Proposta reglament participacio 2013

  • Published on
    21-Jun-2015

  • View
    169

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li> 1. Esborrany Reglament Participaci Ciutadana REGLAMENT DE PARTICIPACI CIUTADANAPrembul Ttol preliminar.- Disposicions generalsArticle 1.- Objecte de regulaciAquest Reglament desenvolupa el Reglament Orgnic Municipal en tot all que fareferncia a rgans de participaci i a la regulaci de les formes, mitjans iprocediments dinformaci i participaci ciutadana. Ho fa de conformitat amb all quesestableix en la Llei 7/1985, reguladora de les bases del Rgim Local, el decretlegislatiu 2/2003, de 28 dabril, pel que saprova el Text Refs de la Llei municipal i dergim local de Catalunya i la Llei 30/1992, de rgim jurdic de les AdministracionsPbliques i de procediment administratiu com, aix com els reglaments que lesdesenvolupen. En tot all no previst en aquest Reglament sestar a all disposat a lalegislaci estatal i autonmica, bsica i sectorial, i sens perjudici daquesta legislaciArticle 2.- Finalitats del ReglamentLes finalitats daquest Reglament sn:a) Facilitar laccs dels ciutadans i ciutadanes a informaci completa, vera ientenedora sobre la poltica i la gesti municipal.b) Crear punts de trobada i debat entre el govern local i la ciutadania, que permetin laincorporaci al debat pblic de les iniciatives ciutadanes que persegueixin laconsecuci de linters general.c) Afavorir la participaci dels ciutadans i ciutadanes, individualment o collectivament,en la gesti dels serveis pblics locals.d) Facilitar la integraci de les persones nouvingudes a la vida social i poltica de laciutat.e) Promoure les actituds de respecte envers les persones, els grups socials i lacomunitat en el seu conjunt.f) Fomentar el desenvolupament i la millora del teixit associatiu.g) Promoure la solidaritat i lequilibri entre els diferents barris de la ciutat. 1</li></ul><p> 2. Esborrany Reglament Participaci CiutadanaTtol I.- Dels ciutadans i ciutadanesArticle 3.- Titulars dels drets individualsEls titulars dels drets individuals que regula aquest Reglament, salvant les excepcionsque es determinin de forma explcita en aquest reglament o es limiti lexercici pernormativa sectorial o especfica, sn les persones majors dedat residents al municipide Manresa. A efectes de nomenclatura, i per remarcar el carcter poltic daquestsdrets, sutilitzar la denominaci ciutadans i ciutadanes per referir-se a personesresidents.Article 4.- Drets dels ciutadans i ciutadanes relatius a la participaci1. Als efectes del present reglament, sn drets dels ciutadans i ciutadanes:a) Dret dinformaci individualb) Dret a consultar els arxius, registres i expedientsc) Dret a lobtenci de cpies i certificacionsd) Dret a participar als rgans de participaci ciutadana permanents, en els termesprevistos en el present Reglament. Aquest dret el poden exercir tots els ciutadans iciutadanes majors de 16 anys, excepte els consells dinfants i adolescents en els qualshi podran participar els menors de 16 anys.e) Dret a participar en els processos participatius que sestableixin.f) Dret dassistncia a les audincies pbliquesg) Dret de petici i propostah) Dret a lexercici de la iniciativa ciutadanai) Dret a sollicitar la consulta popular en els termes establerts per la llei i a participaren les consultes populars que convoqui lAjuntament.2. Els drets articulats en aquest Reglament sentenen sens perjudici de lexercicidaltres reconeguts als ciutadans i ciutadanes per les normes de carcter poltic,administratiu o jurisdiccional. Ttol II.- De les entitats ciutadanes Captol I.- Definici, drets i deuresArticle 5.