Plan Anual de Trabajo Santa Ana 2013- 2014

 • Published on
  23-Feb-2018

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 7/24/2019 Plan Anual de Trabajo Santa Ana 2013- 2014

  1/15

  Pgina1ESCUELA RURAL FEDERAL

  FERNANDO MONTES DE OCA

  CCT 12DPR0122K

  ZONA 24 SECTOR 4

  SANTA ANA DE GUADALUPE

  PLAN ANUAL DE TRABAJO

  CCLO ESCOLAR 201! " 2014

  PRESENTAC#N

 • 7/24/2019 Plan Anual de Trabajo Santa Ana 2013- 2014

  2/15

  Pgina2

  Ca$a ini%i& $' %i%(& ')%&(a* ') (a &+&*,-ni$a$ $' -n n-'.& %&/i'n& 'n +(an') +*&'%,&) -' %&/&

  ')%-'(a n&) +(an,'a/&)3 La ')%-'(a F'*nan$& M&n,') $' O%a '(a&*a '( +*')'n,' P(an $' T*aa5& An-a(6 a+a*,i* $' -n $iagn7),i%& *'a(ia$& ,&/an$& %&/& in)-/&)8

  L&) *')-(,a$&) $' (a +*-'a ENLACE3 E( Man-a( $' P*&%'$i/i'n,&) +a*a '( F&/'n,& (a 9a(&*a%i7n $' (a C&/+','n%ia L'%,&*a 'n '(

  A-(a3 La +*-'a &5',i.a +*&+-'),a $')$' (a )-+'*.i)i7n6 La) &)'*.a%i&n') $i*'%,a) *'a(ia$a) +&* (a) $&%'n,')3

  En -n in,'n,& +&* aa*%a* ,&$&) %a$a -n& $' (&) $i:'*'n,') a)+'%,&) -' %&n.'*g'n 'n (a ')%-'(a6

  ,&/a/&) %&/& *':'*'n,' &(iga$& '( /a*%& *':'*'n%ia(6 '( )-),'n,& '),*-%,-*a $'( P(an E),*a,;gi%& $'

  T*an):&*/a%i7n E)%&(a* $'( P(an An-a( $' ,*aa5& -' )' *'a(ia*&n +a*a '),' %i%(& a5& (a a)')&*

 • 7/24/2019 Plan Anual de Trabajo Santa Ana 2013- 2014

  3/15

  Pgina!

  DMENSONES DEL >EC>O EDUCAT9O ESCOLAR

  En,'n$'/&) +&* $i/'n)i7n (a +a*%'(a $' *'a(i$a$ '$-%a,i.a -' $'),ina )-) '):-'*&) a -n

  $','*/ina$& ?n6 -' a&na 'n %&n5-n,& %&n (a) $'/) a( (&g*& $' (a /i)i7n .i)i7n $' n-'),*a ')%-'(a3

  MS#N8

  La ')%-'(a F'*nan$& M&n,') $' O%a ') -na in),i,-%i7n -' +*','n$' 'n ,&$& /&/'n,& g'n'*a* -n

  a/i'n,' $' )an& $')a**&((& +a*a n-'),*&) a(-/n&)6 'n ,&,a( a+'g& a (& $i)+-'),& +&* '( a*,

 • 7/24/2019 Plan Anual de Trabajo Santa Ana 2013- 2014

  4/15

  Pgina4

  9S#N8

  S'* -na in),i,-%i7n -' .'*$a$'*a/'n,' *')+&n$a a (a) n'%')i$a$') $' (a %&/-ni$a$ 'n (a -' )'

  'n%-'n,*a6 %a+a $' i$'n,i?%a* )-) :&*,a('a) a+*&.'%=a*(a) +a*a )-+'*a* )-) $'i(i$a$') )&*' ,&$&

  %&/+*&/',i$a %&n '( $')a**&((& $' (a) %&/+','n%ia) $&%'n,') n'%')a*ia) +a*a '( :&*,a('%i/i'n,& $' (a)

  %&/+','n%ia) $' n-'),*&) a(-/n&) ')+'%ia(/'n,'6 a-'((a) 'n%a/ina$a) a( -)& a$'%-a$& $'( ('ng-a5'

  &*a( ')%*i,&6 (&) %&n%'+,&) /a,'/,i%&)6 (a %*'a,i.i$a$6 '( a+*'%i& $'( a*,' '( %-i$a$& $' (a )a(-$3

  Una in),i,-%i7n -' 'n ,&$& /&/'n,& -)-' '( $')a**&((& $' a+*'n$ia5') 'n:&%a$&) a(

  :&*,a('%i/i'n,& $' (a) '),*-%,-*a) )&%ia(') -' (a %&/-ni$a$ .a(&*a -' (' )&n n'%')a*ia) +a*a )'g-i*

