NORMES D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL ?· Mapa de processos, ... Coordinador de prevenció de riscos…

 • Published on
  08-Nov-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Transcript

 • Generalitat de Catalunya

  Departament dEnsenyament

  Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.1 de 80

  NORMES D'ORGANITZACI I

  FUNCIONAMENT DEL CENTRE

 • Generalitat de Catalunya

  Departament dEnsenyament

  Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.2 de 80

  ndex

  ndex ........................................................................................................................................................ 2

  TTOL 1 Presentaci ............................................................................................................................. 6

  TTOL 2 Estructura organitzativa de govern i de coordinaci del centre ...................................... 7

  CAPTOL 2.1 Organitzaci de centre .................................................................................................... 7

  Article 1. Organigrama ........................................................................................................................... 7

  Article 2. Mapa de processos, la seva interrelaci i procediments associats ................................. 8

  CAPTOL 2.2 rgans de govern del centre ..................................................................................... 9

  Article 3. rgans unipersonals ........................................................................................................ 9

  Article 4. Directora ........................................................................................................................... 9

  Article 5. Cap d'estudis .................................................................................................................. 11

  Article 6. Cap destudis adjunt ....................................................................................................... 11

  Article 7. Cap destudis de formaci professional ......................................................................... 12

  Article 8. Coordinador pedaggic .................................................................................................. 12

  Article 9. Secretria-administradora .............................................................................................. 13

  Article 10. Equip directiu ................................................................................................................ 14

  Article 11. rgans collegiats ......................................................................................................... 14

  Article 12. El consell escolar .......................................................................................................... 14

  Article 13. El claustre de professors .............................................................................................. 16

  CAPTOL 2.3 rgans de coordinaci del centre ........................................................................... 17

  Article 14. Departaments i seminaris ............................................................................................. 17

  Article 15. rgans unipersonals de coordinaci ............................................................................ 18

  Article 16. Caps de departaments didctics, de formaci professional i seminaris ...................... 18

  Article 17. Coordinadors destudis: ESO, BAT, CF ....................................................................... 19

  Article 18. Coordinaci de la Formaci Professional ..................................................................... 20

  Article 19. Coordinador TIC ........................................................................................................... 21

  Article 20. Coordinador dactivitats i serveis .................................................................................. 21

  Article 21. Coordinador de prevenci de riscos laborals ............................................................... 21

  Article 22. Coordinadora LIC (Llengua, Interculturalitat i Cohesi social) ..................................... 22

  Article 23. Coordinadora de Qualitat ............................................................................................. 22

  Article 24. Coordinadora de programes internacionals ................................................................. 23

  Article 25. Coordinador de l'Associaci Esportiva ......................................................................... 23

  Article 26. Coordinador del programa Institut dAtenci a la Prctica Esportiva ........................... 23

  Article 27. Tutor de grup, de Formaci en Centres de Treball i dAula d'Acollida ......................... 24

  Article 28. Tutories tcniques ........................................................................................................ 25

  TTOL 3 Gesti pedaggica del centre ............................................................................................. 26

  CAPTOL 3.1 rgans de gesti pedaggica .................................................................................. 26

  Article 29. Equips docents ............................................................................................................. 26

 • Generalitat de Catalunya

  Departament dEnsenyament

  Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.3 de 80

  Article 30. Mecanismes de coordinaci dels equips docents ........................................................ 26

  Article 31. Comissions pedaggiques i de gesti .......................................................................... 27

  Article 32. Unitats d'escolaritzaci compartida (UEC) ................................................................... 28

  CAPTOL 3.2 Criteris per a l'organitzaci pedaggica del centre............................................... 29

  Article 33. Criteris d'atenci a la diversitat ..................................................................................... 29

  CAPTOL 3.3 La tutoria .................................................................................................................... 30

  Article 34. Mecanismes d'acci de la tutoria ................................................................................. 31

  Article 35. Mecanismes de coordinaci de la tutoria ..................................................................... 31

  Article 36. Mecanismes d'assignaci de recursos per a l'atenci de necessitats educatives especfiques ................................................................................................................................... 31

  CAPTOL 3.4 Orientaci .................................................................................................................. 32

  Article 37. Orientaci a l'ESO ........................................................................................................ 32

  Article 38. Orientaci a batxillerat i cicles formatius ...................................................................... 33

  CAPTOL 3.5 Avaluaci ................................................................................................................... 33

  Article 39. Com es fa l'avaluaci .................................................................................................... 33

  Article 40. Junta davaluaci .......................................................................................................... 34

  Article 41. Avaluacions .................................................................................................................. 34

  Article 42. Reclamacions a les qualificacions ................................................................................ 35

  Article 43. Propostes de millora desprs de les avaluacions ........................................................ 36

  TTOL 4 Participaci de la comunitat escolar en el centre ............................................................ 38

  CAPTOL 4.1 Famlies ...................................................................................................................... 38

  Article 44. Participaci de les famlies en el centre ....................................................................... 38

  Article 45. Intercanvi d'informaci entre famlies i centre .............................................................. 39

  CAPTOL 4.2 Mecanismes per a la millora contnua .................................................................... 40

  Article 46. Participaci per la millora de la gesti del centre ......................................................... 40

  Article 47. Participaci per la millora de la satisfacci dels grups dinters .................................. 41

  TTOL 5 Normes de funcionament del centre referents al professorat ........................................ 42

  CAPTOL 5.1 Qestions generals ................................................................................................... 42

  Article 48. Assistncia del professorat ........................................................................................... 42

  Article 49. Drets i deures ............................................................................................................... 43

  Article 50. Horari ............................................................................................................................ 44

  Article 51. Llicncies, permisos, retards i absncies .................................................................... 44

  Article 52. Rgim disciplinari.......................................................................................................... 45

  Article 53. Professorat de gurdia ................................................................................................. 45

  TTOL 6 Normes de funcionament del centre per als alumnes ..................................................... 48

  CAPTOL 6.1 Drets ........................................................................................................................... 48

  Article 54. Drets de l'alumnat ......................................................................................................... 48

  CAPTOL 6.2 Deures ........................................................................................................................ 48

  Article 55. Deures dels alumnes .................................................................................................... 48

  Article 56. Normes de convivncia i rgim disciplinari .................................................................. 49

  Article 57. Comportament dins del recinte escolar ........................................................................ 49

  Article 58. Comportament a les aules ............................................................................................ 51

 • Generalitat de Catalunya

  Departament dEnsenyament

  Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.4 de 80

  Article 59. Comportament a les activitats extraescolars ................................................................ 51

  Article 60. La no assistncia i la falta de puntualitat ...................................................................... 52

  Article 61. Salut escolar ................................................................................................................. 54

  Article 62. Alumnes accidentats .................................................................................................... 54

  Article 63. Prevenci del tabaquisme i de lalcoholisme ................................................................ 55

  Article 64. Gradaci de mesures ................................................................................................... 55

  Article 65. Conductes contrries a les normes de convivncia del centre i mesures correctores 55

  Article 66. Conductes greument perjudicials per a la convivncia, qualificades com a falta, i sancions ......................................................................................................................................... 57

  Article 67. Expedient ...................................................................................................................... 58

  CAPTOL 6.3 Mediaci escolar ....................................................................................................... 59

  Article 68. Inici i procediment de la mediaci ................................................................................ 60

  CAPTOL 6.4 Organitzaci dels alumnes ...................................................................................... 62

  Article 69. Delegats i sotsdelegats ................................................................................................ 62

  Article 70. Elecci de delegats ...................................................................................................... 62

  Article 71. Consell de delegats ...................................................................................................... 63

  Article 72. Reunions i associacions d'alumnes .............................................................................. 63

  TTOL 7 Mares, pares i tutors d'alumnes ......................................................................................... 65

  CAPTOL 7.1 Drets ........................................................................................................................... 65

  Article 73. Drets ............................................................................................................................. 65

  Article 74. Deures .......................................................................................................................... 65

  Article 75. Organitzaci de les mares i pares dels alumnes .......................................................... 66

  Article 76. L'Associaci de mares i pares (AMPA) ........................................................................ 66

  TTOL 8 Personal d'administraci i serveis ..................................................................................... 67

  CAPTOL 8.1 Personal d'administraci i serveis .......................................................................... 67

  Article 77. Auxiliars administratius ................................................................................................. 67

  Article 78. Subalterns ..................................................................................................................... 67

  Article 79. Drets ............................................................................................................................. 67

  Article 80. Deures .......................................................................................................................... 67

  TTOL 9 s de les installacions del centre ..................................................................................... 68

  CAPTOL 9.1 Installacions del centre ........................................................................................... 68

  Article 81. Consergeria .................................................................................................................. 68

  Article 82. Espai de reunions i conferncies.................................................................................. 68

  Article 83. Aules especfiques: Idiomes, msica, plstica, aula acollida i aula oberta .................. 68

  Article 84. Aules dinformtica ....................................................................................................... 69

  Article 85. Gimns i pistes esportives ............................................................................................ 69

  Article 86. Laboratoris .................................................................................................................... 69

  Article 87. Tallers ........................................................................................................................... 70

  Article 88. Aula 7 ............................................................................................................................ 70

  Article 89. Lloguer de taquilles ...................................................................................................... 70

  Article 90. Utilitzaci de l'ascensor ................................................................................................ 70

  Article 91. Espai CoWorking .......................................................................................................... 71

 • Generalitat de Catalunya

  Departament dEnsenyament

  Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.5 de 80

  CAPTOL 9.2 Les TIC i els serveis informtics ............................................................................. 71

  Article 92. Ls dimatges dalumnes a la pgina web de lInstitut................................................. 71

  Article 93. Normativa dels usuaris dels equips informtics ........................................................... 71

  Article 94. Tipificaci de conductes contrries a les normes de convivncia a laula dinformtica ....................................................................................................................................................... 73

  TTOL 10 Les queixes en lmbit escolar ......................................................................................... 74

  CAPTOL 10.1 Les queixes en lmbit escolar .............................................................................. 74

  Article 95. Actuacions en cas de queixes sobre la prestaci del servei que qestioni lexercici professional del personal del centre .............................................................................................. 74

  ANNEX I ................................................................................................................................................. 76

  ANNEX 1 Proposta de sancions per a faltes lleus ........................................................................ 76

  ANNEX II ................................................................................................................................................ 77

  ANNEX 2 Proposta de sancions per a faltes greus ...................................................................... 77

  CONTROL DE CANVIS ......................................................................................................................... 80

 • Generalitat de Catalunya

  Departament dEnsenyament

  Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.6 de 80

  TTOL 1 Presentaci Aquesta normativa vol ser leina que serveixi per a regular la vida interna del nostre centre, lInstitut

  Carles Vallbona de Granollers, i que estableixi de forma clara i coherent les relacions entre els diferents

  sectors que formen part de la comunitat educativa, plasmant les regles que regiran a tots els qui duna

  manera o altra hi participin, i que garanteixin, al mateix temps, els drets que la legislaci vigent els

  atorga.

  A ms, aquesta normativa vol estructurar les normes tcniques, funcionals, pedaggiques i administra-

  tives del nostre centre, harmonitzant aix les postures de tots els sectors que hi incideixen. Per aix

  concebem aquest document com linstrument proper i peculiar del nostre institut que ha de possibilitar

  el ple exercici dels drets que la legislaci vigent reconeix als diferents membres de la comunitat educa-

  tiva, i tamb com el mitj que ha de garantir el control i lexigncia en el compliment de les funcions

  prpies de cada rgan o persona de linstitut.

  Aquesta normativa d'organitzaci i funcionament del centre vol regular la realitat de tot el que envolta el

  procs educatiu i vol ser capa dajustar-se a aquesta realitat; per tant, disposa dels mecanismes ade-

  quats per a renovar-se i canviar quan aquesta realitat es modifiqui.

 • Generalitat de Catalunya

  Departament dEnsenyament

  Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.7 de 80

  TTOL 2 Estructura organitzativa de govern i de coordinaci del centre

  CAPTOL 2.1 Organitzaci de centre

  Article 1. Organigrama

 • Generalitat de Catalunya

  Departament dEnsenyament

  Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.8 de 80

  Article 2. Mapa de processos, la seva interrelaci i procediments associats

  Aquest mapa de processos determina labast del SGQ de linstitut.

  Les interrelacions dels processos es troben especificades en les fitxes de cadascun dels processos.

  Els procediments associats a cadascun daquests processos es troben especificats al manual de procediments del centre, que inclou la versi vigent i lrgan responsable de cadascun. Aquest document es pot trobar al gestor documental del centre.

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.9 de 80

  CAPTOL 2.2 rgans de govern del centre

  Els rgans de govern del centre sn regulats per la Llei d'Educaci de Catalunya 12/2009 i complementats

  pel decret 102/2010, d'autonomia dels centres educatius. Formen part dels rgans de govern del centre els

  rgans unipersonals i els rgans collegiats.

  Article 3. rgans unipersonals

  Sn rgans unipersonals de govern daquest centre educatiu: la directora, el cap destudis, la cap destudis

  adjunt, la cap destudis de formaci professional, el coordinador pedaggic i la secretria-administradora.

  Article 4. Directora

  1) La directora del centre s responsable de lorganitzaci, el funcionament i ladministraci del centre,

  nexerceix la direcci pedaggica i s cap de tot el personal.

  2) La selecci de la directora es port a terme pel procediment de concurs, en qu participaren la comunitat

  escolar i lAdministraci educativa.

  3) La directora t funcions de representaci, funcions de lideratge pedaggic i de lideratge de la comunitat

  escolar i funcions de gesti. Aquestes funcions sexerceixen en el marc de lordenament jurdic vigent,

  del projecte educatiu del centre i del projecte de direcci aprovat.

  4) Corresponen a la directora les funcions de representaci segents:

  a) Representar el centre.

  b) Exercir la representaci de lAdministraci educativa en el centre.

  c) Presidir el consell escolar, el claustre del professorat i els actes acadmics del centre.

  d) Traslladar les aspiracions i les necessitats del centre a lAdministraci educativa i vehicular al centre

  els objectius i les prioritats de lAdministraci.

  5) Corresponen a la directora les funcions de direcci i lideratge pedaggic segents:

  a) Formular la proposta inicial de projecte educatiu i les modificacions i adaptacions corresponents.

  b) Vetllar perqu saprovin un desplegament i una concreci del currculum coherents amb el projecte

  educatiu i garantir-ne el compliment.

  c) Assegurar laplicaci de les cartes de comproms educatiu, del projecte lingstic i dels plantejaments

  tutorials, coeducatius i dinclusi, i tamb de tots els altres plantejaments educatius del projecte edu-

  catiu del centre recollits en el projecte de direcci.

  d) Garantir que el catal sigui la llengua vehicular de leducaci, administrativa i de comunicaci en les

  activitats del centre, dacord amb el que disposen el ttol II de la LEC i el projecte lingstic del centre.

  e) Establir els elements organitzatius del centre determinats pel projecte educatiu.

  f) Proposar, dacord amb el projecte educatiu i les assignacions pressupostries, la relaci de llocs de

  treball del centre i les modificacions successives.

  g) Orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre i dirigir laplicaci de la programaci general

  anual.

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.10 de 80

  h) Impulsar, dacord amb els indicadors, lavaluaci del projecte de direcci.

  i) Participar en lavaluaci de lexercici de les funcions del personal docent i de laltre personal destinat

  al centre, amb lobservaci, si escau, de la prctica docent a laula.

  6) Corresponen a la directora les funcions segents amb relaci a la comunitat escolar:

  a) Vetllar per la formulaci i pel compliment de les cartes de comproms educatiu del centre.

  b) Garantir el compliment de les normes de convivncia i adoptar les mesures disciplinries correspo-

  nents.

  c) Assegurar la participaci del consell escolar.

  d) Establir canals de relaci amb l'associaci de mares i pares dalumnes, associaci esportiva escolar,

  associaci de Formaci Professional i, si sescau, amb altres.

  7) Corresponen a la directora les funcions relatives a lorganitzaci i la gesti del centre segents:

  a) Impulsar lelaboraci i laprovaci de les normes dorganitzaci i funcionament del centre i dirigir-ne

  laplicaci.

  b) Nomenar els responsables dels rgans de gesti i coordinaci.

  c) Emetre la documentaci oficial de carcter acadmic establerta per la normativa vigent.

  d) Visar les certificacions.

  e) Assegurar la custdia de la documentaci acadmica i administrativa per part de la secretria.

  f) Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments dacord amb el pressupost aprovat.

  g) Contractar bns i serveis dins els lmits establerts per lAdministraci educativa i actuar com a rgan

  de contractaci.

  h) Dirigir i gestionar el personal del centre per garantir que compleix les seves funcions, la qual cosa

  comporta, si escau, lobservaci de la prctica docent a laula.

  8) La directora t qualsevol altra funci que li assigni lordenament i totes les relatives al govern del centre

  no assignades a cap altre rgan.

  9) La directora, en lexercici de les seves funcions, t la consideraci dautoritat pblica i gaudeix de pre-

  sumpci de veracitat en els seus informes i dajustament a la norma en les seves actuacions, llevat que

  es provi el contrari. La directora, en lexercici de les seves funcions, s autoritat competent per a defen-

  sar l inters superior de linfant.

  10) s responsabilitat de la directora assegurar el correcte funcionament, desenvolupament, seguiment i

  millora dels segents processos: PE01 Planificar i organitzar el centre, PE04 Gestionar la comunicaci,

  promoci i relacions, PC16 Gestionar la satisfacci dels grups dinters, i PS26 Gestionar i formar lequip

  hum del centre.

  11) La directora demostra la capacitat de lideratge i comproms respecte al sistema de gesti de la qualitat:

  a) Assumint la responsabilitat i obligaci de retre comptes en relaci a leficcia del SGQ.

  b) Assegurant que sestableixen la poltica de qualitat i els objectius de la qualitat per al SGQ, que sn

  compatibles amb el context i la direcci estratgica del centre.

  c) Assegurant la integraci dels requisits del SGQ en els processos del centre.

  d) Promovent ls de lenfocament basat en processos i lenfocament basat en els riscos.

  e) Assegurant que els recursos necessaris per al SGQ estan disponibles.

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.11 de 80

  f) Comunicant la importncia duna gesti de la qualitat efica i la conformitat amb els requisits del

  SGQ.

  g) Assegurant que el SGQ assoleix els resultats previstos.

  h) Involucrant, dirigint les persones i donant-los suport perqu contribueixin a leficcia del SGQ.

  i) Promovent la millora.

  j) Donant suport a altres funcions de gesti pertinents per demostrar el seu lideratge aplicat a les seves

  rees de responsabilitat.

  12) La directora determinar i assegurar la competncia necessria de les persones que treballen sota el

  seu control i que influeixen sobre lacompliment i leficcia del SGQ, concretant la formaci i experincia

  adequades, i emprenent, si escau, accions per adquirir aquesta competncia i avaluar leficcia de les

  accions preses.

  Article 5. Cap d'estudis

  Correspon al cap destudis:

  a) Fer la planificaci, el seguiment i lavaluaci interna de les activitats del centre, i la seva organitzaci

  i coordinaci, sota el comandament de la directora.

  b) Coordinar les relacions amb els serveis educatius i professionals de suport.

  c) Substituir la directora en cas dabsncia.

  d) Coordinar les activitats escolars reglades i complementries, tant en el si del mateix centre com amb

  els centres de procedncia dels alumnes i els centres pblics que imparteixen leducaci secundria

  obligatria de la zona.

  e) Dur a terme lelaboraci de lhorari escolar i la distribuci dels grups, tenint en compte all que es

  disposa en la normativa general.

  f) Coordinar la realitzaci de les reunions davaluaci i presidir les juntes davaluaci de final de cicle.

  g) Aquelles altres que li siguin encomanades per la directora o atribudes per disposicions del Depar-

  tament dEnsenyament.

  h) Assegurar el correcte funcionament, desenvolupament, seguiment i millora dels segents processos:

  PC12 Desenvolupar lensenyament i aprenentatge a lESO, PC13 Desenvolupar lensenyament i

  aprenentatge al BAT, PS23 Gestionar les activitats i serveis, i PS24 Gestionar lassessorament psi-

  copedaggic.

  Article 6. Cap destudis adjunt

  Les funcions del cap destudis adjunt seran les que li delegui la directora, a ms de:

  a) Elaborar els horaris i calendaris dexmens i avaluacions i la distribuci dels dalumnes i professorat

  en les gurdies.

  b) Coordinar el grup del curs daccs a grau superior (CPIS) i els alumnes de lIOC.

  c) Assegurar el correcte funcionament, desenvolupament, seguiment i millora del procs PC15 Desen-

  volupar lensenyament i aprenentatge al CPIS.

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.12 de 80

  Article 7. Cap destudis de formaci professional

  Correspon a la cap destudis de formaci professional:

  a) Coordinar la impartici dels ensenyaments professionals.

  b) Dirigir els rgans de coordinaci de la formaci professional.

  c) Coordinar lelaboraci i lactualitzaci del projecte curricular dels cicles formatius.

  d) Vetllar, juntament amb els caps de departament, perqu lavaluaci dels alumnes es dugui a terme

  en relaci amb els resultats d'aprenentatge i les competncies professionals.

  e) Coordinar les proves daccs a CF.

  f) Assegurar el correcte funcionament, desenvolupament, seguiment i millora dels segents processos:

  PE02 Elaborar i revisar el projecte curricular de centre (pel que fa als estudis dFP), PC14 Desenvo-

  lupar lensenyament i aprenentatge als CF, i PC17 Assessorament i reconeixement.

  g) Aquelles altres que li siguin encomanades per la directora o atribudes pel Departament dEnsenya-

  ment.

  Article 8. Coordinador pedaggic

  Correspon al coordinador pedaggic:

  a) Fer el seguiment i lavaluaci de les accions educatives que es desenvolupen a linstitut, sota la

  dependncia de la directora.

  b) Convocar i coordinar juntament amb cap destudis les reunions dels equip docents.

  c) Coordinar la programaci de lacci tutorial desenvolupada en el centre i fer-ne el seguiment.

  d) Coordinar lelaboraci i lactualitzaci del projecte curricular, tot procurant la collaboraci i participa-

  ci del professorat en els grups de treball i vetllar per la concreci en les diferents rees i matries

  que simparteixen a lESO i BAT.

  e) Vetllar per ladequada correlaci entre el procs daprenentatge dels alumnes de 1r de leducaci

  secundria obligatria i els corresponents als del cicle superior deducaci primria en el s de la

  zona escolar corresponent

  f) Coordinar les accions formatives al llarg dels diferents nivells de lESO i BAT.

  g) Vetllar per lelaboraci de les adequacions curriculars necessries per atendre la diversitat dels rit-

  mes daprenentatge i la singularitat de cada alumne, especialment daquells que presentin necessi-

  tats educatives especials, tot procurant la collaboraci i participaci de tots els professors en els

  grups de treball.

  h) Proposar les modificacions curriculars que hagin de ser autoritzades pel Departament dEnsenya-

  ment quan sescaigui.

  i) Vetllar, juntament amb els caps de departament, perqu lavaluaci del procs daprenentatge dels

  alumnes es dugui a terme en relaci amb els objectius generals de letapa i amb els generals i

  terminals de cada rea o matria.

  j) Vetllar per ladequada coherncia de lavaluaci al llarg dels diferents nivells de lESO i BAT.

  k) Vetllar, juntament amb els caps de departament, i tenint en compte la normativa vigent, per lade-

  quada selecci dels llibres de text, del material didctic i complementari utilitzat en els diferents

  ensenyaments.

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.13 de 80

  l) Coordinar les accions dinvestigaci i innovaci educatives i de formaci i reciclatge del professorat

  que es desenvolupin a linstitut, quan sescaigui.

  m) Aquelles altres que li siguin encomanades per la directora o atribudes per disposicions del Depar-

  tament dEnsenyament.

  n) Assegurar el correcte funcionament, desenvolupament, seguiment i millora dels segents processos:

  PE02 Elaborar i revisar el projecte curricular de centre (pel que fa als estudis dESO i BAT), PC12

  Desenvolupar lensenyament i aprenentatge a lESO, i PC13 Desenvolupar lensenyament i apre-

  nentatge al BAT.

