NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT Escola ?· normes d’organitzaciÓ i funcionament escola Àngel…

 • Published on
  28-Jun-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT ESCOLA NGEL GUIMER

  NORMES DORGANITZACI I

  FUNCIONAMENT

  Escola ngel Guimer

  Trrega

 • NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT ESCOLA NGEL GUIMER

  NDEX TTOL I INTRODUCCI 5

  TTOL II ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE COORDINACI DEL

  CENTRE 6

  - CAPTOL 1 EQUIP DIRECTIU 6

  SECCI 1 Equip directiu

  - CAPTOL 2 RGANS UNIPERSONALS DE DIRECCI 7

  SECCI 1 Funcions del/ director/a

  SECCI 2 Funcions del/la cap destudis

  SECCI 3 Funcions del/la secretari/ria

  - CAPTOL 3 RGANS COLLEGIATS DE GOVERN 11

  SECCI 1 Consell Escolar

  SECCI 2 Claustre de professors

  - CAPTOL 4 RGANS DE COORDINACI 16

  SECCI 1 Coordinaci de cicle

  SECCI 2 Coordinadors amb responsabilitats addicionals

  SECCI 3 Coordinador dinformtica

  SECCI 4 Coordinador LIC

  SECCI 5 Coordinador de riscos laborals

  SECCI 6 Coordinador de festes

  SECCI 7 Coordinador descola verda

  TTOL III ALUMNAT I PROFESSORAT 22

  - CAPTOL 1 PROFESSORAT 22

  SECCI 1 Drets i deures del professorat

  SECCI 2 Permisos i substitucions

  - CAPTOL 2 ALUMNAT 24

  SECCI 1 Drets dels alumnes

  SECCI 2 Deures dels alumnes

  TTOL IV ORGANITZACI PEDAGGICA DEL CENTRE 26

  - CAPTOL 1 ORGANITZACI DEL PROFESSORAT 26

 • NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT ESCOLA NGEL GUIMER

  SECCI 1 Equips de cicle

  SECCI 2 Comissions

  - CAPTOL 2 ORGANITZACI DE LALUMNAT 29

  SECCI 1 Atenci a la diversitat

  - CAPTOL 3 ACCI TUTORIAL 30

  TTOL V CONVIVNCIA EN EL CENTRE 32

  - CAPTOL 1 QESTIONS GENERALS 32

  SECCI 1 Normes de convivncia

  SECCI 2 Mesures de promoci de la convivncia

  SECCI 3 Graduaci de les sancions

  - CAPTOL 2 RGIM DISCIPLINARI DE LALUMNAT. CONDUCTES

  CONTRRIES A LA CONVIVNCIA EN EL CENTRE. 36

  SECCI 1 Conductes contrries a la convivncia en el centre

  SECCI 2 Mesures correctores i sancionadores

  SECCI 3 Aplicaci de les mesures correctores

  SECCI 4 Informaci a les famlies

  TTOL VI COLLABORACI I PARTICIPACI DELS SECTORS DE LA COMUNITAT

  ESCOLAR 40

  - CAPTOL 1 COMUNICACI AMB LES FAMLIES 40

  - CAPTOL 2 ASSOCIACIONS DE MARES I PARES DALUMNES 40

  TTOL VII FUNCIONAMENT GENERAL DEL CENTRE 42

  - CAPTOL 1 ASPECTES GENERALS 42

  SECCI 1 Entrades i sortides del centre. Actuacions en cas de retard en

  la recollida de lalumnat

  SECCI 2 Visites dels pares

  SECCI 3 Sortides, excursions i activitats complementries

  SECCI 4 Vigilncia de lesbarjo

  SECCI 5 Horaris del centre

  SECCI 6 Utilitzaci dels recursos materials

 • NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT ESCOLA NGEL GUIMER

  SECCI 7 Absncies de lalumnat

  SECCI 8 Admissi dalumnes malalts i daccidents

  SECCI 9 Seguretat, higiene i salut

  - CAPTOL 2 QUEIXES I RECLAMACIONS 50

  SECCI 1 Actuacions en cas de queixes que qestionin lexercici

  professional del personal del centre

  SECCI 2 Reclamacions sobre qualificacions

  - CAPTOL 3 SERVEIS ESCOLARS 52

  SECCI 1 Servei de menjador

  SECCI 3 Servei de transport escolar

  - CAPTOL 4 GESTI ECONMICA 53

  - CAPTOL 5 GESTI ACADMICA I ADMINISTRATIVA 54

  SECCI 1 Documentaci acadmico-administrativa

  SECCI 2 Altra documentaci

  - CAPTOL 6 PERSONAL DADMINISTRACI I SERVEIS DE SUPORT

  SOCIOEDUCATIU 58

  - CAPTO 7 EQUIP DASSESSORAMENT PSICOPEDAGGIC 60

  TTOL VIII DISPOSICIONS DEROGATRIES FINALS 62

 • 5

  NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT ESCOLA NGEL GUIMER

