REGLAMENT D’ÚS I FUNCIONAMENT DELS REFUGIS ?· Guardin silenci absolut durant el període comprès…

  • Published on
    16-Mar-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

REGLAMENT DS I FUNCIONAMENT DELS REFUGIS

Novembre 2014

Reglament ds i funcionament de Refugis - Pgina 2

INDEX

Articles Pgina

1. Objecte 3

2. Definici i finalitat 3

3. Usuaris/ries 3

4. El o la responsable del refugi (guarda) 3

5. Identificaci i inscripci 4

6. Durada de lestada en els refugis 4

7. Prioritats 4

8. Utilitzaci de la part lliure dels refugis guardats 5

9. Reserves de pernoctaci 5

10. Tarifa de preus 7

11.- Llibre del refugi 7

12. Normes generals 7

13. Reclamaci 8

14. Annexos al reglament 9

15. Acceptaci del present reglament 9

REGLAMENT DS I FUNCIONAMENT DELS REFUGIS

Reglament ds i funcionament de Refugis - Pgina 3

El present reglament estableix les normes dutilitzaci dels refugis de la Federaci dEntitats Excursionistes de Catalunya.

Els refugis de muntanya sn installacions esportives destinades a facilitar la prctica de lexcursionisme.

Dacord amb la anterior definici, seran considerades installacions esportives tots els establiments que siguin homologats dacord amb les normatives ds i qualitats que sestableixin.

La finalitat del present reglament es el bon s de les installacions i la convivncia entre els usuaris.

Els refugis de muntanya de la Federaci dEntitats Excursionistes de Catalunya podran ser utilitzats per qualsevol persona o Entitat que ho requereixi, tot sent indispensable per beneficiar-se dalguna prioritat ds, la presentaci documental acreditativa dsser susceptible daquest benefici ds.

s la persona que exerceix la mxima autoritat en el refugi respectiu per delegaci de la Federaci dEntitats Excursionistes de Catalunya; les seves decisions, tant pel que fa a laplicaci daquest reglament com per a les coses que no hi hagin estat previstes, sn dinexcusable compliment. Aix sense perjudici de les posteriors reclamacions que es consideri convenient cursar.

El responsable del refugi ha datendre els usuaris com a hostes i la seva conducta seguir en tot cas les normes elementals de lhospitalitat. En tot el que pugui haur datendre les necessitats dels usuaris.

Article nm. 1. OBJECTE

Article nm. 2. DEFINICI I FINALITAT

Article nm. 3. USUARIS

Article nm. 4. EL RESPONSABLE DEL REFUGI (GUARDA)

Reglament ds i funcionament de Refugis - Pgina 4

El responsable del refugi ser lencarregat de:

a) Organitzar lallotjament.

b) Admetre, identificar i inscriure els usuaris.

c) Vetllar per la seguretat, la neteja i el manteniment de les installacions del refugi.

d) Fer respectar lordre necessari per a linters general.

En cas daccident o de situaci excepcional, el responsable del refugi collaborar en tot el que calgui per a facilitar les tasques de salvament.

En arribar al refugi tots els usuaris hauran didentificar-se, mostrant al responsable del refugi la documentaci pertinent. Aix mateix, se li haur dindicar les intencions de pernoctaci per tal que sefectu la corresponent inscripci i es pugi assignar la plaa a ocupar en el refugi.

Degut al carcter dequipament esportiu i amb lobjectiu de fer que el seu s estigui a labast del mxim de persones possible, no es podr pernoctar en un mateix refugi ms de tres nits seguides, llevat del cas dautoritzaci expressa de la Federaci dEntitats Excursionistes de Catalunya, o en el cas de places lliures en el refugi, passades les 19:00 hores.

En casos de fora major, i que seran constatats pel responsable del refugi, aquesta norma podr quedar en suspens, i durant el perode temps necessari que les circumstncies requereixin.

La prioritat ds dels refugis ser per aquest ordre:

a) Els malalts o accidentats i els socorristes en lexercici dels seus deures, que tindran prioritat absoluta sobre tots els usuaris del refugi.