  Article 9. Secretria-administradora

  Correspon a la secretria - administradora:

  a) Dur a terme la gesti de lactivitat administrativa del centre, sota el comandament de la directora, i

  exercir, per delegaci daquesta, la prefectura del personal dadministraci i serveis adscrit al centre.

  b) Dur a terme la gesti econmica del centre i la comptabilitat que sen deriva i elaborar i custodiar la

  documentaci preceptiva. Obrir i mantenir els comptes necessaris en entitats financeres juntament

  amb la directora. Elaborar el projecte de pressupost del centre.

  c) Vetllar pel manteniment i la conservaci general del centre, de les seves installacions, mobiliari i

  equipament dacord amb les indicacions de la directora i les disposicions vigents. Tenir cura de les

  reparacions, quan correspongui.

  d) Exercir la secretaria a les reunions que celebrin els rgans collegiats, i aixecar-ne les actes corres-

  ponents.

  e) Tenir cura de les tasques administratives de linstitut, atenent la seva programaci general i el ca-

  lendari escolar.

  f) Fer les certificacions i els documents oficials del centre.

  g) Vetllar per ladequat compliment de la gesti administrativa del procs de preinscripci i del de ma-

  triculaci.

  h) Custodiar els llibres i els arxius del centre i assegurar la unitat documental dels registres i dels ex-

  pedients acadmics dels alumnes, i responsabilitzar-se que estiguin complets i diligenciats dacord

  amb la normativa vigent.

  i) Formular i mantenir actualitzat linventari del centre, aix com les dades del personal que hi estigui

  destinat.

  j) Dur a terme la correcta preparaci dels documents relatius a ladquisici, lalineaci i el lloguer de

  bns i als contractes dobres, serveis i subministraments, dacord amb la normativa vigent.

  k) Vetllar per la tasca i organitzaci dels horaris del personal subaltern dacord amb les instruccions de

  la directora.

  l) Assegurar el correcte funcionament, desenvolupament, seguiment i millora dels segents processos:

  PC11 Gestionar la informaci i admissi de lalumnat, PS21 Realitzar la gesti administrativa, i PS27

  Gestionar els recursos econmics, materials i les compres.

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.14 de 80

  m) Aquelles altres que li siguin encomanades per la directora o atribudes per disposicions del Depar-

  tament dEnsenyament.

  Article 10. Equip directiu

  La directora, prvia comunicaci al claustre de professors i al consell escolar, formular una proposta de

  nomenament i cessament a lAdministraci educativa dels rgans de govern. Els rgans de govern constitu-

  iran lequip directiu i treballaran de forma coordinada en el desenvolupament de les seves funcions dacord

  amb les instruccions de la directora.

  Tots els membres de lequip directiu cessaran en les seves funcions al final del seu mandat o quan es pro-

  dueixi el cessament de la directora. Aix mateix, lAdministraci educativa cessar a qualsevol dels membres

  de lequip directiu designat per la directora, i a proposta daquesta, mitjanant escrit raonat, prvia comuni-

  caci al consell escolar del centre.

  Article 11. rgans collegiats

  El consell escolar i el claustre del professorat sn els rgans collegiats de participaci de la comunitat es-

  colar en el govern i la gesti dels centres educatius.

  Article 12. El consell escolar

  El consell escolar s lrgan de participaci en el control i la gesti del centre dels diferents sectors que

  constitueixen la comunitat educativa.

  1) El consell escolar a ms de les convocatries de carcter ordinari cada trimestre, s convocat amb

  carcter extraordinari en qualsevol dels segents supsits:

  a) La presidenta en considera la necessitat.

  b) Un mnim dun ter dels seus membres amb dret a vot en sollicita la convocatria al president mit-

  janant un escrit motivat.

  2) El consell escolar estar format pels segents membres:

  a) La directora del centre, que en ser la presidenta.

  b) El cap destudis.

  c) Un regidor o representant de lAjuntament.

  d) Vuit representants del sector professorat.

  e) Un representant del personal d'administraci i serveis.

  f) Quatre representants del sector de pares d'alumnes.

  g) Quatre representants del sector de l'alumnat.

  h) Secretriaadministradora, sense vot.

  i) Un representant d'organitzacions empresarials, sense vot.

  3) Els alumnes podran ser elegits membres del consell escolar, a partir del primer curs de lESO. En cap

  cas podr ser elegit un alumne que hagi estat objecte de sanci per conductes greument perjudicials

  per a la convivncia del centre durant el curs en qu t lloc la celebraci de les eleccions. Si es produeix

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.15 de 80

  una vacant en el consell escolar, aquesta sha docupar per la segent candidatura ms votada en les

  darreres eleccions, sempre que mantingui els requisits que la van fer ser elegible.

  4) Seran funcions del consell escolar:

  a) Formular propostes a lequip directiu sobre la programaci anual i aprovar el projecte educatiu i les

  seves modificacions per una majoria de 3/5 parts dels membres, sense perjudici de les competncies

  del claustre de professors, en relaci amb la planificaci i organitzaci.

  b) Elaborar informes, a petici de lAdministraci competent, sobre el funcionament del centre i sobre

  altres aspectes relacionats amb lactivitat que du a terme.

  c) Participar en el procs admissi dalumnes i vetllar perqu es realitzi dacord amb la legislaci vigent

  i les disposicions que la desenvolupin.

  d) Aprovar la normativa d'organitzaci i funcionament del centre i les modificacions.

  e) Conixer la resoluci de conflictes disciplinaris i la imposici de sancions i vetllar perqu aquestes

  estiguin dacord amb la normativa vigent.

  f) Aprovar el pressupost del centre i la seva liquidaci.

  g) Promoure la conservaci i renovaci de les installacions i lequipament escolar.

  h) Proposar les directrius per a la collaboraci, amb finalitat educativa i cultural, amb altres centres,

  entitats i organismes.

  i) Analitzar i valorar el funcionament general del centre, levoluci del rendiment escolar i els resultats

  de lavaluaci que del centre faci lAdministraci educativa.

  j) Ser informat de la proposta a lAdministraci educativa del nomenament i cessament dels membres

  de lequip directiu.

  k) Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivncia en el centre.

  l) Aprovar la carta de comproms educatiu.

  m) Aprovar les directrius per a la programaci dactivitats escolars complementries i dactivitats extra-

  escolars, i avaluar-ne el desenvolupament.

  n) Participar en el procediment de selecci i en la proposta de cessament de la directora.

  o) Qualsevol altra que li sigui atribuda per les normes legals o reglamentries.

  5) Comissions de treball

  Es poden establir comissions destudi i informaci en el s del consell escolar i delimitar els mbits

  dactuaci i les funcions que sels encomana per tal que formulin aportacions i propostes al plenari del

  consell. Les comissions incorporen, en tot cas, la direcci del centre o, en la seva representaci, un

  altre rgan unipersonal de direcci, un professor o professora, i un alumne o alumna o representant de

  les mares i els pares. El consell escolar pot autoritzar que sincorporin daltres persones membres de la

  comunitat educativa a una comissi quan sigui dinters per als objectius de la comissi.

  En el s del consell escolar s'ha de constituir, preceptivament, la comissi econmica integrada per la

  directora -que la presideix-, l'administradora, un representant del professorat, un dels pares d'alumnes

  i un dels alumnes designats pel consell escolar entre els seus membres.

  T les competncies que expressament li delega el consell escolar i a ms revisa la proposta de pres-

  supost presentada per la secretria-administradora del centre.

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.16 de 80

  Article 13. El claustre de professors

  El claustre de professors s lrgan de participaci del professorat en el control i la gesti de lordenaci de

  les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius del centre. Est integrat per tot el professorat

  i el presideix la directora. El claustre es convoca al principi i al final del curs, en revisi de cada trimestre,

  sempre que la directora ho consideri necessari, i tamb quan un mnim dun ter dels seus membres ho

  solliciti.

  1) Seran funcions del claustre de professors:

  a) Formular a lequip directiu propostes per a lelaboraci de la programaci general anual, aix com

  avaluar-ne laplicaci.

  b) Formular propostes al consell escolar per a lelaboraci del projecte educatiu i informar, abans de la

  seva aprovaci, dels aspectes relatius a lorganitzaci i planificaci docent.

  c) Informar sobre les Normes d'Organitzaci i Funcionament del Centre i les revisions que es vagin

  fent.

  d) Promoure iniciatives en lmbit de lexperimentaci i de la investigaci pedaggica i en la formaci

  del professorat del centre.

  e) Elegir els seus representants en el consell escolar del centre.

  f) Coordinar les funcions referents a lorientaci, tutoria, avaluaci i recuperaci dels alumnes.

  g) Analitzar i valorar el funcionament general del centre, levoluci del rendiment escolar i els resultats

  de lavaluaci que del centre realitzi lAdministraci educativa, aix com de qualsevol altre informe

  referent a la seva evoluci.

  h) Ser informat per la directora de laplicaci del rgim disciplinari del centre.

  i) Ser informat de la proposta a lAdministraci educativa del nomenament i cessament dels membres

  de lequip directiu.

  j) Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivncia en el centre.

  k) Qualsevol altra que li sigui atribuda per lAdministraci educativa.

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.17 de 80

  CAPTOL 2.3 rgans de coordinaci del centre

  Els rgans de coordinaci del centre sn els departaments i seminaris.

  Article 14. Departaments i seminaris

  Els departaments didctics i seminaris coordinen les activitats docents de les rees i matries corresponents,

  concreten el currculum i vetllen per la metodologia i la didctica de la prctica docent.

  La normativa tamb estableix que:

  a) El professorat de llenges clssiques est integrat al departament de llengua i literatura castellana.

  b) El professorat de lespecialitat de filosofia sintegrar al departament de cincies socials.

  c) El professorat de lespecialitat de pedagogia teraputica, psicopedagogia i el professorat assignat

  per atenci a la diversitat formaran el departament dorientaci.

  d) Els departaments de formaci professional i seminaris coordinen les activitats docents de les dife-

  rents matries dels cicles formatius inclosos a les famlies que els corresponen. En funci de les

  necessitats del centre i en base a la normativa d'inici de curs, es crearan els seminaris i coordinaci-

  ons corresponents.

  e) Els membres de cada departament i seminari es reuniran abans de comenar les activitats del curs

  acadmic per tal de programar-lo i, durant la resta del curs, es reuniran una hora cada setmana per

  tal daprofundir ms en el seu treball, segons determini la planificaci anual proposada per lequip

  directiu i pel departament mateix.

  El departament o els seus professors de forma individual, sn els responsables dorganitzar les activitats

  extraescolars. Els equips docents han de vetllar per la coherncia en la planificaci de les activitats extraes-

  colars. Han de procurar que no sescaiguin en poques dexmens finals o de trimestre. En particular, s'in-

  tentar evitar organitzar activitats extraescolars les dues setmanes anteriors a la data de finalitzaci de ca-

  dascun dels trimestres. Tamb s'intentar evitar concentrar activitats extraescolars en els mateixos dies de

  la setmana o en els mateixos grups per no alterar el ritme de treball d'altres matries.

  En lorganitzaci daquestes activitats extraescolars i complementries, el professorat responsable actuar

  seguint les pautes segents:

  a) Elaborar la circular per a les famlies dels alumnes participants, fer-ne les llistes corresponents i

  donar-les als professors que els acompanyin i al coordinador dactivitats i serveis escolars.

  b) Recollir tots els documents i autoritzacions relatives a lactivitat, aix com els diners, els quals s'hau-

  ran d'ingressar en el banc en el compte corresponent i fent constar el nom, la quantitat i el concepte

  a qu correspon.

  c) Assegurar-se que el nombre de professors acompanyants sn com a mnim dun per cada 20 alum-

  nes a leducaci secundria obligatria i de 25 en els ensenyaments postobligatoris. No es podran

  realitzar sortides amb menys de dos acompanyants, un dels quals haur de ser professor, llevat

  daquelles situacions en qu el consell escolar determini altres condicions.

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.18 de 80

  d) Comunicar als caps destudis els noms dels alumnes i dels professors que fan la sortida per preveure

  les gurdies corresponents.

  e) Recordar als alumnes que no participen en la sortida que estan obligats a seguir el seu horari esco-

  lar, llevat daquelles en qu el consell escolar pugui determinar altres condicions.

  f) Lliurar a la secretria-administradora el full de liquidaci de la sortida un cop finalitzada.

  Article 15. rgans unipersonals de coordinaci

  El nomenament per exercir les funcions dels rgans unipersonals de coordinaci sefectua entre els funcio-

  naris docents en servei actiu i amb destinaci definitiva al centre. Noms quan no hi hagi prou disponibilitat

  es podr nomenar per a lexercici del crrec un funcionari que no t destinaci definitiva al centre.

  Article 16. Caps de departaments didctics, de formaci professional i seminaris

  Tindran prioritat per optar a cap de departament els professors que pertanyen al cos de catedrtics dense-

  nyament secundari. Si cap dells no hi opta i sen t constncia expressa, o en cas dabsncia de professors

  daquest cos, el nomenament podr recaure en professors funcionaris o, en el seu defecte, en qualsevol

  altre professor del mateix nivell o rgim.

  Correspon al cap del departament didctic, departament de formaci professional i seminari la coordinaci

  general de les activitats del departament i la seva programaci i avaluaci.

  En particular, sn funcions dels caps de departament i de seminari:

  a) Convocar i presidir les reunions del departament i fer-ne la programaci anual.

  b) Coordinar el procs de concreci del currculum de les rees i matries corresponents.

  c) Vetllar per la coherncia del currculum de les rees i matries al llarg dels cicles i etapes.

  d) Vetllar per lestabliment de la metodologia i didctica aplicables en la prctica docent.

  e) Coordinar la fixaci dels criteris i continguts de lavaluaci de laprenentatge dels alumnes en les

  rees i matries corresponents i vetllar per la seva coherncia.

  f) Fer el seguiment de les programacions i la valoraci dels resultats de les avaluacions, proposar

  accions correctives, si s'escau i tornar a fer el seguiment i valoraci d'aquestes.

  g) Propiciar la innovaci i recerca educatives i la formaci permanent al si del departament.

  h) Vetllar pel manteniment de les installacions prpies del departament i assessorar sobre ladquisici

  de material didctic del departament.

  i) Coordinar lelecci dels llibres de text i del material didctic que faran els mateixos components de

  cada departament i seminari, tenint en compte que, una vegada escollits, shauran de mantenir els

  anys que la normativa vigent estableixi.

  j) Proposar al coordinador dactivitats i serveis, a linici del curs, les sortides que el departament t

  programades i notificar les sortides que es programin de nou.

  k) Aixecar acta dels acords de les reunions del departament.

  l) Donar suport didctic al professorat de nova incorporaci

  m) Collaborar amb lequip directiu del centre en lelaboraci, seguiment i avaluaci de projectes espe-

  cfics relacionats amb el departament o interdisciplinaris.

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.19 de 80

  n) Collaborar amb la inspecci educativa en lavaluaci del professorat del departament.

  o) Aquelles altres que li puguin ser encomanades per la directora o atribudes pel Departament dEn-

  senyament.

  Article 17. Coordinadors destudis: ESO, BAT, CF

  1) Coordinador d'educaci secundria obligatria.

  Vetlla per la continutat, coherncia i correlaci de les accions educatives al llarg daquest cicle sota la

  dependncia de la coordinaci pedaggica.

  Les funcions del coordinador d'educaci secundria obligatria seran les segents:

  a) Convocar i coordinar les reunions de tutors de lESO.

  b) Collaborar amb la coordinaci pedaggica en lorganitzaci dels crdit de sntesi de 1r, 2n i 3r d'e-

  ducaci secundria obligatria.

  c) Collaborar amb la coordinaci pedaggica i cap destudis en les reunions dequips docents.

  d) Participar setmanalment en les reunions de coordinadors convocades per coordinaci pedaggica

  per establir les accions educatives a dur a terme durant el curs i presidir les de tutors per transmetre

  aquestes accions i rebre les valoracions dels equips docents.

  e) Planificar i organitzar, juntament amb els caps d'estudi i la coordinadora d'activitats i serveis, les

  activitats extraescolars i complementries de la educaci secundria obligatria.

  f) Collaborar en l'organitzaci del viatge de fi d'estudis.

  2) Coordinador de batxillerat.

  Vetlla per la continutat, coherncia i correlaci de les accions educatives al llarg daquesta etapa sota la

  dependncia del coordinador pedaggic.

  Les funcions del coordinador de batxillerat seran les segents:

  a) Planificar conjuntament amb el coordinador pedaggic les activitats d'orientaci acadmica i profes-

  sional (jornades de portes obertes a les universitats, xerrades informatives, visites,...)

  b) Collaborar en l'organitzaci dels viatges d'estudis, si fos el cas.

  c) Coordinar els tutors i organitzar la gesti dels treballs de recerca.

  d) Difondre la informaci sobre estudis universitaris i cicles formatius.

  e) Convocar i coordinar les reunions de l'equip docent de batxillerat.

  3) Coordinador de cicles formatius

  Vetlla per la continutat, coherncia i correlaci de les accions educatives al llarg daquesta etapa sota la

  dependncia del cap d'estudis de FP.

  Les funcions del coordinador de cicles formatius seran les segents:

  a) Planificar conjuntament amb cap d'estudis dFP activitats d'orientaci acadmica i professional (jor-

  nades de portes obertes, xerrades informatives, fires, visites,...).

  b) Organitzar i planificar la gesti dels projectes finals que portar a terme cada equip docent.

  c) Proposar calendari dexmens i avaluacions.

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.20 de 80

  Article 18. Coordinaci de la Formaci Professional

  Els coordinadors de la FP participaran en les xarxes del Departament dEnsenyament quan la direcci del centre ho proposi. 1) Coordinador de Formaci en Centres de Treball

  Vetlla per ladequaci de les accions dels tutors de prctiques professionals a lempresa.

  Coopera en lapreciaci de les necessitats de formaci professional de lmbit territorial on s ubicat

  linstitut i es relaciona amb les administracions locals, les institucions pbliques o privades, i les empre-

  ses en lrea dinfluncia.

  Elabora dades sobre inserci laboral.

  Assegura el correcte funcionament, desenvolupament, seguiment i millora del procs PS22 Collaborar

  amb les empreses.

  2) Coordinador dAssessorament i Reconeixement

  Programa, organitza i coordina el servei dassessorament i reconeixement al centre, el promou i informa

  a les persones interessades.

  Segueix i assegura la qualitat del servei dassessorament i de reconeixement acadmic dels aprenen-

  tatges, confecciona el calendari dactuacions i garanteix el seu compliment.

  Gestiona les dades de les persones usuries, les reclamacions, les enquestes de satisfacci i elabora

  la memria anual.

  Collabora en la gesti de les certificacions del reconeixement del servei de reconeixement acadmic

  dels aprenentatges, i en la gesti dobertura dexpedients.

  Mant i millora la qualitat del servei.

  3) Coordinador dInnovaci i emprenedoria

  Gestiona la correcta implantaci i consolidaci dun Servei dInnovaci i Transferncia de Coneixement

  al centre.

  Gestiona els projectes dinnovaci que es realitzen al centre.

  Estableix relacions i collaboracions amb empreses, universitats, centres tecnolgics i altres organis-

  mes.

  Estableix una metodologia de funcionament prpia del centre, i integrar-la al projecte educatiu.

  Fomenta la collaboraci i participaci de lalumnat dels diferents cicles formatius en la realitzaci dels

  projectes i plans dempresa.

  Organitza activitats, xerrades, tallers i formacions vinculades a lemprenedoria i locupabilitat.

  Participa i intercanvia recursos a la xarxa dassessorament demprenedoria.

  Promou i crea al centre espais dinnovaci, creaci i collaboraci amb empreses i altres entitats.

  4) Coordinador dFP en alternana dual

  Planifica i realitza un programa de visites a les empreses de referncia a la Comarca, i cerca empreses

  noves que vulguin collaborar acollint alumnes en prctiques.

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.21 de 80

  Millora les aliances de collaboraci amb les empreses de lentorn, realitzant visites i contactes amb

  empreses susceptibles de participar en el projecte.

  Impulsa i avalua lexperincia en el centre i participa activament.

  Participa en la formaci dels tutors de les empreses relacionades amb el projecte.

  Elabora la memria de desplegament del projecte al centre.

  Article 19. Coordinador TIC

  Sn funcions del coordinador TIC:

  a) Proposar a lequip directiu els criteris per a la utilitzaci dels recursos informtics i per a adquirir-ne de

  nous.

  b) Assessorar lequip directiu, el professorat i el personal dadministraci i serveis en ls de les aplicacions

  de gesti acadmica.

  c) Vetllar pel manteniment de les installacions i els equips informtics i telemtics del centre.

  d) Assessorar el professorat en la utilitzaci educativa de programes i equipaments informtics en les

  diverses rees del currculum i orientar-lo sobre la seva informaci permanent en aquest tema.

  e) Coordinar les funcions i activitats que du a terme el Servei de Recursos i Suport a les Tecnologies de

  la Informaci i de la Comunicaci.

  f) Assegurar el correcte funcionament, desenvolupament, seguiment i millora del procs PS28 Gestionar

  el sistema informtic.

  g) Aquelles altres que la directora de linstitut li encomani en relaci amb els recursos informtics i telem-

  tics i les que li pugui atribuir el Departament dEnsenyament.

  Article 20. Coordinador dactivitats i serveis

  a) Coordina les activitats escolars complementries i les activitats extraescolars del centre, sota la depen-

  dncia del cap destudis i de la coordinaci pedaggica.

  b) Elabora la programaci anual de les activitats escolars complementries i extraescolars segons la pro-

  posta dels caps de departament i seminari.

  c) Elabora una memria a final de curs amb lavaluaci de les activitats realitzades.

  Article 21. Coordinador de prevenci de riscos laborals

  El nomenament el far la directora i recaur, sempre que sigui possible, en funcionaris docents en servei

  actiu i amb destinaci definitiva en el centre amb formaci en la matria. Noms per insuficincia daquests

  es podr cobrir aquesta coordinaci amb funcionaris docents que no tinguin destinaci definitiva.

  Les funcions assignades sn les segents:

  a) Coordinar les actuacions en matria de seguretat i salut d'acord amb les orientacions del servei de

  prevenci de riscos laborals.

  b) Collaborar amb la direcci del centre en lelaboraci del pla demergncia, en la implantaci en la pla-

  nificaci i realitzaci dels simulacres devacuaci.

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.22 de 80

  c) Revisar peridicament la senyalitzaci del centre i els aspectes relacionats amb el pla demergncia

  amb la finalitat dassegurar la seva adequaci i funcionalitat.

  d) Revisar peridicament el pla demergncia per assegurar la seva adequaci a les persones, els telfons

  i lestructura.

  e) Revisar peridicament els equips de lluita contra incendis com activitat complementria a les revisions

  oficials.

  f) Collaborar amb els tcnics del servei de Prevenci de Riscos Laborals en la investigaci dels accidents

  que es produeixin en el centre.

  g) Collaborar amb els tcnics del servei de prevenci de riscos laborals en l'avaluaci i el control dels

  riscos generals i especfics del centre.

  h) Coordinar la formaci dels treballadors i les treballadores del centre en matria de prevenci de riscos

  laborals.

  i) Collaborar, si escau, amb el claustre en el desenvolupament, dins el currculum de l'alumnat, dels con-

  tinguts de prevenci de riscos.

  Article 22. Coordinadora LIC (Llengua, Interculturalitat i Cohesi social)

  La coordinadora LIC, nomenada per la directora, ha de desenvolupar les funcions segents:

  a) Promoure en la comunitat educativa, coordinadament amb lassessora LIC, actuacions per a la sensibi-

  litzaci, foment i consolidaci de leducaci intercultural i de la llengua catalana com a eix vertebrador

  dun projecte educatiu plurilinge.

  b) Assessorar l'equip directiu i collaborar en lactualitzaci dels documents del centre que fan referncia

  a la promoci de ls de la llengua.

  c) Promoure actuacions en el centre i en collaboraci amb lentorn, per potenciar la convivncia mitjanant

  ls de la llengua catalana, afavorint la participaci de lalumnat i garantint-ne la igualtat doportunitats.

  Article 23. Coordinadora de Qualitat

  Correspon a la coordinadora de qualitat:

  a) Assegurar lestabliment, implementaci i manteniment dels processos del Sistema de Gesti de la Qua-

  litat. Ms concretament, s responsabilitat de la coordinaci de qualitat assegurar el correcte funciona-

  ment, desenvolupament, seguiment i millora dels segents processos: PE03 Desenvolupar i revisar el

  sistema de gesti, i PS29 Seguir i mesurar el sistema de gesti integrat.

  b) Informar a la direcci del desenvolupament del sistema i de qualsevol necessitat de millora.

  c) Assegurar la sensibilitzaci del personal envers els requisits dels alumnes, famlies i entitats.

  d) Convocar i coordinar les reunions i les activitats de la comissi de qualitat.

  e) Mantenir la integritat del Sistema de Gesti de Qualitat.

  Del nomenament i cessament de la coordinadora de qualitat sencarrega la directora del centre.

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.23 de 80

  Article 24. Coordinadora de programes internacionals

  Correspon a la coordinaci de programes europeus:

  a) Promoure la participaci en programes internacionals d'intercanvi d'alumnat i professorat.

  b) Gestionar i/o assessorar en la mobilitat dalumnes de CF en prctiques en empreses.

  c) Collaborar en la participaci en projectes culturals i tecnolgics europeus.

  d) Collaborar en agermanaments entre centres de diferents pasos.

