Protocol de Funcionament de l'Espai Social del Gòtic La Negreta

  • Published on
    24-Nov-2015

  • View
    701

  • Download
    3

Transcript

<ul><li><p>1 </p><p>PROTOCOL DE FUNCIONAMENT I GESTI DE LESPAI SOCIAL DEL GTIC LA NEGRETA </p><p> 2013 </p><p>1. Introducci : qui som i quins objectius tenim </p><p>2. Organitzaci Interna i rgans de Funcionament </p><p>2.1. Assemblea General 2.2. Assemblea de Gesti 2.3 Comissions de Treball </p><p>2.3.1. Activitats i gesti de lespai 2.3.2. Manteniment i neteja 2.3.3. Comunicaci 2.3.4. Tresoreria </p><p>3. Activitats i gesti de l'espai 3.1. Definicions i criteris 3.2 Temporalitat i Agenda 3.3 Gesti d'activitats Sollicitud despais 3.4 Retorn de les activitats 3.5 Valoraci de les activitats 3.6 Activitats poltiques sindicals o religioses </p><p>_____________________________________________________________________ </p><p>Protocol de funcionament i gesti de lEspai social del Gtic La Negreta carrer Nou de Sant Francesc 21, baixos Barcelona 08002 setembre 2013 </p></li><li><p>2 </p><p>1. Introducci : qui som i quins objectius tenim </p><p>La Negreta del Gtic Espai social, carrer Sant Francesc 21 baixos s un espai venal autogestionat democrticament, per les persones i collectius que l'utilitzen regularment, i que vol ser obert a tothom qui comparteixi els nostres objectius i principis generals. </p><p>Un espai propietat de lAjuntament per gestionat per la ciutadania, o sigui que es tracta d'un equipament pblic, del i per al venat. </p><p>s l'Associaci de Vens i Venes del Barri Gtic, qui ha rebut la cessi de lAjuntament i qui ha signat el conveni i per tant, qui ha de complir les obligacions que aquest comporta. </p><p>Creiem fermament que la millor via per la gesti comunitria de lespai s l'autoorganitzaci ciutadana, i que ha de ser, mitjanant, una assemblea conformada pels collectius i persones que utilitzen regularment l'espai, la forma de decidir com ens organitzem. </p><p>La democrcia cooperativa, lautogesti comunitria i la collaboraci en les activitats generals, en el manteniment, i en el bon funcionament general del projecte sn els compromisos essencials per a totes les persones i collectius que formen part del lespai </p><p>Objectius: Enfortiment, dinamitzaci i creaci de xarxes socials i comunitries. Posar les condicions per fer possible un venat actiu, crtic i mobilitzat. Potenciar tots els projectes que treballin per a la transformaci social. Donar aixopluc i infraestructures estables per a tothom que treballi en defensa </p><p>dels drets socials i per al desenvolupament del dret a la ciutat. Lautosuficincia econmica i la independncia ciutadana respecte a fonts </p><p>de finanament extern i institucions. </p><p>2. Organitzaci Interna i rgans de Funcionament </p><p>El protocol t per objectiu facilitar l'organitzaci de l'espai i la comunicaci entre els collectius que l'utilitzen. Tamb vol posar el mitjans per a fer possible activitats, per part dels vens i les venes entitats socials i collectius de Ciutat Vella i Barcelona. </p><p>Totes les decisions, els documents de gesti originats i els pressupostos de l'espai seran pblics i accessibles. </p><p>_____________________________________________________________________ </p><p>Protocol de funcionament i gesti de lEspai social del Gtic La Negreta carrer Nou de Sant Francesc 21, baixos Barcelona 08002 setembre 2013 </p></li><li><p>3 </p><p>2.1. Assemblea General </p><p>s la trobada de totes les persones que formen els collectius i es trobar al menys un cop a l'any. Poden participar en aquesta assemblea totes les persones vinculades als collectius que utilitzen regularment l'espai, o les persones a ttol individual que organitzin activitats, ja siguin permanents o temporals. </p><p>Les Assemblees sn pbliques i obertes, podr intervenir qualsevol persona que ho solliciti prviament amb dret a veu i sense vot a torn obert de paraula. </p><p>Tasques i funcions: aprovaci del