- Concepte dentitat ciutadana1. Als efectes daquest Reglament, lAjuntament reconeix com a entitats ciutadanesaquelles que estiguin regulades al Llibre tercer del Codi civil catal o, amb anloga 2 3. Esborrany Reglament Participaci Ciutadananaturalesa, a les lleis sectorials. Aquestes hauran dacreditar disposar de personalitatjurdica prpia, tenir la seu, domicili social o delegaci permanent en el termemunicipal, no tenir nim de lucre i que el seu objecte social sigui la realitzacidactivitats i la defensa dinteressos collectius de carcter general o sectorial.2. Sentn que una entitat t delegaci permanent a Manresa quan hi disposa dunaseu social, hi ha un mnim de tres socis empadronats a Manresa i es demostra unavoluntat de projectar lactivitat de lentitat a Manresa.3. Excepcionalment, podran ser considerades entitats ciutadanes les entitats que,malgrat tinguin la seu social en un altre municipi, compleixin els requisits de lapartat 1daquest article i acreditin que la seva activitat es realitza de forma prioritria aManresa i els seus socis siguin majoritriament ciutadans de Manresa.4. No tenen la consideraci dentitat ciutadana les persones jurdiques de naturalesamercantil i les que, sigui quina sigui la seva naturalesa jurdica, tinguin per objectesocial una activitat econmica o empresarial amb nim de lucre.Article 6.- Paper social de les entitats ciutadanesLes entitats ciutadanes sn elements fonamentals per al progrs i la cohesi socialduna comunitat. Per aquesta ra sn mereixedores dun conjunt de drets especfics ide suport pblic, per tamb han de complir determinats deures que deriven de laseva responsabilitat social.Article 7.- Drets de les entitats ciutadanes1. Sens perjudici que totes les entitats puguin exercir davant lAjuntament les accions idrets previstos a lordenament jurdic, les entitats ciutadanes inscrites al RegistreMunicipal dEntitats poden gaudir els segents drets:a) Dret a ls espordic o temporal de recursos de titularitat municipal, especialmentels locals, amb les limitacions que imposin la coincidncia ds per part de diversesentitats o pel propi Ajuntament.b) Dret daccs a la informaci municipal en els termes i condicions previstos en el ttoltercer daquest Reglament.c) Dret, dacord amb els actes de convocatria, a rebre subvencions econmiques pera la realitzaci de projectes o activitats que promoguin interessos generals o sectorialsdels ciutadans i ciutadanes de Manresa, llevat que la legislaci que les regulaestableixi un sistema de finanament especfic. 3 4. Esborrany Reglament Participaci Ciutadanad) Dret a rebre les convocatries de les sessions dels rgans collegiats municipalsque celebren sessions pbliques quan a lordre del dia hi figurin qestionsrelacionades amb lobjecte social de lentitat. En els mateixos supsits reben tamb lesresolucions i acords adoptats pel rgans municipals al respecte.e) Dret a rebre publicacions peridiques que editi lAjuntament, sempre que lentitat hosolliciti expressament.f) Dret a participar als mitjans de comunicaci de titularitat municipal.g) Tots aquells altres drets reconeguts als ciutadans i ciutadanes en el presentReglament que no tinguin expressament limitat els subjectes que els podran exercir.2. La realitzaci dels drets reconeguts als punts a, i c haur de ser compatible amb elsobjectius determinats pel pla o programes dactuaci de lAjuntament i els lmits de lahisenda municipal.Article 8.- Deures de les entitats ciutadanesLes entitats ciutadanes tenen els deures segents:1. Deure dassegurar el funcionament legal i democrtic de lentitat.2. Deure de collaborar amb lAjuntament, amb lobjecte daconseguir una millorprestaci dels serveis municipals en benefici de linters general de la ciutat.3. Deure de facilitar lactuaci municipal en tot all relatiu a la inspecci, fiscalitzaci iseguiment de les matries relacionades amb lmbit de competncies de lAjuntament.4. Deure de promoure la convivncia i el respecte entre les persones.5. Deure de procurar, per tots els mitjans, el respecte de les installacions, equipamenti mobiliari urb de la ciutat.6. Deure de transparncia envers la ciutat en tots els casos en qu es gestioninrecursos pblics, b en forma de diners, b en forma de locals, infraestructures o altresserveis.Article 9.