  Article 25. Coordinador de l'Associaci Esportiva

  s responsabilitat del coordinador de l'AE Carles Vallbona:

  a) Coordinar totes les activitats de l'AE Carles Vallbona.

  b) Fer el seguiment, difusi i contacte amb totes les entitats vinculades.

  c) Seleccionar els entrenadors , monitors/es i dinamitzadors i vetllar per la seva formaci.

  d) Organitzar i planificar els equips, activitats i grups: escolars , federats i sense competici.

  e) Organitzar i planificar tots els projectes de promoci.

  f) Fer la memria anual del PCEE

  g) Representar al centre a la junta directiva del Consell Esportiu.

  h) Representar a l'AE Carles Vallbona en totes les reunions.

  i) Coordinar el Pla Catal Esport a l'Escola ( PCEE ) i fer-ne la memria.

  j) Assegurar el correcte funcionament, desenvolupament seguiment i millora del procs PS25 Gestio-

  nar lassociaci esportiva.

  Article 26. Coordinador del programa Institut dAtenci a la Prctica Esportiva

  s responsabilitat del coordinador IAPE:

  a) Elaborar, revisar i mantenir el procediment i actualitzaci del projecte.

  b) Coordinar totes les activitats que es facin als clubs i al centre amb els alumnes esportistes.

  c) Informar als clubs de les activitats lectives obligatries que han de fer tots els esportistes.

  d) Fer el seguiment, difusi i contacte amb les entitats vinculades: Ajuntament de Granollers, Federa-

  cions, Direcci General de l'Esport i clubs.

  e) Organitzar i planificar els horaris del esportistes amb coordinaci amb els clubs.

  f) Informar als pares a l'inici de curs del funcionament del projecte.

  g) Notificar als pares dels alumnes que no tenen un bon rendiment escolar la baixa del projecte.

  h) Buscar frmules per millorar el rendiment acadmic dels alumnes esportistes.

  i) Fer les classes d'Educaci Fsica i optatives dels esportistes amb coordinaci amb els clubs.

  j) Fer un seguiment dels resultats acadmics dels alumnes esportistes i informar als clubs.

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.24 de 80

  Article 27. Tutor de grup, de Formaci en Centres de Treball i dAula d'Acollida

  1) Correspon al tutor de grup:

  a) Conixer la situaci de l'alumne amb la finalitat de facilitar el procs d'aprenentatge i el de maduraci

  personal.

  b) Tenir cura de la coherncia de les activitats densenyament aprenentatge i les activitats davaluaci

  de tots els docents que intervenen en el procs densenyament del seu grup dalumnes.

  c) Responsabilitzar-se de lavaluaci del seu grup dalumnes en les sessions davaluaci.

  d) Tenir cura, juntament amb la secretria - administradora, quan correspongui, de vetllar per lelabo-

  raci dels documents acreditatius dels resultats de lavaluaci i de la comunicaci daquests als pa-

  res o representants legals dels alumnes.

  e) Fer un seguiment individualitzat de l'alumne utilitzant els diversos procediments habituals (entrevista

  personal, fitxa de registre, reunions, seguiment del procs d'avaluaci, etc.).

  f) Orientar l'alumne en l'elecci d'estudis i professions, d'acord amb els seus interessos i capacitats.

  g) Collaborar amb els pares en el procs educatiu de lalumne i informar-los del seu aprofitament aca-

  dmic.

  h) Atendre els alumnes o els seus pares d'acord amb l'horari destinat a l'efecte.

  i) Recollir les incidncies de la seva tutoria, especialment les daquells alumnes que shan manifestat

  conflictius tant a lhora de classe, com al pati o al menjador.

  j) Passar aquestes incidncies a l'equip docent per gestionar la seva acci correctora i al cap d'estudis

  amb lespecificaci concreta de cada cas quan hi hagi una falta greu.

  2) En relaci a la tutoria de grup, correspon al tutor:

  a) Collaborar en l'aplicaci del pla d'acci tutorial del centre.

  b) Programar les actuacions tutorials conjuntes amb tot el grup.

  c) Presidir les sessions de la junta d'avaluaci del grup i tenir cura de la documentaci corresponent i

  fer constar en acta els acords presos en les sessions de la junta d'avaluaci del grup.

  d) Vetllar pel bon funcionament del grup i ajudar a trobar solucions positives quan es donen situacions

  de conflicte.

  e) Coordinar i presidir, conjuntament amb els coordinadors, les reunions del professorat del grup.

  f) Coordinar la realitzaci de les activitats del grup fora de l'aula.

  g) Vetllar pel control de l'assistncia dels alumnes del seu grup i comunicar-ho a les famlies.

  h) Impulsar i en el seu cas convocar per delegaci de la direcci, les reunions de professorat i pares

  del grup, i assegurar que aquests estan prou informats pel que fa al funcionament del centre i al grup

  en concret.

  i) Vetllar pel manteniment i neteja de laula.

  j) Comunicar a la secretria - administradora del centre qualsevol desperfecte que s'observi.

  k) Aquelles altres funcions que li encomani la directora o que li atribueixi el Departament dEnsenya-

  ment. Collaborar en la definici destratgies datenci a lalumnat nouvingut i/o en risc dexclusi,

  participar en lorganitzaci i optimitzaci dels recursos i coordinar les actuacions dels professionals

  externs que hi intervenen.

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.25 de 80

  l) Collaborar en les actuacions dacollida i integraci de lalumnat nouvingut.

  3) Correspon al tutor dFCT (Formaci en centres de treball)

  a) Efectuar la programaci, el seguiment, i lavaluaci i el control de la fase de formaci prctica en els

  centres de treball en els ensenyaments de formaci professional. Per tal de fer el seguiment de

  lalumnat en la realitzaci del crdit de formaci en centres de treball, el tutor o tutora de prctiques

  realitzar almenys 3 visites i/o contactes de seguiment a lempresa.

  b) Assumir, respecte del seu grup dalumnes, les funcions del professor tutor.

  4) Tutora daula dacollida

  La tutora de laula dacollida rebr els alumnes nouvinguts, dels quals en ser el responsable.

  Sn funcions de la tutora d'aula dacollida:

  a) Realitzar lavaluaci inicial i collaborar en lelaboraci de plans de treball individuals, les adaptacions

  curriculars individualitzades i les modificacions del currculum dacord amb les necessitats de cada

  un dels alumnes respecte al seu procs densenyament-aprenentatge.

  b) Gestionar laula dacollida: planificar recursos i actuacions i programar les seqncies daprenen-

  tatge, aplicar metodologies ms adequades i avaluar processos i resultats.

  c) Aplicar metodologies i estratgies dimmersi lingstica per a ladquisici de la llengua.

  d) Promoure la integraci de lalumnat nouvingut a les seves aules de referncia.

  e) Collaborar en la sensibilitzaci de leducaci multicultural al procs educatiu de lalumne nouvingut.

  f) Coordinar-se amb la coordinadora pedaggica i amb els professionals especialistes (LIC, EAP,...)

  g) Participar en les reunions dels equips docents, comissions davaluaci... per coordinar actuacions i

  fer el seguiment dalumnes a fi dassegurar la coherncia educativa.

  Article 28. Tutories tcniques

  El responsable de la tutoria tcnica gestiona el manteniment de l'espai que li correspongui i disposar d'unes

  hores no lectives de reducci horria per desenvolupar la seva tasca.

  a) Laboratoris

  S'encarrega del manteniment de laboratoris.

  b) Responsable d'aula d'informtica

  S'encarrega del manteniment d'alguna o algunes aules d'informtica.

  c) Coordinador web

  S'encarrega del manteniment de la pgina web del centre.

  d) Coordinador Moodle

  S'encarrega del manteniment i de la difusi i formaci de la plataforma moodle del centre.

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.26 de 80

  TTOL 3 Gesti pedaggica del centre

  CAPTOL 3.1 rgans de gesti pedaggica

  Article 29. Equips docents

  El claustre de professors sorganitza en equips docents per cursos.

  L'equip docent el formen els professors que imparteixen hores de docncia en aquells cursos que integren

  cada un dels equips docents. Com que hi pot haver coincidncia dequips, cada professor haur de triar, en

  cas de reuni, aquella ms idnia des del punt de vista pedaggic. Tamb lintegrar un representant del

  departament dorientaci, pel que fa a leducaci secundria obligatria, i el coordinador corresponent. La

  coordinadora pedaggica i els caps d'estudis assisteixen peridicament a les reunions.

  Els membres de cada equip docent es reuniran abans de comenar les activitats del curs acadmic per tal

  de programar-lo, i durant la resta del curs es reuniran una hora cada setmana per tal daprofundir ms en el

  seu treball, segons determini la planificaci anual proposada per lequip directiu i els departaments. Pel que

  fa a lequip docent de cicles formatius, per lespecificitat de cada una de les famlies professionals, lequip

  docent nic passar a funcionar amb equips docents que coincidiran amb als seus corresponents departa-

  ments.

  Les funcions de lequip docent seran:

  a) En lESO, contrastar a linici de cada curs la idonetat de lassignaci dels alumnes als respectius grups

  de tutoria.

  b) En lESO, proposar criteris a seguir per tal de confeccionar els diversos agrupaments d'alumnes per al

  curs segent.

  c) Proposar aspectes i criteris en relaci al desenvolupament del curs en les reunions dequip docent.

  d) Aplicar l'acci tutorial.

  e) Dissenyar i aplicar el treball de sntesi dels nivells que corresponen al seu cicle.

  f) Estudiar els casos dels alumnes del grup que tinguin conductes contrries a la normativa lleus i decidir

  de forma collegiada les accions correctives.

  g) Compartir i debatre sobre noves metodologies d'aula.

  h) Estudiar els resultats del grup i, realitzar propostes de millora si s'escau.

  Article 30. Mecanismes de coordinaci dels equips docents

  Els equips docents es reuneixen tots els dimecres en la franja de les 15 h a les 17 h . A l'ESO, per afavorir

  que tot el professorat hi pugui assistir, es faran les reunions de dos en dos i de nivells alterns, s a dir, si una

  setmana es fan reunions d'equips docents de 1r i 3r d'educaci secundria obligatria la segent setmana

  es faran de 2n i 4t. Els equips docents de batxillerat es reuniran a les 15h, com a mnim, dos cops per

  trimestre.

  Els equips docents de CF tamb es reuneixen els dimecres a les 13.30h i/o a les 15h i es van alternant amb

  reunions de tutors i/o altres convocades per coordinadors, cap d'estudis de FP o la directora.

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.27 de 80

  Article 31. Comissions pedaggiques i de gesti

  1) Comissi datenci a la diversitat

  Est integrada pel cap d'estudis, el coordinador pedaggic, els professors d'orientaci, el coordinador

  dESO i els caps de departaments ESO/BAT.

  Les seves funcions seran:

  a) Concretar els criteris i prioritats per a l'atenci a la diversitat dels alumnes.

  b) Organitzar, ajustar i fer el seguiment de l'aplicaci dels recursos de qu disposa el centre i de les

  mesures adoptades.

  c) Fer el seguiment de l'evoluci dels alumnes amb necessitats educatives especials i especfiques.

  d) Elaborar les propostes dels plans individualitzats.

  2) Comissi de convivncia

  El consell escolar del centre vetllar pel correcte exercici dels drets i deures dels alumnes i pel compli-

  ment efectiu de les mesures correctores i de les sancions. Per facilitar aquesta tasca es constituir una

  comissi de convivncia composta per un professor, un pare o mare i un alumne elegits entre els mem-

  bres daquests sectors del consell escolar del centre, i que ser presidida pel cap d'estudis amb lobjectiu

  deducar la llibertat i la responsabilitat dels alumnes en les relacions amb els seus professors, amb els

  companys i amb la resta de membres del centre docent.

  Una de les seves tasques s la de proposar mesures disciplinries per aquells alumnes que cometen

  actes greus contraris a les normes de convivncia i/o disciplina. Tamb se n'ocupa de proposar accions

  per millorar la convivncia. Aquesta comissi es pot reunir regularment o quan el cap d'estudis ho cregui

  convenient.

  3) Comissi de qualitat

  La comissi de qualitat est formada per la directora, un membre de la direcci representant dels estudis

  obligatoris i postobligatoris dESO i BAT, un membre de la direcci representant dels estudis dFP, i la

  coordinadora de qualitat.

  Les seves funcions seran:

  a) Establir, proposar i comunicar la poltica i objectius de la qualitat.

  b) Revisar el SGQ.

  c) Proposar un sistema de comunicaci que permeti laccs a la informaci i lintercanvi dexperincies

  de les persones de linstitut.

  d) Crear, revisar, distribuir i implantar la documentaci del sistema i els compromisos associats a

  aquesta documentaci.

  e) Revisar i millorar els processos que es donen a linstitut.

  f) Sensibilitzar, comunicar i formar les persones de lInstitut envers el SGQ.

  4) Comissi TIC

  La comissi TIC est formada per l'administradora, el cap d'estudis, el coordinador dinformtica i altres

  professors de la comunitat educativa en funci de les necessitats existents.

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.28 de 80

  Les seves funcions seran:

  a) Coordinar la integraci de les TIC en les programacions del professorat i en lavaluaci de lalumnat,

  i promoure ls de les TIC en la prctica educativa a laula.

  b) Vetllar per loptimaci de ls dels recursos TIC del centre.

  c) Animar a usar les TIC entre la comunitat educativa i a la seva difusi.

  d) Tenir cura dels aspectes normatius segents:

  - Que sutilitzi la installaci de programari en catal.

  - Que es disposi de la llicncia d's per a tot el programari que s'utilitzi en cadascun dels ordinadors

  del centre. En aquest sentit, l'adopci de programari lliure facilita l's i la difusi d'aplicacions TIC

  sense restriccions i amb ple respecte a la legalitat vigent.

  - Que sutilitzin habitualment formats basats en estndards oberts a lintercanvi de documents elec-

  trnics.

  - Que els materials digitals publicats pel centre i accessibles en lnia siguin respectuosos amb els

  drets d'autor.

  - Que la pgina web del centre incorpori la identificaci grfica adaptada al Programa dIdentificaci

  Visual de la Generalitat de Catalunya.

  - Que sapliquin a la web del centre criteris daccessibilitat.

  Article 32. Unitats d'escolaritzaci compartida (UEC)

  Per tal de garantir latenci educativa necessria a lalumnat amb necessitats educatives especials derivades

  de la inadaptaci al medi escolar en els centres que imparteixen educaci secundaria obligatria, de manera

  excepcional, alguns daquests alumnes podran seguir part dels ensenyaments corresponents a aquesta

  etapa en les UEC, on sels oferiran activitats especfiques adaptades a les seves necessitats.

  En aquests casos caldr garantir el seguiment de levoluci de lalumnat per part del tutor del centre al qual

  est adscrit cada alumne.

  Ser una escolaritzaci compartida. El nombre d'hores d'assistncia a l'institut estar regulat pel pla indivi-

  dual que cada curs es planificar conjuntament amb la UEC i el coordinador pedaggic. En aquests casos

  el centre garantir el seguiment de l'alumnat de la UEC mitjanant reunions peridiques amb aquest servei

  a les que assistir el coordinador pedaggic.

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.29 de 80

  CAPTOL 3.2 Criteris per a l'organitzaci pedaggica del centre

  1. En matria dorganitzaci pedaggica sestableix:

  a) Els criteris per a lorganitzaci dels grups dalumnes amb les limitacions quantitatives establertes pel

  Departament dEnsenyament per a les diferents etapes educatives.

  b) Els criteris per a la formaci dels equips docents i els mecanismes interns de coordinaci en els

  equips docents.

  c) Els criteris per a latenci de la diversitat de lalumnat, dacord amb el principi deducaci inclusiva.

  d) Els mecanismes per garantir la globalitat de lacci educativa sobre lalumnat, molt especialment

  quan, per ra de letapa o nivell educatiu, lespecialitzaci curricular del personal docent que hi actua

  sigui predominant en la docncia.

  e) Els mecanismes dacci i coordinaci de la tutoria.

  f) Els procediments dassignaci dels recursos disponibles per a latenci a les necessitats educatives

  especfiques de lalumnat, el tractament de lalumnat amb trastorns daprenentatge o de comunicaci

  relacionats amb laprenentatge escolar, i latenci als alumnes amb altes capacitats.

  g) Els mecanismes dorientaci acadmica i professional a lalumnat dESO i de batxillerat i lespecfic

  que en cada cas escaigui a lalumnat densenyaments professionalitzadors.

  Article 33. Criteris d'atenci a la diversitat

  Latenci a les necessitats educatives de tots els alumnes es planteja des de la perspectiva global del centre

  i des de la participaci dels alumnes en entorns ordinaris.

  s fonamental fer un bon trasps dinformaci entre els centres de primria i els de secundria per tal de

  facilitar el coneixement de les caracterstiques de lalumne o alumna que sincorpora a secundria. Aquest

  trasps d'informaci t lloc a finals del 3r trimestre i se n'ocupa professorat del departament d'orientaci.

  Amb aquesta informaci es confeccionen els grups de 1r d'ESO en les reunions de coordinaci de final de

  curs.

  1) Atenci a la diversitat a lESO

  Selabora un pla individualitzat per a un alumne quan es consideri que per al seu progrs sn insuficients

  les adaptacions incorporades a la programaci ordinria i les mesures de refor o ampliaci previstes i

  en la majoria dels casos ser la continutat de les adaptacions fetes a l'educaci primria.

  Les mesures d'atenci previstes sn les segents:

  a) Plans individualitzats per als alumnes dESO. Els plans els coordina el coordinador pedaggic, els

  proposa, en collaboraci dels equips docents, durant el primer trimestre i els elaboren els diferents

  departaments sobre un nic document compartit.

  b) Aula Oberta, programa de diversificaci curricular en collaboraci amb l'Ajuntament de Granollers

  i el Departament d'Ensenyament en la seva vessant de projecte singular. Els alumnes de l'aula

  oberta del centre fan activitats de tipus prctic en empreses o serveis de la ciutat.

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.30 de 80

  c) Programes de diversificaci curricular en unitats descolaritzaci compartida (UEC). El nostre cen-

  tre habitualment t alumnes en diverses UEC, com el Centre Valls o Parc Estudi de Granollers i

  la UEC de Les Franqueses. La coordinaci amb els centres la fa el coordinador pedaggic.

  d) Atenci educativa als alumnes amb dedicaci significativa a la prctica de lesport. El nostre centre

  s un centre educatiu d'atenci preferent a la prctica esportiva, aix que els alumnes esportistes

  tenen una reducci horria normativa en les matries d'educaci fsica, optatives i alternatives en

  un nombre d'hores que fluctuen segons els cursos entre 2 i 6 hores. La planificaci es realitza, amb

  la collaboraci dels clubs i la coordinaci del projecte esportiu, durant el darrer trimestre del curs.

  2) Atenci a la diversitat al batxillerat

  En el cas del batxillerat, es pot aplicar un pla individualitzat en alumnes en qui concorrin alguna de les

  circumstncies segents:

  a) presentin altes capacitats intellectuals i un rendiment acadmic elevat,

  b) presentin trastorns daprenentatge,

  c) tinguin alguna discapacitat,

  d) siguin dincorporaci recent al sistema educatiu catal,

  e) compaginin els estudis de batxillerat amb els estudis de msica o de dansa

  f) compaginin els estudis de batxillerat amb la prctica intensiva de lesport,

  Aix mateix, en els estudis postobligatoris es poden donar altres circumstncies que comportin modifi-

  cacions i adaptacions curriculars mitjanant exempcions i convalidacions de matries i mduls. En la

  normativa d'inici de curs es poden trobar totes les indicacions per als centres i els alumnes en aquesta

  matria.

  3) Atenci a la diversitat a la formaci professional

  El Decret 284/2011, d1 de mar, dordenaci general de la formaci professional inicial, determina, en

  larticle 15, que el Departament dEnsenyament ha destablir el marc reglamentari de les modificacions

  curriculars per a alumnes amb necessitats educatives especfiques (vegeu l'article 81 de la Llei dedu-

  caci) per tal de facilitar-los lassoliment dels objectius propis dels ensenyaments de la formaci profes-

  sional inicial establerts a larticle 3 del mateix decret.

  CAPTOL 3.3 La tutoria

  1) La tutoria i lorientaci de lalumnat s part de la funci docent. Tot el professorat del claustre dun centre

  pblic ha dexercir les funcions de tutor o tutora quan correspongui.

  La tutoria individual s element essencial en la tasca educativa dels centres. Cada alumne o alumna t

  assignat un tutor o tutora, responsable immediat de lacci tutorial prevista en el centre i, com a mnim,

  de les actuacions segents:

  a) Informar les mares, els pares o tutors/es sobre levoluci educativa dels seus fills i filles, i oferir-los

  assessorament i atenci adequada.

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.31 de 80

  b) Facilitar a pares, mares i tutors/es legals lexercici del dret i el deure de participar i implicar-se en

  el procs educatiu dels seus fills i filles.

  c) Vetllar pels processos educatius de lalumnat i promoure, especialment a letapa deducaci se-

  cundria obligatria, la implicaci de cada alumne/a en el seu procs educatiu.

  d) Dur a terme la informaci i lorientaci de carcter personal, acadmic i professional de lalumnat,

  tot evitant condicionants lligats al gnere.

  e) Aquelles altres actuacions de carcter individual o collectiu especficament establertes en els de-

  crets reguladors del currculum de cada ensenyament, entre les quals, en els ensenyaments pro-

  fessionalitzadors que escaigui, hi haur la tutoritzaci de les prctiques en les empreses. I tamb

  aquelles altres actuacions de carcter individual o collectiu especficament establertes en els de-

  crets reguladors del currculum de cada ensenyament

  2) Cada grup dalumnes t assignat un tutor o tutora de grup, responsable immediat de lacci tutorial

  conjunta sobre el grup i de vetllar per la convivncia del grup dalumnes i la seva participaci en les

  activitats del centre.

  Article 34. Mecanismes d'acci de la tutoria

  Els professors que exerceixen la tutoria sn responsables del seguiment dels alumnes i han de vetllar per la

  millora dels resultats daprenentatge i lxit escolar de tots els alumnes que tenen assignats, i especialment

  per lassoliment de les competncies bsiques i la coordinaci, amb aquests efectes, de tots els professors

  que incideixen en un mateix alumne o alumna.

  El centre disposa dun pla marc d'acci tutorial a l'abast dels tutors i tutores, no obstant aix, es concreten

  les actuacions a la programaci anual en base a les necessitats observades en els grups o com a resultat

  de les reunions de coordinaci de tutoria o d'equip docent.

  El tutor o tutora ser, preferentment, un o una docent amb experincia.

  Article 35. Mecanismes de coordinaci de la tutoria

  Els tutors i tutores de grup tenen una hora setmanal fixa de reuni amb el coordinador del cicle corresponent

  per desenvolupar correctament l'acci tutorial. El coordinador de cicle d'educaci secundria obligatria i la

  coordinadora de batxillerat tamb es reuneixen una hora setmanalment amb el coordinador pedaggic. En

  aquestes reunions hi haur un trasps bidireccional d'informaci: des dels grups cap a direcci de qualsevol

  aspecte lligat a l'aplicaci del projecte educatiu a l'aula i les dinmiques de la convivncia a l'aula i des de

  direcci de les instruccions per l'aplicaci del projecte educatiu del centre als alumnes. Finalment, el coordi-

  nador pedaggic pot portar temes de tutoria a les reunions de direcci si ho creu convenient.

  Article 36. Mecanismes d'assignaci de recursos per a l'atenci de necessitats educatives especfi-ques

  1) Trastorns d'aprenentatge:

  En la valoraci del procs daprenentatge dels alumnes amb necessitats educatives especials es tindr

  especialment en compte lassoliment de les competncies bsiques, el desenvolupament personal i

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.32 de 80

  social i ladquisici dhbits dautonomia i de treball. El procediment a seguir ser, en primer lloc, l'ela-

  boraci d'un pla individualitzat. Es prioritzar que els professors de lespecialitat dorientaci educativa

  facin atenci directa als alumnes amb necessitats educatives especials greus i donin suport als profes-

  sors en la participaci d'aquests alumnes a laula ordinria. Tamb es comptar amb el professional de

  l'EAP.

  2) Trastorns de comunicaci. Els alumnes amb alguna discapacitat sensitiva, visual o auditiva comptaran

  amb l'ajuda d'un professional del CREDA (Centre de recursos educatius per a deficients auditius) o de

  la ONCE que donar suport a l'alumne i orientar l'equip docent sobre la millor manera d'atendre les

  necessitats educatives de l'alumne.

  3) Per a alumnes amb altes capacitats intellectuals i elevat rendiment acadmic, identificats mitjanant

  una avaluaci psicopedaggica, per als quals les mesures dampliaci previstes no hagin estat sufici-

  ents, tamb es podran proposar plans individualitzats que comportin la reducci de la durada de letapa.

  Una vegada preparat un pla individualitzat daquestes caracterstiques, la direcci del centre ha de de-

  manar-ne lautoritzaci per aplicar-lo.

