Normes d'organització i funcionament

 • Published on
  22-Jul-2016

 • View
  213

 • Download
  1

DESCRIPTION

Document de Normesd'Organitzaci i Funcionament. Escola Les Fonts (Argentona)

Transcript

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament ESCOLA LES FONTS

  NOF Escola Les Fonts Argentona 1

  NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT

  ESCOLA LES FONTS ARGENTONA

 • NOF Escola Les Fonts Argentona 2

  1. Introducci i marc normatiu

  I. Principis bsics II. Normativa reguladora III. mbits daplicaci IV. Documents de Centre

  2. Concreci de les previsions del Projecte Educatiu

  3. Estructura organitzativa de govern i de coordinaci del centre

  4.1 rgans unipersonals de direcci 3.1.1. Director/a 3.1.2. Cap destudis 3.1.3. Secretari/a

  4.2 rgans collegiats de participaci 3.2.1. Consell Escolar 3.2.2. Claustre del professorat

  4.3 Equip directiu 4.4 rgans unipersonals de coordinaci

  3.4.1. Coordinadors/es de cicle 3.4.2. Coordinador /a dinformtica 3.4.3. Coordinador/a lingstic 3.4.4. Coordinador/a de riscos laborals

  4. Organitzaci pedaggica del centre

  4.1 Organitzaci del professorat 4.1.1. Equips docents de cicle 4.1.2. Mestres tutors i tutores 4.1.3. Mestres especialistes 4.1.4. Altres professionals que intervenen en el Centre 4.1.5. Comissions

  4.2. Organitzaci de lalumnat 4.3. Atenci a la diversitat 4.3.1. Protocol dActuaci dAtenci a la Diversitat 4.4. Acci i coordinaci tutorial 4.5. Admissi i matriculaci 4.6. Adscripci i promoci de lalumnat

  5. De la convivncia en el centre

  5.1. Lalumnat 5.1.1. Drets de lalumnat 5.1.2. Deures de lalumnat 5.1.3. Normes de convivncia 5.1.4. Correcci dactes contraris a les normes de convivncia i de conductes

  greument perjudicials per a la convivncia en el centre 5.1.5. Garanties i procediment en la correcci de faltes greus 5.1.6. Mediaci escolar

  5.2. Professorat 5.2.1. Drets del professorat 5.2.2. Deures del professorat 5.2.3. Rgim del professorat

  5.2.3.1. Horari del professorat 5.2.3.2. Permisos dabsncia i llicncies

  NDEX

 • NOF Escola Les Fonts Argentona 3

  5.2.3.3. Substitucions dels mestres 5.2.3.4. Adscripci dels mestres a cursos i nivells 5.3. Pares, mares i tutors/es legals de lalumnat

  5.3.1. Drets dels pares, mares i tutors/es legals de lalumnat 5.3.2. Deures dels pares, mares i tutors/es legals de lalumnat

  5.4. Personal dAdministraci i Serveis (PAS)

  5.4.1. Conserge 5.4.2. Auxiliar Administrativa 5.4.3. Rgim de funcionament

  6. Collaboraci i participaci dels sectors de la comunitat escolar

  6.1. Informaci a les famlies 6.2. Associaci de pares i mares dalumnes (AMPA) 6.3. Participaci dels alumnes

  6.3.1. Alumnes delegats 6.4. Pares/mares delegats/des daula 6.5. Carta de comproms educatiu

  7. Funcionament del centre 7.1. Aspectes generals

  7.1.1. Calendari i horari 7.1.2. Entrades i sortides del Centre 7.1.3. Retard en la recollida de lalumnat 7.1.4. Visites de pares 7.1.5. Sortides i colnies. Autoritzacions 7.1.6. Incidents o accidents 7.1.7. Administraci de medicaments 7.1.8. Salut i higiene 7.1.9. Esbarjo. Vigilncia 7.1.10. Control de lalumnat 7.1.11. Consum daliments 7.1.12. Activitats complementries i extraescolars 7.1.13. Consumisme i propaganda privada 7.1.14. Protecci de dades, s dimatge, s dInternet i protecci de materials

  elaborats. 7.1.15. Queixes i reclamacions 7.1.16. Supsits i reclamacions 7.1.17. Supsits dactuacions relacionades amb els progenitors, la policia o

