NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DEL MUNICIPI sac. NNSS/MP2 NNSS... · Les Normes Subsidiàries…

 • Published on
  27-Nov-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • EXCM. AJUNTAMENT DALCDIA

  NORMES SUBSIDIRIES DE PLANEJAMENT DEL MUNICIPI

  DALCDIA MODIFICACI NM. 2

  NORMES URBANSTIQUES DOCUMENT DAPROVACI DEFINITIVA AMB PRESCRIPCIONS

  rcarbajoRectngulo

  rcarbajoTextoREFS MODIFICACI 1, 2 (Amb prescripcions) ,3,4 (Amb prescripcions),5 i 13

 • 2

  NDEX

  TTOL I: DISPOSICIONS GENERALS CAPTOL I: NATURALESA I MBIT, APLICACI I VIGNCIA DE LES NORMES SUBSIDIRIES - Norma 1.1.01: Naturalesa i mbit - Norma 1.1.02: mbit temporal de les normes - Norma 1.1.03: Interpretaci de les normes CAPTOL II: NORMES DE TRAMITACI, EXECUCI I CONTROL - Norma 1.2.01: Cdula urbanstica - Norma 1.2.02: Actes sotmesos a llicncia - Norma 1.2.03: Tipus de llicncia dobra - Norma 1.2.04: Sollicitud de llicncia dobra - Norma 1.2.05: Sollicitud de llicncia dactivitat - Norma 1.2.06: Alineacions i rasants - Norma 1.2.07: Obligacions dels sollicitants - Norma 1.2.08: Validesa i caducitat de les llicncies - Norma 1.2.09: Obres construdes sense llicncia - Norma 1.2.10: Obres en bns de domini pblic - Norma 1.2.11: Enderrocaments - Norma 1.2.12: Execuci de les obres - Norma 1.2.13: Finalitzaci de les obres o installacions - Norma 1.2.14: Dret fonamental al reps CAPTOL III: RGIM DEL SL EN DOMINI PBLIC I ZONA DE SERVITUD - Norma 1.3.01: Llei de costes - Norma 1.3.02: Llei daiges - Norma 1.3.03: Llei de carreteres

  TTOL II: NORMES GENERALS DE LEDIFICACI CAPTOL I: DEFINICI DELEMENTS URBANSTICS

  CAPTOL II: NORMES REGULADORES DELS USOS - Norma 2.2.01: Objecte, aplicaci i estructura general dels usos - Norma 2.2.02: Classificaci i definicions dels usos globals i detallats - Norma 2.2.03: Rgim de compatibilitat dels usos - Norma 2.2.04: ndex dintensitat ds residencial

  - Norma 2.1.01: Solar- Norma 2.1.02: Alineacions- Norma 2.1.03: Reculades- Norma 2.1.04: Profunditat o fons edificable- Norma 2.1.05: Superfcie ocupada i ocupaci mxima- Norma 2.1.06: Superfcie total edificada o edificable- Norma 2.1.07: Volum edificat o edificable- Norma 2.1.08: Coeficient dedificabilitat- Norma 2.1.09: Patis- Norma 2.1.10: Soterranis i semi-soterranis- Norma 2.1.11: Recinte habitable- Norma 2.1.12: Superfcie i dimensions dels solars- Norma 2.1.13: Seccions viries tipus