- Comproms de lAjuntament amb les entitats ciutadanesLAjuntament es compromet a aportar mitjans per fer possible la realitzaci dels dretsreconeguts a les entitats pel present Reglament, a respectar lautonomia de les entitatsciutadanes, a incentivar la formaci dels seus membres en matries dintersassociatiu i a aportar, en la mesura que sigui possible, assessorament i recursos tilsper al conjunt del teixit associatiu.4 5. Esborrany Reglament Participaci Ciutadana Captol II.-Del Registre Municipal dEntitats CiutadanesArticle 10.- Finalitat del RegistreEl Registre Municipal dEntitats Ciutadanes t per finalitat obtenir un coneixementacurat de les entitats existents al municipi, llurs finalitats i representativitat, per tal depossibilitar una poltica municipal de foment de lassociacionisme local.Article 11.- Obligatorietat dinscripci al RegistreLes entitats ciutadanes shan dinscriure al Registre Municipal dEntitats Ciutadanesper a lexercici dels drets especfics reconeguts en aquest Reglament. s un registreindependent de qualsevol altre registre, estatal o nacional, en el qual tamb hagin deser obligatriament inscrites.Article 12.- Procediment dinscripci al Registre1. Les entitats poden sollicitar la inscripci al Registre mitjanant un escrit adreat alAjuntament. En el moment de fer-ho han daportar els documents segents:a) Estatuts visats de lentitat.b) Nmero dinscripci en el Registre General dAssociacions de la Generalitat i/o enaltres registres pblics on sigui obligatria la inscripci.c) Domicili social.d) Nmero dIdentificaci Fiscal (NIF).e) Nom de les persones que ocupen els crrecs directius.f) Certificaci del nombre de socis.g) Pressupost de lany en curs.h) Programa dactivitats de lany en curs2. LAjuntament notificar a lentitat la seva inscripci en el termini de 15 dies des de larecepci de la sollicitud dinscripci, acompanyada de les dades esmentades. A partirdaquest moment, es considerar donada dalta a tots els efectes. La manca deresoluci expressa en el termini fixat tindr efectes estimatoris de la sollicitud.3. Les modificacions de dades hauran de ser comunicades per lentitat en el terminidun mes des que es produeixin. En tot cas, les entitats hauran de comunicar abansdel 31 de desembre de cada any, la vigncia de les dades que consten al registre i elsmembres de la junta directiva.4. LAjuntament podr donar de baixa del registre, dofici, aquelles entitats que nohagin notificat la vigncia o modificaci de les dades esmentades al pargraf anterioren el termini que shi indica.5 6. Esborrany Reglament Participaci Ciutadana5. La denegaci de la inscripci ha de ser sempre motivada i la resoluci que enaquest sentit sadopti posar fi a la via administrativa. Els interessats podran interposarels recursos pertinents dacord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del RgimJurdic de les Administracions Pbliques i del Procediment Administratiu Com.Article 13.- Dependncia funcionalEl Registre dependr funcionalment de la direcci tcnica de la Regidoria delegada deParticipaci Ciutadana, sota la supervisi de la Secretaria General de lAjuntament.Ttol III.-De la informaci i la comunicaci, bases de la participaci ciutadanaCaptol I.- De la divulgaci i laccs a la informaci municipalArticle 14.- Obligaci de lAjuntament dinformar1. LAjuntament informa puntualment sobre les normes, els acords i els projectesmunicipals, per tal que puguin ser coneguts pels ciutadans i ciutadanes i, enconseqncia, puguin exercir els seus drets i acomplir les seves obligacions alrespecte.2. LAjuntament ofereix un servei dinformaci municipal per via presencial, telefnica itelemtica.Article 15.