  %*'%i'n$& +'*& -' a (a .'6 )' %&/+*&/',a 'n -n %&n),an,' a+*'n$ia5' ' inn&.a%i7n -' (' +'*/i,an

  )'g-i* .ig'n,'3

  Una ')%-'(a $&n$' '( *')+',&6 (a ,&('*an%ia (a '-i$a$ )'an '('/'n,&) %(a.' +a*a (a .i$a 'n

  %&/-ni$a$ +a*a '( %*'%i/i'n,& a*/7ni%& $' n-'),*&) a(-/n&)6 'n -n %(i/a $' )an& %*'%i/i'n,& +'*)&na(3

  DMENS#N PEDAG#GCA" CURRCULAR8

  S' *'?'*' a (&) +*&%')&) )-),an,i.&) :-n$a/'n,a(')6 (a 'n)'ana '( a+*'n$ia5'3

  En '),a $i/'n)i7n6 (&) &5',i.&) -' n&) +*&+&n'/&) )&n8

 • 7/24/2019 Plan Anual de Trabajo Santa Ana 2013- 2014

  5/15

  PginaD

  13 D&/ina* +('na/'n,' (&) 'n:&-')6 +(an')6 +*&g*a/a) %&n,'ni$&) +a*a /'5&*a* (a +(an'a%i7n323 G'n'*a* '),*a,'gia) ')+'%

 • 7/24/2019 Plan Anual de Trabajo Santa Ana 2013- 2014

  6/15

  PginaE

  13 C&&*$ina* ':'%,i.a/'n,' (a) a%%i&n') $'( C&n)'5& $' Pa*,i%i+a%i7n S&%ia( 'n (a ')%-'(a +a*a

  a+*&.'%=a* a( /i/& (&) *'%-*)&) =-/an&) ?nan%i'*&) -' (' )'an +*&+&*%i&na$&) +&* $i.'*)&)

  +*&g*a/a)3

  DMENS#N DE PARTCPAC#N SOCAL8

  E( /&$& %&/& (a ')%-'(a %&n&%' %&/+*'n$' (a) %&n$i%i&n')6 n'%')i$a$') $'/an$a) $' (a %&/-ni$a$

  $' (a -' ') +a*,'3 En '),a $i/'n)i7n6 n&) +*&+&n'/&)8

  13 /+-()a* '( ,*aa5& %&n '( C&n)'5& $' Pa*,i%i+a%i7n S&%ia( $' (a ')%-'(a +a*a -' a ,*a.;) $' )-)$i),in,&) %&/i,;) )' :a%i(i,'n (&) &5',i.&) $' (a) $i:'*'n,') $i/'n)i&n') $' '),' +*&'%,&3

  PROGRAMAS A LOS CUALES SE PRETENDE NTEGRAR A LA ESCUELA

  O CON LOS CUALES A CUENTA

  P*&g*a/a E)%-'(a) $' Ca(i$a$ PECH6 (a in,'n%i7n ') -' )' $&,' a (a ')%-'(a $' *'%-*)&) n'%')a*i&)+a*a '%=a* a an$a* (a) $i:'*'n,') a%,i.i$a$') +(an'a$a) 'n %&&*$ina%i7n %&n '( C&n)'5& $' Pa*,i%i+a%i7n

  S&%ia( $' (a ')%-'(a CPSEH (a S&%i'$a$ $' Pa$*') $' Fa/i(ia SPFH3 A (a :'%=a6 (a ')%-'(a )' *'gi),*7 'n

  ,i'/+& :&*/a6 )-) $a,&) a :-'*&n .a(i$a$&) '),a/&) 'n ')+'*a $' +&$'* in,'g*a* a (a +(a,a:&*/a

  %&**')+&n$i'n,' (&) P*&'%,&) -' )' n&) )&(i%i,an -' a '),n '(a&*a$&)3

 • 7/24/2019 Plan Anual de Trabajo Santa Ana 2013- 2014

  7/15

  PginaI

  P*&g*a/a Na%i&na( $' L'%,-*a PNLH6 )in =a%'*(& $' /an'*a )i),'/,i%a )in )'g-i/i'n,& +&* +a*,'

  $'( +*&g*a/a6 n-'),*a ')%-'(a ,i'n' a ,*') a&) (('.an$& a %a& (a) E),*a,'gia 116 )in '/a*g&6 'n '(

  +*')'n,' %i%(& )' +*','n$' i* /) a((6 '),a('%'* %&n,a%,& $i*'%,& %&n '( +*&g*a/a ,*aa5a*)i),'/,i%a/'n,' %&n (&) +*&%')&) ('%,&*')6 %&n,an$& na,-*a(/'n,' %&n (a a)')&*

