Presentació informàtica

Embed Size (px)

Text of Presentació informàtica

  • 1. Informatica Marc Lpez 4tC

2. Definici de informtica La Informtica s la cincia o tcnica relativa a la tecnologia queestudia el tractament automtic de la informaci utilitzant dispositiuselectrnics i sistemes computacionals. 3. rees de coneixement de la informtica 4. Arquitectura informticaSencarrega del disseny conceptual i lestructura operacional dunordinador. Tamb sencarrega de seleccionar i interconectar elscomponents de la maquinria per crear els ordinadors. 5. AlgortmiaObt valors que indiquenlevoluci o la prdua detemps i memria en funci delentrada 6. Llenguatges de programaciLlenguatge informtic usat per controlar el comportament dunamquina, normalment un ordinador 7. Sistemes operatiusConjunt dels diferents programes que controlen el funcionamentdun ordinador 8. XarxaConjunt de mitjans format per generadors elctrics, transformadors,lnies de transmissi i lnies de distribuci utilitzats per portar lenergiaelctrica als elements de consum dels usuaris. 9. Histria de la informtica 10. 1 generaciEn 1946 John Von Neumann proposa una versi modificada delENIAC; Von Neumann sincorpora a lequip de John Mauchly i J.Presper Eckert, i junts construeixen lEDVAC, lany 1952. Al 1953apareix lIBM 701, el Burroughs E-101, i el Honeywell Datamatic 1000(primera generaci dordinadors) 11. 2 generaciA la segona meitat dels anys 50, els transistors BJT substitueixen lesvlvules de buit. Aix dna lloc a la "segona generaci" decomputadors 12. 3 generaciTot i que els circuits integrats van ser inventats en el 1958, no va serfins al 1964 que es van construir ordinadors amb aquestscomponents. Varen ser els primers ordinadors en disposar de sistemaoperatiu que controlava lexecuci dels diferents programes aexecutar. 13. 4 generaciLa base de la quarta generaci fou la invenci per part de MarcianHoff del microprocessador.A diferncia de les minicomputadores de tercera generaci, que erenessencialment una versi reduda dordinadors mainframe, els orgensde la quarta generaci sn fonamentalment diferents 14. 5 generaciLany 1982, el Ministeri dIndstria Japons va intentar revolucionar elmn dels ordinadors llenant un projecte per a desenvoluparordinadors de cinquena generaci en un termini de 10 anys. Haviende ser ordinadors capaos dutilitzar intelligncia (sistemes experts)per tal de resoldre els problemes. 15. Hardware i Software 16. Hardware El maquinari (en anglshardware) dunordinador s el conjuntde les seves partsfsiques. Es classificaprincipalment persituaci (central operifric) i funci(entrada, sortida,entrada-sortida oemmagatzematge). Esconsidera lelementcentral del maquinaridun ordinador. 17. Software El programari (software, en angls) s un terme general empratper descriure el conjunt dels programes informtics, procediments idocumentaci que fan alguna tasca en un ordinador. Comprn elconjunt sistemtic dels programes dexplotaci i dels programesinformtics que serveixen per a aplicacions determinades 18. Processadors i perifrics 19. Processador El processador o microprocessador, s el component delordinador i daltres dispositius programables, que interpreta lesinstruccions contingudes en els programes i processa les dades 20. Processadors actualsCitrix5x86vAMD K7 21. Processadors actualsADM K6-2486DX2-80Intel DX4 22. Perifrics Els perifrics sn tots aquells dispositius que, tot i formar part delordinador, es troben fora del contenidor principal (anomenat "caixa" o "torre"). Actualment tamb es fa referncia com a perifrics els dispositius que, tot i estar inclosos dins daquesta caixa sn elements complementaris al funcionament bsic de lordinador 23. Tipus de perifricsPerifrics dentrada : capten i Perifrics de sortida: snenvien els dada s al dispositiu que dispositius que mostren oels processarprojecten informaci cap alexterior de lordinador. 24. Programari (software) 25. Tipus de programaris Programari de sistema Programari de programaci Programari daplicaci 26. Programari de sistemaElprogramari del sistemaproporciona les funcions bsiques per a lautilitzaci de lordinador, i pot ser dividit ensistema operatiui sistemade suport. El sistema operatiu s el programari ms bsic. 27. Programari de programacis el conjunt deines que permeten alprogramadordesenvoluparprogrames informtics, utilitzant diferents alternatives illenguatges deprogramaci, duna manera prctica. 28. Programari daplicaciElprogramari daplicacis aquell que permet als usuaris dur a termeuna o diverses tasques especfiques, en qualsevol camp dactivitatsusceptible de ser automatitzat o assistit, amb especial mfasi en elsnegocis