 • 3

  CAPTOL III: NORMES GENERALS DE VOLUM - Norma 2.3.01: Altura edificable o reguladora i altura total - Norma 2.3.02: Nombre de plantes - Norma 2.3.03: Construccions permeses per sobre de laltura reguladora mxima - Norma 2.3.04: Reculada de les edificacions i piscines - Norma 2.3.05: Entrants, sortints i cossos volats - Norma 2.3.06: Xamfrans CAPTOL IV: NORMES GENERALS DESTTICA I CONDICIONS TCNIQUES - Norma 2.4.01: Composici de faanes i edificis - Norma 2.4.02: Protecci del patrimoni histric, artstic i cultural - Norma 2.4.03: Anuncis i rtols - Norma 2.4.04: Marquesines - Norma 2.4.05: Tendals - Norma 2.4.06: Tanca de solars no edificats en sl urb - Norma 2.4.07: Paredes mitgeres - Norma 2.4.08: Servituds urbanes - Norma 2.4.09: Aparcament privat - Norma 2.4.10: Dipsits de gas: Normes desttica CAPTOL V: NORMES GENERALS DHIGIENE I COMPOSICI INTERIOR - Norma 2.5.01: Condicions dels habitatges - Norma 2.5.02: Altures interiors de ledificaci, superfcie de locals - Norma 2.5.03: Escales - Norma 2.5.04: Portals - Norma 2.5.05: Illuminaci i ventilaci - Norma 2.5.06: Patis oberts - Norma 2.5.07: Patis interiors o de parcella - Norma 2.5.08: Patis dilleta - Norma 2.5.09: Aparells elevadors - Norma 2.5.10: Calefacci, aire condicionat, aigua calenta, gas, telfon, antenes, etc. - Norma 2.5.11: Sortida de fums - Norma 2.5.12: Allaments - Norma 2.5.13: Installacions daigua i electricitat - Norma 2.5.14: Recintes descombraries - Norma 2.5.15: Tractament i evacuaci daiges residuals - Norma 2.5.16: Reposici ampliaci i prolongaci de xarxes CAPTOL VI: NORMES DE SEGURETAT - Norma 2.6.01: Normes generals de ledificaci - Norma 2.6.02: Tanca i senyalitzaci dobres - Norma 2.6.03: Bastiments i elements auxiliars - Norma 2.6.04: Obres de conservaci dedificis CAPTOL VII: RGIM DELS EDIFICIS EXISTENTS - Norma 2.7.01: Edificis fora dordenaci - Norma 2.7.02: Edificis construts a lempara de la normativa anterior disconformes amb les NN.SS.

  TTOL III: NORMES DE ZONES HOMOGNIES

 • 4

  CAPTOL I: DISPOSICIONS GENERALS - Norma 3.1.01: Definici i aplicaci de zones homognies CAPTOL II: NORMES PARTICULARS DE PARCELLACI, S I VOLUM - Norma 3.2.01: Nucli antic de la Ciutat de lAlcdia - Norma 3.2.02: Nucli antic Alcanada - Norma 3.2.03: Nucli antic Es Barcars - Norma 3.2.04: Nucli antic dEs Mor Vermell - Norma 3.2.05: Zona residencial intensiva - Norma 3.2.06: Zona residencial semi-intensiva - Norma 3.2.07: Zona residencial extensiva - Norma 3.2.07.bis: Zona residencial o dedificaci en altura - Norma 3.2.08: Zona hotelera o dedificaci en altura - Norma 3.2.09: Zona extensiva turstica - Norma 3.2.10: Ordenaci dels establiments dallotjament turstic - Norma 3.2.11: Zona comercial - Norma 3.2.12: Zona industrial - Norma 3.2.13: Zona dequipaments i dactivitats i installacions complementries - Norma 3.2.14: Norma urbanstica dels espais lliures pblics - Norma 3.2.15: Espais lliures privats - Norma 3.2.16: Sl urb amb Pla parcial integrat en les Normes Subsidiries CAPTOL III: NORMES PARTICULARS DESTTICA - Norma 3.3.01: Normes particulars desttica a la Ciutat de lAlcdia - Norma 3.3.02: Normes particulars desttica al Port de lAlcdia - Norma 3.3.03: Normes particulars desttica a lAlcdia Nord, Torremajor i Alcanada - Norma 3.3.04: Normes particulars desttica a la Platja de lAlcdia - Norma 3.3.05: Normes particulars desttica a la urbanitzaci Sa Punta

  TTOL IV: DESENVOLUPAMENT DE LES NORMES SUBSIDIRIES CAPTOL I: NORMES GENERALS - Norma 4.1.01: rgans actuants - Norma 4.1.02: Plans parcials, Plans especials i Estudis de detall - Norma 4.1.03: Plans especials per a sistemes generals - Norma 4.1.04: Adequaci a les Normes Subsidiries - Norma 4.1.05: Documentaci dels plans i projectes - Norma 4.1.06: Unitats dactuaci i sectors en sl urb CAPTOL II: NORMES PARTICULARS PER AL DESPLEGAMENT DEL SL URBANITZABLE - Norma 4.2.01: Ordenaci del sl urbanitzable. Definici i tipologia dels sectors - Norma 4.2.02: Normes particulars de planejament parcial per als sectors de nova ordenaci - Norma 4.2.03: Sectors amb planejament parcial aprovat CAPTOL III: NORMES PARTICULARS PER AL DESPLEGAMENT DELS SISTEMES GENERALS - Norma 4.3.01: Rgim i desenvolupament dels sistemes generals - Norma 4.3.02: Pla especial de la xarxa de sanejament municipal - Norma 4.3.03: Plans especials dordenaci del litoral - Norma 4.3.04: Parcs pblics

  rcarbajoCuadro de textoDesenvolupament mitjanant Plans Especials

 • 5

  CAPTOL IV: NORMES DURBANITZACI - Norma 4.4.01: Condicions generals - Norma 4.4.02: Abastament daigua, reg i hidrants contra incendis - Norma 4.4.03: Clavegueram i evacuaci daiges pluvials - Norma 4.4.04: Enllumenat pblic - Norma 4.4.05: Energia elctrica i estacions transformadores - Norma 4.4.06: Installaci de telefonia i/o de serveis per cable - Norma 4.4.07: Projectes durbanitzaci de zones verdes

