lloc on sha coms la infracci. Es concedir un tir de penal si la infracci sha coms dins de lrea de penal de lexecutor. 24 7. Servei de porteria executat pel porter: a) Si la pilota est en joc i el porter toca per segona vegada la pilota (excepte amb les mans) abans que aquesta hagi estat tocada per un altre jugador: Es concedir un tir lliure a lequip contrari, que es llanar des del lloc on sha coms la infracci. b) Si la pilota est en joc i el porter toca intencionadament la pilota amb les mans abans que aquesta hagi estat tocada per un altre jugador: Es concedir un tir lliure directe a lequip contrari si s fora de lrea, que sexecutar des del lloc on sha coms la infracci. Si la infracci sha coms dins de lrea de penal de lexecutor, es concedir un tir lliure indirecte a lequip contrari en el lloc on sha produt la infracci. c) Per a qualsevol altra contravenci de la regla: Es repetir el servei. REGLA XVII EL SERVEI DE CRNER 1. Com en casos anteriors, el servei de crner s, aix mateix, una forma de reprendre el joc. 2. Dun servei de crner es podr anotar directament un gol, per solament ser vlid contra lequip adversari. 3. Es concedir servei de crner: a) Quan la pilota hagi traspassat, en la seva totalitat, la lnia de porteria, sia per terra sia per aire, i desprs dhaver tocat per ltima vegada en un jugador de lequip defensor i sempre que, igualment, no shagi marcat un gol de conformitat amb la regla X. 4. En el servei de crner: a) La pilota es collocar a linterior del quadrat de crner ms proper al lloc per on aquesta ha sortit, i no estar perms que per executar-lo pugui treures el pal daquest bander de crner. b) Els jugadors contraris a lexecutor hauran de mantenir-se a una distncia mnima de 6 metres de la pilota i fins que aquesta estigui en joc. c) La pilota haur de ser jugada amb el peu per un jugador de lequip atacant, i no podr jugar-la per segona vegada fins que no hagi estat tocada per un altre jugador. d) La pilota es considerar en joc a tots els efectes en el moment en qu sigui jugada amb el peu i sigui posada en moviment. 5. INFRACCIONS/SANCIONS 25 Servei de crner executat per qualsevol jugador excepte el porter: a) Si la pilota est en joc i lexecutor del servei de crner toca per segona vegada la pilota (excepte amb les mans) abans que aquesta hagi estat tocada per un altre jugador: Es concedir un tir lliure indirecte a lequip contrari, que es llanar des del lloc on sha coms la infracci. b) Si la pilota est en joc i lexecutor del servei de crner toca intencionadament la pilota amb les mans abans que aquesta hagi estat tocada per un altre jugador: Es concedir un tir lliure directe a lequip contrari si s fora de lrea, que es llanar des del lloc on sha coms la infracci. Es concedir un tir de penal si la infracci sha coms dins de lrea de penal de lexecutor. Servei de crner executat pel porter: a) Si la pilota est en joc i el porter toca per segona vegada la pilota (excepte amb les mans) abans que aquesta hagi estat tocada per un altre jugador: Es concedir un tir lliure indirecte a lequip contrari. b) Si la pilota est en joc i el porter toca intencionadament la pilota amb les mans abans que aquesta hagi estat tocada per un altre jugador: Es concedir un tir lliure directe a lequip contrari, si s fora de lrea de lexecutor, que es llanar des del lloc on sha coms la infracci. Si la infracci sha coms dins de lrea de penal de lexecutor, es concedir un tir lliure indirecte a lequip contrari, que es llanar des del lloc on sha coms la infracci. Per a qualsevol altra contravenci de la regla: Es repetir el servei.

Recommended

View more >