Normes per al reconeixement i per a la transferència de ... ?· - 2 - 2. Criteris per a la resolució…

  • Published on
    19-Dec-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Transcript

- 1 -

Normes per al reconeixement i per a la transferncia de crdits en els ensenyaments oficials de

mster universitari de la Universitat de Barcelona

(aprovades per Consell de Govern de 7 de febrer de 2012)

El Reial decret 1393/2007, de 29 doctubre, pel qual sestableix lordenaci dels ensenyaments universitaris oficials de grau, mster i doctorat impartits per les universitats espanyoles en tot el territori estatal (modificat per lRD 861/2010, de 2 de juliol), estableix com un dels objectius fonamentals de lorganitzaci dels ensenyaments el foment de la mobilitat dels estudiants, tant dins dEuropa com en altres parts del mn, i sobretot la mobilitat entre les diferents universitats espanyoles i dins duna mateixa universitat. Resulta, per tant, imprescindible disposar dun sistema de reconeixement, transferncia i acumulaci de crdits, en qu els crdits cursats prviament siguin reconeguts i incorporats a lexpedient de lestudiant. En aquest sentit, aquestes normes pretenen regular el procediment que cal seguir i els criteris que cal emprar a la Universitat de Barcelona, tot respectant la legislaci vigent. 1. El reconeixement de crdits El reconeixement de crdits s lacceptaci per part de la Universitat de Barcelona de la formaci o experincia professional que figura a continuaci, i que es computen en lexpedient daltres ensenyaments que lestudiant estigui cursant a lefecte de lobtenci dun ttol oficial. En cap cas no es poden reconixer els crdits corresponents al treball final de mster. Formaci o experincia professional objecte de reconeixement a) Els crdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat, a la Universitat de Barcelona o

en qualsevol altra universitat computen en els nous ensenyaments oficials, a lefecte dobtenir un ttol oficial.

Els crdits obtinguts en ensenyaments oficials poden ser reconeguts pels crdits del ttol de mster, excepte els del treball de fi de mster, tenint en compte ladequaci entre les competncies i els coneixements adquirits.

b) Els crdits cursats en ensenyaments superiors conduents a altres ttols emparats per larticle 34.1 de la

Llei 6/2001 duniversitats. c) Lexperincia laboral i professional, sempre que estigui relacionada amb les competncies de la titulaci

que est cursant lestudiant.

El lmit de crdits que es poden reconixer, basant-se en altres ttols i en lexperincia professional (apartat b i c), no pot ser superior, en conjunt, al 15 % dels crdits del pla destudis que lestudiant est cursant. nicament es pot reconixer un percentatge superior al 15 %, fins a la totalitat de crdits del pla destudis, quan el ttol propi hagi estat extingit i substitut pel ttol oficial, i aix consti en la memria del ttol oficial verificada en les condicions que estableixen els articles 6.4 i 6.5 del Reial decret 861/2010.

En compliment de lacord del Consejo de Universidades de 6 de juliol de 2010 sobre Formaci Continua, que tamb va ser aprovat per la Conferncia General de Poltica Universitria de 7 de juliol de 2010 i, tot i tenint en compte larticle 6.3 en R.D.861/2010, de 3 de juliol, pel que es modifica el R.D. 1393/2007, de 28 doctubre, pel que sestableix lordenaci dels ensenyaments universitaris oficials, en el que es contempla la possibilitat de reconeixement de crdits en msters oficials del 15% de la totalitat dels crdits que constitueixen el Pla dEstudis a partir de lexperincia prvia i dels estudis cursats en titulacions no oficials, la Universitat de Barcelona reglamentar a lempara de noves disposicions ministerials o indicacions del Consejo de Universidades un reconeixement ms ampli i flexible dels crdits cursats en titulacions prpies de manera que lalumne pugui continuar estudis a nivell de mster en els programes en els que sigui possible segons el grau de competncies adquirides. Sestabliran els acords necessaris entre universitats per aquest reconeixement

- 2 -

2. Criteris per a la resoluci del reconeixement El reconeixement sha de dur a terme valorant ladequaci de competncies i continguts de les matries i les assignatures que ha superat lestudiant en relaci amb les matries i les assignatures definides en el pla destudis del ttol de mster al qual accedeix. En cas de resoldre el reconeixement per crdits parcials de matries del ttol de mster, la resoluci ha dincloure la relaci dassignatures que ha de cursar lestudiant per completar els crdits que estableix la titulaci per obtenir el ttol. Els crdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat a la Universitat de Barcelona o a qualsevol altra universitat espanyola, que no han estat objecte de reconeixement, shan de transferir a lexpedient acadmic de lestudiant, sempre que no hagin condut a lobtenci dun ttol oficial.

