NORMES D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL ?· Mapa de processos, ... Coordinador de prevenció de riscos…

Embed Size (px)

Text of NORMES D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL ?· Mapa de processos, ... Coordinador de prevenció de...

 • Generalitat de Catalunya

  Departament dEnsenyament

  Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.1 de 80

  NORMES D'ORGANITZACI I

  FUNCIONAMENT DEL CENTRE

 • Generalitat de Catalunya

  Departament dEnsenyament

  Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.2 de 80

  ndex

  ndex ........................................................................................................................................................ 2

  TTOL 1 Presentaci ............................................................................................................................. 6

  TTOL 2 Estructura organitzativa de govern i de coordinaci del centre ...................................... 7

  CAPTOL 2.1 Organitzaci de centre .................................................................................................... 7

  Article 1. Organigrama ........................................................................................................................... 7

  Article 2. Mapa de processos, la seva interrelaci i procediments associats ................................. 8

  CAPTOL 2.2 rgans de govern del centre ..................................................................................... 9

  Article 3. rgans unipersonals ........................................................................................................ 9

  Article 4. Directora ........................................................................................................................... 9

  Article 5. Cap d'estudis .................................................................................................................. 11

  Article 6. Cap destudis adjunt ....................................................................................................... 11

  Article 7. Cap destudis de formaci professional ......................................................................... 12

  Article 8. Coordinador pedaggic .................................................................................................. 12

  Article 9. Secretria-administradora .............................................................................................. 13

  Article 10. Equip directiu ................................................................................................................ 14

  Article 11. rgans collegiats ......................................................................................................... 14

  Article 12. El consell escolar .......................................................................................................... 14

  Article 13. El claustre de professors .............................................................................................. 16

  CAPTOL 2.3 rgans de coordinaci del centre ........................................................................... 17

  Article 14. Departaments i seminaris ............................................................................................. 17

  Article 15. rgans unipersonals de coordinaci ............................................................................ 18

  Article 16. Caps de departaments didctics, de formaci professional i seminaris ...................... 18

  Article 17. Coordinadors destudis: ESO, BAT, CF ....................................................................... 19

  Article 18. Coordinaci de la Formaci Professional ..................................................................... 20

  Article 19. Coordinador TIC ........................................................................................................... 21

  Article 20. Coordinador dactivitats i serveis .................................................................................. 21

  Article 21. Coordinador de prevenci de riscos laborals ............................................................... 21

  Article 22. Coordinadora LIC (Llengua, Interculturalitat i Cohesi social) ..................................... 22

  Article 23. Coordinadora de Qualitat ............................................................................................. 22

  Article 24. Coordinadora de programes internacionals ................................................................. 23

  Article 25. Coordinador de l'Associaci Esportiva ......................................................................... 23

  Article 26. Coordinador del programa Institut dAtenci a la Prctica Esportiva ........................... 23

  Article 27. Tutor de grup, de Formaci en Centres de Treball i dAula d'Acollida ......................... 24

  Article 28. Tutories tcniques ........................................................................................................ 25

  TTOL 3 Gesti pedaggica del centre ............................................................................................. 26

  CAPTOL 3.1 rgans de gesti pedaggica .................................................................................. 26

  Article 29. Equips docents ............................................................................................................. 26

 • Generalitat de Catalunya

  Departament dEnsenyament

  Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.3 de 80

  Article 30. Mecanismes de coordinaci dels equips docents ........................................................ 26

  Article 31. Comissions pedaggiques i de gesti .......................................................................... 27

  Article 32. Unitats d'escolaritzaci compartida (UEC) ................................................................... 28

  CAPTOL 3.2 Criteris per a l'organitzaci pedaggica del centre............................................... 29

  Article 33. Criteris d'atenci a la diversitat ..................................................................................... 29

  CAPTOL 3.3 La tutoria .................................................................................................................... 30

  Article 34. Mecanismes d'acci de la tutoria ................................................................................. 31

  Article 35. Mecanismes de coordinaci de la tutoria ..................................................................... 31

  Article 36. Mecanismes d'assignaci de recursos per a l'atenci de necessitats educatives especfiques ................................................................................................................................... 31

  CAPTOL 3.4 Orientaci .................................................................................................................. 32

  Article 37. Orientaci a l'ESO ........................................................................................................ 32

  Article 38. Orientaci a batxillerat i cicles formatius ...................................................................... 33

  CAPTOL 3.5 Avaluaci ................................................................................................................... 33

  Article 39. Com es fa l'avaluaci .................................................................................................... 33

  Article 40. Junta davaluaci .......................................................................................................... 34

  Article 41. Avaluacions .................................................................................................................. 34

  Article 42. Reclamacions a les qualificacions ................................................................................ 35

  Article 43. Propostes de millora desprs de les avaluacions ........................................................ 36

  TTOL 4 Participaci de la comunitat escolar en el centre ............................................................ 38

  CAPTOL 4.1 Famlies ...................................................................................................................... 38

  Article 44. Participaci de les famlies en el centre ....................................................................... 38

  Article 45. Intercanvi d'informaci entre famlies i centre .............................................................. 39

  CAPTOL 4.2 Mecanismes per a la millora contnua .................................................................... 40

  Article 46. Participaci per la millora de la gesti del centre ......................................................... 40

  Article 47. Participaci per la millora de la satisfacci dels grups dinters .................................. 41

  TTOL 5 Normes de funcionament del centre referents al professorat ........................................ 42

  CAPTOL 5.1 Qestions generals ................................................................................................... 42

  Article 48. Assistncia del professorat ........................................................................................... 42

  Article 49. Drets i deures ............................................................................................................... 43

  Article 50. Horari ............................................................................................................................ 44

  Article 51. Llicncies, permisos, retards