  CAPTOL 3.4 Orientaci

  Article 37. Orientaci a l'ESO

  El tutor o tutora ha de tenir cura que lelecci del currculum optatiu i/o d'itinerari per part de lalumne o alumna

  sigui coherent al llarg de letapa i doni resposta als seus interessos i necessitats, tant pel que fa a la seva

  situaci actual com a les seves opcions de futur acadmic i laboral.

  En els tres primers cursos de letapa els alumnes han de decidir entre diverses matries optatives ofertes

  pels centres dins el marge horari establert, per tal de reforar, consolidar o ampliar els seus aprenentatges,

  excepte els alumnes del projecte esportiu. En el quart curs dESO la franja doptativitat s ms mplia i, per

  tant, el centre informar i orientar els alumnes i les famlies perqu lelecci de les matries optatives es-

  pecfiques serveixi per consolidar aprenentatges bsics o puguin ser tils per a estudis posteriors o per

  incorporar-se al mn laboral. Aquesta elecci ajuda a perfilar un possible itinerari formatiu al final de letapa,

  sense condicionar de manera definitiva el futur acadmic o professional de lalumne/a.

  Als tres primers cursos dESO, l'assignaci de les matries optatives es far amb aquests criteris descrits

  anteriorment i la guia del tutor. A quart d'ESO, en l'assignaci de matries es tindr en compte l'elecci de

  l'alumne, sempre sota la supervisi del tutor. Si fos impossible assignar tots els alumnes en una determinada

  matria degut a l'excs de demanda, l'assignaci d'alumnes a la matria optativa es determinar a partir de

  les qualificacions globals dels 3 primers cursos de la ESO, de forma que la millor qualificaci escollir en

  primer lloc i a partir d'ells les segents en ordre descendent.

  Durant el 4t curs, es portar a terme el projecte de recerca "la setmana de l'orientaci". Al llarg d'aquesta

  setmana, els alumnes tindran la possibilitat d'aprofundir en la professi que a priori ms els agrada mitjanant

  visites al sal de l'ensenyament o amb les xerrades de professionals/exalumnes d'mbits diversos. Durant

  el 2n trimestre, l'equip docent vist el desenvolupament de l'alumne al llarg no noms del curs de 4t sin

  tamb de l'etapa, emetr un informe orientador per les famlies amb una proposta personalitzada per a cada

  alumne respecte de l'itinerari formatiu a seguir una vegada finalitzada l'ESO.

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.33 de 80

  Article 38. Orientaci a batxillerat i cicles formatius

  1) Acci tutorial al batxillerat

  Lorientaci en el batxillerat facilita recursos perqu els alumnes canalitzin les seves preferncies i ca-

  pacitats. Sorientar lalumne o alumna per prendre decisions dins lopcionalitat que ofereix lestructura

  mateixa del batxillerat i, en acabar-lo, respecte a la continutat dels seus estudis o laccs al mn laboral.

  Lacci orientadora ha de permetre identificar i desenvolupar les capacitats de lalumne/a i superar es-

  tereotips i patrons de gnere. La prevenci de laband prematur dels estudis tamb s una prioritat de

  lacci tutorial de letapa.

  Lorientaci en el batxillerat, portada a terme des de les tutories i coordinada per la coordinadora del

  batxillerat facilitar informaci als alumnes en relaci amb les proves daccs a la universitat (inscripci,

  estructura de les proves, qualificacions, etc.) i l'oferta de cicles formatius de grau superior.

  2) L'acci tutorial i l'orientaci en la formaci professional

  En les activitats dorientaci acadmica i professional s important incidir en els hbits de treball i el

  coneixement del mn laboral, aix com proporcionar a lalumne/a els recursos i lorientaci necessaris

  per accedir al mn laboral o per continuar el seu itinerari formatiu. Amb aquests efectes, en els cicles

  formatius sha establert una hora de tutoria amb els alumnes fora del seu horari lectiu que es podr fer

  amb tot el grup o de forma ms individualitzada, si conv. Es duran a terme accions de tutoria de ca-

  rcter presencial, a fi daprofundir en el desenvolupament de la professionalitzaci dels alumnes que

  formen el grup (FCT; itineraris formatius horitzontals i verticals; competncies professionals, personals

  i socials, i altres recursos i elements dorientaci).

  CAPTOL 3.5 Avaluaci

  L'avaluaci s una eina educativa fonamental que ha de tenir en compte les capacitats, interessos, habilitats

  i necessitats de tot l'alumnat, actuant sobre el procs d'aprenentatge per tal de proporcionar l'ajut pedaggic

  ms adequat en cada moment.

  Aquest coneixement global de l'alumnat ha de servir per:

  a) Orientar i assessorar l'alumnat i suggerir-li modificacions.

  b) Informar pares i professorat.

  c) Establir activitats de recuperaci i de refor

  d) Incitar el professorat a modificar o alternar determinades metodologies i/o sistemes de treball.

  Article 39. Com es fa l'avaluaci

  L'equip docent de cada nivell s l'rgan que fa el seguiment dels aprenentatges de l'alumnat i decideix les

  actuacions pertinents per a afavorir la millora constant de cada alumne. L'equip docent complert es constitu-

  eix en Junta d'Avaluaci per tal de qualificar i orientar els processos de l'alumnat amb els tems previstos a

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.34 de 80

  cada etapa. Els resultats d'aquestes sessions de la Junta d'Avaluaci s'enviaran als tutors legals de l'alumnat

  en forma de butllet escrit i als caps d'estudi per al seu tractament estadstic.

  Tot el professorat que no formi part d'una junta d'avaluaci d'un grup-classe determinat, per que hagi fet

  classes a alumnes d'aquell grup-classe durant el trimestre, haur de passar la informaci del procs d'apre-

  nentatge de cada alumne al professor de l'rea corresponent que assisteixi a la Junta d'Avaluaci.

  El mecanisme i els criteris d'avaluaci han de ser coneguts per l'alumnat, a qui, prviament, se l'ha d'haver

  informat de qu se l'avaluar.

  Abans de cada sessi d'avaluaci i amb prou antelaci perqu el professor-tutor tingui temps de preparar-

  la, el professorat haur d'haver entrat les qualificacions i els comentaris al SAGA.

  La sessi d'avaluaci es preparar amb el grup-classe en hores de tutoria. Tamb cada professor comentar

  els resultats de la seva matria, tant pel que fa a la qualificaci com a l'actitud.

  Les sessions d'avaluaci constaran de dues parts: a la primera, amb l'assistncia dels delegats de classe,

  es far una valoraci global del funcionament del grup-classe. A la segona, sense els delegats de classe, es

  valorar el rendiment i el comportament de cada alumne en cada matria.

  A la meitat del primer trimestre es faran les avaluacions inicials per valorar el funcionament dels grups i poder

  aplicar les mesures correctives necessries. Del resultat d'aquesta avaluaci inicial s'informar als tutors

  legals dels alumnes mitjanant butlletins escrits que, en aquest cas, noms contindr informaci qualitativa

  no numrica del rendiment de l'alumne en cada matria.

  Article 40. Junta davaluaci

  La junta d'avaluaci d'un grup d'alumnes est configurada per tots els professors que imparteixen classe en

  el grup i actuar segons:

  a) El tutor aixecar acta de cada sessi d'avaluaci en la qual constar la relaci d'assistents, els resultats

  generals del grup i els acords presos.

  b) Els professors avaluaran els alumnes amb criteris dobjectivitat d'acord amb els criteris establerts en la

  programaci del departament corresponent. Les proves escrites que s'hagin realitzat al llarg del perode

  que s'avalua s'hauran d'haver mostrat als alumnes, degudament corregides. Els alumnes tenen dret a

  demanar aclariments pel que fa a la correcci d'aquestes proves.

  En el cas de reclamacions a les qualificacions finals se seguir el trmit establert segons la normativa dinici

  de curs.

  Article 41. Avaluacions

  1) Educaci secundria obligatria i batxillerat

  Es faran, per ordre d'aparici, una avaluaci inicial a mitjans del primer trimestre, 3 avaluacions ordin-

  ries coincidint amb els finals del trimestres, una avaluaci final contnua a finals del curs i una avaluaci

  extraordinria al setembre. En el cas del curs de 2n de Batxillerat, l'avaluaci final contnua s'avanar

  uns dies per permetre tenir les actes amb suficient antelaci perqu els alumnes es puguin presentar a

  les proves de selectivitat. En aquest mateix curs, l'avaluaci extraordinria es far a finals de juny,

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.35 de 80

  perqu els alumnes que no han aprovat per curs per s en els exmens extraordinaris es puguin pre-

  sentar a la selectivitat de setembre.

  2) Cicles formatius de grau mitj i superior

  Es faran, per ordre d'aparici, una avaluaci inicial (sense qualificacions) a mitjans del primer trimestre

  noms als grups de primer curs.

  Dues avaluacions ordinries (febrer i maig) per avaluar les unitats formatives finalitzades en cada per-

  ode i una avaluaci de final de curs/etapa, que incorpori els resultats de la convocatria de recuperaci,

  a finals de juny.

  En el cas de cicles de grau superior (als grups de segon curs), l'avaluaci final contnua s'avanar uns

  dies per permetre tenir les actes amb suficient antelaci perqu els alumnes es puguin presentar a les

  proves de selectivitat. En aquest mateix curs, l'avaluaci extraordinria es far a finals de juny, perqu

  els alumnes que no han aprovat per curs per s en els exmens extraordinaris es puguin presentar a

  la selectivitat de setembre.

  3) Curs de preparaci per a la incorporaci a grau superior (CPIS)

  Es far una avaluaci inicial a mitjans d'octubre. Pel que fa a la resta d'avaluacions dels alumnes que

  cursen el CPIS, aquestes sn trimestrals com a la resta de grups. L'avaluaci final es fa el mateix dia

  que la del tercer trimestre.

  Article 42. Reclamacions a les qualificacions

  Les reclamacions a les qualificacions finals o a les obtingudes al llarg del curs es resoldran a partir del que

  disposa la resoluci amb les instruccions per a l'organitzaci i funcionament dels centres pblics docents de

  secundria que publica el Departament d'Ensenyament al principi de cada curs. A fi i efecte de justificar

  qualsevol reclamaci, les rees i departaments guardaran els documents justificatius de les qualificacions

  dels alumnes, com ara exmens, exercicis i treballs, fins el 31 d'octubre del curs segent a l'actual. Aquests

  documents tamb serveixen per informar del procs d'aprenentatges a alumnes i a pares i per tant han

  d'estar accessibles, sigui en format de paper o digital, si l'alumnat o la famlia ho sollicita.

  Reclamacions per qualificacions obtingudes al llarg d'un curs

  Les reclamacions respecte a les qualificacions obtingudes al llarg del curs, si no es resolen directament entre

  el professor i l'alumne afectats, es presentaran al tutor, el qual les traslladar al departament que correspon-

  gui per tal que s'estudin.

  En tot cas la resoluci definitiva correspondr al professor. L'existncia de la reclamaci i la resoluci adop-

  tada es faran constar en acta de departament i es comunicaran a l'equip docent del grup corresponent.

  Reclamacions per qualificacions finals

  Per a les qualificacions finals de cada curs el centre establir un dia, posterior a la realitzaci de les avalua-

  cions finals ordinria i extraordinria, en qu els professors estudiaran i resoldran les possibles reclamacions.

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.36 de 80

  Si l'alumne no est d'acord amb la resoluci, podr reiterar la reclamaci en un escrit adreat al director i

  presentat el mateix dia o l'endem.

  Per resoldre aquestes reclamacions se seguir la tramitaci segent:

  a) El director traslladar la reclamaci al departament que correspongui per tal que, en reuni convocada

  a tal fi, estudi si la qualificaci s'ha atorgat d'acord amb els criteris d'avaluaci establerts i formuli la

  proposta pertinent. Si consta noms d'un o dos membres, l'rgan s'ampliar, fins a tres, amb els pro-

  fessors que el director designi. Les reclamacions formulades i la seva proposta raonada de resoluci es

  faran constar en acta de departament.

  b) Vista la proposta formulada i l'acta de la sessi d'avaluaci en qu l'equip docent atorg les qualificaci-

  ons finals, el director podr resoldre directament la reclamaci, o b convocar una nova reuni de l'equip

  docent. En aquest ltim cas resoldr en vista dels elements abans esmentats i de la proposta que faci

  l'equip docent en la reuni extraordinria, les deliberacions del qual constaran en una acta singular

  elaborada a tal efecte.

  c) La resoluci del director es notificar per escrit a l'interessat. En el cas que la reclamaci sigui accep-

  tada, es modificar, en diligncia signada pel director, l'acta d'avaluaci corresponent i la modificaci

  es comunicar a l'equip docent del grup. En la notificaci de la resoluci del director s'indicaran els

  terminis i el procediment que per recrrer s'especifiquen en el punt d) segent.

  d) L'alumne o els seus pares o tutors legals si s menor d'edat podr recrrer la resoluci del director en

  el termini de cinc dies hbils a partir de l'endem de la notificaci de la resoluci. Aquest recurs, que

  anir adreat al director dels serveis territorials, s'haur de presentar al mateix centre educatiu, el direc-

  tor del qual el trametr en els tres dies hbils segents als serveis territorials, juntament amb la docu-

  mentaci segent:

  cpia de la reclamaci adreada al director del centre,

  cpia de l'acta de les reunions en qu s'hagi estudiat la reclamaci i de la resoluci recorreguda,

  cpia de l'acta final d'avaluaci del grup i de les qualificacions trimestrals i finals obtingudes per

  l'alumne al llarg de l'etapa,

  qualsevol altra documentaci que el director del centre consideri pertinent d'adjuntar-hi.

  Article 43. Propostes de millora desprs de les avaluacions

  En la recerca de la qualitat en el procs d'aprenentatge dels alumnes cal una sistemtica per analitzar els

  punts febles i proposar mesures correctores que ens condueixin a una millora global com a centre. El nostre

  centre contempla 3 moments al llarg del curs on fem aquest procs d'autoavaluaci:

  a) Revisi desprs de les avaluacions. Desprs de les avaluacions inicial, primera i segona es fan revi-

  sions de les qualificacions dels alumnes. Des de direcci es far un requeriment als caps de cada de-

  partament perqu lliurin un acta de reuni de departament on es faran constar:

  - La valoraci dels resultats obtinguts pels alumnes dels diferents cursos en les matries impartides

  pel professorat del departament corresponent.

  - Una proposta de mesures correctores en el cas que la valoraci no sigui positiva.

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.37 de 80

  b) Revisi desprs de les proves diagnstiques. Hi ha 2 proves d'avaluaci, l'avaluaci diagnstica de

  3r ESO (octubre) i la de competncies bsiques de 4t ESO (febrer). Un cop obtingudes les dades, el

  coordinador pedaggic far la valoraci amb els caps dels departaments de les matries implicades en

  les proves per tal danalitzar els punts febles i proposar accions de millora i ninformar a direcci i als

  equips docents.

  c) Revisi per la direcci, a final de curs. Durant la primera quinzena de juliol es far una reuni per tal

  de revisar tots els objectius dels departaments i les coordinacions i per proposar millores per al curs

  segent. s una revisi de tipus anual, on es poden prendre mesures de tipus estructural. En aquesta

  reuni, coordinada per la coordinadora de qualitat, participen totes les coordinacions i membres de

  l'equip directiu del centre. Cada participant valora com ha anat el curs i proposa millores per al segent.

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.38 de 80

  TTOL 4 Participaci de la comunitat escolar en el centre

  CAPTOL 4.1 Famlies

  1. Les mares, els pares o els tutors dels alumnes, a ms dels altres drets que els reconeix la legislaci vigent

  en matria deducaci, tenen dret a rebre informaci sobre:

  a) El projecte educatiu.

  b) El carcter propi del centre.

  c) Els serveis que ofereix el centre i les caracterstiques que t.

  d) La carta de comproms educatiu, i la coresponsabilitzaci que comporta per a les famlies.

  e) Les normes dorganitzaci i funcionament del centre.

  f) Les activitats complementries, si nhi ha, les activitats extraescolars i els serveis que sofereixen, el

  carcter voluntari que aquestes activitats i serveis tenen per a les famlies, laportaci econmica

  que, si escau, els comporta i la resta dinformaci rellevant relativa a les activitats i els serveis oferts.

  g) La programaci general anual del centre.

  h) Les beques i els ajuts a lestudi.

  2. Les mares, els pares o els tutors dels alumnes matriculats en un centre tenen dret a rebre informaci

  sobre levoluci educativa de llurs fills. Amb aquesta finalitat, els centres, el professorat i altres professi-

  onals poden oferir assessorament i atenci adequada a les famlies, en particular per mitj de la tutoria.

  3. Les mares, els pares o els tutors tenen el deure de respectar el projecte educatiu i el carcter propi del

  centre, el dret i el deure de participar activament en leducaci de llurs fills, el deure de contribuir a la

  convivncia entre tots els membres de la comunitat escolar i el dret de participar en la vida del centre per

  mitj del consell escolar i dels altres instruments de qu es dotin els centres en exercici de llur autonomia.

  4. El centre ha de promoure, en el marc de les seves competncies, les mesures adequades per a facilitar

  lassistncia de mares i pares a les reunions de tutoria i lassistncia de llurs representants als consells

  escolars i als altres rgans de representaci en qu participin.

  Article 44. Participaci de les famlies en el centre

  L'associaci de mares i pares d'alumnes participa, a travs del consell escolar del centre, en la presa de

  decisions del centre.

  Els representats de lassociaci de mares i pares poden collaborar en les activitats prpies del centre: ven-

  dre llibres, conferncies i xerrades,...

  La direcci del centre es reuneix al menys un cop per trimestre amb representants de l'AMPA per tal de

  valorar i programar accions conjuntes de millora.

  La direcci del centre posa a disposici de mares i pares les installacions del centre per realitzar activitats

  relacionades amb leducaci dels alumnes.

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.39 de 80

  Article 45. Intercanvi d'informaci entre famlies i centre

  Les formes habituals de comunicaci entre les famlies i centre sn l'agenda (noms en el cas de lESO), el

  telfon i el correu electrnic. En les agendes, les famlies poden demanar entrevista amb els tutors, de la

  mateixa forma que tamb poden fer-ho els tutors amb les famlies. Les famlies tamb poden trucar al telfon

  del centre per demanar hora amb els tutors. A principi de curs, els tutors informen de la seva hora setmanal

  disponible per fer tutoria amb les famlies. Els tutors i les famlies poden acordar, en cas d'impossibilitat, un

  altre moment per poder fer l'entrevista preceptiva. El tutor del grup ha de fer com a mnim una entrevista amb

  la famlia de cada alumne en el decurs dun curs escolar.

  El correu electrnic permet mantenir una correspondncia ms fluida amb les famlies i un seguiment ms

  proper de lalumne.

  El centre vetllar per tenir els correus electrnics de totes les famlies com a eina de comunicaci ms rpida,

  segura i econmica de manera que les circulars informatives senvin als grups de correus de pares i mares.

  Tamb mitjanant la web del centre les famlies poden fer el seguiment de moltes de les activitats.

  Els principal sistemes de comunicaci amb la comunitat educativa sn els segents:

  1) Portes obertes. El centre programar una jornada de portes obertes orientada a informar a les fam-

  lies sobre el projecte educatiu de centre i les seves installacions i serveis en els dies previs al per-

  ode de preinscripci, tan de ESO com de Batxillerat i cicles formatis. En el marc d'aquestes jornades

  es faran visites guiades pel centre, a crrec dels nostres alumnes que en fan de guies, i xerrades

  informatives a crrec de la direcci del centre, dels coordinadors dels diferents nivells i dels profes-

  sors que es trobaran a les aules i tallers.

  En el cas de la ESO l'Ajuntament de Granollers coordina les dates de les jornades de portes obertes

  dels centres de la ciutat per oferir-les al mxim de famlies possible de la comarca.

  2) Pgina web. La pgina web del centre ubicada a ladrea http://iescarlesvallbona.cat permet al cen-

  tre fer arribar les noticies ms importants a la comunitat educativa. A ladrea http://fpvallbona.ies-

  carlesvallbona.cat es pot consultar la informaci especifica de la Formaci Professional.

  Tot el claustre pot enviar informaci de sortides, activitats o qualsevol noticia vinculada al centre a

  ladrea web@iescarlesvallbona.cat i el coordinador se nocupar de la seva publicaci.

  3) Correu electrnic. La comunitat educativa del Vallbona disposa d'un domini Google Apps (iescarles-

  vallbona.cat) on subiquen els correus, calendaris, llocs web i documents compartits amb tots els

  usuaris de la comunitat.

  Tots els alumnes, professors i personal d'administraci i serveis (PAS) disposaran d'un compte de

  correu el format del qual s nom.cognom@iescarlesvallbona.cat o (nom_cognom1cognom2@ies-

  carlesvallbona.cat en el cas dels alumnes, per mantenir la comunicaci amb la resta de companys.

  La comunicaci entre els membres de la comunitat educativa de linstitut Carles Vallbona es realit-

  zar de forma digital a travs del correu electrnic. Per aquesta ra, cal tenir-lo actiu i actualitzat.

  A principi de cada curs, les famlies a travs del tutor facilitaran una adrea de correu que permeti a

  lequip docent i a la direcci del centre fer arribar les informacions sobre el procs daprenentatge

  de lalumne o qualsevol altra informaci que des del centre es cregui convenient fer arribar a les

  famlies.

  http://iescarlesvallbona.cat/mailto:web@iescarlesvallbona.catmailto:nom.cognom@iescarlesvallbona.catmailto:nom.cognom@iescarlesvallbona.catmailto:nom_cognom1cognom2@iescarlesvallbona.catmailto:nom_cognom1cognom2@iescarlesvallbona.cat

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.40 de 80

  Els tutors poden fer servir aquesta adrea de correu com a eina dintercomunicaci amb les famlies

  sovint ms gil i rpida que el telfon.

  4) Moodle. El moodle de linstitut Carles Vallbona s la plataforma virtual daprenentatge on subicaran

  tots els cursos que simparteixen en el centre. Ladrea s moodle.iescarlesvallbona.cat

  Tots els professors i els alumnes estaran donats dalta en aquesta plataforma que ens permetr una

  millor qualitat i seguiment dels continguts educatius del centre. Una part del moodle, a criteri de la

  direcci del centre, estar oberta a altres usuaris externs, que podran consultar informaci del centre:

  normes, instruccions, materials,...

  5) Wall TV. Al vestbul del centre hi ha un televisor, connectat a un porttil, on es projecta el full infor-

  matiu setmanal. Qualsevol membre del claustre que vulgui passar informacions s'ha d'adrear a

  direcci per fer la corresponent gesti tcnica que permeti visualitzar la informaci.

  6) Plataforma Ieduca. A finals del curs 2015-16 es va comprar una plataforma de gesti integrada de

  continguts anomenada Ieduca. Durant el curs 2016-17 sha iniciat la seva implementaci, que millo-

  rar la comunicaci entre el centre i les famlies quan estigui totalment implementada.

  7) Altres sistemes dinformaci. En els diferents expositors ubicats en el vestbul del centre es disposa

  de trptics i fulls informatius en format paper dels diferents ensenyaments i famlies professionals del

  centre.

  CAPTOL 4.2 Mecanismes per a la millora contnua

  Article 46. Participaci per la millora de la gesti del centre

  LInstitut t implantat un sistema de gesti de la qualitat (SGQ) amb lobjectiu de dur a terme una millora

  contnua.

  La direcci del centre, com a impulsora del sistema de gesti de la qualitat, juntament amb la coordinaci de

  qualitat identifica i planifica les oportunitats de millora mitjanant:

  - Reunions de treball de la comissi de qualitat, que ha de treballar per a la implantaci progressiva del

  SGQ .

  - No conformitats, accions correctives i accions de millora.

  - Reclamacions dels diferents grups dinters.

  - Suggeriments.

  - Estudis de necessitats, realitzats mitjanant avaluacions i autoavaluacions del centre, i com a resultat

  del seguiment del Pla de millora anual.

  - Auditories internes i externes, mitjanant les quals el centre mesura la capacitat del SGQ, comprova si

  saplica correctament i contribueix a la millora del sistema. Es realitzen un cop a lany cadascuna delles,

  i hi participa tota la comunitat educativa.

  - Revisi per la direcci, on sanalitza el sistema de gesti de la qualitat del centre, per assegurar-se de

  la seva convenincia, adequaci i eficcia contnues.

  - Determinaci dobjectius, planificaci, execuci i anlisi de les accions realitzades.

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.41 de 80

  - Creaci dequips de millora, formats per persones de diferents mbits de linstitut que es reuneixen

  peridicament per identificar, analitzar, solucionar problemes i proposar millores per a un ptim funcio-

  nament de la seva activitat diria.