Article nm. 5. IDENTIFICACI I INSCRIPCI

Article nm. 6. DURADA DE LESTADA EN ELS REFUGIS

Article nm. 7. PRIORITATS

Reglament ds i funcionament de Refugis - Pgina 5

b) Els usuaris que tinguin reserva confirmada i estiguin o hagin confirmat larribada al refugi abans de les 19:00 hores.

c) Els possedors de la llicncia Federativa de lany en curs, els socis dentitats afiliades a la Federaci dEntitats Excursionistes de Catalunya i els membres de federaci o entitat estrangera en rgim de reciprocitat, degudament acreditats, quan arribin al refugi abans de les 19:00 hores i per estricte ordre darribada.

d) La resta dusuaris a partir de les 19:00 hores segons el seu ordre darribada.

La part lliure dun refugi noms es podr utilitzar en absncia del guarda.

En el moment en que el refugi estigui obert en rgim de guarda la part lliure quedar deshabilitada, i lusuari haur dabonar limport de la tarifa a partir de la data dinici del perode guardat. Lusuari tamb haur de registrar-se degudament en el cas de noves pernoctacions.

Per tal daconseguir una millor utilitzaci dels refugis es recomana, sempre que sigui possible, reservar plaa de pernoctaci amb la mxima antelaci.

Tots el refugis de la xarxa de la Federaci dEntitats Excursionistes de Catalunya hauran de mantenir lliures de reserva com a mnim el 15 % de les places de pernoctaci, que satorgaran respectant les prioritats segons larticle nm. 7, excepte si es dna el cas esmentat en el supsit b).

La Federaci dEntitats Excursionistes de Catalunya pot establir una central prpia de reserves per als seus refugis. En el cas de no estar habilitat aquest servei, les reserves del refugi, les gestionar el propi responsable de cada refugi.

Les reserves hauran de respectar el lmit de tres nits destada continuada mxima establert en larticle nmero 6.

Article nm. 9. RESERVES DE PERNOCTACI

Article nm. 8. UTILITZACI DE LA PART LLIURE DELS REFUGIS GUARDATS

Reglament ds i funcionament de Refugis - Pgina 6

Es donar prioritat de places als federats de la FEEC. I per aconseguir-ho es defineix la

segent distribuci que aplicar la central de reserves vigent:

De 12 a 9 mesos

De 9 a 6 mesos

De 6 a 3 mesos

De 3 a 1 mes

Menys de 1 mes

Federats

85%

75%

50%

40%

Fins al lmit de places

Resta usuaris

15%

25%

50%

60%

Fins al lmit de places

Els percentatges de la taula anterior estan basats sobre el total de places que t cadascun

dels refugis. El nombre de mesos es considera la diferncia entre la data de reserva i la

darribada a lestabliment, per a les reserves fetes a la central de reserves. El canvi del %

de les places reservables entre els federats de la FEEC i la resta dusuaris es far el dia 1

de cada mes.

A lefectuar una reserva, i per a la seva confirmaci, es podr demanar una paga i senyal de 15 per mitja pensi o mitja pensi + pcnic i 5 per pernocta.

En efectuar una reserva, si sanulla abans de 15 dies, el refugi retindr el 25% de limport de la paga i senyal. Si sanulla entre 15 i 7 dies, el 50% de la paga i senyal. I si sanulla amb menys de 7 dies, el 100% de la paga i senyal. Aix mateix, en el cas que un grup de 20 o ms persones tramiti una reserva, 7 dies abans de larribada al refugi hauran dabonar el 75% de limport del servei contractat.

En el cas dobertura fora de temporada, el guarda tindr la potestat de no obrir el refugi en cas dalt risc meteorolgic i/o dallaus. En el supsit que finalment no obri, el guarda avisar personalment als clients que hagin efectuat prviament la reserva, per a comunicar-los que no sobrir el refugi. Lavs es far amb una antelaci mnima de 24 hores a larribada al refugi del client. En aquest cas es tornar la totalitat del pagament fet en la reserva.

En qualsevol cas, les reserves confirmades noms es mantindran fins a les 19:00 hores del dia concertat.

La capacitat del refugi, no podr ser superada en nombre de pernoctes. Noms en casos de meteorologia adversa i/o demergncia degudament justificada, es podr donar ms cabuda com a aixopluc.

Reglament ds i funcionament de Refugis - Pgina 7

Les tarifes de preus dels diferents serveis que ofereixen els refugis sn aprovades en reuni de la Junta Directiva de la FEEC durant el darrer trimestre de cada any. Aquestes tarifes, en alguns casos de preus mxims, hauran destar exposades a la vista dels usuaris i usuries i hauran destar visades per la Federaci dEntitats Excursionistes de Catalunya.

