NOVENA A NUESTRA SEÑORA DE BELEN (1)

  • Published on
    30-Oct-2014

  • View
    122

  • Download
    14

Transcript

<p>NOVENA A NUESTRA SEORA DE BELENTungod han tigaman han Santa Cruz, + | ha amon mga kaaway, + | bawi-on mo kami, Ginoo nga Dios namon. + | Ha ngaran han Amay, ug han Anak, + ug han Espirito Santo. Amen. IKINAADLAW NGA PAG-AMPO O Harangdon nga Reyna han langit ug han tuna, | nga dida han talahuron nga ladawan ha Belen, | nga nagkugos ka man han imo mahal nga Anak, | hi Jesucristo, | totoo nga Dios ug totoo nga tawo, | basi ha pagtalwas |ug pagkuha han amon mga kaluyahan, |nagpakatakos ka nga puroy-anan | han gisasantosi nga tinapay nga tikang ha langit, | ug tungod ha imo |ngan ikaw man an kalipay | han mga naguguol ug nasusubo, | darangpanan han mga makasasala | ug panabang han mga devotos nga pinili mo | basi mahimo nga trono han kagamhanan ha langit, | nga tikang hito | nahatag ka hin mga mag-upay para han tawo, | nag-aampo ako ha imo maloloy-on nga Seora, | tungod han gahum han imo Anak, | ug tungod han imo kalooy nga waray katapusan, | itugot mo ha akon | an akon pinangangaro | ha mapainubsanon nga kasingkasing | dida hini nga novena, | ha pag-alagad sa Dios, | kaupayan han devocion | ug katalwasan han akon kalag. | Amen. (Mangadie hin tolo ka Maghimaya ka Maria) Maghimaya ka Maria,| nga puno ka hin gracia. |An Ginoo nga Dios aada ha imo. | Gindadayaw ka labi han mga babaye ngatanan, | ngan gindadayaw man an bunga han tiyan mo na si Jesus. | Santa Maria, | Iroy han Dios, | ig-ampo mo kami an magpakasasala, | yana ug ha oras | han amon ikamatay. | Amen. SYAHAN NGA ADLAW Maghimaya ka Maria, | hiripusan nga baraan, | pinili nga humaratag kasunod sa Dios, | dida hini nga devocion | ug pagtahud han mga misterio | han pagpanamkunan ha imo dida han gracia, | ginpahayag mo ha imo mga devotos, | dida han imo</p> <p>ladawan ha Belen, | an katahum han ka-uray nga waray sama | basi malipay adton nasiplat | ha mainiton nga kasingkasing ha imo | ug han kamabaysay han imo ladawan. | Nag-aampo ako nga tungod han putli nga pagpanamkunan ha imo, | igawas ako han mga kabaraka, | basi an pagtugot mo han akon pinangangaro | dida hini nga novena | makadugang han misterio han himaya | han pagpanamkunan ha imo | nga waray hidum-iti han sala nga panurundon | ug makahatag hin pagpalambo | han devocion han ladawan ha Belen. Amen. (Mangadie hin Maghimaya Ka Hadi) Maghimaya ka Hadi, | Iroy han kalooy, | kinabuhi, kinatam-is ug ginlalauman namon. | Maghimaya ka, |nagpapanawag kami ha imo, | an mga pinanhingilinan nga mga anak ni Eva. | Kami ha imo nangangaraba, | nagngunguynguy | ug nananangis | dinhi hinin kalibutan nga luhaan. | Tara, Seora, nga mag-arampo ka namon, | ilingi mo ha amon | an imo mga mata nga maloloy-on. | Ngan kon tapus na an panhingilin, | ipakita mo ha amon | an imo anak, si Jesus. | Ay maaghupon, | ay maloloy-on, | ay matam-is nga Virgen Maria. KATAPUSAN NGA PAG-AMPO O maloloy-on nga Maria Santisima, | tikang han kahimo han kalibutan, | waray pa mahibaroi | nga imo ginsalikway | an bisan hin-o nga nadangup ha imo | ug nga waray pa hibatii | nga adton dinmangup ha imo atubangan | ha dako nga kalooy | imo ginpaiwas ug waray tagi. | Sanglit malinaomon ako | han imo maloloy-on nga kasingkasing | ug naluhod ha imo tiilan. | O Iroy han Dios, | pamatii gad ngan dungga | an akon pinangangaro dida hini nga novena, | kon ha imo kaburut-on | makakaupay han akon kasingkasing ug kalag. | Amen. GOZOS Natawo hi Jesus nga bata Han kanan hayop pasungan Tana, duaw kita ha iya Paghatag hin kalatahuran</p> <p>Tungod kay kan Cesar man sugo, Pagpalista han mga