  TTOL I. INTRODUCCI

  Les presents Normes dOrganitzaci i Funcionament han estat elaborades per lequip

  directiu del centre, amb laportaci per part del claustre de criteris i propostes per a la

  seva elaboraci, i aprovat pel Consell Escolar del Centre, dacord amb la normativa

  vigent.

  Correspon al Director/a del centre vetllar pel compliment daquestes normes, essent

  obligaci de tots els membres daquesta comunitat educativa conixer-lo i complir-lo.

  Entenem les Normes dOrganitzaci i Funcionament com linstrument regulador de la

  vida interna del centre, que concreta les relacions entre els diferents sectors que formen

  part de la comunitat educativa, que plasma normes i/o pautes que obliguen a tots

  aquells que participen en el procs educatiu dels alumnes del centre; que garanteix, al

  mateix temps, els drets que la legislaci preveu.

 • 6

  NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT ESCOLA NGEL GUIMER

  TTOL II. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE

  COORDINACI DEL CENTRE

  CAPTOL 1. EQUIP DIRECTIU

  Secci 1. EQUIP DIRECTIU (LEC)

  L'equip directiu s l'rgan executiu de govern dels centres pblics i s integrat pel director

  o directora, el secretari o secretria, el cap o la cap d'estudis i els altres rgans

  unipersonals que s'estableixin per reglament o en exercici de l'autonomia organitzativa del

  centre.

  Els membres de l'equip directiu sn responsables de la gesti del projecte de direcci

  establert per l'article 144.

  El director o directora pot delegar en els membres de l'equip directiu les funcions

  establertes pels apartats 5.b, 5.c, 6.a i 7.e de l'article 142.

  Correspon al director o directora nomenar i fer cessar els membres de l'equip directiu.

  Tamb li correspon l'assignaci o la delegaci de funcions a altres membres del

  claustre, i la revocaci d'aquestes funcions.

  El director o directora respon del funcionament del centre i del grau d'assoliment dels

  objectius del projecte educatiu, d'acord amb el projecte de direcci, i ret comptes davant

  el consell escolar i l'Administraci educativa. L'Administraci educativa avalua l'acci

  directiva i el funcionament del centre.

  Seran funcions de la seva competncia:

  a) Elaborar la Programaci General Anual del Centre, el P.E.C i les Normes

  dOrganitzaci i Funcionament (NOF)

  b) Elaborar la Memria oficial del centre.

  c) Afavorir la participaci de la comunitat educativa, implicant tots els sectors en la

  tasca collectiva del centre.

  d) Collaborar amb el/la cap destudis en lelaboraci dels horaris de les

  activitats dels alumnes, tenint en compte els recursos humans i materials

  disponibles i dacord amb criteris pedaggics.

  e) Establir els criteris per a lavaluaci interna del centre.

  f) Collaborar amb lavaluaci externa que realitzi la inspecci dEnsenyament.

  g) Plantejar i orientar els contactes collectius amb les famlies dels alumnes,

 • 7

  NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT ESCOLA NGEL GUIMER

  especialment amb aquelles que sn noves al centre o els fills de les quals

  finalitzen lescolaritat.

  h) Coordinar, si sescau, les actuacions dels rgans unipersonals de coordinaci.

  i) Vetllar per la promoci i la bona imatge del centre

  CAPTOL 2. RGANS UNIPERSONALS DE DIRECCI

  SECCI 1. FUNCIONS DEL DIRECTOR/A. ARTICLE 142 (LEC)

  1.1. El director o directora del centre pblic s responsable de l'organitzaci, el

  funcionament i l'administraci del centre, n'exerceix la direcci pedaggica i s cap de

  tot el personal.