No shan de transferir al nou expedient acadmic de lestudiant els crdits obtinguts en ensenyaments universitaris oficials previs que no han condut a obtenir un ttol quan la persona interessada manifesti prviament la voluntat de simultaniejar els ensenyaments. 3. La transferncia de crdits La transferncia de crdits consisteix a incloure, en tots els documents acadmics oficials acreditatius dels ensenyaments que ha seguit lestudiant, els crdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat a la Universitat de Barcelona o en qualsevol altra universitat espanyola, sempre que no hagin condut a obtenir un ttol oficial i que no hagin estat objecte de reconeixement. 4. Efectes acadmics Tots els crdits que hagi obtingut lestudiant en ensenyaments oficials cursats en qualsevol universitat, els transferits, els reconeguts i els superats per a lobtenci del ttol corresponent, han de ser inclosos en el seu expedient acadmic i reflectits en el suplement europeu al ttol (SET). Els crdits reconeguts a partir dassignatures destudis oficials o destudis propis que shagin extingit per la implantaci del ttol oficial shan de tenir en compte per computar els crdits que ha de superar lestudiant per obtenir el ttol oficial. nicament els crdits superats en el ttol oficial i els reconeguts basant-se en estudis oficials es computen per calcular la mitjana de lexpedient acadmic de lestudiant. Els crdits transferits no es tenen en compte a lefecte de computar crdits que cal superar per obtenir el ttol oficial ni de calcular la mitjana de lexpedient acadmic de lestudiant. 5. Reconeixement i transferncia de crdits en msters interuniversitaris En el cas de msters interuniversitaris en els quals sexpedeixi un ttol conjunt, sn daplicaci les normes de la universitat coordinadora. En els msters interuniversitaris amb presncia duniversitats estrangeres, en qu cada universitat expedeix el ttol, sn daplicaci les normes de la universitat on lestudiant estigui matriculat i expedeixi el ttol. En aquest cas, la comissi de coordinaci ha delaborar un informe daquest reconeixement o transferncia. Disposici derogatria Aquestes normes deroguen la Normativa de reconeixement i transferncia de crdits de la Universitat de Barcelona, aprovada anteriorment, lannex a lesmentada normativa i qualsevol altra normativa relacionada amb el reconeixement i amb la transferncia de crdits en els ttols oficials de mster universitari de rang igual o inferior que shi oposi. Entrada en vigor La present normativa entrar en vigor a partir del moment en qu saprovi.

-1-

Criteris complementaris a les Normes per al reconeixement i per a la transferncia de crdits en els ensenyaments oficials de mster universitari de la Universitat de Barcelona (aprovats per la Comissi Acadmica del Consell de Govern de 25 de novembre de 2011 i modificats per

la Comissi Acadmica de Consell de Govern de 26 de mar de 2015) La Universitat de Barcelona (UB) ha dut a terme un procs dajustament de la normativa de reconeixement i transferncia a all que disposa el Reial decret 861/2010, de 2 de juliol. Duna banda, hi ha incorporat les casustiques de formaci i dexperincia prvia que en la legislaci anterior no donaven lloc a un reconeixement de crdits en els ttols oficials de mster. De laltra, sha elaborat una redacci que tingui en compte nicament els criteris acadmics aplicables al reconeixement i a la transferncia de crdits amb lobjectiu de facilitar la tasca de les comissions de coordinaci dels msters, les quals tenen assignada la funci de resoluci de les sollicituds de reconeixement dels estudiants, en virtut del que estableix larticle 20.4 de les Normes reguladores dels criteris de programaci, dels plans destudis i de lorganitzaci dels msters universitaris de la UB, aprovades pel Consell de Govern de 5 doctubre de 2011. Atesa la necessitat que les unitats que assessoren lestudiant i que gestionen les sollicituds i lexpedient de lalumnat disposin dels criteris que cal tenir en compte en el procediment administratiu que genera aquesta norma, sha redactat una normativa complementria. A. Procediment de sollicitud i resoluci de reconeixement o transferncia de crdits en estudis oficials o propis o dacreditaci dexperincia professional prvia Lalumnat ha dadrear la sollicitud a la comissi de coordinaci del mster i sha de presentar a la secretaria destudiants del centre amb la documentaci que figura en lannex daquesta norma. En la sollicitud ha dindicar si ha cursat altres estudis oficials i no els ha finalitzat i si vol simultaniejar aquests ensenyaments. La sollicitud comprn tota la formaci prvia assolida en ensenyaments universitaris oficials o propis i lacreditaci de lexperincia laboral i professional prvia. En cas que se solliciti reconeixement de crdits, la secretaria destudiants ha de trametre les sollicituds a la comissi de coordinaci del mster, que ha demetre la resoluci corresponent, i indicar els crdits corresponents a assignatures o matries que queden reconeguts, i, si escau, la formaci que queda transferida. Aix mateix, la resoluci ha dincloure la relaci dassignatures que lestudiant ha de cursar en el cas de reconeixement parcial de matries. Si nicament sollicita la transferncia de crdits, la secretaria destudiants del centre ha dincorporar la formaci assolida a lexpedient acadmic, sense necessitat de resoluci prvia de la comissi de coordinaci del mster. B. Procediment de revisi de la resoluci La persona interessada pot interposar un recurs dalada contra la resoluci de la comissi de coordinaci del mster davant la comissi acadmica de consell de govern o davant lrgan en qui aquesta delegui, en el termini dun mes a comptar de la data de la notificaci. C. Rectificaci de la resoluci La comissi de coordinaci del mster pot rectificar, en qualsevol moment, els errors materials que es detectin en les resolucions. Aleshores ha demetre una nova resoluci que deixa sense efecte lanterior.