tawo; Jose, Maria, hinmadto, Han natawhan nira nga bungto. Ha sirongan han kahayupan, Ha katutnga han kagab-ihon; Puros kamingaw dinuyugan, Natawo an bata nga diosnon. Bitoon masanag sinmirang, Nagtugway han kapastoresan; Ngadto han lungib nga natawhan, Han tag-iya han kalibutan. Kahadian ha sinirangan, Ginpakita hin orosahon; Talagsaon ha kalangitan, Masanag ug dako nga bitoon. An bata han kahadian hinagi-an, Ngan hin bogay ira gintagan; Huyayag nga ira pagtug-an, Han Hadi han kalibutan. Ig-ampo mo kami santos nga Iroy sa Dios. -Basi matakus kami pakasangpot han iginsaad ha amon ni Jesucristo. Gimamahali nga Virgen Maria, nagsisingba kami ha imo dida hini nga payag nga gin-uukyan han bata nga Jesus. Ihalad ta ha iya an aton kalag: pasakop kita kan Maria, Iroy ni Jesus, basi tagan han mga kaupayan nga inaaro naton dida hini nga novena. Amen. PAG-AMPO Mag-ampo kita: Nangangamuyo kami, Ginoo, nga ibubo mo unta an imo gracia nganhi ha amon hunahuna, basi kami an</p> <p>kinmilala, dida han pagpasabot han angel, han pagkatawo ni Cristo nga imo Anak, tungod han iya pagsakit ug kamatay ha kros, pagdad-on unta kami ngadto han himaya han iya pagkabanhaw. Amon ini pinangangaro pinaagi kan Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. IKADUHA KA ADLAW O Iroy han kalooy, | Bukad nga Espirituhanon, | sugad han biyoos, | matahum ug mahamot, |natawo ka diri la paglipay ug paghatag hin kaupayan ha kalibutan, | kundi dida liwat han imo ladawan ha Belen, | naghatag ka hin kaupayan | hadton nagtawag ha imo | ha dako nga pagdevocion. | Nag-aampo ako ha imo | tungod han imo malipayon uyamot nga pagkatawo, |nga itugot mo an pinangangaro ko | dida hini nga novena. | Amen. (Maghimaya Ka Hadi) IKATOLO KA ADLAW O mahimayaon uyamot nga Virgen Maria, | ikaw an kinabuhi | ug panalipod nga madig-on nga David | nga amo hi Cristo. | Dida ha imo matam-is nga ngaran | ug ladawan nga mahal ha Belen, | nagpahayag ka han kinabuhi | han imo mga devoto ug mga anak, | tungod han gamhanan mo nga panabang, | kay ikaw man an madig-on nga sinarigan nira | ha pagtabang kontra han panulay, | ipakita mo, Seora, an imo pagkaharangdon | ha paghatag han akon kinabuhi ha kalag | ug kalipay nga pinamumulat ko. | Magdayeg unta an akon mga im-im | han imo matam-is | ug uyamot nga ngaran nga Maria, | nga akon pagbalikbalikon | ha atubangan han imo buhi nga ladawan | hasta ha katapusan | dida hini nga pagnovena | nga hinahalad ko ha imo. | Amen. (Maghimaya Ka Hadi) IKAUPAT KA ADLAW O mahigugmaon uyamot nga Iroy sa Dios, | kamatam-is ug gingangaranan ka han santos nga Singbahan nga Torre, |</p> <p>kay an ngatanan nga nakadto | han imo presentacion ha templo ha Jerusalem | nawad-an han ira mga kagul-anan ug nalipay. | Ha pagyakan mo han santos nga pulong | dida han paghatag mo hin katalahuran | napuno hin kalipay diri la an balay ni Zacarias | kundi an katilingban | kay nagdara ka sugad han Arko han Testamento | nga amo hi Cristo nga manunubos | nga nakada han imo putli nga tiyan, | nagpahayag ka | dida han imo ladawan ha Belen, | nga ikaw an mananabang namon, | an tinikangan han kalinaw | ug pagbalik namon | han diosnon nga kamahalan. | Naglalaum ako han imo kalooy | nga ipakita mo hi Jesus | nga bunga han imo putli nga tiyan | ug idangat mo ha amon | an pinangangaro ko dinhi hini nga novena. | Amen. (Maghimaya Ka Hadi) IKALIMA KA ADLAW O Virgen ug Iroy sa Dios, | ikaw an amon ginlalauman, | kay ikaw man an balay nga bulawan | nga ginpuy-an hin siyam ka bulan | han Verbo nga Diosnon, | nga amo an Hadi han bugos nga kalibutan. | Dida ha misterio han iya pagkatawo, | ug han iya pagkanhi | pagtubos han mga Anak ni Eva, | ginpasabot