PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER ?· pressupostos de la generalitat de catalunya per…

  • Published on
    20-Apr-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Transcript

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

1183

mbit: Subsector CONSORCIS Entitat: 7435 CONSORCI DE L'INSTITUT RAMON LLULL (Imports en )

Imports per Subtotals i Aplic. DESCRIPCI DE LINGRS Import Aplicaci Concepte i Article Totals

309.0009 Altres vendes 500,00 CONCEPTE 309 Altres vendes 500,00

ARTICLE 30 VENDA DE BNS 500,00

311.0001 Drets de matrcula 40.000,00 CONCEPTE 311 Drets de matrcula 40.000,00

319.0010 Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector pblic 52.500,00 CONCEPTE 319 Prestaci d'altres serveis 52.500,00

ARTICLE 31 PRESTACI DE SERVEIS 92.500,00

399.0009 Altres ingressos diversos 27.600,00 CONCEPTE 399 Ingressos diversos 27.600,00

ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS 27.600,00 CAPTOL 3 TAXES, VENDA DE BNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS 120.600,00

410.0010 Del Departament de Cultura 6.618.785,98 410.0021 Del Departament d'Empresa i Coneixement 1.482.848,59 410.0023 Del Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparncia 40.000,00

CONCEPTE 410 De la Generalitat, per finanar despeses de funcio 8.141.634,57 ARTICLE 41 DE L'ADMINISTRACI DE LA GENERALITAT 8.141.634,57

450.0001 De comunitats autnomes 125.000,00 CONCEPTE 450 De comunitats autnomes 125.000,00

ARTICLE 45 DE COMUNITATS AUTNOMES 125.000,00

463.0001 D'altres ens locals 1.000,00 CONCEPTE 463 D'altres ens locals 1.000,00

ARTICLE 46 D'ENS I CORPORACIONS LOCALS 1.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 8.267.634,57

520.0001 Interessos de comptes corrents 4.000,00 CONCEPTE 520 Interessos de comptes corrents 4.000,00

ARTICLE 52 INTERESSOS DE DIPSIT 4.000,00

540.0001 Lloguers de bns immobles 3.000,00 CONCEPTE 540 Lloguers 3.000,00

ARTICLE 54 INGRESSOS PATRIMONIALS NO FINANCERS 3.000,00 CAPTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 7.000,00

ENTITAT 7435 CONSORCI DE L'INSTITUT RAMON LLULL 8.395.234,57

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

1184

mbit: Subsector Consorcis Entitat: 7435 CONSORCI DE L'INSTITUT RAMON LLULL (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 442 130.0001 Retribucions bsiques 482.531,16

130.0002 Retribucions complementries 237.156,46 CONCEPTE 130 Personal laboral fix 719.687,62 131.0001 Retribucions bsiques 945.864,41 131.0002 Retribucions complementries 395.453,25 131.0003 Altres remuneracions 8.000,00 CONCEPTE 131 Personal laboral temporal 1.349.317,66 132.0001 Retribucions bsiques i altres remuneracions 393.970,96 CONCEPTE 132 Personal laboral d'alta direcci i assimilat 393.970,96

ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL 2.462.976,24

160.0001 Seguretat Social 683.463,05 CONCEPTE 160 Quotes socials 683.463,05

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 683.463,05 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 3.146.439,29

200.0002 Altres lloguers i cnons de terrenys, bns naturals, edificis i altres construccions 56.250,00 CONCEPTE 200 Lloguers i cnons terrenys , bns naturals, edif.i 56.250,00 202.0002 Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores 3.500,00 CONCEPTE 202 Lloguers i cnons equips proc.dad., progr. i repr. 3.500,00

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 59.750,00

210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 47.500,00 CONCEPTE 210 Conservaci, reparaci i mant. terrenys, bn natur 47.500,00

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 47.500,00

220.0001 Material ordinari no inventariable 35.520,00 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 7.179,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 42.699,00 221.0001 Aigua i energia 62.000,00 CONCEPTE 221 Subministraments 62.000,00 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 13.500,00 222.0002 Solucions de Connectivitat de Dades adquirides alCTTI 20.000,00 222.0003 Comunicacions mitjanant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats 17.000,00 CONCEPTE 222 Comunicacions 50.500,00 224.0001 Despeses d'assegurances 12.000,00 CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances 12.000,00 225.0001 Tributs 3.400,00 CONCEPTE 225 Tributs 3.400,00 226.0001 Exposicions, certmens i altres activitats de promoci 968.166,62 226.0003 Publicitat, difusi i campanyes institucionals 90.064,84 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 265.873,87 226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 10.000,00 226.0011 Formaci del personal propi 24.000,00 226.0019 Delegacions, oficines i missions exteriors 120.764,34

226.0033 Desenv. programes de seguretat i salut laboral enel treball per prevenci riscos laborals 10.500,00

226.0039 Despeses per serveis bancaris 15.500,00 226.0089 Altres despeses diverses 100.234,17 CONCEPTE 226 Despeses diverses 1.605.103,84 227.0001 Neteja i sanejament 32.300,00 227.0002 Seguretat 43.500,00 227.0008 Intrprets i traductors 45.000,00 227.0011 Custdia, dipsit, emmagatzematge i destrucci 14.500,00 227.0012 Auditories i control de fons europeus 11.434,00 227.0013 Treballs tcnics 20.000,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 166.734,00 228.0001 Solucions Tecnolgiques adquirides al CTTI 9.722,89 228.0002 Serveis informtics realitzats per altres entitats 154.000,00 CONCEPTE 228 Serveis informtics 163.722,89

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 2.106.159,73

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

1185

mbit: Subsector Consorcis Entitat: 7435 CONSORCI DE L'INSTITUT RAMON LLULL (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 49.155,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 49.155,00 231.0001 Altres indemnitzacions per ra del servei 20.880,84 CONCEPTE 231 Altres indemnitzacions 20.880,84

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 70.035,84

240.0001 Despeses de publicacions 32.000,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 32.000,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 32.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 2.315.445,57

470.0001 A empreses privades 860.440,73 CONCEPTE 470 A empreses privades 860.440,73

ARTICLE 47 A EMPRESES PRIVADES 860.440,73

481.0001 A fundacions 30.727,08 CONCEPTE 481 A fundacions 30.727,08 482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens corporatius 117.482,72 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 117.482,72

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI LUCRE I ALTRES ENS CORP. 148.209,80

490.0001 A l'exterior 1.811.172,06 CONCEPTE 490 A l'exterior 1.811.172,06

ARTICLE 49 A L'EXTERIOR 1.811.172,06 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 2.819.822,59

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 6.150,00 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 6.150,00

ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 6.150,00

650.0001 Inversions en equips de procs de dades 16.241,48 CONCEPTE 650 Invers. equips de procs dades i telecomunicacions 16.241,48

ARTICLE 65 INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCS DADES I TELECOM. 16.241,48

670.0001 Inversions en altre immobilitzat material 3.469,61 CONCEPTE 670 Inversions en altre immobilitzat material 3.469,61

ARTICLE 67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 3.469,61

680.0001 Inversions en immobilitzat immaterial 33.650,03 680.0002 Inversions en aplicacions informtiques 54.016,00 CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat immaterial 87.666,03

ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL 87.666,03 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 113.527,12

PROGRAMA 442 INTERNACIONALITZACI DE LA CULTURA 8.395.234,57

ENTITAT 7435 CONSORCI DE L'INSTITUT RAMON LLULL 8.395.234,57

Recommended

View more >