  Article 47. Participaci per la millora de la satisfacci dels grups dinters

  LInstitut mesura i analitza la satisfacci dels seus grups dinters mitjanant:

  - Enquestes de satisfacci als alumnes per mesurar la seva satisfacci sobre el centre i la formaci i

  cursos que imparteix.

  - Enquestes de satisfacci al professorat, PAS i famlies per conixer la seva satisfacci sobre lorganit-

  zaci i funcionament del centre.

  - Enquestes de satisfacci a les empreses per avaluar el grau de satisfacci respecte als ensenyaments

  que oferim als nostres alumnes.

  - Control de les reclamacions i o suggeriments rebuts, mitjanant per exemple la bstia de queixes i

  suggeriments que es troba a disposici de tota la comunitat educativa.

  - Valoraci qualitativa dels equips de professors a les reunions de seguiment i avaluaci.

  Els diferents mecanismes que sutilitzen per conixer l'opini dels grups dinters ens permetran recollir sug-

  geriments i aportacions per evidenciar i treballar els aspectes a millorar.

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.42 de 80

  TTOL 5 Normes de funcionament del centre referents al professorat

  CAPTOL 5.1 Qestions generals

  El principal objectiu s la formaci integral dels seus alumnes.

  La comunicaci virtual entre professors i alumnes sestableix a travs dels correus corporatius del centre i la

  plataforma Moodle.

  Article 48. Assistncia del professorat

  El professorat ha de complir l'horari de classes i les altres activitats d'horari fix, assistir als claustres, a les

  reunions dels mbits de coordinaci que correspongui, a les derivades de la seva condici de tutor o del

  crrec ocupat i a les altres reunions extraordinries no previstes en la programaci general anual de centre

  que siguin degudament convocades per la direcci. Aix mateix ha de complir el calendari dactivitats esta-

  blert en la programaci general anual de centre.

  La direcci del centre, informada de labsncia, preveur les substitucions, generalment mitjanant les gur-

  dies.

  En el cas d'absncies previstes s'ha de deixar preparada feina a consergeria, en el full de gurdies.

  Si s possible s'hauria de parlar amb antelaci amb el professorat que cobrir les hores d'absncia

  per prevenir-los de l'absncia i explicar la feina que han de fer els alumnes.

  En el cas d'absncies imprevistes, tamb s'ha d'avisar en el moment en que sigui possible, per

  telfon o correu electrnic, de l'absncia, dels grups que quedaran sense professor i de la feina que

  han de fer. El mitj ms indicat per avisar, en aquest darrer cas, s a travs del correu electrnic de

  consergeria (consergeria@iescarlesvallbona.cat), que permet lliurar documents i fer fotocpies als

  alumnes, o a travs de l'aula virtual del centre, tamb sha denviar el missatge a lequip directiu i al

  cap de departament.

  La direcci ha de registrar les absncies justificades i injustificades mitjanant laplicaci informtica dispo-

  nible al portal ATRI. Ha de fer el control d'assistncia del professorat. Totes les absncies s'han de justificar

  documentalment amb nom del professor, data, hora i motiu i lliurar a la directora el dia de la reincorporaci

  al lloc de treball . En absncies per motius de salut de menys de tres dies consecutius tamb es pot presentar

  el model de Declaraci responsable justificativa dabsncia per motius de salut o dassistncia a consulta

  mdica.

  Els professors podran revisar i consultar les faltes d'assistncia, corresponents al mes anterior, entrant a la

  sala de professors virtual de la plataforma Moodle, on constaran els motius, les dates i hores dabsncies

  sense substituci.

  Les faltes dassistncia sn justificades quan hi ha llicncia o perms concedits. El professorat podr presen-

  tar a la direcci les allegacions pertinents al respecte.

  mailto:consergeria@iescarlesvallbona.cat

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.43 de 80

  En el Portal de centre de la intranet del Departament dEnsenyament sespecifiquen els continguts rellevants

  en matria de llicncies i permisos i de les normes que els regulen, aix com els aspectes de procediment i

  que sn associats a la seva petici i concessi i els models de sollicitud.

  Tota la informaci, normativa i documentaci relacionada amb les absncies del lloc de treball, es lliura i

  sexplica en el claustre dinici de curs, tamb est recollida al Manual dAcollida del professorat nouvingut i

  est penjada a la plataforma Moodle del centre, a la sala de professors virtual.

  Article 49. Drets i deures

  Sn drets del professorat:

  a) Ser respectat i considerat com a persona i com a professional que desenvolupa les seves funcions.

  b) Disposar dels mitjans necessaris per realitzar, millorar i actualitzar la seva preparaci cientfica i peda-

  ggica, que li permetin realitzar la seva tasca.

  c) Impartir i realitzar amb llibertat les seves classes dacord amb la legislaci vigent, amb els projectes del

  centre, en el marc del projecte de direcci i atenent a les directrius, acords i objectius del departament

  o seminari.

  d) Participar en les activitats del centre.

  e) Convocar, dacord amb el tutor, els pares de qualsevol alumne per tractar assumptes relacionats amb

  la seva educaci.

  Sn deures del professorat:

  a) Respectar, amb la mxima puntualitat, l'horari d'inici i acabament de les classes a fi i efecte que es

  pugui complir la distribuci horria establerta per a tot l'alumnat del centre.

  b) Complir i fer complir les normes establertes en aquesta Normativa i les de carcter general que estableix

  la legislaci vigent.

  c) Assistir als claustres, a les reunions de departament, de seminari o de cicle, de coordinaci, a les

  sessions davaluaci i a les derivades de la seva condici de tutor o del crrec que ocupin. Sn tamb

  dassistncia obligatria les altres reunions extraordinries no previstes en la programaci general del

  centre que siguin degudament convocades per la directora.

  d) Programar i preparar les seves activitats i classes dacord amb els projectes del centre, projecte de

  direcci i atenent a les directrius, acords i objectius del departament o seminari. En el cas de que el

  departament hagi escollit un llibre en format paper o llibre digital, respectar aquesta decisi.

  e) Presentar en els terminis fixats per la direcci: la fitxa dinici de curs, la programaci dels crdits de les

  matries que impartir i els seguiments trimestrals de la programaci.

  f) Vetllar pel manteniment de lordre, la disciplina i la neteja a les classes i espais comuns i el respecte

  entre els alumnes.

  g) Passar llista en qualsevol activitat escolar i anotar, al ms aviat possible, les faltes dassistncia i les

  incidncies segons el sistema establert pel centre.

  h) Deixar feina preparada pels alumnes quan tingui perms per absentar-se del centre o b quan aquesta

  absncia sigui previsible. En cas dabsncia no prevista, informa el ms aviat possible al centre labsn-

  cia i si la causa ho permet enviar per correu electrnic feina pels alumnes.

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.44 de 80

  i) Amonestar als alumnes que mostrin conductes contrries a la convivncia, dacord amb aquesta Nor-

  mativa i a la legislaci vigent, i comunicar-ho immediatament al seu tutor.

  j) Valorar en reunions de departament el resultat de les avaluacions, si escau, proposar mesures correc-

  tores i fer el seguiment de la seva eficcia.

  k) Respectar els acords presos en les diferents reunions setmanals, en particular les d'equip docent i les

  de departament.

  l) Ser molt curosos en l's de mbils o altres aparells audiovisuals quan el seu s no sigui clarament

  docent. Recordar que l'exemple del professorat s el millor model pels nostres alumnes.

  m) Fer les hores de gurdia amb puntualitat i respectant escrupolosament les indicacions daquesta nor-

  mativa.

  Article 50. Horari

  El professorat tindr lhorari laboral setmanal establert amb carcter general per als funcionaris de la Gene-

  ralitat, horari que actualment s de 37 hores i mitja. Daquestes, sen dedicaran 28, distribudes en cinc dies,

  a activitats amb horari fix en el centre (classes, gurdies, i altres vigilncies, tutoria dalumnes, reunions

  setmanals de departament o seminari, coordinacions de nivell, manteniment del laboratori i aules especfi-

  ques, etc.), 2 hores dactivitats complementries de presencia al centre no sotmeses a horari fix (reunions:

  dequip docent, de coordinaci, davaluaci, claustre i altres activitats en el centre degudament programades

  i verificables, que en el marc de les seves funcions fixi la direcci del centre). La resta, fins a completar

  lhorari laboral, est destinat a activitats relacionades amb la preparaci de la docncia i la formaci perma-

  nent que no shauran de fer necessriament en el centre.

  Article 51. Llicncies, permisos, retards i absncies

  a) Les llicncies es concedeixen quan estan degudament justificats per les causes segents: cursar

  estudis sobre matries directament relacionades amb el lloc de treball, sempre que hi hagi un informe

  favorable de la directora del centre, per assumptes propis sense retribuci (cal la conformitat de la

  directora del centre), per malaltia i per exercir funcions sindicals. Les llicncies les concedeix el

  director dels SSTT.

  b) Amb la finalitat d'agilitar la tramitaci de les llicncies per malaltia, la persona afectada ha de pre-

  sentar la comunicaci de baixa, confirmaci o alta mdica amb la mxima urgncia per tal que siguin

  trameses als Serveis Territorials amb la mxima celeritat.

  c) El treballador ha de comunicar al centre la seva situaci de baixa tant bon punt la conegui i les

  comunicacions de baixa shan de presentar al centre no ms tard de lendem de la seva expedici.

  d) El dia dincorporaci al centre, desprs duna absncia, el professor haur de presentar a la directora

  el full Justificant de faltes del professor, amb els dies i les hores que ha faltat i adjuntar el justificant

  adient.

  e) Els permisos es concedeixen quan estan degudament justificats per les causes segents: naixement

  d'un fill, matrimoni o inici de convivncia, adopci, mort, accident, malaltia greu o hospitalitzaci d'un

  familiar fins el segon grau de consanguinitat o afinitat, trasllat de domicili, realitzaci d'exmens finals

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.45 de 80

  en centres oficials, compliment d'un deure inexcusable de carcter pblic o personal, matrimoni d'un

  familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, exmens prenatals i tcniques de preparaci

  al part, i assistncia a cursos de formaci del professorat del Departament dEnsenyament. Els per-

  misos anteriors seran concedits per la directora excepte: maternitat, paternitat, matrimoni i adopci

  que els concedeix el director dels SSTT.

  f) Tots els permisos, excepte el naixement dun fill, la mort dun familiar o lhospitalitzaci shauran de

  sollicitar prviament per escrit a la direcci del centre com a mnim amb dos dies dantelaci, per tal

  de donar ladequada atenci als alumnes durant les absncies del professorat.

  g) En cas de retard, sempre que sigui possible, cal informar al centre i justificar aquesta incidncia.

  h) En cas dabsncia, prevista o no, cal actuar segons lindicat a larticle 47.

  i) Si un professor ha de sortir del centre, en una hora de permanncia, ha dinformar al personal de

  consergeria.

  j) Les faltes a qualsevol activitat dintre de lhorari fix o de les dues hores dactivitats complementries

  (article 49) shan de justificar com disposa larticle 47.

  k) Les faltes d'assistncia sn justificades quan hi ha llicncia o perms concedit. Generalment les lli-

  cncies sn substitudes i es comptabilitzen a part. Les no substitudes comptabilitzen com a faltes

  d'assistncia.

  l) Les faltes injustificades es comunicaran immediatament a l'interessat d'acord amb el procediment

  que indica la normativa al respecte.

  m) La relaci de faltes d'assistncia de cada professor i els justificants oportuns estan a disposici de

  la Inspecci tal com assenyala la normativa corresponent.

  Article 52. Rgim disciplinari

  Tots els incompliments dels deures i obligacions que apareixen contemplats a l'article 48 d'aquesta norma-

  tiva, se sancionaran segons disposa la normativa vigent.

  Article 53. Professorat de gurdia

  Les gurdies constitueixen una eina clau pel correcte funcionament del centre.

  Lequip directiu i el professorat del centre vetllaran perqu el seu funcionament es desenvolupi correctament.

  1) Les tasques bsiques del professor de gurdia sn:

  a) Anar a consergeria per consultar en els fulls de gurdia les absncies previstes i recollir la feina que

  hagi deixat encomanada el professor absent.

  b) Vetllar pel bon ordre en els passadissos i altres dependncies de l Institut, tamb el pati, i pel cor-

  recte desenvolupament de les tasques docents.

  c) Registrar en els fulls de gurdia les incidncies de l'hora: absncies i retards de professors, alumnes

  expulsats.... A primera hora del mat, passar per les aules per anotar el nom dels alumnes absents

  i informar a consergeria.

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.46 de 80

  d) Atendre al grup dalumnes del professor absent, passar llista, anotar els alumnes absents i vetllar

  per tal que els alumnes facin la feina encomanada pel professor titular. Informar al professor titular

  de qualsevol incidncia.

  e) Fer-se crrec dels alumnes expulsats de classe, que arriben tard o castigats que no poden entrar a

  classe. Aquests alumnes han destar a les taules posades per aquest fi al passads o b asseguts

  als bancs. No poden sortir amb el mbil o qualsevol altre aparell electrnic.

  f) Fer-se crrec de realitzar els trmits necessaris per assistir els alumnes que sindisposin o sacci-

  dentin i, si cal, encarregar-se de vetllar pel correcte trasllat de lalumne al centre mdic.

  g) Tenir cura que les portes dels lavabos estiguin tancades, i que no hi hagi alumnes fent bretolades.

  h) Durant les gurdies no es poden fer torns; els professors de gurdia han destar-hi tota lhora, per

  tant, durant aquesta tasca, no es poden fixar altres reunions o activitats sense perms de la direcci.

  i) Els professors dFP hauran de complir amb les hores de gurdia assignades a partir del dia que la

  normativa marqui de comenament i acabament de curs per ESO, Batxillerat i Cicles de Grau Mitj.

  2) Protocol a seguir en cas dabsncia del professor

  a) Passar llista.

  b) Romandre a la classe amb els alumnes si sn dESO.

  c) Vetllar per la realitzaci del treball previst pel professor absent. Si escau, recollir la feina i deixar-la

  a la seva safata.

  d) Els alumnes de 4t dESO, BAT, CPIS i CFGM podran ser autoritzats a sortir del centre la ltima hora

  del seu horari lectiu del mat o de la tarda. Abans per, sha de comprovar que els alumnes menors

  dedat tenen signada lautoritzaci dels pares o tutors legals per sortir, i sels ha dacompanyar fins

  la porta de sortida del centre. En el cas que tinguin dues o ms hores seguides amb el mateix pro-

  fessor, podran marxar les dues darreres hores. En qualsevol cas, s responsabilitat dels alumnes

  comprovar abans de marxar del centre si el professor absent els hi ha encomanat feina, i realitzar-

  la en cas que aix sigui.

  e) Quan es pugui preveure labsncia dun professor a primera hora del mat els alumnes de 4t dESO,

  BAT, CPIS i CFGM o de la tarda al CFGS, seran informats amb antelaci per la direcci que no han

  de venir a la primera hora lectiva del seu horari. En el cas de que el professorat absent tingui dues

  o ms hores seguides amb el mateix grup, els alumnes poden entrar a la 3 hora. En qualsevol cas,

  s responsabilitat dels alumnes comprovar si el professor absent els hi ha encomanat feina, i realit-

  zar-la en cas que aix sigui.

  j) En el cas excepcional, que no hi hagi professor de gurdia per atendre a un grup densenyaments

  postobligatoris, i no sigui la ltima hora de classe del seu horari, caldr comunicar-ho a algun mem-

  bre de lequip directiu perqu aquest autoritzi, si escau, la sortida daquests alumnes del centre.

  k) En els cicles formatius de grau superior, en el cas dabsncia dun professor, els alumnes es queda-

  ran a treballar a laula i el professor de gurdia els obrir la porta i nestar pendent.

  3) Gurdies de primera hora del mati:

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.47 de 80

  Els professors que estan de gurdia a primera hora, han de passar per totes les aules dESO (cadascun

  les de la planta assignada) per tal dapuntar els alumnes absents i portar el llistat a consergeria. El

  personal de consergeria avisar a les famlies de labsncia del seu fill.

  4) Gurdies generals de passads:

  El professorat far les gurdies al passads assignat, on hi haur un espai habilitat per a tal fi. El pro-

  fessorat de gurdia, un cop soni el senyal de canvi de classe, haur de controlar la possible absncia

  de professorat, seguint el protocol segent:

  Comprovar, en el passads assignat, que tots els grups tenen professor.

  Es posar en contacte amb el professorat de gurdia de laltre passads, per repartir-se els grups

  que no tinguin professor i la vigilncia dels espais (passadissos i planta baixa). Si cal substituir un

  professor absent, ho far el professor de gurdia de la matria ms af.

  5) Gurdies de pati:

  El professorat que tingui gurdia de pati ha de passejar-se pel pati per tal de visualitzar els espais que

  queden ms amagats i vetllar perqu es respectin les normes de convivncia.

  Els membres de lequip directiu faran gurdies a la zona del passads i lavabos de la planta baixa.

  Un membre del personal de consergeria estar a la porta del centre controlant les entrades i sortides

  de lalumnat destudis post obligatoris.

  El professorat de gurdia signar el full de gurdia corresponent a consergeria i, si escau, podr recollir

  el mbil del centre per notificar qualsevol incidncia sense abandonar el pati.

  5) Gurdies de castigats:

  El professorat que tingui gurdia de castigats ha de demanar el llistat dalumnes a cap destudis, passar

  llista i anotar assistncia i incidncies per informar a cap destudis. Tamb ha de vetllar per tal que els

  alumnes realitzin les tasques encomanades.

  6) Gurdies destudi:

  El professorat que tingui assignada aquest tipus de gurdia, ha danar a laula o espai assignat i atendre

  els alumnes que tenen hores destudi en el seu horari.

  7) Sortides:

  Els professors que es queden sense alumnes perqu han marxat de sortida faran refor de gurdies.

  En cap cas substituiran al professor de gurdia.

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.48 de 80

  TTOL 6 Normes de funcionament del centre per als alumnes Ladmissi dalumnes al centre es far dacord amb les directrius i les disposicions de lautoritat acadmica

  i amb la normativa vigent.

  CAPTOL 6.1 Drets

  Article 54. Drets de l'alumnat

  Tots els drets de lalumnat estan recollits en larticle 21 de la LEC.

  1. Els alumnes, com a protagonistes del procs educatiu, tenen dret a rebre una educaci integral i de

  qualitat.

  2. Els alumnes, a ms dels drets reconeguts per la Constituci, lEstatut i la regulaci orgnica del dret a

  leducaci, tenen dret a:

  a) Accedir a leducaci en condicions dequitat i gaudir digualtat doportunitats.

  b) Accedir a la formaci permanent.

  c) Rebre una educaci que nestimuli les capacitats, en tingui en compte el ritme daprenentatge i

  nincentivi i en valori lesfor i el rendiment.

  d) Rebre una valoraci objectiva de llur rendiment escolar i de llur progrs personal.

  e) sser informats dels criteris i els procediments davaluaci.

  f) sser educats en la responsabilitat.

  g) Gaudir duna convivncia respectuosa i pacfica, amb lestmul permanent dhbits de dileg i de

  cooperaci.

  h) sser educats en el discurs audiovisual.

  i) sser atesos amb prctiques educatives inclusives i, si escau, de compensaci.

  j) Rebre una atenci especial si es troben en una situaci de risc que eventualment pugui donar lloc

  a situacions de desemparament.

  k) Participar individualment i collectivament en la vida del centre.

  l) Reunir-se i, si escau, associar-se, en el marc de la legislaci vigent.

  m) Rebre orientaci, particularment en els mbits educatiu i professional.

  n) Gaudir de condicions saludables i daccessibilitat en lmbit educatiu.

  o) Gaudir de protecci social, en lmbit educatiu, en els casos dinfortuni familiar o accident.

  CAPTOL 6.2 Deures

  Article 55. Deures dels alumnes

  Tots els deures de lalumnat estan recollits en larticle 21 de la LEC.

  1. Estudiar per aprendre s el deure principal dels alumnes i comporta els deures segents:

  a) Assistir a classe.

  b) Participar en les activitats educatives del centre.

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.49 de 80

  c) Esforar-se en laprenentatge i en el desenvolupament de les capacitats personals.

  d) Respectar els altres alumnes i lautoritat del professorat.

  2. Els alumnes, a ms dels deures que especifica lapartat 1, i sens perjudici de les obligacions que els

  imposa la normativa vigent, tenen els deures segents:

  a) Respectar i no discriminar els membres de la comunitat educativa.

  b) Complir les normes de convivncia del centre.

  c) Contribuir al desenvolupament correcte de les activitats del centre.

  d) Respectar el projecte educatiu i, si escau, el carcter propi del centre.

  e) Fer un bon s de les installacions i el material didctic del centre.

  Article 56. Normes de convivncia i rgim disciplinari

  1. Laplicaci de mesures correctores i sancions no pot privar els alumnes de lexercici del dret a leducaci

  ni, en leducaci obligatria, del dret a lescolaritzaci. En cap cas no es poden imposar mesures correc-

  tores ni sancions que atemptin contra la integritat fsica o la dignitat personal dels alumnes.

  2. La imposici de mesures correctores i sancionadores ha de tenir en compte el nivell escolar en qu es

  troben els alumnes afectats, llurs circumstncies personals, familiars i socials i la proporcionalitat amb la

  conducta o lacte que les motiva, i ha de tenir per finalitat contribuir al manteniment i la millora del procs

  educatiu dels alumnes. En el cas de les conductes greument perjudicials per a la convivncia, la imposici

  de les sancions sha dajustar al que disposa la Llei d'educaci de Catalunya.

  3. Les tasques socials que simposin com a sanci tindran la consideraci dactivitat solidria envers la

  comunitat educativa del centre.

  Article 57. Comportament dins del recinte escolar

  1) s fonamental que l'educaci i el respecte comencin per un mateix, per tant, els alumnes hauran de tenir

  cura del seu aspecte fsic i de la seva higiene personal.

  2) Els alumnes hauran de vestir de forma respectuosa amb la resta de la comunitat educativa, evitant mos-

  trar vestits, complements o smbols que puguin ser ofensius a la sensibilitat d'altres persones. Pel que fa

  a gorres i ulleres de sol, no es podran utilitzar dintre de linstitut excepte per prescripci mdica o indicaci

  dels professors deducaci fsica o a lhora del pati. Els alumnes han de saber que si entren o estan al

  centre amb gorres o ulleres de sol tindran com sanci fer treballs en benefici de la comunitat a lhora

  desbarjo.

  3) Es demanar correcci tant en les expressions utilitzades en el llenguatge verbal o escrit, com en les

  formes de comportar-se, en adrear-se a qualsevol membre de la comunitat educativa.

  4) Es fomentaran valors com l'amistat, la solidaritat, el pacifisme, la tolerncia i la integraci.

  5) L'alumne mostrar una actitud positiva envers les tasques educatives proposades pel centre, collaborant

  activament en el procs d'ensenyament-aprenentatge i assistir a les activitats extra escolars, organitza-

  des per l'institut.

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.50 de 80

  6) s totalment inadmissible la suplantaci de personalitat en qualsevol treball escolar, aix com el frau o la

  cpia en la realitzaci de proves escrites o la falsificaci de firmes dels pares. En comprovar algun d'a-

  quests fets, el professor afectat qualificar negativament a l'alumne i podr ser sancionat per haver tingut

  una conducta contrria a les normes de convivncia.

  7) El canvi de classe el marca un fragment musical. Els alumnes no podran sortir de les seves aules fins

  que soni la msica que marca el canvi de classe i tindran un temps mxim de cinc minuts per traslladar-

  se a aules especfiques, laboratoris, gimns o aules de desdoblament si s que el seu horari ho deter-

  mina; en altre cas, hauran d'estar-se a la seva aula i no sortir al passads. Una vegada acabat el temps

  del canvi de classe, tots els alumnes han de restar novament a les seves aules i, per tant, no pot haver-

  hi alumnes als passadissos ni als vestbuls.

  8) No es pot crrer ni cridar pels passadissos. Noms s'hi pot romandre de pas cap a les aules o b esperant

  que s'obrin aquestes. En hores de classe cap alumne no pot ser-hi, excepte quan li ho hagi indicat un

  professor o una professora.

  9) Durant les hores d'esbarjo no es pot romandre ni a la primera ni a la segona planta. Sha destar noms

  al pati o als espais habilitats a la planta baixa.

  10) Els passadissos i les zones comunes s'han de mantenir netes i sense papers per terra. Els alumnes

  contribuiran al manteniment i neteja del centre.

  11) Per divulgar qualsevol informaci dins del centre aix com per exposar cartells o per vendre algun tipus

  de producte caldr l'autoritzaci de l'equip directiu.

  12) No es podr fer servir el nom del centre en cap comunicaci sense perms previ de l'equip directiu.

  13) Est prohibit portar objectes contundents i objectes de tall, excepte cters en el cas que el professor els

  autoritzi expressament per fer-ne s en determinades tasques de classe.