ka han Arcangel Gabriel ha dako nga pagtahod | ug dida pagtikang an mga tawo | pagkilala han imo pagka-reyna, | kay an tigaman han hadianon | amo an corona nga ginbutang | han mahal nga ulo dida han ladawan ha Belen, | kay ikaw man an ginlauman namon | ug nahimo nga uray han gugma sa Dios, | makilala ko unta |an gugma nga ginbuhat mo ha akon Seora, | ug an pagtugot nimo | han akon ginpapangaro | dida hini nga pagnovena | ha atubangan han imo ladawan. | Amen. (Maghimaya Ka Hadi) IKAUNOM KA ADLAW O Iroy nga mananabang namon ngatanan, | nga pinanhingilinan nga mga anak ni Eva, | natawag kami nga nagbabakhu, | nagngunguynguy hinin walug nga luhaan, | ha atubangan han harangdon mo nga kalooy, | kay ikaw man an mahal nga tinipigan nga testamento | nga gin-abuyunan sa Dios</p> <p>| ug han mga tawo, | nagdali ka paglakat | basi bumisita kan Isabel, | basi lipayon an bata nga hi Juan Bautista | nga santos na | ha sulod han tiyan han iya iroy, | ha pagpamulong mo | han matam-is nga pulong | ha paghatag hin katalahuran | napuno hin kalipay | diri la an balay ni Zacarias, | sugad man an katilingban | kay nagdara ka han Arko han testament, | nga amo hi Cristo nga manunubos namon | nga nag-ukoy han mahal ug putli mo nga tiyan, | nagpahayag ka | dida han imo ladawan ha Belen | nga ikaw an mananabang namon, | an gintikangan han kalinaw | ug naglalaum ako han imo kalooy | nga kahuman hini nga paghingilin, | ipakita mo hi Jesus | nga bunga han mahal mo nga tiyan | ug makadangat ako | han akon ginpapangaro hini nga novena. | Amen. (Maghimaya Ka Hadi) IKAPITO KA ADLAW O maaghup uyamot nga Seora, | nga ginngangaranan nga portahan han langit | han mga santos padres ha limbo, | kay tungod ha imo | nalukba hira han sala ni Adan | ngan naabrehan an porta han langit: | nagsisingba ako ha dako nga pagtahud, | ha pagtalinguha nga matan-aw sa Dios | nga matatawo dida han imo pag-anak. | Ihatag mo ha amon | an Verbo nga Diosnon | nga mahihimo nga tawo | tikang han imo putli uyamot nga tiyan. | Hikaplagan unta han imo mga devotos | an kasayon han pagsulod | ha kalipayan nga waray katapusan. | Busa, nag-aampo ako, | Iroy sa Dios, | nga itugot mo ha akon | an akon pinangangaro | dinhi hini nga novena | nga akon halad | ha imo ladawan ha Belen. | Amen. (Maghimaya Ka Hadi) IKAWALO KA ADLAW O Bitoon nga masiga | ug makabugwas han kaagahon, | dida ha pagdad-a mo han Bata nga Dios | basi ighalad didto ha templo | nakalamrag han kalibutan, | nagsisingba ako dida han ladawan ha Belen | nga nagkugos han Dios nga Bata, | tungod han pagpaubos ug pagsugot, | ug tungod Seora | ha pagkavirgen mo | ha waray ka pa mag-anak, | waray mabalhin an katahum han imo bayhon | nagpahayag ka nga Iroy ha imo</p> <p>ngahaw nga kaputli | nga ginpakita mo han imo mga devotos | nga nakalimpyo han ira mga kasingkasing. | Nag-aampo ako | nga itugot mo ha akon |an akon pinangangaro dida hini nga novena. | Amen. (Maghimaya Ka Hadi) IKASIYAM KA ADLAW O matam-is uyamot nga Virgen Maria, | kay ikaw man an bulong han mga masakiton, | an mahimayaon nga pagsak-an ha imo ha langit, | tungod kay ikaw man liwat | an nakakaupay hin sakit ha kalag ug lawas, | ginsasaurog ka | dida han imo mahal nga ladawan ha Belen. | Ha labi nga kahimayaan, | basi maghadi ka ha mga kasingkasing han tawo, | nangangamuyo ako ha dako nga pagpaubos, | Reyna ug Iroy sa Dios, | nga dunggon mo unta |inin amon pag-ampo, | basi kami mahino nga takus dumangat | han mga iginsaad ni Jesucristo | ug matuman an amon mga pinangangaro | dinhi hini nga novena | ug makita namon | an imo buhi nga dagway | didto ha langit. | Amen. (Maghimaya Ka Hadi)</p>

Recommended

View more >