- Informaci municipal de difusi obligatria1. Totes la informacions municipals que les normes del procediment administratiuobliguen a fer pbliques es posen a disposici del pblic en el tauler danuncis delAjuntament i/o a la seva seu electrnica.2. Sense perjudici del que disposa larticle 70.2 de la Llei 7/1985, de Bases de RgimLocal, lAjuntament dna publicitat resumida de les sessions pbliques dels seusrgans de govern.Article 16.-Informaci municipal daccs pblic immediat1. Poden ser consultats immediatament i sense sollicitud escrita els documents que esrelaciones seguidament, sempre que siguin els vigents en la data de la consulta i noafectin dades de carcter personal, dacord amb la Llei Orgnica 15/99 sobre proteccide dades de carcter personal:a) Padr Municipal dHabitants. Noms les dades prpies o b dades agregades.b) Cens Electoral. Noms les dades prpies. 6 7. Esborrany Reglament Participaci Ciutadanac) Padrons i matrcules fiscals. Noms les dades prpies.d) Instruments de planejament i gesti urbanstica.e) Reglaments i ordenances municipals.f) Pla o programes de govern.g) Pressupostos Generals de lAjuntament.h) Actes de les sessions pbliques.i) Actes de les sessions dels rgans permanents de participaci ciutadana.j) Actes de les audincies pbliques que es celebrin.2. Els documents referits als punts e, f, g, h, i i j tamb poden ser consultats a travsde la pgina web municipal.Article 17.-Informaci municipal daccs pblic condicionat1. La consulta de documents que figuren en expedients municipals que ja no tinguinvigncia en la data de consulta, que siguin de carcter especfic i/o que afectin dadesde carcter personal requereix la sollicitud prvia de linteressat.2. Quan es sollicita laccs a documents de carcter nominatiu, a la sollicitud depetici shan dadjuntar les causes i, en el seu cas, documents que acreditinlexistncia en la consulta dun inters directe i legtim.3. La petici sha de resoldre en un termini de quinze dies, expressant el lloc, elprocediment i, en el seu cas, les condicions per a la consulta de la documentaci.4. La documentaci dipositada a lArxiu Histric de la Ciutat pot ser consultada dacordamb les normes que regulen lexamen de la documentaci daquest carcter.5. La consulta permet lexamen de la documentaci i prendre nota de la mateixa,quedant prohibida la seva reproducci grfica o de qualsevol altra mena i senseperjudici que es puguin sollicitar certificacions o cpies, dacord amb el procedimentque es regula per a lobtenci daquests documents en aquest Reglament.Article 18.-Peticions especfiques dinformaci municipal1. Les entitats ciutadanes, aix com els ciutadans i ciutadanes a ttol individual, podenadrear-se a lAjuntament per carta, per correu electrnic o a travs del telfon 010,per tal de sollicitar informaci o aclariments sobre aspectes de lactivitat municipal i elfuncionament dels serveis pblics, aix com per informar o expressar queixes sobreproblemes detectats als serveis pblics o als procediments administratius.2. Els escrits sn contestats per lAjuntament per escrit, directament per lAlcalde o pelregidor en qui delegui, en el termini dun mes. No es contesten els escrits que fan7 8. Esborrany Reglament Participaci Ciutadanareferncia a deficincies que poden ser corregides per ladministraci municipal deforma prcticament immediata.3. Ls del dret dexpressar una queixa no implica necessriament la resoluci delproblema que lhagi motivada. Captol II.-De la comunicaci dels ciutadans envers lAjuntamentArticle 19.- Obligaci de lAjuntament de copsar lopini dels ciutadans iciutadanesLAjuntament procura en tot moment disposar dinformaci acurada i exhaustiva sobreles necessitats, les opinions i les prioritats dels ciutadans i ciutadanes....</p>