pressupost. aprovaci si s'escauen de modificacions del protocol de funcionament. aprovaci duna memria amb les activitats de lespai la qual ser pblica i </p><p>servir per a entregar al Districte de Ciutat Vella en compliment del conveni de cessi. </p><p> qualsevol tema que proposi lassemblea de gesti. </p><p>Representativitat Els collectius tindran un mxim de 3 vots; cada un dels quals ha de ser exercit per un membre del collectiu corresponent present a la reuni. Els participants noms podran emetre el seu vot en un dels collectius o activitats. Els vots emesos pels membres dun mateix collectiu no han de coincidir necessriament. Les persones individuals tindran 1 vot. </p><p>Si s dons que el nombre de persones a ttol individual fos igual al nmero mxim de persones per collectiu que pogussim votar, automticament, els collectius passarem a tenir 4 vots (igualment presencials). Amb aquest sistema volem potenciar la collectivitat, per damunt d'interessos particulars. </p><p>Presa de decisions: Les decisions s'intentaran prendre per consens. En cas contrari s'aprovar per 2/3 parts en segona votaci i per majoria simple en tercera i definitiva. </p><p>Collectius que actualment utilitzen regularment l'espai Associaci de Vens i Venes del Barri Gtic. Associaci Catalana contra la Contaminaci Acstic. Club Dinmic Sindicat d'arquitectes de Barcelona. Cooperativa de Consum El Brquil del Gtic. Assemblea Gtic. Nucli CUP de Ciutat Vella. </p><p>______________________________________________________________________ </p><p>Protocol de funcionament i gesti de lEspai social del Gtic La Negreta carrer Nou de Sant Francesc 21, baixos Barcelona 08002 setembre 2013 </p></li><li><p>4 </p><p>2.2. Assemblea de Gesti </p><p>s lrgan sobir de la gesti de l'espai, que decidir els criteris d'utilitzaci i els mecanismes de decisi. Un rgan que t per objectiu una gesti i organitzaci oberta i transparent, que intenti evitar la divisi tradicional entre gestors i usuaris de lespai, enxarxant i potenciant els nostres collectius. </p><p>Poden participar en aquesta assemblea totes les persones vinculades als collectius que utilitzen regularment l'espai, o les persones a ttol individual que organitzin activitats, ja siguin permanents o temporals. </p><p> Pels collectius que tinguin una activitat permanent la participaci a lassemblea de gesti s obligatria, dues absncies seguides sense justificar faran que es valori demanar lentrega de les claus del local. </p><p>Tasques de l'assemblea: Definir com ens organitzem i definir la pressa de decisions. Impulsar i aprovar comissions que desenvolupin tot all que sigui necessari pel </p><p>bon funcionament de l'espai Admissi de noves activitats permanents, i aquelles altres, temporals o </p><p>puntuals, que requereixin un consens. Admissi de nous collectius a l'assemblea de gesti de l'espai Assumir la gesti qualsevol imprevist o punt no especificat en aquest protocol </p><p>Representativitat Els collectius tindran un mxim de 3 vots; cada un dels quals ha de ser exercit per un membre del collectiu corresponent present a la reuni. Els participants noms podran emetre el seu vot en un dels collectius o activitats. Els vots emesos pels membres dun mateix collectiu no han de coincidir necessriament. Les persones individuals tindran 1 vot. </p><p>Si s dons que el nombre de persones a ttol individual fos igual al nmero mxim de persones per collectiu que pogussim votar, automticament, els collectius passarem a tenir 4 vots (igualment presencials). Amb aquest sistema volem potenciar la collectivitat, per damunt d'interessos particulars. </p><p>Presa de decisions: Les decisions s'intentaran prendre per consens. En cas contrari s'aprovar per 2/3 parts en segona votaci i per majoria simple en tercera i definitiva . </p><p>Funcionament: L'assemblea de gesti es reunir peridicament adaptant-se a les necessitats </p><p>del moment, mnim un cop al trimestre Les assemblees seran convocades