  DGAIA

  7.2. Dels serveis escolars 7.2.1. Servei de menjador 7.2.2. Servei dacollida matinal i permanncies de tarda 7.3. Gesti econmica 7.4. Gesti acadmica i administrativa 7.4.1. Documentaci acadmica dels alumnes 7.4.2. Documentaci administrativa

  8. Disposicions finals

 • NOF Escola Les Fonts Argentona 4

  1. Introducci i marc normatiu

  I. Principis bsics.

  Les NOF s el conjunt dacords i de normes de funcionament del nostre centre, que sn

  coherents amb els principis, valors, objectius i criteris educatius que el centre determina en

  el Projecte Educatiu i que esdev un instrument de gesti clau per a lexercici de la nostra

  prctica diria.

  Entenem les NOF com una eina que ha de servir per regular la vida interna del centre i

  establir, de forma clara i coherent, les relacions entre els diferents sectors que formen part

  de la comunitat escolar, tot plasmant les regles que obliguin a tots els qui, duna manera o

  altra, participin en lacte educatiu, i garanteixin, al mateix temps, els drets que igualment la

  legislaci vigent els atorgui.

  II. Normativa reguladora.

  La normativa de referncia a lhora delaborar les Normes dOrganitzaci i Funcionament del

  Centre s la segent:

  Llei Orgnica 2/2006, de 3 de maig deducaci LOE.

  Llei 12/2009, de 10 de juliol, deducaci LEC.

  Decret 102/2010, de 3 dagost, dautonomia dels centres educatius.

  Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcci dels centres educatius pblics i

  del personal directiu professional docent

  Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de lalumnat i regulaci de la

  convivncia en els centres educatius no universitaris de Catalunya, derogat

  parcialment (art. 4 i Ttol IV) pel Decret 102/2010 dautonomia dels centres educatius.

  Resolucions de 21 de juny de 2013, per les quals saprova el document per a

  lorganitzaci i el funcionament dels diferents centres educatius pblics i privats per al

  curs 2013-2014.

  III. mbits daplicaci.

  L'aplicaci d'aquestes normes afecta tots els membres de la comunitat escolar prpia de

  lEscola Les Fonts, integrada per alumnes, professorat, pares i mares o tutors legals dels

  alumnes i personal d'administraci i serveis.

  El seu mbit fsic d'aplicaci ser:

  - Els edificis i el pati propis de la comunitat escolar.

  - Qualsevol lloc on s'hagus desplaat la comunitat escolar, en la seva totalitat o en

  part, amb l'entitat i la representativitat que li s prpia.

  - Qualsevol lloc on es produeixin actuacions de lalumnat que, encara que dutes a terme fora

  del recinte escolar, estiguin motivades o directament relacionades amb la vida escolar i

  afectin els seus companys o altres membres de la comunitat educativa.

 • NOF Escola Les Fonts Argentona 5

  IV. Documents de Centre.

 • NOF Escola Les Fonts Argentona 6

  2. Concreci de les previsions del Projecte Educatiu

  Per orientar lorganitzaci, la gesti del centre i lorientaci pedaggica.

  Lestructura dorganitzaci i gesti ha de permetre i facilitar, en el marc del Projecte

  Educatiu:

  a. Lautonomia de gesti organitzativa i pedaggica de lEscola i la definici dels seus

  objectius.

  b. Lassoliment dels objectius didctics i pedaggics dels ensenyaments que shi

  imparteixen i la seva adequaci a les necessitats de lentorn i context sociocultural.

  c. La participaci de la comunitat educativa en la direcci i gesti del centre i lexercici

  dels drets i deures dels membres que la componen.

  d. La millora dels processos densenyament, aprenentatge i avaluaci dels alumnes.

  e. La investigaci i innovaci educatives i la formaci del personal docent.