  14) Els alumnes que utilitzin bicicletes, patinets o monopatins com a mitj de transport fins al centre els hau-

  ran de desar en els espais habilitats i portar un justificant dels pares.

  15) Els alumnes no estan autoritzats a usar aparells electrnics per realitzar activitats no lectives. Noms es

  poden utilitzar per fer activitats acadmiques o sempre que el professor responsable ho autoritzi.

  16) Els alumnes no podran portar petards, ni objectes o substncies inflamables o perilloses al centre.

  17) Les famlies han de vetllar per tal que els seus fills no portin al centre gran quantitat de diners, ni objectes

  de valor (rellotges, joies, vestits de preu, aparells electrnics, etc.). Els alumnes han de portar noms els

  diners que siguin estrictament necessaris i en cap cas no els deixaran en una motxilla, abric o jaqueta en

  els penjadors ni en els vestidors del gimns.

  18) El centre no es far crrec dels objectes personals de valor dels alumnes ni de les pertinences que hagin

  estat objecte de prdua, deteriorament o sostracci.

  19) Queden absolutament prohibits els jocs amb diners, les vendes i el bescanvi d'objectes en el centre.

  20) El centre romandr obert de 7:45 h a 21:20 h. Els alumnes accediran al centre per la porta principal de la

  planta baixa.

  21) Cap alumne d'educaci secundria obligatria pot abandonar el recinte sense una autoritzaci dels pares

  o tutors. Aix doncs, en cas que un alumne hagi de sortir en horari escolar, haur de dur una autoritzaci

  prvia per escrit dels pares o tutors legals en qu consti el motiu i l'hora de sortida o una autoritzaci feta

  telefnicament sota la supervisi d'un professor en circumstncies especials, com ara malalties lleus. La

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.51 de 80

  nica excepci ser per alumnes de quart d'ESO i estudis postobligatoris, que tinguin signada l'autoritza-

  ci inclosa en la matrcula, que podran sortir del centre la darrera hora de la franja horria del mat o tarda

  en cas d'absncia del professor sempre i quan el professor no hagi pogut lliurar cap feina per fer.

  22) En acabar les classes del mat els alumnes de lESO sortiran del centre.

  23) El centre habilitar un espai per als alumnes del projecte esportiu que es vulguin quedar a dinar al centre.

  24) Els alumnes de cicles post-obligatoris que cursin matries soltes podran adaptar lhorari dentrada i sortida

  al centre a les hores que tinguin classe i procurant no pertorbar lambient de treball del centre.

  Article 58. Comportament a les aules

  1) A les aules no es poden menjar ni beure aliments o begudes ni utilitzar telfons mbils o aparells electr-

  nics sense perms del professorat.

  2) Els alumnes han d'arribar puntualment a les classes. En cas contrari han de presentar una justificaci.

  Els alumnes menors dedat han de presentar una justificaci dels pares.

  3) Tots els alumnes han de portar sempre tot el material demanat per cada professor. L'alumnat d'ESO ha

  de tenir una agenda escolar per anotar els deures, la qual tamb servir com a mitj de comunicaci

  entre el professorat i les famlies.

  4) Cal tenir cura de tot el material que hi hagi a les aules i tamb cal respectar els treballs i fulls informatius

  que hi hagi penjats als taulells.

  5) En abandonar l'aula s'han de deixar les taules netes i shan de recollir els papers de terra. A ltima hora

  de la tarda o b a l'ltima del mat del dimecres i del divendres s'han de deixar les cadires a sobre de les

  taules a fi de facilitar la feina del personal de neteja.

  Article 59. Comportament a les activitats extraescolars

  1) Durant les sortides fora del centre seran vigents les normes de comportament establertes en aquesta

  normativa. Quan el comportament dalgun alumne perjudiqui lorganitzaci de lexcursi o del viatge i la

  imatge del centre, es considerar falta greu.

  2) El professor responsable de l'activitat, amb l'ajuda de l'equip docent, prendr la decisi de no autoritzar

  la sortida a aquells alumnes que acumulin faltes contra la convivncia en el centre o per altra ra justifi-

  cada.

  3) Les activitats extraescolars sn activitats programades per linstitut i sn obligatoris per a tots els alumnes

  del grup. Cap alumne no queda exempt de les activitats generals programades, llevat que hi hagi una

  causa justificada.

  4) Els danys materials ocasionats voluntriament o per negligncia en les diferents installacions visitades

  en l'activitat (habitacions, autobusos, etc.) seran abonats pels alumnes que els hagin causat.

  5) Les sostraccions dobjectes daquestes mateixes installacions o daltres, a banda de poder constituir un

  delicte, podran ser constitutives de faltes greus o molt greus.

  6) Els alumnes respectaran estrictament la distribuci que sels atribueixi en els allotjaments. s especial-

  ment important que es respectin els horaris dactivitats i sortides establerts per a cada cas.

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.52 de 80

  7) Ni els professors participants en el viatge ni el centre sn responsables de les accions dels alumnes que

  comportin una responsabilitat penal.

  8) Els professors sn els mxims responsables del grup i en conseqncia estan expressament autoritzats

  per la direcci del centre per prendre aquelles decisions que creguin convenients per al bon funcionament

  de l'activitat i per imposar aquelles sancions que sescaiguin per comportaments inadequats dels alum-

  nes.

  Article 60. La no assistncia i la falta de puntualitat

  1) En l'ensenyament obligatori, sha de justificar pels pares mitjanant algun tipus de justificaci regla-

  mentat: l'agenda escolar o els fulls a l'efecte que es proporcionen en consergeria. En el cas dels alumnes

  menors dedat, el centre comunicar als pares o tutors legals de lalumne o alumna les faltes no justifi-

  cades. En el cas dabsncies no justificades repetides, el tutor o tutora, dins el marc dactuacions previst

  per a aquests casos en el centre, procurar en primer lloc la resoluci del problema amb lalumne o

  alumna i amb la seva famlia i, si escau, sollicitar la collaboraci dels equips dassessorament i orien-

  taci psicopedaggica i dels serveis dassistncia social del municipi. Aquestes actuacions estan reco-

  llides en el protocol d'absentisme elaborat per la Comissi de prevenci i tractament de l'absentisme

  escolar de Granollers (COPAG). En el cas d'alumnes majors d'edat, hauran de justificar documentalment

  el motiu de l'absncia.

  El centre tamb portar un control telefnic dels alumnes d'educaci secundria obligatria que no vin-

  guin a primera hora del mat. El professorat en prendr nota dels alumnes que no hi sn a l'aula i comu-

  nicar els noms a consergeria. Des de consergeria faran les trucades a casa dels alumnes absents i

  n'informaran les famlies de l'absncia de l'alumne. La justificaci o no de labsncia quedar registrada

  a la nova plataforma Ieduca.

  En el cas de malaltia o deure inexcusable, lalumne mostrar la justificaci de la seva absncia, m itjan-

  ant un document oficial, als professors afectats i desprs la donar al seu professor tutor.

  Pel que fa als marges de tolerncia en l'entrada, 10 minuts desprs de les 8h i 10 minuts desprs de les

  15h. es tancar la porta principal. Els alumnes que arribin ms tard i sense causa justificada podran

  entrar, en el cas d'alumnes d'ESO, per es quedaran al passads a crrec d'un professor de gurdia fins

  a la segent hora de classe.

  En la mateixa circumstncia, un alumne d'estudis post-obligatoris no podr entrar al centre fins a la

  segent hora de classe. En cas de reiterades faltes de puntualitat s'establiran els acords oportuns de

  manera individual, amb l'alumne i famlia, per tal de regular la continutat o no al centre.

  Durant el curs 2016-17 est previst implantar progressivament una nova aplicaci (Ieduca) per al control

  de les absncies de tot lalumnat del centre. Aquesta plataforma incorpora un sistema davs dincidn-

  cies als pares a travs del mbil.

  2) En el cas de Batxillerat: si es confirma labsncia injustificada i reiterada de lalumne/a de batxillerat

  durant 15 dies lectius (90 hores lectives) es pot anullar la matrcula de lalumne/a. En el moment que

  s'arribi a acumular aquest perode d'absncia, l'alumne ser informat de la seva situaci i, en cas de

  falta de justificaci, la direcci del centre podr anullar la matrcula de l'alumne.

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.53 de 80

  Si es supera el 20% d'absncia d'una matria tamb es perdr el dret a l'avaluaci contnua d'aquesta

  matria. A efectes de clcul, cada 3 retards es considerar una falta d'assistncia.

  3) En el cas de Cicles Formatius: Els alumnes de cicles formatius que superin el 20% de faltes d'assis-

  tncia injustificades, en un mateix mdul o unitat formativa, perdran el dret a l'avaluaci continuada. A

  efectes de clcul, cada 3 retards es considerar una falta d'assistncia.

  Convocatria de vaga. Si en resposta a una convocatria de vaga feta pels representants dels alumnes o

  de les seves organitzacions sindicals, aquests decideixen no assistir a classe, ho hauran de comunicar per

  escrit a la direcci del centre amb una antelaci de 48 hores com a mnim. Els alumnes d'educaci secun-

  dria obligatria no tenen dret a vaga.

  a) Protocol en cas de vaga dels alumnes de grau mitj, batxillerat i CPIS

  El delegat o la delegada del grup, recollir de consergeria els documents:

  Graella comunicat llistat alumnes, graella on escriuran el noms i cognoms cada alumne que vol

  fer vaga.

  Autoritzaci vaga menors d'edat, carta d'autoritzaci que signaran els pares.

  El delegat o la delegada s lencarregat de recollir totes les autoritzacions dels pares, les grapar

  amb la graella i ho lliurar a cap destudis. Cal lliurar-ho 2 dies abans del dia de la vaga, sols comp-

  ten dies laborables, i abans de les 20:00 hores.

  Els alumnes que no tinguin l' autoritzaci signada o decideixin no fer vaga, hauran d'assistir a classe

  amb normalitat. Els alumnes que no es presentin se'ls considerar l'absncia com injustificada.

  Cap destudis deixar a la safata del tutor el full de signatures amb les autoritzacions, perqu aquest

  pugui fer la justificaci de les faltes.

  b) Protocol en cas de vaga dels alumnes de grau superior

  El delegat o la delegada del grup, recollir de consergeria la graella corresponent per tal de recollir la

  informaci i signatures de l'alumnat que s'adhereixi a la vaga i la lliurar a cap d'estudis 2 dies abans de

  la vaga, tenint en compte que els dies festius no comptabilitzen.

  Els alumnes que no hagin signat a la graella o decideixin no fer vaga, hauran d'assistir a classe amb

  normalitat. Els alumnes que no es presentin se'ls considerar l'absncia com injustificada.

  Cap destudis deixar a la safata del tutor el full de signatures dels alumnes, perqu aquest pugui fer la

  justificaci de les faltes.

  Absncies de l'alumnat de cicles formatius motivades per motius laborals

  En el cas dels alumnes que estan treballant, si el seu horari laboral no els permet assistir a totes les hores

  de classe, per tal de poder considerar aquestes faltes com a justificades, caldr que l'alumne/a lliuri al tutor/a:

  - Contracte de treball original i fotocpia

  - Certificat de l'empresa amb l'horari de treball

  - Sollicitud per demanar la justificaci de les absncies que coincideixin amb l'horari laboral.

  El tutor presentar tota la documentaci a secretaria i la direcci del centre en far la resoluci.

  https://moodle.iescarlesvallbona.cat/mod/resource/view.php?id=36462https://moodle.iescarlesvallbona.cat/mod/resource/view.php?id=36506

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.54 de 80

  Si les absncies superen el 50% de les hores en un mateix crdit o unitat formativa perdran el dret a l'ava-

  luaci continuada.

  Article 61. Salut escolar

  1) El centre collaborar amb els serveis sanitaris del servei de sanitat municipal en l'organitzaci de cam-

  panyes de vacunacions i revisions mdiques en el centre.

  2) Qualsevol campanya de vacunaci o de revisi mdiques que s'hagi d'efectuar a l'institut es comunicar

  prviament a les famlies.

  3) La direcci haur de sollicitar als pares l'autoritzaci pertinent abans de vacunar l'alumne.

  4) El centre disposa d'una infermera ve al centre amb una certa periodicitat per atendre els alumnes. En

  aquest servei es poden atendre qualsevol dubte en temes d'hbits sanitaris o de salut. Els alumnes poden

  acudir a aquest servei per voluntat prpia o aconsellats per professors o tutors. Tamb es disposa d'un

  servei d'atenci mdica peridica sobre hbits alimentaris, a crrec d'una doctora del Servei Catal de

  Salut que orienta i complementa el servei ofert per la infermera.

  5) Durant l'estada en el centre no s'administrar als alumnes cap tipus de medicament.

  6) Els alumnes que hagin de prendre medicaments durant les hores de permanncia en el centre ho faran

  sota l'autoritzaci dels seus pares o tutors legals ja que el centre no se'n fa responsable.

  7) El centre noms actuar administrant algun medicament en situacions previstes amb antelaci autoritza-

  des per escrit i prescripci facultativa, per les quals estigui autoritzat (diabtics, asmtics...) i sempre en

  situaci d'urgncia.

  8) Si un alumne es troba indisposat durant la jornada escolar, savisar la seva famlia per tal que el vinguin

  a recollir. Els alumnes no poden sortir del centre sense autoritzaci prvia. Si no es localitza la seva

  famlia haur de romandre al centre si no es tracta d'un cas d'urgncia mdica.

  9) Si se sospita que l'alumne malalt presenta gravetat es portar a urgncies i s'avisar els pares comuni-

  cant-los aquesta decisi, per tal que tan aviat com sigui possible es facin crrec i es responsabilitzin de

  les actuacions mdiques que puguin ser necessries. Fins que no arribin els responsables de l'alumne,

  un professor restar amb ell, i n'exercir la custdia.

  Article 62. Alumnes accidentats

  1) En cas que un alumne pateixi un accident lleu (ferides, cops, cremades, etc.) es far la cura al centre (hi

  ha farmacioles a la consergeria i al gimns). En cas que l'accident no es pugui atendre en el centre o que

  presenti gravetat se'l traslladar a urgncies, en aquest cas preferiblement en servei d'ambulncia.

  2) L'encarregat de vetllar pel correcte trasllat de l'alumne al centre mdic s el professor que faci gurdia a

  l'hora en qu es produeix l'incident.

  3) Si l'incident es produeix en el canvi de gurdia se n'encarregar el professor entrant. La secretria pre-

  parar posteriorment la documentaci que requereix el centre mdic.

  4) Si l'incident no presenta urgncia es procurar localitzar a algun familiar per tal que se'n faci responsable

  i sigui qui acompanyi l'alumne al centre mdic. En altre cas, el professor de gurdia l'acompanyar en

  taxi al centre mdic i romandr amb l'alumne fins que arribi algun familiar.

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.55 de 80

  5) Si l'incident presenta urgncia es trucar al servei d'urgncies del CAP o de lhospital per tal d'atendre

  l'alumne immediatament o traslladar-lo en ambulncia.

  Article 63. Prevenci del tabaquisme i de lalcoholisme

  1) Dacord amb la normativa vigent:

  a) No es pot fumar en els centres dEnsenyament.

  b) Aquesta normativa afecta a qualsevol persona que es trobi dins del recinte escolar.

  c) Tampoc s permesa la venda ni el consum de begudes alcohliques en els centres dEnsenyament.

  2) Lincompliment de la normativa vigent comentada en el punt anterior comportar una sanci, detallada

  en lannex II.

  Article 64. Gradaci de mesures

  Als efectes de graduar les mesures correctores i les sancions, es tindran en compte les segents circums-

  tncies:

  a) Les circumstncies personals, familiars i socials i ledat de lalumnat afectat.

  b) La proporcionalitat de la sanci amb la conducta o acte que la motiva.

  c) La repercussi de la sanci en la millora del procs educatiu de lalumnat afectat i de la resta de

  lalumnat.

  d) Lexistncia dun acord explcit amb els progenitors o tutors legals, en el marc de la carta de comproms

  educatiu subscrita per la famlia, per administrar la sanci de manera compartida.

  e) La repercussi objectiva en la vida del centre de lactuaci que se sanciona.

  f) La reincidncia o reiteraci de les actuacions que se sancionen o la no existncia d'incidncies pr-

  vies.

  g) El reconeixement espontani per part de l'alumne de la seva conducta incorrecta.

  h) La petici d'excuses en els casos d'injries, ofenses i alteraci del desenvolupament de les activitats

  del centre.

  i) La falta d'intencionalitat.

  j) La difusi en qualsevol mitj pblic, com ara Internet, de fets, persones o situacions sense el consen-

  timent dels seus protagonistes.

  Article 65. Conductes contrries a les normes de convivncia del centre i mesures correctores

  1) Es consideraran conductes contrries a les normes de convivncia del centre les segents:

  a) Les faltes injustificades de puntualitat o d'assistncia a classe.

  b) Els actes d'incorrecci o desconsideraci amb els altres membres de la comunitat educativa.

  c) Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats del centre.

  d) Els actes d'indisciplina i les injries o les ofenses contra membres de la comunitat educativa.

  e) El deteriorament, causat intencionadament, de les dependncies del centre, del seu material o del de

  la comunitat educativa.

  f) Copiar en un examen.

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.56 de 80

  g) Qualsevol altra incorrecci que alteri el normal desenvolupament de l'activitat escolar, que no consti-

  tueixi falta greu.

  2) Les mesures correctores es prendran sempre atenent a la persona concreta i a les seves circumstn-

  cies particulars. Les mesures correctores per a les conductes contrries a les normes sn:

  a) Amonestaci oral.

  Qualsevol professor del centre t potestat per aplicar una amonestaci oral.

  L'amonestaci oral, si el professor ho creu convenient, es traduir en un comunicat escrit.

  En cas d'una conducta que indueixi a una expulsi de classe, mesura correctora que hauria de

  considerar-se excepcional, a ms a ms de l'amonestaci oral el professor ha de fer necessriament

  un comunicat escrit. Els alumnes expulsats de l'aula no poden menjar, escoltar msica o utilitzar els

  telfons mbils.

  Per fer un comunicat escrit s'utilitzaran els models existents a consergeria i al Moodle de la coordi-

  naci de cap destudis.

  b) Compareixena immediata davant del cap destudis o de la directora del centre.

  S'hauria de procurar reservar aquesta actuaci a casos urgents o excepcionals.

  c) Privaci del temps d'esbarjo.

  Qualsevol professor del centre pot aplicar aquesta mesura correctora. Si els recursos ho permeten,

  el centre disposar a tal fi dun membre del professorat que s'encarregar de vigilar els castigats.

  Aquest, amb la llista proporcionada pel cap d'estudis, avisaran els alumnes sancionats i els convo-

  caran per complir la sanci.

  d) Amonestaci escrita.

  Si l'alumne s menor d'edat caldr que els pares o representants legals tinguin coneixement escrit

  de l'amonestaci. L'amonestaci escrita consisteix en un imprs format per dos fulls de colors dife-

  rents. En aquests impresos el professor que fa l'amonestaci escriu el nom de l'alumne, el curs i

  grup, la data i fa una marca en la opci que millor descriu la conducta que motiva l'amonestaci.

  Desprs el signar i lliurar a lalumne una cpia. Aquesta cpia, una vegada signada pels pares o

  tutors de l'alumne, es lliurar al cap d'estudis o tutor l'endem de la sanci. El professor que notifica

  la falta ha de trucar als pares per comunicar la imposici de la sanci i lliurar laltra cpia al cap

  d'estudis o tutor amb la proposta de sanci. El cap d'estudis lliurar, coincidint amb les avaluacions,

  la llista d'alumnes amb amonestacions escrites als tutors respectius i la llista de comunicats de cada

  alumne per adjuntar-la a les actes d'avaluaci.

  e) Realitzaci de tasques socials per a l'alumne en horari no lectiu, i/o la reparaci econmica dels

  danys causats al material del centre o b al d'altres membres de la comunitat educativa. La realitza-

  ci d'aquestes tasques no es podr perllongar per un perode superior a dos mesos.

  f) Suspensi del dret a participar en activitats extraescolars o complementries del centre per un per-

  ode mxim d'un mes.

  g) Canvi de grup de l'alumne per un perode mxim de quinze dies.

  h) Suspensi del dret d'assistncia a classe per un perode no superior a cinc dies lectius. Durant la

  impartici d'aquestes classes l'alumne haur de romandre al centre efectuant els treballs acadmics

  que se li encomanin.

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.57 de 80

  i) En el cas de comprovar que un alumne ha copiat en un examen, la nota d'aquest examen ser de

  0. Si l'alumne est matriculat al centre amb vinculaci a algun projecte esportiu s'informar als coor-

  dinadors del projecte per estudiar altres mesures sancionadores, com la retirada del projecte de

  l'alumne implicat.

  Les mesures correctores dels apartats e), f), g) i h) anteriors les aplicaran, un cop valorat l'acte coms i si es

  considera necessari, la directora del centre, o els cap destudis per delegaci d'aquesta, escoltades les parts

  implicades en l'incident.

  Les imposicions de les mesures correctores previstes a les lletres e), f), g) i h) de l'apartat dos d'aquest article

  seran comunicades a l'alumne, o als pares o tutors legals per escrit si s menor d'edat, fent un escrit on

  constar la conducta de l'alumne i la mesura correctora aplicada. Una cpia d'aquest escrit s'arxivar a

  lexpedient de lalumne.

  Les conductes contrries a les normes de convivncia prescriuen al cap dun mes de ser comeses, i les

  mesures correctores al cap dun mes de ser imposades.

  A l'annex I es poden trobar els models de sancions aplicables a les faltes lleus ms habituals.

  Article 66. Conductes greument perjudicials per a la convivncia, qualificades com a falta, i sanci-ons

  1) Es consideraran faltes les segents conductes greument perjudicials per a la convivncia del cen-

  tre:

  a) Les injries, ofenses, agressions fsiques, amenaces, vexacions o humiliacions a altres membres de

  la comunitat educativa, el deteriorament intencionat de llurs pertinences i els actes que atemptin

  greument contra llur intimitat o llur integritat personal.

  b) Lalteraci injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats del centre, el deteriora-

  ment greu de les dependncies o els equipaments del centre, la falsificaci o la sostracci de docu-

  ments i materials acadmics i la suplantaci de personalitat en actes de la vida escolar.

  c) Els actes o la possessi de mitjans o substncies que puguin sser perjudicials per a la salut, i la

  incitaci a aquests actes.

  d) La comissi reiterada dactes contraris a les normes de convivncia del centre.

  Els actes o les conductes a qu fa referncia lapartat 1 que impliquin discriminaci per ra de g-

  nere, sexe, raa, naixena o qualsevol altra condici personal o social dels afectats shan de consi-

  derar especialment greus.

  2) Les sancions que podran imposar-se a les faltes anteriors sn:

  a) la suspensi del dret de participar en activitats extraescolars o complementries

  b) la suspensi del dret dassistir al centre

  c) la suspensi del dret dassistir a determinades classes

  d) la inhabilitaci definitiva per a cursar estudis al centre.

  En els supsits b) i c) d'aquest apartat, les sancions seran per un perode mxim de tres mesos o pel

  temps que resti fins a la finalitzaci del curs acadmic, si sn menys de tres mesos.

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.58 de 80

  En el cas d'aplicar les sancions de l'apartat 2d) a un alumne en edat d'escolaritzaci obligatria, l'adminis-

  traci educativa proporcionar una plaa escolar a l'alumne sancionat en un altre centre docent, per tal de

  garantir el seu dret a l'escolaritat.

  Quan s'imposin sancions dels apartats a), b), i c) de lapartat 2 el consell escolar, a petici de l'alumne, podr

  aixecar la sanci, o acordar la readmissi de l'alumne, prvia constataci d'un canvi positiu en la seva

  actitud.

  Les conductes descrites que constitueixen falta en l'apartat 2 noms podran ser objecte de sanci amb la

  prvia instrucci d'un expedient.

  Correspondr a la directora del centre imposar les sancions per a les conductes greument perjudicials per a

  la convivncia en el centre, qualificades com a falta.

  El cap destudis posar en coneixement del consell escolar la resoluci dels conflictes disciplinaris i la impo-

  sici de sancions.

  Article 67. Expedient

  1) La instrucci de lexpedient correspon a un o una docent amb designaci a crrec de la direcci del

  centre. A lexpedient sestableixen els fets, i la responsabilitat de lalumnat implicat, i es proposa la sanci

  aix com, si escau, les activitats dutilitat social per al centre i, en el seu cas, limport de reparaci o

  restituci dels danys o materials que eventualment hagin quedat afectats per lactuaci que se sanciona.