  1.2. La selecci del director o directora es porta a terme pel procediment de concurs,

  en qu participen la comunitat escolar i l'Administraci educativa.

  1.3. El director o directora t funcions de representaci, funcions de lideratge

  pedaggic i de lideratge de la comunitat escolar i funcions de gesti. Aquestes

  funcions s'exerceixen en el marc de l'ordenament jurdic vigent, del projecte educatiu

  del centre i del projecte de direcci aprovat.

  1.4. Corresponen al director o directora les funcions de representaci segents:

  a) Representar el centre.

  b) Exercir la representaci de l'Administraci educativa en el centre.

  c) Presidir el consell escolar, el claustre del professorat i els actes acadmics del centre.

  d) Traslladar les aspiracions i les necessitats del centre a l'Administraci educativa i

  vehicular al centre els objectius i les prioritats de l'Administraci.

  1.5. Corresponen al director o directora les funcions de direcci i lideratge pedaggics

  segents:

  a)Formular la proposta inicial de projecte educatiu i les modificacions i adaptacions

  corresponents.

  b) Vetllar perqu s'aprovin un desplegament i una concreci del currculum coherents

  amb el projecte educatiu i garantir-ne el compliment.

  c) Assegurar l'aplicaci de la carta de comproms educatiu, del projecte lingstic i dels

  plantejaments tutorials, coeducatius i d'inclusi, i tamb de tots els altres

  plantejaments educatius del projecte educatiu del centre recollits en el projecte de

  direcci.

  d) Garantir que el catal sigui la llengua vehicular de l'educaci, administrativa i de

  comunicaci en les activitats del centre, d'acord amb el que disposen el ttol II i el

  projecte lingstic del centre.

 • 8

  NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT ESCOLA NGEL GUIMER

  e) Establir els elements organitzatius del centre determinats pel projecte educatiu.

  f) Proposar, d'acord amb el projecte educatiu i les assignacions pressupostries, la

  relaci de llocs de treball del centre i les modificacions successives.

  g) Instar que es convoqui el procediment de provisi de llocs a qu fa referncia

  l'article 124.1 i presentar les propostes a qu fa referncia l'article 115.

  h) Orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre i dirigir l'aplicaci de la

  programaci general anual.

  i) Impulsar, d'acord amb els indicadors de progrs, l'avaluaci del projecte educatiu i,

  eventualment, dels acords de coresponsabilitat.

  j) Participar en l'avaluaci de l'exercici de les funcions del personal docent i de l'altre

  personal destinat al centre, amb l'observaci, si escau, de la prctica docent a l'aula.

  1.6. Corresponen al director o directora les funcions segents amb relaci a la comunitat

  escolar:

  a) Vetllar per la formulaci i pel compliment de la carta de comproms educatiu del centre.

  b) Garantir el compliment de les normes de convivncia i adoptar les mesures

  disciplinries corresponents.

  c) Assegurar la participaci del consell escolar.

  d) Establir canals de relaci amb les associacions de mares i pares d'alumnes i, si

  s'escau, amb les associacions d'alumnes.

  1.7. Corresponen al director o directora les funcions relatives a l'organitzaci i la gesti

  del centre segents:

  a) Impulsar l'elaboraci i l'aprovaci de les normes d'organitzaci i funcionament del

  centre i dirigir-ne l'aplicaci.

  b) Nomenar els responsables dels rgans de gesti i coordinaci establerts en el

  projecte educatiu.

  c) Emetre la documentaci oficial de carcter acadmic establerta per la normativa

  vigent.

  d) Visar les certificacions.

  e) Assegurar la custdia de la documentaci acadmica i administrativa pel secretari o

  secretria del centre.

  f) Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments d'acord amb el pressupost aprovat.

  g) Contractar bns i serveis dins els lmits establerts per l'Administraci educativa i

  actuar com a rgan de contractaci.

  h) Dirigir i gestionar el personal del centre per garantir que compleix les seves

  funcions, la qual cosa comporta, si escau, l'observaci de la prctica docent a l'aula.

