Per què el bibliotecari integrat

 • View
  63

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 1. 1. Perquelbibliotecariintegrat? UniversitatdeGirona.Biblioteca 29denovembre de2013 Dami Gil damia.gil@udg.edu
 2. 2. Continguts 1. Qu s i qu no s un bibliotecari integrat? 2. Tipologies de bibliotecari integrat 3. Per qu s necessria aquesta figura en lmbit universitari? 4. Quines funcions desenvoluparia en un escenari ideal? 5. Quines funcions pot assolir a dia davui? 6. Adaptaci dels serveis bibliotecaris de la Universitat de Girona: una proposta cap a l'embedded librarian
 3. 3. Objectius 1. Adquirir el concepte de bibliotecari integrat 2. Presentar els resultats i les conclusions del treball de recerca Adaptaci dels serveis bibliotecaris de la Universitat de Girona: una proposta cap al bibliotecari integrat 3. Encetar un debat constructiu sobre es tema que ens ocupa
 4. 4. Continguts 1. Qu s i qu no s un bibliotecari integrat? 2. Tipologies de bibliotecari integrat 3. Per qu s necessria aquesta figura en lmbit universitari? 4. Quines funcions desenvoluparia en un escenari ideal? 5. Quines funcions pot assolir a dia davui? 6. Adaptaci dels serveis bibliotecaris de la Universitat de Girona: una proposta cap a l'embedded librarian
 5. 5. Qusiqunosunbibliotecariintegrat? Contextualitzaci Disrupting college o canvi de model deducaci superior Canvi de paradigma tecnolgic Ubiqitat de la informaci en format digital Descens de ls de la biblioteca com a lloc on anar a buscar la informaci Estudiants: Estudiar sols o en grup en un lloc tranquil Socialitzar s dequipament informtic Investigadors Menys relaci directa Menys coneixement de les seves necessitats
 6. 6. Qusiqunosunbibliotecariintegrat? ORIGEN DEL TERME Embedding journalists Guerrade lIraq Barbara Dewey 2004 Embedded librarian
 7. 7. Qusiqunosunbibliotecariintegrat? Definicions. David Shumaker Unbibliotecariintegratsaquellquedesenvoluparelacionsdetreball ambels membresd'unequipodelacomunitatuniversitria,comparteixlaresponsabilitaten laconsecucidelsseusobjectius,ifaaportacionspersonalitzadesidaltnivellpera l'equip (Shumaker,2013) Font:http://goo.gl/VbYxZm
 8. 8. Qusiqunosunbibliotecariintegrat? Definicions. Nicols Robinson Unbibliotecariintegratsaquellqueassessorilinvestigadorsobrecomdifondreels seustreball;sobreonpublicarlo;queligestionielCV;ques'encarreguidequels seustreballscompleixinelsrequisitsdeformaquedemanenlesrevistes;queliindiqui quinssnelspuntsfeblesdelasevacarrerainvestigadoraienquinspuntsha d'incidirmsiquelimantinguialcorrentdelaparicidelesconvocatriesdelseu inters (Robinson,2010) Font:http://www.ugr.es/~elrobin/
 9. 9. Qusiqunosunbibliotecariintegrat? BIBLIOTECARITRADICIONAL BIBLIOTECARIINTEGRAT Reactiu Proactiu Usuariindividual Grupdecollaboradors Estandarditzat Personalitzat Transaccionsindividuals Projecteambcontinutat Servei Associaci
 10. 10. Continguts 1. Qu s i qu no s un bibliotecari integrat? 2. Tipologies de bibliotecari integrat 3. Per qu s necessria aquesta figura en lmbit universitari? 4. Quines funcions desenvoluparia en un escenari ideal? 5. Quines funcions pot assolir a dia davui? 6. Adaptaci dels serveis bibliotecaris de la Universitat de Girona: una proposta cap a l'embedded librarian
 11. 11. Tipologiesdebibliotecariintegrat Antecedentsdelbibliotecariintegrato embeddedlibrarian Subjectlibrarian Basatenlacollecci Liaisonlibrarian Basatenlespersones Embeddedlibrarian Basatenlacollaboraciestreta
 12. 12. Tipologiesdebibliotecariintegrat Virtuallibrarian (bibliotecarivirtual)Disponibleperaccsremot(telfon,email,xat,xarxes socialsiqualsevolaltratipologiavirtual)Accsremot Roving librarian (bibliotecariitinerant)accessibleaaltresllocsdiferentsdelabibliotecacomel bar,elsdepartaments,lesresidnciesuniversitries,etc.Enderrocamentdemurs Personallibrarian (bibliotecaritutor)saquellassignatalsalumnesde1rcursuniversitarii queelsacompanyaduranttotalacarreraresolentdubtesinformacionals.Fidelitzacide lusuari,establimentderelacions,canvidelaimatgedelbibliotecari. Consulting librarian (bibliotecariconsultor)Dnasuporttantaequipscomausuaris individuals.Mobilitat,proactivitat,energia,focus. (Shumaker,2012) Enrealitatlembedded librarian tcaracterstiquesdetotsellsi,entotcas,aquestestipologiesno snexcloents.