  TTOL V: NORMES DEDIFICACI A SL RSTIC CAPTOL I: DISPOSICIONS DE CARCTER GENERAL - Norma 5.1.01: mbit i disposicions generals - Norma 5.1.02: Qualificaci - Norma 5.1.03: Zones de possible risc de contaminaci daqfers - Norma 5.1.04: Xarxa Natura 2000 CAPTOL II: CONDICIONS GENERALS - Norma 5.2.01: Segregacions i parcellacions a sl rstic - Norma 5.2.02: Adaptaci de les infraestructures al medi fsic rural - Norma 5.2.03: Condicions de ledificaci, mbit daplicaci i disposicions generals - Norma 5.2.04: Condicions generals desttica i composici de les edificacions - Norma 5.2.05: Piscines - Norma 5.2.06: Construccions que guardin relaci amb la naturalesa i dest de la finca - Norma 5.2.07: Moviments de terra - Norma 5.2.08: Tancat de finques - Norma 5.2.09: Camins i connexions - Norma 5.2.10: Pedreres - Norma 5.2.11: Protecci de les zones turstiques - Norma 5.2.12: Trajectes pintorescos i rutes dinters cultural i paisatgstic CAPTOL III: NORMES REGULADORES DELS USOS - Norma 5.3.01: Classificaci i definicions dels usos - Norma 5.3.02: Limitacions dels usos al voltant dels pous de suministrament CAPTOL IV: RGIM DELS EDIFICIS EXISTENTS - Norma 5.4.01: Edificis existents a sl rstic CAPTOL V: NORMES PARTICULARS PER AL SL RSTIC PROTEGIT - Norma 5.5.01: rees naturals despecial inters dalt nivell de protecci (AANP) - Norma 5.5.02: rees naturals despecial inters (ANEI) - Norma 5.5.03: rees rurals dinters paisatgstic (ARIP) - Norma 5.5.04: rees de prevenci de riscos (APR) - Norma 5.5.05: rees de protecci territorial (APT) CAPTOL VI: NORMES PARTICULARS PER AL SL RSTIC COM - Norma 5.6.01: rees dinters agrari (AIA) - Norma 5.6.02: rees de transici (AT) - Norma 5.6.03: Sl rstic de rgim general (SRG)