Les persones possedores de la llicncia federativa de lany en curs i els i les scies de les entitats afiliades a la Federaci dEntitats Excursionistes de Catalunya tindran una tarifa reduda. Per a beneficiar-se daquesta tarifa, per, shaur de presentar en el mateix moment darribada al refugi la documentaci pertinent (llicncia federativa de lany en curs, carnet de soci/scia de l'entitat federada i/o comprovant de pagament, etc). La FEEC es reserva la possibilitat doferir descomptes a altres collectius.

La persona responsable lliurar a tots els i les usuries del refugi una factura de tots els serveis prestats.

En tots els refugis hi haur un llibre en el qual els i les usuries podran anotar la seva estada sempre que a ms, hi consignin de forma llegible les seves dades personals.

Es recomana dinscriure en el llibre tots els casos dascensions particularment difcils o perilloses, amb inclusi duna breu descripci de ditinerari que es pretn seguir

Per al bon funcionament dels refugis de muntanya, cal que tots els i les usuries tinguin la mxima cura en el bon s, conservaci i aprofitament de les installacions i material. Amb aquesta finalitat, i per tal daconseguir aquest propsit, sestableixen les normes segents

a) Queda expressament prohibit:

Encendre foc o cuinar fora dels llocs destinats i assenyalats per a aquesta funci.

Romandre en els dormitoris desprs de les 9 h del mat, llevat del cas de malaltia.

Article nm. 10. TARIFES DE PREUS

Article nm. 11. LLIBRE DEL REFUGI

Article nm. 12. NORMES GENERALS

Reglament ds i funcionament de Refugis - Pgina 8

Fumar.

Accedir als dormitoris amb botes i material de muntanya o desqu, els quals hauran de ser dipositats en els llocs previstos a tal efecte.

El funcionament de tota mena daparells sonors que puguin molestar a la resta de persones usuries.

Lentrada de tota mena danimals, tant de les persones usuries com de les responsables del refugi.

Ls de la zona no guardada com a tal, mentre estigui oberta la zona guardada, se'n podr fer s, en casos demergncia degudament justificada.

b) Cal que tots els usuaris i usuries:

Guardin silenci absolut durant el perode comprs entre les 22:00 i les 7:00 hores; totes les entrades i sortides del refugi dintre aquest horari es faran amb el mxim de compte i respecte vers la resta de persones usuries.

Deixin els estris emprats totalment nets i recollits.

Respectin les normes de seguretat establertes, les quals estaran exposades en el refugi.

Recullin totes les escombraries i deixalles generades i les portin al lloc corresponent.

c) En els refugis no guardats, es tindr molt de compte a tancar perfectament les portes i finestres i en apagar totalment el foc.

Qualsevol desperfecte que es produeixi o que sobservi haur de ser comunicat a la Federaci dEntitats Excursionistes de Catalunya quan abans millor. En cas dincompliment de qualsevol de les normes generals dutilitzaci per part dels usuaris i usuries, aquestes podran ser obligades, per la persona responsable, a abandonar el refugi.

Qualsevol reclamaci per part dels usuaris dels refugis de la Federaci dEntitats Excursionistes de Catalunya , haur de ser adreada a aquesta, per escrit o a ladrea refugis@feec.cat, en un termini de 15 dies des de la data en qu shagi produt el fet origen

Article nm. 13. RECLAMACIONS

mailto:refugis@feec.cat

Reglament ds i funcionament de Refugis - Pgina 9

de la reclamaci. La Federaci dEntitats Excursionistes de Catalunya contestar en tots els casos i en el termini ms breu possible.

Cada refugi haur de disposar dels segents Annexos al Reglament, aprovats i signats per la FEEC:

Dades del refugi (capacitat, alada, ...) i de la seva persona responsable (nom, noms dels possibles treballadors contractats, telfon, etc).

Normes de seguretat del refugi.

Horari ds dels dormitoris i del menjador.

Tarifes de pernoctaci i dels serveis de menjador.

Calendari dobertura.

Comprovants de pagament dels serveis.

Ls del refugi suposa la total acceptaci daquest reglament, el qual quedar exposat pblicament en tots els refugis.

El present reglament ha estat desenvolupat amb aportacions de les entitats federades i aprovat en la Junta Directiva de la Federaci dEntitats Excursionistes de Catalunya, en data 13 de novembre de 2014.

Article nm. 14. ANNEXOS AL REGLAMENT

Article nm. 15. ACCEPTACI DEL PRESENT REGLAMENT

Recommended

View more >