  2) De la incoaci de lexpedient la direcci del centre ninforma lalumnat afectat i, en el cas de menors de

  18 anys, tamb els progenitors o tutors legals. Sense perjudici de les altres actuacions dinstrucci que

  es considerin oportunes, abans de formular la proposta definitiva de resoluci, linstructor o instructora de

  lexpedient ha descoltar lalumnat afectat, i tamb els progenitors o tutors legals, i els ha de donar vista

  de lexpedient completat fins a la proposta de resoluci provisional per tal que puguin manifestar la seva

  conformitat amb all que a lexpedient sestableix i es proposa o hi puguin formular allegacions. El termini

  per realitzar el trmit de vista de lexpedient, de la realitzaci del qual nha de quedar constncia escrita,

  s de cinc dies lectius i el termini per formular-hi allegacions s de cinc dies lectius ms.

  3) Per tal devitar perjudicis majors a leducaci de lalumnat afectat o a la de la resta dalumnat del centre,

  en incoar un expedient la direcci del centre pot aplicar, de manera excepcional, una suspensi provisi-

  onal dassistncia a classe per un mnim de tres dies lectius prorrogables fins a un mxim de 20 dies

  lectius, que ha de constar en la resoluci de la direcci que incoa lexpedient. Aquesta suspensi pot

  comportar la no-assistncia al centre. Altrament, lalumne/a haur dassistir al centre, per no podr par-

  ticipar en les activitats lectives amb el seu grup mentre duri la suspensi provisional dassistncia a classe.

  En tot cas, en la suspensi provisional dassistncia a classe, que sha de considerar a compte de la

  sanci, shan de determinar les activitats i mesures educatives a dur a terme durant aquest perode. El

  centre, mitjanant el tutor, lliurar a l'alumne un pla detallat de les activitats que ha de realitzar i establir

  les formes de seguiment i control durant els dies de no assistncia al centre per tal de garantir el dret a

  l'avaluaci contnua.

  4) Un cop resolt lexpedient per la direcci del centre, i a instncies dels progenitors o tutors legals, o de

  lalumnat afectat si s major dedat, el consell escolar pot revisar la sanci aplicada, sens perjudici, de la

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.59 de 80

  presentaci dels recursos o reclamacions pertinents davant els serveis territorials corresponents. En qual-

  sevol cas, la direcci del centre ha dinformar peridicament el consell escolar dels expedients que shan

  resolt. Les faltes i sancions a qu es refereix aquest article prescriuen, respectivament, als tres mesos de

  la seva comissi i de la seva imposici.

  5) Per garantir lefecte educatiu de laplicaci de les sancions que comportin la prdua del dret a assistir

  temporalment al centre en les etapes descolaritzaci obligatria es procurar lacord del pare, mare o

  tutor o tutora legal. Quan no sobtingui aquest acord, la resoluci que imposa la sanci expressar moti-

  vadament les raons que ho han impedit. La sanci dinhabilitaci definitiva per cursar estudis en el centre,

  en les etapes obligatries, ha de garantir a lalumne/a un lloc escolar en un altre centre. El Departament

  dEnsenyament ha de disposar el que sigui pertinent quan el centre afectat no pugui gestionar directament

  la nova escolaritzaci de lalumnat en qesti.

  6) Quan, en ocasi de la presumpta comissi de faltes greument perjudicials per a la convivncia,

  lalumne/a, i la seva famlia en els i les menors dedat, reconeixen de manera immediata la comissi dels

  fets i accepten la sanci corresponent, la direcci imposa i aplica directament la sanci. Tanmateix, ha

  de quedar constncia escrita del reconeixement de la falta comesa i de lacceptaci de la sanci per part

  de lalumne/a i, en els i les menors dedat, del seu pare, mare o tutor o tutora legal.

  CAPTOL 6.3 Mediaci escolar

  La mediaci s un procediment per a la prevenci i la resoluci dels conflictes que es puguin produir en el

  marc educatiu, per mitj del qual es dna suport a les parts en conflicte perqu puguin arribar per si mateixes

  a un acord satisfactori. Les normes dorganitzaci i funcionament del centre han de ser coherents amb el fet

  que laprenentatge i la prctica de la convivncia sn elements fonamentals del procs educatiu. Totes les

  persones membres de la comunitat escolar tenen dret a conviure en un bon clima escolar i el deure de

  facilitar-lo amb les seves actituds i conducta.

  1) Principis de la mediaci escolar

  La mediaci escolar es basa en els principis segents:

  a) La voluntarietat, segons la qual les persones implicades en el conflicte sn lliures d'acollir-se o no a la

  mediaci, i tamb de desistir-ne en qualsevol moment del procs.

  b) La imparcialitat de la persona mediadora que ha d'ajudar els participants a assolir l'acord pertinent sense

  imposar cap soluci ni mesura concreta ni prendre-hi part. La persona mediadora no pot tenir cap relaci

  directa amb els fets que han originat el conflicte.

  c) La confidencialitat, que obliga els participants en el procs a no revelar a persones alienes la informaci

  confidencial que obtinguin, llevat dels casos previstos a la normativa vigent.

  d) El carcter personalssim, que suposa que les persones que prenen part en el procs de mediaci han

  d'assistir personalment a les reunions de mediaci, sense que es puguin valer de representants o inter-

  mediaris.

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.60 de 80

  2) mbit d'aplicaci

  a) El procs de mediaci pot utilitzar-se com a estratgia preventiva en la gesti de conflictes entre mem-

  bres de la comunitat escolar, encara que no estiguin tipificats com a conductes contrries o greument

  perjudicials per a la convivncia en el centre.

  b) Es pot oferir la mediaci en la resoluci de conflictes generats per conductes de l'alumnat contrries a

  les normes de convivncia o greument perjudicials per a la convivncia del centre, llevat que es doni

  alguna de les circumstncies descrites a l'article 63.

  c) Es pot oferir la mediaci com a estratgia de reparaci o de reconciliaci, un cop aplicada una mesura

  correctora o una sanci, per tal de restablir la confiana entre les persones i proporcionar nous elements

  de resposta en situacions semblants que es puguin produir.

  d) Aix els conflictes que poden ser objecte de mediaci sn aquells que no suposen una transgressi greu

  de les normes de convivncia del centre, com sn les conductes contrries a les normes de convivncia

  descrites en larticle 37.1 de la Llei dEducaci.

  La tipologia dels conflictes en qu podem fer mediaci, sn:

  a) Disputes entre alumnes: insults, amenaces, difondre rumors, males relacions, malentesos, ...

  b) Casos dagressions lleus motivades per malentesos.

  c) Amistats que shan deteriorat.

  Daltra banda, si ns el cas, malgrat que un conflicte entre alumnes sigui objecte duna mediaci, la direcci

  del centre pot aplicar una determinada mesura correctora i/o reparadora.

  Els conflictes no susceptibles de mediaci sn els recollits en larticle 37.1 de la Llei dEducaci de Catalu-

  nya (Llei 12/2009, de 10 de juliol) que es consideren faltes greument perjudicials per a la convivncia

  en el centre. En cas de no aplicar-se la mediaci saplicaran les Normes dOrganitzaci i Funcionament

  del Centre (NOFC), parlant amb les dues parts en conflicte.

  Article 68. Inici i procediment de la mediaci

  Els casos en els quals shagi decidit aplicar el procediment sancionador, llevat dels que comportin greu

  violncia o intimidaci o doble reincidncia desprs dun procs de mediaci en el mateix curs escolar, la

  direcci del centre podr oferir la possibilitat de resoldrels per la via de la mediaci, tot seguint les pautes

  segents:

  1) El procs de mediaci es pot iniciar a instncia de qualsevol alumne o alumna, per tal d'aclarir la situaci

  i evitar la possible intensificaci del conflicte, o per oferiment del centre, un cop detectada una conducta

  contrria o greument perjudicial per a la convivncia.

  2) Caldr la confirmaci expressa de lalumne i, si s menor, del seu representant legal, manifestada per

  escrit, on consti lopci per la mediaci i la voluntat de complir lacord a qu sarribi. En aquest cas,

  saturar provisionalment el procediment sancionador i comenar el procs de mediaci.

  3) La direcci del centre nomenar la persona o persones mediadores. Aquestes persones no poden tenir

  cap relaci directa amb els fets que han originat lobertura de lexpedient disciplinari.

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.61 de 80

  4) La persona mediadora, desprs dentrevistar-se amb lalumne, es posar en contacte amb la persona

  perjudicada i, quan aquesta sigui menor dedat, amb el seu representant legal, per exposar-li la mani-

  festaci favorable de lalumne de resoldre el conflicte per la via de la mediaci i per a escoltar la seva

  opini pel que fa al cas.

  5) Quan shagin produt danys a les installacions o al material dels centres docents o shagi sostret aquest

  material, la directora, o el membre de lequip directiu en qui delegui, actuar en el procs de mediaci

  en representaci i defensa dels interessos del centre, en qualitat de part perjudicada.

  6) Si la persona perjudicada, o el seu representant legal quan aquesta sigui menor dedat no accepten que

  el conflicte es resolgui per la via de la mediaci, la persona mediadora ho comunicar la directora, l qual

  ordenar la continuaci del procediment sancionador corresponent.

  7) Si la persona perjudicada, i el seu representant legal quan aquesta sigui menor dedat, accepten parti-

  cipar en el procs de mediaci, la persona mediadora convocar les parts a una trobada per concretar

  lacord de la mediaci amb els pactes de conciliaci i/o pactes de reparaci que vulguin arribar.

  8) Si la soluci acordada per les parts inclou pactes de reparaci, shaur despecificar a quines accions

  reparadores en benefici del perjudicat es compromet lalumne i, si s el cas, els representants legals i,

  en quin termini es duran a terme. Lacord haur de recollir-se per escrit.

  9) Si la soluci acordada per les parts inclou pactes de conciliaci, aquesta es dur a terme en el mateix

  acte.

  10) Per poder tancar el procediment disciplinari, noms sentendr produda la conciliaci quan lalumne

  reconegui la seva conducta negativa, es disculpi davant la persona perjudicada i aquesta accepti les

  disculpes, i noms sentendr produda la reparaci quan lalumne dugui a terme, de forma efectiva, les

  accions reparadores en benefici del perjudicat a qu shagi comproms amb ell. Aquestes accions po-

  dran ser la restituci de la cosa, la reparaci econmica del dany o la realitzaci de prestacions volun-

  tries, en horari no lectiu, en benefici de la comunitat del centre.

  11) Si el procs de mediaci finalitza sense acord, o si sincompleixen els pactes de reparaci per causes

  imputables a lalumne o als seus representants legals, la persona mediadora ho far constar per escrit

  a la direcci del centre, la qual ordenar la continuaci del procediment sancionador corresponent.

  12) Quan no es pugui arribar a un acord de mediaci perqu la persona perjudicada no accepti les disculpes

  de lalumne o el comproms de reparaci ofert per aquest, o quan el comproms de reparaci acordat

  per les parts no es pugui dur a terme per causes alienes a la voluntat de lalumne, la participaci en el

  procs de mediaci ser considerada com a circumstncia que pot disminuir la gravetat de la seva

  actuaci.

  13) El procs de mediaci shaur de resoldre en el termini mxim dun mes, a comptar des de linici del

  procs sancionador. Les vacances escolars de Nadal i Setmana Santa interrompen el cmput del ter-

  mini.

  14) Un cop produda la conciliaci i, si nhi haguessin, complerts els pactes de reparaci, la persona medi-

  adora ho comunicar per escrit a direcci del centre, la qual procedir al tancament del procs sancio-

  nador.

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.62 de 80

  CAPTOL 6.4 Organitzaci dels alumnes

  Article 69. Delegats i sotsdelegats

  1) A tots els grups de cadascun dels cursos hi haur un delegat i un sotsdelegat.

  2) Els delegats i sotsdelegats seran elegits per tot el curs acadmic, llevat que circumstncies extraordin-

  ries obliguin a canviar-los.

  3) El tutor, en el marc de les normes generals establertes en aquestes normes, moderar el procs electoral

  i resoldr els conflictes que es plantegin.

  4) Per a les eleccions daquests crrecs es tindran en compte les consideracions segents:

  a) Les eleccions es faran en els primers 30 dies lectius de cada curs.

  b) El dia i l'hora de l'elecci seran fixats pel tutor de cada grup.

  c) Seran candidats els alumnes del grup que ho desitgin, sempre que no hagin acumulat comporta-

  ments contraris a les normes de convivncia ni faltes.

  d) Els candidats disposaran d'un temps per dirigir-se als electors, abans d'efectuar-se l'elecci.

  e) La votaci ser secreta.

  f) Cal inculcar als alumnes la responsabilitat que implica ser delegat i fer-los conscients del seu com-

  proms en aquesta tasca.

  g) Per tal de ser elegit delegat o sotsdelegat a la primera volta, ser necessria majoria absoluta.

  Si cap alumne no obt aquest sufragi, es procedir a una segona volta entre els alumnes que hagin

  obtingut ms d'un 10% dels vots de grup. En aquest cas, n'hi haur prou amb la majoria simple.

  h) El delegat o sotsdelegat podr cessar a petici prpia o per decisi raonada del tutor del grup. En

  aquest cas el tutor organitzar una nova elecci extraordinria o nomenar l'alumne segent en

  nombre de vots de la primera elecci.

  5) Les funcions del delegat o, si s'escau, del sotsdelegat sn:

  a) Representar al grup.

  b) Fer d'interlocutor entre el grup que representa i els professors o rgans de govern del centre.

  c) Exposar a qui correspongui (professor, tutor, junta d'avaluaci...) els suggeriments o reclamacions

  del grup que representa.

  d) Assistir a les reunions a qu se'l convoqui i informar la resta d'estudiants del contingut d'aquestes.

  e) Trametre al grup les informacions que indiqui l'equip directiu.

  f) Representar els alumnes a les sessions d'avaluaci i romandre a la part de la sessi en la qual es

  fa una valoraci general del grup. Per tal que l'esmentada representativitat sigui efectiva, uns dies

  abans de la reuni dialogar amb els companys sobre: continguts impartits, rendiment, disciplina,

  assistncia, etc. Les conclusions les portar per escrit a la sessi. Desprs de la sessi d'avaluaci,

  informar als seus companys dels acords presos.

  g) Reunir-se en consell de delegats quan se'ls convoqui.

  Article 70. Elecci de delegats

  Tots els alumnes sn electors i elegibles. El tutor aixecar acta de la votaci, de la qual lliurar cpia a la

  coordinaci pedaggica.

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.63 de 80

  El delegat, que ser qui obtingui major nmero de vots en la votaci, ser substitut en cas de malaltia i

  ajudat en tot cas pel subdelegat, que ser qui hagi quedat en segon lloc en la votaci.

  El delegat pot, en qualsevol moment del mandat, presentar la dimissi irrevocable. En aquest cas, es con-

  vocaran noves eleccions fins a la resta del curs.

  El delegat pot ser revocat del seu crrec quan incompleixi greument les seves funcions. La revocaci es pot

  donar en qualsevol moment del curs i sempre en votaci secreta per majoria simple de la classe. En aquest

  cas es procedir immediatament a nova elecci. La proposta de revocaci pot ser feta per un mnim del 25%

  dels alumnes, pel tutor o pel consell de delegats.

  Article 71. Consell de delegats

  El consell de delegats est format pels delegats i sotsdelegats de cada grup i pels representants dels alum-

  nes en el consell escolar del centre.

  Es constituir durant el primer trimestre de curs. Escollir un vocal i un vocal suplent que realitzaran la tasca

  de coordinaci i d'informaci amb l'equip directiu.

  Es reunir amb membres de lequip directiu i/o coordinadors destudis per avaluar els trimestres i el final de

  curs.

  El consell de delegats s l'rgan que ha de facilitar la comunicaci entre els alumnes i els rgans de govern

  del centre. Una de les seves funcions ser donar assessorament i suport als representants dels alumnes del

  consell escolar.

  Els membres del consell de delegats podran conixer i tindran dret a consultar la documentaci del centre

  necessria per a l'exercici de les seves activitats, a criteri de la directora del centre, sempre que no puguin

  afectar el dret a la intimitat de les persones.

  El consell de delegats ser convocat per la directora, pels alumnes representants del sector en el consell

  escolar o quan ho demani, com a mnim, un ter dels membres del consell de delegats.

  Els membres del consell de delegats tenen dret a no ser sancionats quan desenvolupin les funcions que

  aquestes normes els atribueix com a prpies.

  Article 72. Reunions i associacions d'alumnes

  D'acord amb el que preveu l'article 24 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educaci , els alumnes tenen el

  dret de reunir-se en el centre. Ho poden fer tenint present que:

  a) El delegat o delegada de curs podr convocar els alumnes del seu grup a una reuni, previ perms del

  tutor o tutora. Per tal de no interrompre l'activitat docent aquestes reunions es poden fer: a l'hora d'esbarjo,

  a la de tutoria, en finalitzar les classes del mat o la tarda, o els dimecres a la tarda (en aquest cas caldr

  autoritzaci de la directora)

  b) Els delegats vetllaran pel correcte desenvolupament de les reunions. L'equip directiu, per motius d'urgn-

  cia, podr autoritzar, amb carcter extraordinari, reunions dins l'horari lectiu.

  c) Els alumnes tenen el dret dassociar-se i les associacions que constitueixen podran rebre ajuts d'acord

  amb la legislaci vigent. Sempre que hi hagi un nombre suficient d'alumnes amb voluntat de formar una

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.64 de 80

  associaci, el centre collaborar en les gestions que facin falta per constituir-la dins del marc de la llei

  d'associacions.

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.65 de 80

  TTOL 7 Mares, pares i tutors d'alumnes Es considerar mare, pare o tutor legal d'alumne les persones fsiques amb la ptria potestat sobre l'alumne

  des del moment de la matriculaci del seu fill en el centre.

  Es consideraran, a efectes d'eleccions electors i elegibles tant el pare com la mare o el tutor legal de l'alumne.

  Es perdr la consideraci de pare, mare o tutor legal en els casos segents:

  a) Prdua legal de la ptria potestat.

  b) Baixa del seu fill o tutelat com a alumne al centre per qualsevol motiu.

  CAPTOL 7.1 Drets

  Article 73. Drets

  Els pares o tutors legals tenen reconeguts els drets segents:

  a) Participar en la gesti educativa de conformitat amb la legislaci vigent.

  b) Ser atesos pels professors i tutors dels seus fills en els horaris fixats en la programaci del centre.

  c) Assistir a les reunions convocades.

  d) Rebre informaci correcta i puntual del comportament i de lactivitat acadmica del seu fill.

  e) Associar-se lliurement. Els pares o tutors legals podran, per tant, formar part de l'associaci de pares

  ja existent o de qualsevol altra que se'n constitueixi.

  f) L'associaci de mares i pares podran disposar d'un lloc de reuni a les installacions del centre.

  g) Participar activament en la gesti del centre, a travs dels seus representants al consell escolar.

  h) Participar en les eleccions dels representants dels sector pares del consell escolar. Elegir i ser elegit

  membre del consell escolar del centre.

  i) El dret a la confidencialitat d'aquella informaci que disposi el centre, relativa a la seva situaci personal

  i familiar.

  Article 74. Deures

  Els pares o tutors legals tenen els deures segents:

  a) Complir els principis expressats en tota llei relativa a l'educaci, els recollits en els documents interns

  del centre, i la normativa recollida en aquestes normes.

  b) Collaborar amb els professors i altres rgans educatius per al millor desenvolupament de les activitats

  del centre.

  c) Donar suport a la tasca docent i educadora del centre.

  d) Fomentar en els seus fills actituds favorables respecte a l'institut.

  e) Assistir a les convocatries individuals o collectives dels professors, tutors, o altres rgans del centre,

  per tractar els assumptes relacionats amb la conducta o el rendiment dels seus fills.

  f) Llegir i atendre les cartes informatives que rebin.

  g) Presentar-se al centre totes les vegades que se'l requereixi, facilitant les dades que se li demanin i tenint

  en compte els horaris establerts.

  h) Vigilar la neteja personal i la correcci del vestuari dels seus fills.

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.66 de 80

  i) Assumir els acords presos pels rgans collegiats del centre a travs dels seus representants.

  j) Informar el professorat sobre les necessitats educatives especials del seu fill, si s el cas, per tal que

  es puguin adoptar les mesures adequades.

  k) Avisar prviament al centre de l'absncia del seu fill en cas de malaltia o per altres motius quan sigui a

  lensenyament obligatori.

  l) Justificar adequadament i amb responsabilitat, si s'escau, les absncies dels seus fills davant el tutor

  de la classe.

  m) Facilitar al seu fill els mitjans adients per portar a terme les activitats indicades pel professor, com tamb

  material escolar, llibres de text i l'equipament preceptiu del centre (roba d'esport, material de plstica,

  msica, etc.).

  n) Tractar respectuosament a tot el personal de la comunitat educativa.

  o) Assumir els pagaments de material deteriorat pels seus fills si es dna el cas.

  Article 75. Organitzaci de les mares i pares dels alumnes

  Els pares i mares dels alumnes podran organitzar-se en associacions de mares i pares d'alumnes si com-

  pleixen les prescripcions legals en vigor i podran tenir com a domicili social el centre docent, prvia autorit-

  zaci.

  Les associacions de mares i pares podran utilitzar les installacions escolars per a les seves reunions o

  activitats, d'acord amb la legislaci vigent. El centre far publicitat d'aquestes associacions i collaborar

  amb elles.

  Article 76. L'Associaci de mares i pares (AMPA)

  Collabora amb el centre en tots aquells projectes pedaggics i organitzatius que es requereixi i s'aprovin en

  assemblea de l'associaci.

  Pot organitzar, amb el vist i plau del consell escolar del centre, activitats extraescolars de carcter cultural i

  esportiu.

  Es reuneix mensualment per tractar tots els temes que els hi afecten. Aix mateix es reuneix peridicament

  amb representants de direcci per tractar qestions diverses relatives a l'activitat del centre.

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.67 de 80

  TTOL 8 Personal d'administraci i serveis

  CAPTOL 8.1 Personal d'administraci i serveis

  Formen part del personal d'administraci i serveis (PAS) els auxiliars administratius i els subalterns.

  Article 77. Auxiliars administratius

  Els auxiliars administratius destinats al centre es responsabilitzaran que la secretaria del centre romangui

  oberta els cinc dies hbils de la setmana essent lhorari datenci al pblic:

  Matins d'11,00 h a 13,30 h i Tardes de 15,00 h a 16,00 h

  Article 78. Subalterns

  Els tres subalterns destinats al centre que cobreixen el segent horari:

  De les 7,30 h del mati fins les 21,30 h del vespre tots els dies laborables de la setmana.

  Article 79. Drets

  a) Ser respectat i considerat com a persona i com a professional que desenvolupa les seves funcions.

  b) Disposar dels mitjans necessaris per realitzar, millorar i actualitzar la seva preparaci que li permetin

  realitzar la seva tasca.

  c) Participar en el consell escolar mitjanant lelecci dels seus representants.

  d) Reunir-se lliurement en les installacions del centre, sempre que no n'alterin l'activitat.

  e) Tots els drets derivats de la seva condici laboral.

  Article 80. Deures

  a) Complir amb les tasques prpies del seu lloc de treball i amb les funcions que se'n deriven, que li siguin

  assignades per la secretria-administradora o per la directora del centre.

  b) Assistir amb puntualitat i complir els horaris establerts.

  c) Tenir cura dels alumnes.

  d) Amonestar els alumnes que mostrin conductes contrries a la convivncia, dacord amb aquestes nor-

  mes i a la legislaci vigent, i comunicar-ho immediatament als caps destudis.

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.68 de 80

  TTOL 9 s de les installacions del centre

  CAPTOL 9.1 Installacions del centre

  Article 81. Consergeria

  Els alumnes poden:

  a) Demanar fotocpies.

  b) Fer impressions de treballs.

  c) Enquadernaci de treballs.

  d) Plastificaci de documents.

  Podran fer s d'aquest servei entre classes i a l'hora del pati, o sempre que un professor els doni perms per

  fer-ho. El preu daquests serveis es fixar cada curs.

  El professorat del centre deixar a consergeria el material a fotocopiar. Anotar degudament, al full corres-

  ponent, el nom de la persona que sollicita el servei, el departament al qual pertany, si s fotocpia, dossier

  o examen i el nombre de cpies que necessita. Tamb podr demanar fotocpies per correu electrnic,

  enviant un correu a la bstia de consergeria.

  Per ordre de lliurament, la persona encarregada del servei anir fent les comandes. Per aconseguir un bon

  funcionament del servei s important preveure les comandes a realitzar. s imprescindible demanar les fo-

  tocpies amb 24 hores dantelaci i amb 48 hores, com a mnim, dantelaci en el cas dels dossiers. El cost

  dels serveis particulars caldr abonar-lo directament al personal de consergeria.

  Totes les fotocpies es faran a doble cara per estalviar el consum de paper.

  El professorat tamb podr demanar paper, guix, retoladors de pissarra blanca i esborradors.