 • 6

  ANNEX I

  PROTECCI DEL PATRIMONI HISTRIC-ARTSTIC I CULTURAL

  ANNEX II

  NORMES DE ZONIFICACI, PARCELLACI, EDIFICACI I S EN SL URB

 • 7

  TTOL I: DISPOSICIONS GENERALS CAPTOL I: NATURALESA, MBIT, APLICACI I VIGNCIA DE LES NORMES SUBSIDIRIES NORMA 1.1.01 NATURALESA I MBIT Les Normes Subsidiries del municipi dAlcdia shan redactat de conformitat amb el Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual saprova el text refs de la llei de sl, la legislaci supletria continguda en el Reial Decret 1346/1976, de 9 dabril, pel qual saprova la Llei sobre rgim del sl i ordenaci urbana, i altre legislaci urbanstica de desenvolupament, tot lanterior contingut dara endavant sota la denominaci de legislaci urbanstica. Les Normes Subsidiries (NN.SS.) sn linstrument dordenaci integral del territori del terme municipal i, de conformitat amb la legislaci urbanstica vigent, defineixen els elements bsics de lestructura general i orgnica del territori i classifiquen el sl establint els rgims jurdics corresponents a cadascuna de les seves classes i categories. Aix mateix, ja sigui directament o per mitj dels instruments de desenvolupament previstos, delimiten les facultats urbanstiques del dret de propietat del sl i especifiquen els deures que condicionen lefectivitat i lexercici legtim daquestes facultats. NORMA 1.1.02 MBIT TEMPORAL DE LES NORMES Les Normes Subsidiries, de conformitat amb all que sha establit en larticle 103.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de rgim local de les Illes Balears, entraran en vigor un cop publicat en el Butllet Oficial de les Illes Balears (BOIB) lacord de la seva aprovaci definitiva i el text complet de les normes urbanstiques. La seva vigncia ser indefinida, sense perjudici de la seva modificaci o revisi. El Consell insular i lAjuntament en cas daprovaci per silenci positiu, tindr a la seva cura la publicaci de les normes urbanstiques en el BOIB, aix com instrumentalitzar el rgim de publicitat de les Normes Subsidiries a travs dels mitjans dinformaci que consideri oportuns. NORMA 1.1.03 INTERPRETACI DE LES NORMES Sense perjudici de les facultats atribudes al Consell insular i a la Comunitat Autnoma de les Illes Balears, en funci dels seus respectius mbits competencials, lordenaci i gesti del territori, urbanisme i disciplina urbanstica, aix com la protecci i conservaci del patrimoni histric cultural i elaboraci de plans especials de protecci i catlegs, dacord amb la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de rgim local de les Illes Balears, correspon a lAjuntament. Les normes urbanstiques sinterpretaran atenent al seu contingut i amb subjecci als objectius i finalitats expressats en la memria. En cas de discrepncia entre els documents grfics, tindr primacia el de major sobre el de menor escala, llevat que del text es desprengus linterpretaci contrria. En el supsit de falta de coincidncia entre la documentaci escrita i la grfica tindr prevalena lescrita. En cas de contradicci entre diferents tipus de documents escrits de les NN.SS. tindr prevalena lespecial sobre el general. Tota interpretaci que susciti dubtes raonables requerir un informe tcnic-jurdic sobre el tema, en el que hi constin les possibles alternatives dinterpretaci, definint-se la Corporaci municipal sobre quina s la correcta i que sincorporar a partir de llavors com circular aclaridora de les NN.SS. En la interpretaci de les NN.SS. prevaldran com a criteris aquells que siguin ms favorables al millor equilibri entre aprofitament edificatori i equipaments urbans, als majors espais lliures, a la millor conservaci del patrimoni protegit, al menor

 • 8

  deteriorament del medi natural, del paisatge i de la imatge urbana aix com a linters ms general de la collectivitat. Les referncies en larticulat de les normes urbanstiques a la legislaci, tant estatal com autonmica, sentendran sempre substituda per les modificacions legislatives que es portin a terme. Als efectes del compliment de lOrdre del Conseller de Presidncia de 23 de desembre de 2002, per la qual es determinen les caracterstiques formals del Bullet Oficial de les Illes Balears i el procediment per a la inscripci de textos (BOIB n. 157, de 31.12.02), en cas de discrepncies o dinterpretacions distintes entre el text publicat en el BOIB en catal i en castell prevaldr el text en catal. CAPTOL II: NORMES DE TRAMITACI, EXECUCI I CONTROL NORMA 1.2.01 CDULA URBANSTICA Conforme a all que sha previst a larticle 4.d del Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual saprova el text refs de la llei de sl i a larticle 168 del Reglament de planejament urbanstic, lAjuntament emetr una cdula urbanstica, s a dir un document acreditatiu de les circumstncies urbanstiques que concorren a les finques compreses en el terme municipal. 1.- Sollicitud.

  La cdula urbanstica sexpedir a petici de qualsevol interessat, prvia presentaci de la corresponent instncia, acompanyada de plnol demplaament a escala 1/500 o 1/5.000 (segons el major detall que permeti la documentaci de les Normes Subsidiries), en el que es concreti la situaci del terreny, superfcie daquest i configuraci, altimetria, longitud de faanes i lmits, situaci respecte a vials i altres accessos, aix com les edificacions i larbratge existent, el plnol de la parcella a escala mnima d1/100 o 1/4.000, segons es trobi en sl urb o en urbanitzable i en rstic, respectivament. Els plnols de les edificacions existents es presentaran a escala mnima d1/100.

  2.- Obligatorietat de la cdula urbanstica.

  LAjuntament podr exigir la fitxa o cdula urbanstica com a trmit previ a les sollicituds de llicncia de parcellaci o reparcellaci de finques, edificis de nova planta i quants altres casos consideri convenient.

  3.- Validesa i caducitat.

  La validesa de la cdula urbanstica sentendr automticament caducada quan es modifiquin les Ordenances o les Normes Subsidiries vigents en el moment o posteriorment a la seva expedici, sense que sigui necessria la seva notificaci.

  NORMA 1.2.02 ACTES SOTMESOS A LLICNCIA 1.- Actes dedificaci i s en general.

