Registre d’absències dels documents d’organització i funcionament dels

  • Published on
    24-Feb-2016

  • View
    35

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Registre dabsncies dels documents dorganitzaci i funcionament dels centres i serveis educatius per al curs 2012-2013. Justificaci dabsncies per motius de salut i per assistncia a consulta mdica. Classificaci absencis :. a. Absncia per motius de salut de durada mxima dun dia - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

Slide 1

Registre dabsncies dels documents dorganitzaci i funcionament dels centres i serveis educatius per al curs 2012-2013

Justificaci dabsncies per motius de salut i per assistncia a consulta mdicaa. Absncia per motius de salut de durada mxima dun diab. Absncia per assistncia a consulta mdicac. Absncia justificadad. Encrrec de serveise. FormaciClassificaci absencis:El director del centre ha darxivar i tenir a disposici, de la Inspecci dEducaci i del consell escolar la documentaci interna emprada per fer el control dabsncies i els justificants presentats. Tanmateix, en cap cas no podran conservar-se els justificants documentals que continguin dades sobre la salut de les persones (dades sobre diagnstic, proves mdiques realitzades...), els quals shauran de retornar a les persones interessades.

En cas que no es conservi cap documentaci que justifiqui labsncia, caldr deixar constncia a lapartat Observacions que labsncia ha estat correctament justificada mitjanant documentaci adequada I suficient.En cas dabsncia injustificada, caldr registrar-la a lapartat Supsits d'absncia i d'impuntualitat dels professors. Aplicaci de la deducci proporcional d'havers.

Les baixes per malaltia o IT (absncia per motius de salut de durada superior a un dia) no han de ser registrades a laplicaci informtica, ja que el control I seguiment daquestes llicncies correspon als serveis territorials o al Consorci dEducaci de Barcelona. En aquests casos caldr que el director del centre segueixi les instruccions especfiques que es detallen a continuaci.Justificaci dabsncies

Absncies per motius de salut de durada mxima dun diaLes absncies produdes per motius de salut durant la jornada de treball o abans del seu inici amb una durada mxima dun dia sacreditaran documentalment mitjanant justificaci de presncia o document acreditatiu datenci mdica, en el qual ha de constar el nom i cognoms del pacient, la data datenci mdica i les dades identificatives del centre o consulta mdica.

Absncies per assistncia a consulta mdicaLassistncia a consulta mdica ha de concertar-se fora de lhorari de treball i els casos en qu aquesta circumstncia no sigui possible han de quedar degudament justificats mitjanant justificant consulta mdica referit als horaris de visita o, excepcionalment, declaraci escrita de la persona interessada.

Els casos de tractaments de rehabilitaci o de llarga durada shan de justificar mitjanant certificat del centre o consulta corresponent, en el qual ha de constar la impossibilitat de rebre tractament fora de lhorari de treball del pacient.

Lassistncia a consulta mdica es concedeix pel temps indispensable per acudir i retornar i sha de justificar documentalment mitjanant certificaci mdica, en la qual ha de constar el nom i cognoms del pacient, el dia i lhora de la cita prvia, lhora dentrada i sortida de la consulta mdica i les dades identificatives del facultatiu signant (nom i cognoms, nmero de collegiat).

Absncies justificadesEls directors dels centres registraran tots els permisos que sn competncia del director i que estan detallats al document Llicncies i permisos del personal docent. Per a la seva justificaci se seguiran els criteris que sespecifiquen en el document.

Es podran registrar tamb com a justificades les absncies provocades per causes de fora major, que hauran de correspondre a fets o situacions que per la seva naturalesa no shagin pogut preveure ni evitar.

Absncies per encrrec de serveis

Les absncies per encrrec de serveis estan justificades quan en la seva concessisha seguit el procediment establert a lapartat daquest document dorganitzaci ifuncionament que hi fa referncia.

Absncies per motius de formaci

Sinclouen en aquest supsit les absncies per motius de participaci en cursos de formaci i altres activitats formatives dins el Pla de formaci permanent del professoratjustificades amb la conformitat de ladmissi de lalumne.

Les absncies produdes per motius de salut de durada superior a un dia es justificaran necessriament mitjanant el corresponent comunicat mdic de baixa I seguiran la tramitaci corresponent a la situaci dincapacitat temporal. Tan bon punt el treballador tingui coneixement de la seva situaci de baixa, ho ha de comunicar al director del centre on est adscrit, fent-li arribar el comunicat de baixa com a molt tard lendem de la seva expedici.

La data de lalta mdica queda inclosa en la durada de la incapacitat temporal, per la qual cosa els comunicats mdics dalta shan de presentar el dia laborable segent, s a dir, el mateix dia de reincorporaci al lloc de treball.

Els directors dels centres faran arribar els comunicats mdics de baixa, confirmaci ialta a les unitats de gesti de personal dels serveis territorials o del ConsorcidEducaci amb la mxima urgncia.

Absncies per motius de salut de durada superior a un dia (Baixa per malaltia o IT)

Recommended

View more >