  Per orientar el rendiment de comptes al consell escolar de la gesti del PEC.

  El PEC s un document escolar a llarg termini. Els Projectes de Direcci han de concretar, per a quatre anys els objectius del PEC a assolir.

  Per tal de fer el rendiment de comptes al Consell Escolar, es seguiran els indicadors davaluaci que sestableixen en el Projecte de Direcci, aix com els indicadors que sestableixen anualment a les Programacions Generals Anuals (PGA). Els resultats i propostes que sen deriven de lanlisi daquests indicadors, es recullen a les Memries Anuals, i serviran per formular les successives PGA.

  Aprovaci, revisi i actualitzaci del PEC.

  El PEC ser revisat totalment com a mxim cada deu anys, sens perjudici que es facin

  revisions parcials sempre que la comunitat educativa a travs del Consell Escolar o la

  direcci, ho considerin oport.

  El Consell Escolar aprovar cada modificaci total o parcial que es realitzi del PEC.

  El PEC estar publicat al bloc de lescola per facilitar-ne laccs i la lectura a qualsevol membre de la comunitat educativa.

 • NOF Escola Les Fonts Argentona 7

  3. Estructura organitzativa de govern i de coordinaci del centre

  3.1 rgans unipersonals de direcci

  En el marc normatiu vigent, els rgans unipersonals de govern dels centres de primria

  sn: director, cap destudis i secretari.

  3.1.1 Director/a

  El/la director/a s responsable de lorganitzaci, el funcionament i ladministraci del centre.

  Exerceix la direcci pedaggica i s el cap de tot el personal.

  El/la director/a t funcions de representaci, funcions de lideratge pedaggic i de lideratge

  de la comunitat escolar i funcions de gesti.

  Funcions de representaci: a. Vehicular al centre els objectius i les prioritats de les poltiques educatives adoptades per ladministraci. b. Presidir el Claustre de professorat i el Consell Escolar i els actes acadmics del centre. c. Representar el centre davant totes les instncies administratives i socials i, en aquesta condici, li correspon traslladar a ladministraci educativa les aspiracions i necessitats del centre, les necessitats de la comunitat educativa i formular-li les propostes que siguin pertinents. Funcions de direcci pedaggica i lideratge: a. Formular i representar al claustre del professorat la proposta inicial del Projecte Educatiu i les posteriors modificacions i adaptacions. b. Vetllar per la realitzaci de les concrecions curriculars en coherncia amb el Projecte Educatiu, garantir el seu compliment i intervenir en la seva avaluaci. c. Dirigir i assegurar laplicaci dels criteris dorganitzaci pedaggica i curricular, aix com dels plantejaments del Projecte Educatiu inherents a lacci tutorial, a laplicaci de la carta de comproms educatiu, a laplicaci de plantejaments coeducatius, dels procediments dinclusi i de tots els altres plantejaments educatius que tingui incorporats, dacord amb la seva concreci en el Projecte de Direcci. d. Coordinar lequip directiu i orientar, dirigir i supervisar totes les activitats del centre dacord amb les previsions de la Programaci General Anual, amb la collaboraci de lequip directiu, i sense perjudici de les competncies atribudes al claustre del professorat i al Consell Escolar. e. Impulsar, dacord amb els indicadors de progrs, lavaluaci del projecte educatiu i del funcionament general del centre. f. Participar en lavaluaci de lexercici de les funcions del personal docent i de laltre personal destinat al centre. g. Convocar i presidir els actes acadmics i les sessions del Consell Escolar i del claustre de professors del centre i executar els acords adoptats en lmbit de les seves competncies.