  Estaran subjectes a prvia llicncia, sense perjudici de les autoritzacions que fossin procedents dacord amb la legislaci especfica aplicable, els actes segents:

  a).- Les obres de construcci dedificacions i installacions de totes classes de nova planta. b).- Les obres dampliaci dedificis i installacions de totes classes existents.

 • 9

  c).- Les de modificaci o reforma que afectin lestructura dels edificis i installacions de totes classes

  existents. d).- Les de modificaci de laspecte exterior dels edificis i installacions de tota classes existents. e).- Les obres que modifiquin la disposici interior dels edificis sigui quin sigui el seu s. f).- Les obres que hagin de realitzar-se amb carcter provisional a qu es refereix lapartat 2 de larticle 58

  del TRLS de 1976 i lapartat 3.a de larticle 13 del Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual saprova el text refs de la llei de sl.

  g).- Les obres dinstallaci de serveis pblics. h).- Les parcellacions urbanstiques. i).- Els moviments de terra, tals com desmuntis, explanaci, excavaci i terraplenament, tret que tals actes

  estiguin detallats i programats com a obres a executar en un Projecte durbanitzaci o dedificaci, aprovat o autoritzat.

  j).- La primera utilitzaci o ocupaci dels edificis i installacions en general. k).- Els usos de carcter provisional a qu es refereix lapartat 2 de larticle 58 del TRLS de 1976 i lapartat

  3.a de larticle 13 del Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual saprova el text refs de la llei de sl.

  l).- Ls del vol sobre les edificacions i installacions de totes classes existents. ll).- La modificaci de ls dels edificis i installacions en general. m).- La demolici de les construccions, excepte en els casos declarats de runa imminent. n).- Les installacions subterrnies dedicades a aparcaments, activitats industrials, mercantils o professionals,

  serveis pblics o qualsevol altre s a qu es destini el subsl. o).- La tala darbres integrats en massa arbria. p).- La collocaci de cartells de propaganda visibles des de la via pblica. q).- Les tanques de solars i terrenys. r).- Les xarxes radioelctriques. s).- Els altres actes que assenyalin els Plans que en desenvolupament les Normes Subsidiries es redactin. 2.- Actes dedificaci i s en terreny de domini pblic.

  Quan els actes dedificaci i usos del sl i aquells altres previstos en aquestes normes es realitzessin per particulars en terreny de domini pblic, sexigir tamb llicncia, sense perjudici de les autoritzacions o concessions que sigui pertinent atorgar per part del ens titulars del domini pblic.

  NORMA 1.2.03 TIPUS DE LLICNCIES DOBRA Es distingeixen quatre tipus de llicncies dobra: Llicncies dobra nova, llicncies de reforma, llicncies de

 • 10

  conservaci i llicncies denderrocament. 1.- Obra nova.

  Es denomina obra nova a lefectuada per a la construcci dun immoble de nova planta, ja sigui sobre solar lliure, en el que no ha existit cap construcci anterior, sobre el solar procedent de lenderrocament dun edifici existent o com a ampliaci dedifici existent.

  2.- Reforma.

  Sentn per reforma o ampliaci aquelles operacions de construcci encaminades a modificar ledifici existent, ja sigui per destinar-lo a s distint o per qualsevol altra causa. Es distingeixen dos subtipus: a).- Reformes i ampliacions estructurals: Si la seva realitzaci implica modificaci delements estructurals

  (modificaci destructura, elevaci de plantes), de faana o de coberta. b).- Reformes no estructurals: Si es limiten a redistribuci despais interiors o qualsevol altra operaci que

  no afecti elements estructurals, de faana o de coberta. 3.- Obres de conservaci.

  Es denominen obres de conservaci a les tendent al manteniment esttic, funcional i constructiu de ledifici. Es distingeixen dos subtipus:

  a).- Estructurals: Si afecten elements estructurals, de faana o de coberta. b).- No estructurals: Si no afecten elements estructurals, de faana o de coberta. 3.- Obres denderrocament.

  Es denominen obres denderrocament a les efectuades a fi de destruir una obra edificada, ja sigui per trobar-se en estat runs o per qualsevol altra ra.

  4.- Tots aquests tipus sagrupen en dos:

  Llicncies dobra major: Comprn els conceptes dobra nova, reformes, ampliacions estructurals, obres de conservaci estructurals i totes aquelles no compreses en lapartat segent.

  Llicncies dobra menor: Comprn aquelles de tcnica senzilla i escassa entitat constructiva i econmica que no suposin alteraci del volum, de les installacions i serveis ds com o del nombre dhabitatges i locals, ni afectin al disseny exterior, la fonamentaci, lestructura o les condicions dhabitabilitat o de seguretat de t