 13. 13. Continguts 1. Qu s i qu no s un bibliotecari integrat? 2. Tipologies de bibliotecari integrat 3. Per qu s necessria aquesta figura en lmbit universitari? 4. Quines funcions desenvoluparia en un escenari ideal? 5. Quines funcions pot assolir a dia davui? 6. Adaptaci dels serveis bibliotecaris de la Universitat de Girona: una proposta cap a l'embedded librarian
 14. 14. Motiu1 In2001,ahealthyvolunteerparticipantinadrugtrialatJohnsHopkinsdied afterinvestigatorsfailedtoreviewalloftheinformationonhexamethonium,a drugusedinthetrial.AreviewoftheresourcesavailableatJohnsHopkins indicatedthatifresearchershadwidenedtheironlinesearch,theywouldhave foundcitationstoolderarticlesreportingthedrugsdangers.Thankfully,the JohnsHopkinstragedyisarareoccurrenceinclinicaltrials,however,itpoints outhowhavingaknowledgeablelibrarianaspartoftheresearchteammight havemadeadifferencetotheoutcome.Mostlikely,alibrarianwouldhave continuedhersearchbeyondthefirst,easilyobtainedresources. (Katopol,2013)
 15. 15. Motiu2 esticdisposatajugarmelacadadiaperferunauniversitatgran,msjustai msambiciosa iontotsenssentimb. SergiBonet(comunicacipersonal,25novembre2013) Serlabibliotecadunauniversitatambiciosaimplicaseruna bibliotecainnovadora.Noespotserambicisdesdelimmobilisme. Delamateixamaneraquenoespotinnovarsenseestardisposata assumirungrauderisc.