 • NOF Escola Les Fonts Argentona 8

  Funcions en relaci amb la comunitat escolar: a. Vetllar per la formulaci i el compliment de la carta de comproms educatiu del centre, i garantir el funcionament de les vies i els procediments de relaci i cooperaci amb les famlies, per facilitar lintercanvi dinformaci sobre levoluci escolar i personal dels seus fills. b. Afavorir la convivncia al centre, garantir la mediaci en la resoluci dels conflictes i imposar les mesures disciplinries que corresponguin als alumnes, en el compliment de la normativa vigent, sense perjudici de les competncies atribudes al Consell Escolar. Amb aquesta finalitat, sha de promoure lagilitaci dels procediments per a la resoluci dels conflictes en els centres. c. Garantir lexercici dels drets i deures de tots els membres de la comunitat escolar, i orientar-lo a lassoliment dels objectius del Projecte Educatiu. d. Establir canals de relaci amb les associacions de mares i pares dalumnes. e. Impulsar la collaboraci amb les famlies, amb institucions i amb organismes que facilitin la relaci del centre amb lentorn, i fomentar un clima escolar que afavoreixi lestudi i el desenvolupament de totes les actuacions que propicin una formaci integral en coneixements i valors dels alumnes. Funcions en matria dorganitzaci i funcionament: a. Impulsar lelaboraci, aprovaci i aplicaci de les Normes dOrganitzaci i Funcionament del centre, i de les seves successives adequacions a les necessitats del Projecte Educatiu. b. Proposar la programaci general anual del centre, que tamb ha dincloure les activitats i els serveis que es presten durant lhorari escolar, coordinar-ne laplicaci amb la resta de lequip directiu i retren comptes mitjanant la Memria Anual. Funcions especfiques en matria de gesti: a. Emetre la documentaci oficial de carcter acadmic que estableix la normativa vigent. b. Visar les documentacions acadmiques, i totes les altres que escaiguin, per acreditar continguts documentals arxivats en el centre. c. Assegurar la custdia de la documentaci econmica, acadmica i administrativa mitjanant la secretaria del centre i aplicar les mesures per garantir la seguretat i confidencialitat de les dades dacord amb la legislaci especfica en matria de protecci de dades. d. Dirigir la gesti econmica del centre i laplicaci del pressupost que aprova el Consell Escolar, autoritzar-ne les despeses i ordenar-ne els pagaments. e. Contractar bns i serveis dins dels lmits que estableix lordenament i, dacord amb els procediments de contractaci pblics, actuar com a rgan de contractaci. f. Dirigir i gestionar el personal del centre de manera orientada a garantir el compliment de les seves funcions. Lexercici daquesta funci comporta a la direcci del centre la facultat dobservaci de la prctica docent a laula i del control de lactuaci dels rgans collectius de coordinaci que shagi dotat el centre. g. Gestionar el manteniment del centre, i instar a ladministraci o la instituci que se nencarregui perqu hi faci les accions oportunes en els altres casos. h. Exercir aquelles funcions que en matria de prevenci de riscos laborals li assigni el Pla de Prevenci de Riscos del Departament dEnsenyament. Funcions especfiques com a cap de personal del centre:

  a. Proposar a ladministraci educativa el nomenament i el cessament dels altres membres de lequip directiu, amb la informaci prvia al claustre de professors i al Consell Escolar del centre.

 • NOF Escola Les Fonts Argentona 9

  b. Assignar al professorat del centre altres responsabilitats de gesti i de coordinaci docent i les funcions de tutoria i de docncia que siguin requerides per a laplicaci del Projecte Educatiu i siguin adequades a la seva preparaci i experincia. c. Fomentar la participaci del professorat en activitats de formaci permanent i dactualitzaci de les seves capacitats professionals en funci de les necessitats derivades del Projecte Educatiu. d. Vetllar per ladequat compliment de la gesti administrativa del procs de preinscripci i matriculaci da...

Recommended

View more >