-2-

D. Manifestaci de la voluntat de cursar formaci reconeguda La persona interessada pot manifestar al deganat o a la direcci del centre la voluntat de cursar una assignatura que hagi estat reconeguda. Lestudiant ha de presentar una sollicitud a la secretaria destudiants del centre on cursi estudis durant els trenta dies hbils segents a la resoluci de reconeixement. Aquesta sollicitud significa la renncia a lefecte de reconeixement per a aquella assignatura. E. Expedient acadmic de lestudiant La formaci reconeguda t la consideraci de superada en els ensenyaments de mster i en lexpedient de lestudiant sha despecificar la informaci segent, segons a partir de quin tipus de crdits shagi resolt el reconeixement:

a) A partir destudis universitaris oficials: la universitat i la titulaci de procedncia, la denominaci i el nombre de crdits de lassignatura superada i la qualificaci obtinguda. b) A partir destudis universitaris propis: la universitat i la titulaci de procedncia, la denominaci i el nombre de crdits de lassignatura superada i, en el cas de reconeixement tenint en compte els estudis propis que shagin extingit per la implantaci del ttol oficial, la qualificaci obtinguda. c) A partir dexperincia laboral i professional: lactivitat professional acreditada i el perode en qu sha portat a terme aquesta activitat.

La informaci que ha de constar en lexpedient de lestudiant respecte als crdits transferits ha de ser exclusivament la que sespecifiqui en el certificat acadmic ems per la universitat de procedncia, la qual ha de fer referncia a la universitat i a la titulaci en la qual shan obtingut els crdits, a lany acadmic, a la qualificaci obtinguda i a qualsevol altra circumstncia que sesmenti en el certificat acadmic corresponent. F. Efectes econmics El reconeixement i la transferncia de crdits tenen els efectes econmics que estableixi el decret de la Generalitat que fixa els preus per a la prestaci de serveis acadmics universitaris, aplicable als ensenyaments conduents a obtenir un ttol, i els que sestableixin en la normativa de la UB.

-3-

ANNEX A1. Documentaci requerida En cas que se solliciti el reconeixement, o el reconeixement i la transferncia de crdits, la sollicitud ha danar acompanyada de la documentaci corresponent que ha de portar el segell original del centre emissor: 1) Reconeixement a partir destudis oficials cursats amb anterioritat en centres densenyament

superior espanyols que no pertanyin a la UB:

a) Certificat acadmic personal original en qu sespecifiqui la formaci assolida. Shi han dindicar, com a mnim, la denominaci, els crdits, lany acadmic i la qualificaci de les assignatures superades.

b) Pla docent de lassignatura, en qu figurin les competncies en el cas de ttols adaptats a lespai europeu deducaci superior (EEES), els coneixements associats i el nombre de crdits o dhores/setmanes per semestre o any. No cal aportar aquesta documentaci en cas que nicament se solliciti la transferncia de crdits de lassignatura.

c) Pla destudis o quadre dassignatures que sexigeix per obtenir el ttol de lensenyament previ, expedit pel centre dorigen.

d) Justificant dhaver abonat els drets de trasllat dexpedient, en cas que els estudis cursats no hagin condut a lobtenci dun ttol i que lestudiant no hagi comunicat la voluntat de simultaniejar els estudis.

e) Qualsevol altra documentaci que el centre consideri adient per tramitar la sollicitud. 2) Reconeixement a partir destudis propis cursats amb anterioritat en centres densenyament

superior espanyols que no pertanyin a la UB: a) Informaci dels acords que emparen la impartici del ttol propi al centre densenyament

superior dorigen en qu es pugui identificar el nivell formatiu del ttol que es presenta. b) Certificat acadmic personal original en qu sespecifiqui la formaci assolida. Shi han

dindicar, com a mnim, la denominaci, els crdits, lany acadmic i la qualificaci de les assignatures superades.