 16. 16. Motiu3 Valor Caldemostrarelvalorqueaportemalauniversitat
 17. 17. Motiu4 Expertseninformaci Calnoperdredevistaquesomexpertseninformaci Eldominiisdelesnovestecnologiessnomsunmitj, nounfiensi Hemdeferunabonapromocidelanostraexpertesa
 18. 18. Motiu5 Canvideparadigmatecnolgic Ubiqitatdelainformaci
 19. 19. Motiu6 Disminucidsdeserveisclssics Nombredeprstecs Consultesbibliogrfiques Etc. Exemple:Lestransaccionsdeserveiderefernciahancaigut un45%del1999al2009(Shumaker,2012)
 20. 20. Continguts 1. Qu s i qu no s un bibliotecari integrat? 2. Tipologies de bibliotecari integrat 3. Per qu s necessria aquesta figura en lmbit universitari? 4. Quines funcions desenvoluparia en un escenari ideal? 5. Quines funcions pot assolir a dia davui? 6. Adaptaci dels serveis bibliotecaris de la Universitat de Girona: una proposta cap a l'embedded librarian
 21. 21. Quines funcions desenvoluparia en un escenari ideal? Quinseriaunescenariideal? Receptius Investigadors Compromesa Instituci
 22. 22. Quines funcions desenvoluparia en un escenari ideal? Instituciideal Organigrama horitzontal Lideratge Comunicaci Delegaci Confiana Innovaci
 23. 23. Quines funcions desenvoluparia en un escenari ideal? Funcions Formacisobrecercadinformacidequalitat Assessoramentsobregestorsbibliogrfics Assessoramentsobrepropietatintellectualidretsdautor Assessoramentsobrepublicaciacadmica Assessoramentsobredifusiacadmica Assessoramentsobremrquetingpersonal GestidelCVdelinvestigador Informacisobreconvocatries,ajuts,etc. Assessoramentsobrequinsnelspuntsdelasevaactivitatapotenciar
 24. 24. Continguts 1. Qu s i qu no s un bibliotecari integrat? 2. Tipologies de bibliotecari integrat 3. Per qu s necessria aquesta figura en lmbit universitari? 4. Quines funcions desenvoluparia en un escenari ideal? 5. Quines funcions pot assolir a dia davui? 6. Adaptaci dels serveis bibliotecaris de la Universitat de Girona: una proposta cap a l'embedded librarian
 25. 25. Quines funcions pot assolir a dia davui?Funcions Formacisobrecercadinformacidequalitat Assessoramentsobregestorsbibliogrfics Assessoramentsobrepropietatintellectualidretsdautor
 26. 26. Continguts 1. Qu s i qu no s un bibliotecari integrat? 2. Tipologies de bibliotecari integrat 3. Per qu s necessria aquesta figura en lmbit universitari? 4. Quines funcions desenvoluparia en un escenari ideal? 5. Quines funcions pot assolir a dia davui? 6. Adaptaci dels serveis bibliotecaris de la Universitat de Girona: una proposta cap a l'embedded librarian
 27. 27. Adaptaci dels serveis bibliotecaris de la UdG Perqulatriadaquesttema? 1. Perquerauncampquedesconeixia 2. Perqusenparlavaalesllistesdedistribuci 3. Perqusospitavaquelacomunicacientreinvestigadorsibibliotecarisera deficient 4. Perquesticconvenutquelanostraprofessiestcanviantivoliasaber undelscaminsperonpodemtirar
 28. 28. Adaptaci dels serveis bibliotecaris de la UdG Entrevistes Mtodes qualitatius Qestionaris Mtodes quantitatius M e t o d o l o g i a
 29. 29. Adaptaci dels serveis bibliotecaris de la UdG M e t o d o l o g i a MOSTRA Investigadors 152 enviaments 108 respostes Bibliotecaris temtics 22 enviaments 20 respostes
 30. 30. Adaptaci dels serveis bibliotecaris de la UdG Respostes dels investigadors per departaments de la UdG Departament d'Arquitectura i Enginyeria de la Construcci 1 Departament d'Arquitectura i Tecnologia de Computadors 2 Departament de Biologia 6 Departament de Cincies Ambientals 6 Departament de Cincies Mdiques 3 Departament de Didctiques Especfiques 3 Departament de Dret Privat 1 Departament de Dret Pblic 1 Departament de Filologia i Comunicaci 4 Departament de Filosofia 5 Departament de Fsica 2 Departament de Geografia 3 Departament de Pedagogia 3 Departament de Psicologia 14 Departament de Qumica 10 Departament d'Economia 6 Departament d'Empresa 0 Departament d'Enginyeria Elctrica, Electrnica i Automtica 0 Departament d'Enginyeria Mecnica i de la Construcci Industrial 19 Departament d'Enginyeria Qumica, Agrria i Tecnologia Agroalimentria 3 Departament d'Histria i Histria de l'Art 5 Departament d'Infermeria 1 Departament d'Informtica, Matemtica Aplicada i Estadstica 7 Departament d'Organitzaci, Gesti Empresarial i Disseny de Producte 3 Total 108 R e s u l t a t s
 31. 31. Adaptaci dels se