pblicament Convocar lAssemblea General i extraordinries quan es decideixi Convocar trobada de collectius un cop a lany. </p><p>_____________________________________________________________________ </p><p>Protocol de funcionament i gesti dEspai social del Gtic La Negreta carrer Nou de Sant Francesc 21, baixos Barcelona 08002 setembre 2013 </p></li><li><p>5 </p><p>Els collectius o persones que realitzin activitats regulars i permanents han de participar obligatriament a lAssemblea de Gesti; dues absncies seguides sense justificar faran que es valori demanar el retorn de claus del local. </p><p>2.3 Comissions de Treball </p><p>Les comissions porten a la prctica les decisions de l'assemblea de gesti. Es podran crear les comissions que es considerin necessries per nhi haur 4 de bsiques pel bon funcionament del local: </p><p>2.3.1. Activitats i gesti de lespai La comissi dactivitats i gesti de lespai s'encarregar: </p><p> de ladmissi dactivitats de gestionar el calendari i els horaris d'ocupaci dels espais. rebr les demandes de collectius i persones externes que vulguin </p><p>desenvolupar alguna activitat. Presentar les propostes a lassemblea de gesti si sescau aprovaci especfica </p><p> gestionar les necessitats de lactivitat proposada controlar les claus de lespai. Deixant i recollint-les per a activitats puntuals i </p><p>controlant les cpies amb que compten els collectius permanents </p><p>2.3.2.Manteniment i neteja La comissi de manteniment i neteja s'encarregar de: </p><p> la definici del usos, la decoraci i el mobiliari dels espais. manteniment de les installacions: Executar el calendari de manteniment i </p><p>redactar i mantenir actualitzat el manual d'instruccions. Aquest manual haur d'estar en un lloc localitzable per als collectius. </p><p> manteniment dels aparell informtics, xarxa i connexi telemtica, vetllar perqu els collectius mantinguin i tinguin cura de lespai. Crear i </p><p>gestionar un calendari amb els torns de neteja que han de realitzar els collectius. </p><p>No hi hauran espais exclusius dun collectiu o duna activitat, per tots disposaran de lloc de magatzematge propi. En principi es tracta despais el mxim de polivalents possibles per s la comissi de manteniment i neteja qui determina i avalua els usos dels espais, i si ho creu justificat, pot definir usos fixes. </p><p>2.3.3. Comunicaci La comissi de comunicaci ha de facilitar i mantenir les eines necessries per a la comunicaci interna i externa </p><p>_______________________________________________________________________ </p><p>Protocol de funcionament i gesti de lEspai social del Gtic La Negreta carrer Nou de Sant Francesc 21, baixos Barcelona 08002 setembre 2013 </p></li><li><p>6 </p><p>2.3.4. Tresoreria La comissi de tresoreria s'encarregar de : presentaci de pressupost anual. gestionar els comptes de l'espai. Informar de lestat de comptes proposar frmules per a lautogesti de lespai a lassemblea de gesti que les </p><p>haur daprovar </p><p>No poden formar part d'aquesta comissi persones que no participin permanentment a l'assemblea de gesti. </p><p>3. Activitats i gesti de l'espai </p><p>3.1. Definicions i criteris ds </p><p>Prioritzar les activitats dirigides al venat del barri i del districte, que tinguin el mxim inters i benefici social per davant de les dirigides a la ciutadania en general. </p><p>Sempre es prioritzar l's social respecte a ls particular. </p><p>Mai es permetran activitats destinades a generar guanys econmics individuals. Es permetran activitats que generin lucre o el cobrament d'entrades sempre que es justifiqui la necessitat social o collectiva per generar recursos o cobrir despeses. </p><p>Quan la aplicaci dels criteris no generi consens dins la comissi dactivitats i gesti de lespai es traslladar la decisi a lAssemblea de Gesti. </p><p>3.2 Temporalitat i Agenda </p><p>La temporalitat duna activitat depn de la disponibilitat dels espais, del calendari, dels