 • 7/24/2019 Plan Anual de Trabajo Santa Ana 2013- 2014

  8/15

  PginaM

  P*&g*a/a DARE6 $' +*'.'n%i7n $'( $'(i,&6 )' +a*,i%i+a $')$' =a%' 4 a&)3 E( ag'n,' ,*aa5a %a$a a&

  %&n '( g*-+& $' @3 En,*' (&) (&g*&) '), =a'* (&g*a$& -' +&* )- $'),a%a$& $')'/+'&6 (a a(-/na B(an%a

  R&$*&5a)3

  DARE E),a('%'* %&n,a%,& %&n '( ! $' Ma*

 • 7/24/2019 Plan Anual de Trabajo Santa Ana 2013- 2014

  9/15

  PginaK

  ag'n,' DARE +a*a $','*/ina*(&) $

 • 7/24/2019 Plan Anual de Trabajo Santa Ana 2013- 2014

  10/15

  Pgina10

  +*&'%,& ')%&(a*6%a('n$a*i&3

  PEDAG#GCACORRCULAR

  PEC Di)'& $' -n :&*/a,& ni%& $'+(an'a%i7n %&('gia$a '

  in,'g*a%i7n $'( +&*,a:&(i& $'+(an'a%i&n')6 %&n)i$'*an$& (a)n'%')i$a$') '$-%a,i.a) $' (&)$i:'*'n,') g*-+&) a(-/n&)3

  A +a*,i* $'((-n') I $'

  )'+,i'/*'$' 201!3

  Ma*

 • 7/24/2019 Plan Anual de Trabajo Santa Ana 2013- 2014

  11/15

  Pgina11

  PNL O*gania* $' n-'.& '( %

 • 7/24/2019 Plan Anual de Trabajo Santa Ana 2013- 2014

  12/15

  Pgina12

  A%,i.i$a$ *''i.a 'n ,&*n& a*'a%,i.&) ,i+& ENLACE

  Ma*,') 5-'.') $''n'*& $'

  2014

  Ca$a /a'),*&'n )- g*-+&3

  Ban%& $' *'a%,i.&)6%&+ia)3

  PNL $'n,i?%a%i7n $' +'*)&na5')*'+*')'n,a,i.&) $' (a J-),i%ia (&) $'*'%=&) =-/an&)3

  En'*& $'2014 Ca$a /a'),*& L&) -' %a$a/a'),*a *'-i'*a3

  PNL O*gania%i7n $' (&) /a,'*ia(')$' (a i(i&,'%a -' a&*$an '(,'/a $' (a J-),i%ia )&%ia( +a*a+*')'n,a*(&) a (a %&/-ni$a$

  ')%&(a*3

  !1 $''n'*& $'

  2014

  Ca$a /a'),*&3 Li*&) $' (ai(i&,'%a3

  PNL Ci*%-(& $' ('%,-*a8 '(a&*a%i7n$' -n %&/i%3

  !1 $''n'*& $'

  2014

  Ca$a /a'),*& >&5a)6 (+i %&(&*')3

  R'-ni7n $' %&n)'5& ,;%ni%&')%&(a*3

  1 $''n'*& $'

  2014

  Ma*

 • 7/24/2019 Plan Anual de Trabajo Santa Ana 2013- 2014

  13/15

  Pgina1!

  a (a Ban$'*a3 2014 Ba*a3

  ORGANZAT9A PARTCPACON

  SOCAL

  PNL R'-ni7n $' C&n)'5& ,;%ni%&3E.a(-a%i7n $' PNL3

  11 $':'*'*& $'

  20143

  Ma*

 • 7/24/2019 Plan Anual de Trabajo Santa Ana 2013- 2014

  14/15

  Pgina14

  PEC PES Ca/+aa $' )a(-$ +*'.'n,i.a8+(an'a%i7n3

  22 $'/a*&P'*i&$&

  .a%a%i&na(3

  )aa% Man-'(M&*a(') M'$ina

  R')+-'),a $'( PES C'n,*& $' Sa(-$3

  PEC PES Ca/+aa $' )a(-$ +*'.'n,i.a8$i:-)i7n3 11 12 $'a*i( $'20143

  L- Ma*

 • 7/24/2019 Plan Anual de Trabajo Santa Ana 2013- 2014

  15/15

  Pgina1D

  %=a*(a +*'.'n,i.a $' 2014 $&%'n,'3 +*&'%,&*L& -' '( $'n,i),a

  )&(i%i,'3PES Ca/+aa $' )a(-$ ' =igi'n'

  ')%&(a*8 +(an'a%i7n

  !1 $' /a&

  $'( 201!

  L- Ma*