 • 9

  NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT ESCOLA NGEL GUIMER

  1.8. El director o directora t qualsevol altra funci que li assigni l'ordenament i totes

  les relatives al govern del centre no assignades a cap altre rgan.

  1.9. El director o directora, en l'exercici de les seves funcions, t la consideraci

  d'autoritat pblica i gaudeix de presumpci de veracitat en els seus informes i

  d'ajustament a la norma en les seves actuacions, llevat que es provi el contrari. El

  director o directora, en l'exercici de les seves funcions, s autoritat competent per

  a defensar l'inters superior de l'infant.

  1.10. La regulaci del complement retributiu del director o directora relatiu a les

  funcions de direcci ha de tenir en compte la complexitat del centre que dirigeix.

  SECCI 2. FUNCIONS DEL/LA CAP DESTUDIS. ARTICLE 17 (ROC)

  Correspon al/a cap destudis la planificaci, el seguiment i avaluaci interna de

  les activitats del centre, i la seva organitzaci i coordinaci, sota el comandament del/a

  director/a del collegi.

  Sn funcions especfiques del/a cap destudis:

  2.1. Coordinar les activitats escolars reglades, tant en el si del propi centre com amb

  els centres pblics que imparteixen leducaci secundria obligatria, als quals

  estigui adscrit .Coordinar tamb quan sescaigui, les activitats escolars

  complementries i dur a terme lelaboraci de lhorari escolar i la distribuci dels grups ,

  de les aules i altres espais docents segons la naturalesa de lactivitat acadmica,

  escoltat el claustre.

  2.2. Coordinar les activitats extraescolars en collaboraci amb el consell escolar del

  centre i les associacions de pares i mares . Coordinar les relacions amb els serveis

  educatius del Departament dEnsenyament i especialment amb els equips

  dassessorament psicopedaggic.

  2.3. Substituir el director en cas dabsncia.

  2.4. Coordinar lelaboraci i lactualitzaci del projecte curricular de centre i vetllar

  per lelaboraci de les adequacions curriculars necessries per atendre la diversitat dels

  ritmes daprenentatge i la singularitat de cada alumne, especialment daquells que

  presentin necessitats educatives especials, tot procurant la collaboraci i participaci

  de tots els mestres del claustre en els grups de treball.

  2.5. Vetllar perqu lavaluaci del procs daprenentatge dels alumnes es dugui a

  terme en relaci amb els objectius generals drea i detapa, i en relaci amb els criteris

  fixats pel claustre de professors en el projecte curricular de centre. Coordinar la

  realitzaci de les reunions davaluaci o presidir les sessions davaluaci de fi de cicle.

 • 10

  NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT ESCOLA NGEL GUIMER

  2.6. Vetllar per la coherncia i ladequaci en la selecci dels llibres de text, del

  material didctic i complementari utilitzat en els diferents ensenyaments que

  simparteixen en el collegi.

  2.7. Coordinar la programaci de lacci tutorial desenvolupada en el centre i fer-ne el

  seguiment.

  2.8. Coordinar les accions dinvestigaci i innovaci educatives i de formaci i

  reciclatge del professorat que es desenvolupin en el collegi, quan sescaigui.

  2.9. Aquelles altres que li siguin encomanades pel director/a o li siguin

  atribudes per disposicions del Departament dEnsenyament.

  SECCI 3. FUNCIONS DEL/LA SECRETARI/RIA. ARTICLE 18 (ROC)

  Correspon al/a secretari/ria dur a terme la gesti de lactivitat econmica i

  administrativa de lescola sota el comandament del director/a.

  Sn funcions especfiques del secretari/a les segents:

  3.1. Exercir la secretaria dels rgans collegiats de govern i aixecar les actes de les

  reunions que celebrin.

  3.2. Tenir cura de les tasques administratives de lescola, atenent la seva

  programaci general i el calendari escolar.

  3.3. Estendre les certificacions i els documents oficials, amb el vistiplau del

  director.

  3.4. Dur a terme la gesti econmica del centre, la comptabilitat que sen deriva i

  elaborar i custodiar la documentaci preceptiva. Obrir i mantenir els comptes necessaris

  en entitats financeres, juntament amb el director. Elaborar el projecte de pressupost del

  centre.

  3.5. Vetllar per ladequat compliment de la gesti administrativa...