recursos materials i del funcionament de la mateixa activitat, i laprovaci de la comissi dactivitats i gesti de lespai, o de l'assemblea de gesti. </p><p>El calendari d'activitats shaur dinformar a travs dun calendari compartit. </p><p>3.3 Gesti d'activitats Sollicitud despais </p><p>Les activitats poden venir proposades pels collectius o persones que utilitzen l'espai regularment o per collectius o persones que no estan vinculades a l'espai. </p><p>______________________________________________________________________ </p><p>Protocol de funcionament i gesti de lEspai social del Gtic La Negreta carrer Nou de Sant Francesc 21, baixos Barcelona 08002 setembre 2013 </p></li><li><p>7 </p><p>Per sollicitar una activitat sactuar segons sespecifica a continuaci: </p><p> Els collectius o persones que utilitzen l'espai regularment que vulguin realitzar una activitat permanent o peridica, hauran domplir la fitxa tcnica i, un cop sen coneguin les caracterstiques, l'assemblea de gesti decidir si es fa i la comissi d'activitats i gesti de l'espai, organitzar el calendari. A la fitxa han de quedar reflectides la finalitat i el valor social de lactivitat que es proposa. </p><p> Els collectius o persones que utilitzen l'espai regularment que vulguin realitzar una activitat temporal o puntual seran els responsables de gestionar-la i fer-la constar al calendari. </p><p> Els collectius o persones que utilitzen l'espai regularment que proposin una activitat o taller de caire temporal es regiran pels mateixos criteris que les que no en formen part, per sempre tindran preferncia en ladjudicaci duna activitat, de lhorari o de lespai. </p><p> Els collectius o persones que no estan vinculades a l'espai que vulguin realitzar una activitat permanent o peridica s'han d'integrar a l'Assemblea de gesti. </p><p> Els collectius o persones que no estan vinculades a l'espai que vulguin realitzar una activitat temporal o puntual hauran domplir la fitxa tcnica i la comissi d'activitats i gesti de l'espai, l'aprovar el ms rpidament possible. I si s'escau la traslladar a l'assemblea de gesti. A la fitxa ha de quedar reflectida la finalitat i el valor social de lactivitat que es proposa. </p><p>Sexigeix als convocants de lacte o grup promotor que deixin lespai ordenat i net per a ser utilitzat per altres activitats. </p><p>3.4 Retorn de les activitats </p><p>Tant els collectius com les persones que conformen lAssemblea de Gesti, com totes aquelles persones que duguin a terme activitats temporals i puntuals, han de fer un retorn social. </p><p>El retorn social podr ser:: </p><p> El foment de la solidaritat i la cooperaci del teixit social i comunitari. Treballar en els objectius de l'espai i compartir els principis. La implicaci en el projecte, amb la participaci a les assemblees, a les </p><p>jornades de treball collectiu i d'altres activitats que s'organitzin des de l'espai. </p><p>Laprovaci del retorn social dependr del tipus dactivitat i la far la comissi dactivitats i gesti de lespai. </p><p>_______________________________________________________________________ </p><p>Protocol de funcionament i gesti de lEspai social del Gtic La Negreta carrer Nou de Sant Francesc 21, baixos Barcelona 08002 setembre 2013 </p></li><li><p>8 </p><p>En casos concrets es podr demanar un retorn econmic a lespai. </p><p>Quan la ra social no generi consens dins la comissi dactivitats i gesti de lespai es traslladar la decisi a lAssemblea de Gesti. </p><p>3.5 Valoraci de les activitats </p><p>En funci de cada activitat shan de fer avaluacions peridiques del seu funcionament i del seu retorn i social. La sollicitud per realitzar una activitat obliga a facilitar la informaci que fa possible la valoraci. </p><p>Amb les activitats temporals i puntuals es demanar una breu descripci tcnica del resultat de lactivitat i nombre de persones que ha participat via correu electrnic. Tamb es demanar una avaluaci del fu...</p></li></ul>