c) Pla docent de lassignatura, en qu figurin el nombre de crdits o dhores/setmanes per semestre o any.

d) Pla destudis o quadre dassignatures que sexigeix per obtenir el ttol de lensenyament propi previ, expedit pel centre dorigen.

e) Informaci relativa a les condicions daccs al ttol propi en el moment en qu lestudiant va accedir a lensenyament.

f) Qualsevol altra documentaci que el centre consideri adient per tramitar la sollicitud. 3) Reconeixement a partir destudis oficials o propis cursats amb anterioritat en centres de la UB:

a) Expedient acadmic. En cas que els estudis oficials cursats no hagin condut a lobtenci dun ttol i que lestudiant no tingui la voluntat de simultaniejar estudis, el centre de procedncia que emeti aquest expedient acadmic ha de procedir al tancament de lexpedient de lestudiant.

4) Convalidaci a partir destudis oficials cursats amb anterioritat en una universitat de fora de lEstat espanyol:

a) Certificat acadmic personal original en qu sespecifiqui la formaci assolida. Shi han

dindicar, com a mnim, la denominaci, els crdits, lany acadmic i la qualificaci de les assignatures superades.

b) Pla docent de lassignatura en qu figurin les competncies en el cas de ttols adaptats a lEEES, els coneixements associats i el nombre de crdits o dhores/setmanes per semestre o any.

c) Pla destudis o quadre dassignatures que sexigeix per obtenir el ttol de lensenyament previ, expedit pel centre dorigen.

-4-

d) Informaci sobre el sistema de qualificacions de la universitat dorigen. e) Qualsevol altra documentaci que el centre consideri adient per tramitar la sollicitud. Tots els documents han de ser oficials i expedits per les autoritats competents i cal adjuntar-hi la traducci corresponent, efectuada per traductor jurat, sempre que la documentaci acadmica no estigui redactada en castell, catal o angls. Els certificats han destar convenientment legalitzats per via diplomtica, segons les disposicions establertes pels rgans competents, excepte la documentaci provinent de pasos membres de la Uni Europea.

5) Reconeixement a partir dexperincia laboral i professional prvia:

a) Document acreditatiu de lexperincia professional que es presenta en qu sindiqui, com a mnim, el perode en qu sha dut a terme lactivitat professional, les hores setmanals i les funcions desenvolupades.

b) Informaci que requereixi lensenyament per valorar ladequaci de les competncies assolides en relaci amb les inherents del ttol.

En cas que se solliciti nicament la transferncia de crdits, la sollicitud ha danar acompanyada de la documentaci corresponent que ha de portar el segell original del centre emissor: 1) Transferncia a partir destudis oficials cursats amb anterioritat en centres densenyament

superior espanyols:

a) Certificat acadmic personal original en qu sespecifiqui la formaci assolida. b) Justificant dhaver abonat els drets de trasllat dexpedient. Si els estudis previs shan cursat en centres de la UB, s suficient la presentaci de lexpedient acadmic. El centre de procedncia que emeti aquest expedient acadmic ha de tancar lexpedient de lestudiant.

A2. Clcul de la mitjana ponderada A lefecte de calcular la mitjana ponderada, per norma general, les qualificacions aconseguides en qualsevol universitat de lEstat espanyol tenen una puntuaci del 0 al 10, amb una expressi decimal, i shi pot afegir la qualificaci qualitativa corresponent, tal com fixa el Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual sestableix el sistema europeu de crdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitries de carcter oficial i validesa en tot el territori nacional.

Tanmateix, quan en lexpedient acadmic tan sols es faci referncia a les qualificacions qualitatives o amb el terme dapte, aquestes shan de transformar a qualificacions numriques, tenint en compte la taula dequivalncies segent: Apte: 6,0 Aprovat: 6,0 Notable: 8,0 Excellent: 9,0 Matrcula dhonor: 10 Les qualificacions que figurin en lexpedient acadmic previ que shagin aconseguit en sistemes educatius estrangers shan dadaptar dacord amb la taula dequivalncies de qualificacions estrangeres corresponent que faciliti el Ministeri dEducaci (ME) o que aprovi la Comissi Acadmica del Consell de Govern. En cas que no hi hagi cap taula dequivalncia aprovada per un pas o per una titulaci, shan daplicar els criteris que determini la Comissi Acadmica del Consell de Govern.

Normes per al reconeixement i per a la transferncia de crditsCriteris complementaris a les normes

Recommended

View more >