  Laccs a la consergeria del centre queda restringit al personal dadministraci i serveis i a lequip directiu.

  Les gestions que shagin defectuar a la consergeria del centre shan de fer per la finestra datenci al pblic,

  trucant pel telfon interior a lextensi 100 o enviant un correu electrnic a ladrea: consergeria@iescarles-

  vallbona.cat

  Article 82. Espai de reunions i conferncies

  L'antiga biblioteca es va remodelar el curs 2011-12 per convertir-la en una sala multifuncional. L's actual

  dels mitjans audiovisuals a travs de la web per a la recerca d'informaci i el projecte de biblioteca d'aula ha

  fet pensar a canviar l's de la biblioteca. Actualment s un espai obert per a multitud d'usos, com ara espai

  de reuni, aula de cursos de formaci, sala de videoconferncies o aula d'alumnes.

  Article 83. Aules especfiques: Idiomes, msica, plstica, aula acollida i aula oberta

  Correspon al cap del departament establir i donar a conixer a l'alumnat les normes especfiques d's d'a-

  questes installacions. Aquestes normes seran comunicades tamb als caps destudis per si poguessin inci-

  dir en altres actuacions docents.

  Els alumnes no poden entrar en aquestes aules sense la presncia del professor corresponent.

  No es poden deixar alumnes en aquestes aules sense la supervisi dun professor.

  mailto:consergeria@iescarlesvallbona.catmailto:consergeria@iescarlesvallbona.cat

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.69 de 80

  No es pot tocar res dels armaris i no es poden utilitzar aparells sense perms.

  Article 84. Aules dinformtica

  Per usar les aules dinformtica cal conixer i respectar les normes segents:

  a) En acabar la sessi de treball s'ha de deixar laula endreada. Els monitors i els ordinadors per separat

  s'han d'apagar, i cal comprovar abans de sortir que no falten ratolins ni teclats.

  b) El mecanisme de notificaci dincidncies de les aules es far comunicant-ho al responsable de l'aula

  per correu electrnic o b emprant el formulari disponible a http://avaries.iescarlesvallona.cat.

  La informaci sobre el funcionament dels recursos TIC es troba a http://ctic.iescarlesvallbona.cat.

  c) Cal comunicar les incidncies el ms aviat possible, per tal que el professor encarregat del manteniment

  de laula pugui fer les correccions necessries.

  d) Els alumnes han dusar un nom dusuari i contrasenya per accedir als ordinadors i a Internet. Els ordi-

  nadors estan congelats, de forma que els alumnes no poden deixar els seus treballs personals als

  ordinadors, doncs els perdrien en tancar la sessi.

  e) No es pot installar cap programari als ordinadors del centre sense comunicar-ho, prviament, a coor-

  dinaci TIC mitjanant el formulari http://avaries.iescarlesvallbona.cat.

  f) Els alumnes no poden entrar a les aules dinformtica sense professor.

  g) No es poden deixar alumnes a les aules dinformtica sense la supervisi dun professor, exceptuant el

  cas de l'alumnat de CFGS, amb el perms de direcci, i deixant un document identificatiu a consergeria.

  h) No es pot tocar res dels armaris i no es poden utilitzar aparells sense perms.

  Article 85. Gimns i pistes esportives

  Correspon al cap del departament d'educaci fsica establir i donar a conixer a l'alumnat les normes espe-

  cfiques d's d'aquestes installacions. Aquestes normes seran comunicades tamb als caps destudis per si

  poguessin incidir en altres actuacions docents.

  Els alumnes no poden entrar al gimns sense el professor.

  No es poden deixar alumnes al gimns sense la supervisi dun professor.

  No es pot tocar res dels armaris i no es poden utilitzar materials o aparells sense perms.

  Article 86. Laboratoris

  Correspon al cap del departament de cincies experimentals establir i donar a conixer a l'alumnat les nor-

  mes especfiques d's d'aquestes installacions. Aquestes normes seran comunicades tamb als caps des-

  tudis per si poguessin incidir en altres actuacions docents.

  Els alumnes no poden entrar a cap laboratori sense la presncia del professor corresponent.

  No es poden deixar alumnes al laboratori sense la supervisi dun professor.

  No es pot tocar res dels armaris i no es poden utilitzar materials o aparells sense perms.

  http://avaries.iescarlesvallona.cat/http://ctic.iescarlesvallbona.cat/http://avaries.iescarlesvallbona.cat/

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.70 de 80

  Article 87. Tallers

  Correspon al cap de departament de tecnologia i de cada famlia professional establir i donar a conixer a

  l'alumnat les normes especfiques de l's d'aquestes installacions. Aquestes normes seran comunicades

  tamb als caps destudis per si poguessin incidir en altres actuacions docents.

  Els alumnes no poden entrar als tallers sense la presncia del professor corresponent.

  No es poden deixar alumnes als tallers sense la supervisi dun professor.

  No es pot tocar res dels armaris i no es poden utilitzar materials o aparells sense perms.

  Article 88. Aula 7

  L'aula 7 es reservar per ubicar, preferentment, els petits grups d'alumnes que en aquelles hores no seguei-

  xin l'horari habitual del seu grup. En sn exemple els alumnes que cursin un batxillerat flexible, els que cursin

  matries del batxillerat a distncia o els que participin del projecte d'atenci preferent a la prctica esportiva

  i no entrenin amb els seus clubs.

  Article 89. Lloguer de taquilles

  El centre disposa de taquilles de lloguer que es posen a disposici de l'alumnat a linici de cada curs. La

  distribuci es far a petici de les persones interessades i sadjudicar per ordre de sollicitud. Cada taquilla

  podr ser llogada per dues persones alhora.

  El preu del lloguer es fixar a linici de cada curs. Si un alumne perd la clau haur de pagar limport de fer un

  duplicat.

  Article 90. Utilitzaci de l'ascensor

  El poden fer servir alumnes amb mobilitat reduda que els impedeixi pujar i baixar escales, el professorat i el

  personal d'administraci i serveis.

  Els alumnes presentaran el corresponent certificat mdic i deixaran un dipsit, al rebre la clau, que recupe-

  raran al retornar la clau quan tinguin lalta mdica o a final de curs en cas de malaltia crnica o minusvalidesa.

  Els alumnes que utilitzin lascensor no podran ser acompanyats per altres alumnes, excepte els menors de

  14 anys que han danar acompanyants obligatriament per un alumne major de 14 anys.

  Els professors que vulguin utilitzar lascensor demanaran una clau a consergeria que retornaran a final de

  curs. El personal dadministraci i serveis disposar de la clau de lascensor per poder desenvolupar las

  seves tasques. En el document Comproms de bon s de l'ascensor es recull un conjunt de bones prcti-

  ques per a la seva correcta utilitzaci.

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.71 de 80

  Article 91. Espai CoWorking

  Lalliberament de la cantina del centre ha perms obrir un nou espai de ms de 100 m2. Aquest espai, batejat

  amb el nom despai Coworking, permetr disposar duna sala multidisciplinar, oberta a tot el centre, on rea-

  litzar tallers, grups de treball, treballs per projectes, reunions, representacions teatrals i musicals, debats,

  treball collaboratiu, ... Durant les hores desbarjo estar obert a lliure disposici de professorat i alumnat

  com a espai de joc i lleure. En diferents armaris hi trobarem diferents tipus de materials, com per exemple

  jocs, per gaudir de lespai.

  CAPTOL 9.2 Les TIC i els serveis informtics

  Article 92. Ls dimatges dalumnes a la pgina web de lInstitut

  Dacord amb la normativa vigent, ser necessari que prviament a la publicaci a la pgina web del centre

  dimatges dels alumnes on aquests puguin ser clarament identificables, shagi obtingut el seu consentiment

  o dels seus pares o tutors legals, en cas que aquests siguin menors dedat.

  Per a facilitar lobtenci daquest consentiment de forma genrica, el centre docent lliurar als pares o tutors

  legals de lalumnat el full de sollicitud dautoritzaci, informant de la possibilitat de publicaci a la web del

  centre dimatges on apareguin els seus fills en activitats escolars lectives, complementries o extraescolars,

  demanant autoritzaci per a la publicaci a la web. Es recollir amb la matrcula una autoritzaci per part

  dels pares, en el cas dalumnes menors dedat, de la utilitzaci deines 2.0.

  Article 93. Normativa dels usuaris dels equips informtics

  a) s dels equips informtics:

  1) Podr fer s dels equips informtics tota la comunitat educativa del centre.

  2) Per minimitzar el cost de manteniment dels equips, es far un s racional i adequat a la complexitat i

  cost dels equips.

  3) Sha de prevenir i evitar, mitjanant laplicaci de les pertinents mesures de seguretat, tot tipus de

  danys als equips informtics.

  b) Accs a laula dinformtica:

  1) Tindran accs a laula dinformtica els grups dalumnes que tinguin assignada laula dinformtica en

  el seu horari de grup-classe, i que estiguin acompanyats per un professor o professora.

  2) El professor o professora haur dobrir laula dinformtica en comenar la classe i lhaur de tancar al

  finalitzar la sessi, prvia comprovaci visual que tots els ordinadors resten tancats i sense anomalies

  externes.

  3) Durant el perode de sessi de classe, sempre hi haur la presncia dun professor o professora.

  c) Normes dordre:

  1) Cada alumne/a utilitzar lordinador que el/la professor/a li assigni. Noms per causa major (avaria o

  necessitats especials) i amb autoritzaci del/la professor/a podr canviar-se a un altre ordinador que

  no estigui ocupat.

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.72 de 80

  2) Cada alumne s responsable del seu lloc de treball: ordinador, taula, cadira, memria demmagatze-

  matge, dades i programes de disc dur, teclat, ratol, etc. Per tant, el mantindr en bon s, comunicar

  al/la professor/a dels desperfectes que observi.

  3) Ja que faran s dels aparells informtics diversos grups dalumnes, s imprescindible que els recursos

  estiguin sempre ordenats; cadires al seu lloc, sense objectes per damunt de la taula una vegada aca-

  bada la classe, teclats i ratolins en la seva posici, etc.

  4) Lincorrecte funcionament dun programa o la detecci dun virus informtic, obligar a tancar lordina-

  dor i, a comunicar-ho al professor/a.

  d) Mesures de protecci de programes i dades:

  Els alumnes sabstindran de crear, copiar o esborrar fitxers o directoris al disc dur, sense ordre expressa per

  part del/la professor/a.

  Els alumnes amb disc durs extrable no poden tenir salva-pantalles ni imatges que puguin ferir la sensibilitat

  a la resta de la comunitat educativa.

  e) Mesures de protecci dels equips programes i dades:

  Per tal de protegir als equips i als seus propis usuaris, shauran de respectar les segents normes:

  1) Els alumnes sabstindran de manipular les connexions dels equips.

  2) No es permet la introducci a laula dinformtica de cap tipus de menjar o beguda.

  3) No es poden extreure les etiquetes didentificaci dels equips informtics.

  f) Jocs informtics:

  Queda expressament prohibida la installaci i utilitzaci de jocs informtics en qualsevol ordinador del centre

  o en el disc dur extrable de lalumne/a.

  g) Configuracions dusuari:

  El/la professor/a usuari/a de laula es fa responsable del manteniment de les configuracions dusuari de tots

  els ordinadors, per aquest motiu, cal mantenir als alumnes sempre a la mateixa estaci per a facilitar la

  detecci del mal s que es faci, tant del programari com del maquinari.

  h) Accs a les configuracions dusuari:

  Lusuari (alumne/a o professor/a) es compromet a no accedir als recursos (ordinadors, comptes, programari,

  fitxers, cues dimpressi, terminals, directoris, etc.) que no siguin els autoritzats. En cas de dubte, cal con-

  sultar amb el/la coordinador/a dinformtica.

  i) Manipulacions de les configuracions dusuari i dels equips:

  Queda prohibit manipular configuracions i introduir canvis a les terminals que puguin afectar al funcionament

  de la xarxa, aix com no respectar les recomanacions dels tcnics pel que fa a la utilitzaci dels ordinadors i

  perifrics (impressores, escners, gravadores, etc.)

  j) Accs a la xarxa:

  Queda prohibit tamb usar els recursos de laula dinformtica per accedir de forma no permesa a terminals

  o servidors (tant interns com externs), aix com laccs no autoritzats a informaci de terceres persones i/o

  entitats ni ls dels recursos de xarxa que puguin molestar a altres usuaris.

  Ls dInternet ser exclusivament per a finalitats educadores. Es fa avinent que accedir a material porno-

  grfic, violent o discriminatori per raons de sexe, nacionalitat o religi, pot ser motiu dobertura dexpedient

  sancionador.

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.73 de 80

  Article 94. Tipificaci de conductes contrries a les normes de convivncia a laula dinformtica

  Sn conductes contrries a les normes de convivncia del centre:

  a) Esborrar fitxers de dades o programes del disc dur de forma accidental o involuntria i no comunicar-

  ho al/la professor/a responsable.

  a) Utilitzar els ordinadors sense compliment de les normes daccs.

  b) Lincompliment de les normes dordre intern.

  c) La utilitzaci de jocs informtics.

  d) Canviar dequip o de lloc de treball a laula sense consentiment del/la professor/a.

  e) Menjar o beure dins de les aules dinformtica.

  f) Causar lleus deterioraments a lequip informtic.

  Sn conductes greument perjudicials per a la convivncia del centre i tipificades com a faltes:

  a) Modificar els fitxers de configuraci de sistema.

  a) Esborrar intencionadament fitxers de dades o programes i no comunicar-ho immediatament al/la pro-

  fessor/a responsable.

  b) Pintar marques, noms o smbols a taules o als equips informtics.

  c) Contaminaci dels equips amb virus procedents de suports externs.

  d) No comunicar al/la professor/a, de forma immediata, lexistncia dun virus dins del sistema.

  e) Installaci de programes sense autoritzaci, inclosos els jocs informtics i salva-pantalles.

  f) El copiat de programes de lInstitut, sense autoritzaci.

  g) Manipulaci, no autoritzada, de les connexions dels ordinadors i perifrics.

  h) Causar perjudicis als equips que obliguin la intervenci de tcnics de manteniment. En aquest cas,

  prvia valoraci de les causes, les despeses ocasionades podran anar a compte del causant, si el

  Consell Escolar estima que ha hagut culpa o negligncia.

  i) Utilitzar dispositius externs de magatzematge sense autoritzaci del/la professor/a.

  j) Formatar el disc dur de forma intencionada.

  k) Repetici de tres conductes contrries a les normes de convivncia del centre.

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.74 de 80

  TTOL 10 Les queixes en lmbit escolar

  CAPTOL 10.1 Les queixes en lmbit escolar

  Article 95. Actuacions en cas de queixes sobre la prestaci del servei que qestioni lexercici pro-fessional del personal del centre

  En funci de la Resoluci de 24 de maig de 2004 (full de disposicions 1006, de maig de 2004, pg. 595-6)

  de la Secretaria General del Departament densenyament per la qual es dicten instruccions sobre els proce-

  diments a seguir en el cas de queixes presentades per lalumnat, pares, professorat o altra persona interes-

  sada que qestionin la prestaci del servei en un centre docent pblic del Departament, s a dir, prestacions

  que depassin lesfera prpiament educativa, i que no shagin pogut solucionar prviament per la via del

  dileg, el procediment a seguir per tractar aquestes queixes o denncies s el segent:

  Presentaci i contingut de lescrit de queixa o denncia:

  Lescrit es presentar a la secretaria del centre perqu es registri la seva entrada. La direcci del centre no

  acceptar cap document de queixa o denncia que no tingui aquest requisit.

  Lescrit ha de tenir lestructura segent:

  a) Identificaci de la persona que signa el document:

  Nom cognoms

  La referncia a la majoria dedat, si escau

  DNI (o NIF si es tracta duna empresa)

  Domicili, telfon i adrea electrnica a efectes de les notificacions

  b) Exposici dels motius: cal enunciar de la manera ms precisa tot all que hagi provocat la queixa o

  denncia (desacords, irregularitats, anomalies,...) Lescrit pot est acompanyat per la documentaci

  que es consideri adient per clarificar els fets causants de la queixa.

  c) Dataci

  d) Signatura

  e) Destinaci: Lescrit anir dirigit al director/a del centre

  Actuaci de la direcci del centre davant de lescrit:

  La directora del centre un cop hagi rebut la documentaci lestudiar i trametr una cpia de la queixa al

  professor/a o treballador/a afectat en un mxim de tres dies.

  La directora sentrevistar amb la persona afectada.

  La directora podr demanar informaci sobre els fets a altres rgans de govern i/o de participaci del centre.

  Per resoldre la queixa i en el marc de les seves funcions com a representant de lAdministraci en el centre,

  la directora dur a terme totes les actuacions dinformaci, dassessorament i de correcci que consideri

  oportunes. Si s el cas, podr proposar laplicaci de procediments de mediaci.

  La directora lliurar per escrit als que han presentat la queixa o denncia la resoluci adient amb la soluci

  adoptada, o si sescau la desestimaci motivada. A lescrit constar lrgan al qual poden recrrer si no

  queden satisfets per la resoluci adoptada.

  Si la directora del centre s part interessada en la queixa, el/la cap destudis assumir tot el procs de

  resoluci.

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.75 de 80

  Actuacions posteriors i arxivament de la documentaci:

  En acabar lactuaci de la direcci i si aquesta ho considera oport lliurar un informe sobre la incidncia

  produda i la seva resoluci a la direcci dels Serveis Territorials

  La documentaci generada per tot aquest procs quedar arxivada a la direcci del centre, a disposici de

  la Inspecci dEnsenyament.

  Si la persona denunciant reitera la seva queixa o denncia a la direcci dels Serveis Territorials, o si formal-

  ment escau, hi presenta una reclamaci, la direcci del centre ser posteriorment requerida des daquests

  Serveis perqu aporti la informaci i la documentaci de la resoluci en primera instncia.

  A les oficines del centre es podr recollir la informaci oportuna sobre el protocol a seguir i un model de

  queixa.

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.76 de 80

  ANNEX I Sancions per a les faltes lleus ms habituals, fetes amb la finalitat d'unificar, homogenetzar, no crear greu-ges comparatius... etc. Es crea aquest annex com a guia de proposa de tipologia de faltes i proposta de sancions.:

  ANNEX 1 Proposta de sancions per a faltes lleus

  Nm. FALTA LLEU SANCI ORIENTATIVA (segons nivell)

  1 Escopir, llenar papers/ objectes, dins del centre. Menjar, beure dins de les aules.

  ESO.- Netejar taules de ping-pong, o recollir papers pati, o triturar papers

  CFGM / BAT.- Netejar taules de ping-pong, o recollir papers pati, o triturar papers

  CAS / CFGS.- Comunicat acumulatiu

  2 Llenar objectes fora del centre des de les fines-tres.

  ESO.- Netejar taules de ping-pong, o recollir papers pati, o triturar papers, durant una setmana (es tindr en compte la mida i consistncia de l'objecte llenat)

  CFGM / BAT.- Netejar taules de ping-pong, o recollir papers pati, o triturar papers durant una setmana (es tindr en compte la mida i consistncia de l'objecte llenat)

  CAS / CFGS.- Comunicat acumulatiu (es tindr en compte la mida i consistncia de l'objecte llenat)

  3 Interrompre la classe deliberadament o manca de respecte lleu al professorat o altres companys, tant a l'aula fsica com la virtual

  ESO.- Comunicat lleu acumulatiu

  CFGM / BAT.- Comunicat lleu acumulatiu

  CAS / CFGS.- Comunicat lleu acumulatiu

  4 Utilitzaci del mbil, auriculars, etc. de manera no autoritzada pel professorat

  ESO.- Comunicat i requisar el dispositiu i custodiar-lo un mnim de 48h i fins que el pare o tutor el vingui a recollir

  CFGM / BAT.- Comunicat i requisar el dispositiu i custodiar-lo un mnim de 48h i fins que el pare o tutor el vingui a recollir (en cas de menors d'edat)

  CAS / CFGS.- Requisar el dispositiu i custodiar-lo un mnim de 48h.

  5 Entrar a zones no autoritzades del centre amb pa-tinet, bicicleta, skate, gorra o auriculars.

  ESO.- Comunicat i requisar el dispositiu i custodiar-lo un mnim de 48h i fins que el pare o tutor el vingui a recollir

  CFGM / BAT.- Comunicat i requisar el dispositiu i cus-todiar-lo un mnim de 48h i fins que el pare o tutor el vingui a recollir (en cas de menors d'edat)

  CAS / CFGS.- Requisar el dispositiu i custodiar-lo un mnim de 48h

  6 Fer s indegut de la connexi a Internet o els or-dinadors

  ESO.- Comunicat lleu acumulatiu

  CFGM / BAT.- Comunicat lleu acumulatiu

  CAS / CFGS.- Comunicat lleu acumulatiu

  En el cas d'alumnes de postobligatori, abans de trucar els pares per un comunicat, comprovar que l'alumne no s major d'edat.

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.77 de 80

  ANNEX II Sancions per a les faltes greus ms habituals, fetes amb la finalitat d'unificar, homogenetzar, no crear greu-ges comparatius... etc. Es crea aquest annex com a guia de proposa de tipologia de faltes i proposta de sancions.

  ANNEX 2 Proposta de sancions per a faltes greus

  Nm. FALTA GREU SANCI ORIENTATIVA (segons nivell)

  1 Estar en possessi de programari mal intenci-onat o susceptible de ser utilitzat amb finalitats delictives (sense autoritzaci del professorat) i/o illegal, en qualsevol unitat d'emmagatze-matge

  ESO.- Expulsi 2 dies. Mai dilluns ni divendres

  CFGM / BAT.- Expulsi 2 dies. Mai dilluns ni divendres

  CAS / CFGS.- Expulsi 2 dies. Mai dilluns ni divendres

  2 Estar en possessi d'arxius multimdia no ne-cessaris per al desenvolupament de les activi-tats acadmiques (sense autoritzaci del pro-fessorat), en qualsevol unitat d'emmagatze-matge.

  ESO.- Expulsi 2 dies. Mai dilluns ni divendres

  CFGM / BAT.- Expulsi 2 dies. Mai dilluns ni divendres

  CAS / CFGS.- Expulsi 2 dies. Mai dilluns ni divendres

  3 Injuries ofenses greus a qualsevol membre de la comunitat educativa.

  ESO.- Expulsi entre 2 i 5 dies. Mai dilluns ni diven-dres si es pot

  CFGM / BAT.- Expulsi entre 2 i 5 dies. Mai dilluns ni divendres si es pot

  CAS / CFGS.- Expulsi entre 2 i 5 dies. Mai dilluns ni divendres si es pot

  4 Temptativa o comissi d'agressions fsiques, amenaces, vexacions o humiliacions a qualse-vol membre de la comunitat educativa.

  ESO.- Expulsi cautelar entre 5 i 20 dies i obertura d'expedient.

  CFGM / BAT.- Expulsi cautelar entre 5 i 20 dies i obertura d'expedient.

  CAS / CFGS.- Expulsi cautelar entre 5 i 20 dies i obertura d'expedient.

  5 Deteriorament intencionat d'equipament, mo-biliari, material i installacions del centre i/o co-munitat educativa.

  ESO.- Expulsi cautelar entre 5 i 20 dies i obertura d'expedient.

  CFGM / BAT.- Expulsi cautelar entre 5 i 20 dies i obertura d'expedient.

  CAS / CFGS.- Expulsi cautelar entre 5 i 20 dies i obertura d'expedient.

  6 Desafiament o manca de respecte a l'autoritat del professorat

  ESO.- Expulsi 2 dies. Mai dilluns ni divendres

  CFGM / BAT.- Expulsi 2 dies. Mai dilluns ni diven-dres

  CAS / CFGS.- Expulsi 2 dies. Mai dilluns ni diven-dres

  7 Sostracci de documents i/o materials acad-mics

  ESO.- Expulsi cautelar entre 2 i 20 dies i obertura d'expedient.

  CFGM / BAT.- Expulsi cautelar entre 2 i 20 dies i obertura d'expedient.

  CAS / CFGS.- Expulsi cautelar entre 2 i 20 dies i obertura d'expedient.

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.78 de 80

  8 Falsificaci de documents i/o materials acad-mics

  ESO.- Expulsi cautelar entre 5 i 20 dies i obertura d'expedient.

  CFGM / BAT.- Expulsi cautelar entre 5 i 20 dies i obertura d'expedient.

  CAS / CFGS.- Expulsi cautelar entre 5 i 20 dies i obertura d'expedient.

  9 Suplantaci d'identitat per mitjans fsics i/o electrnics, modificant o no dades

  ESO.- Expulsi cautelar entre 5 i 20 dies, obertura d'expedient i possible denncia a la policia.

  CFGM / BAT.- Expulsi cautelar entre 5 i 20 dies, obertura d'expedient i possible denncia a la policia.

  CAS / CFGS.- Expulsi cautelar entre 5 i 20 dies, obertura d'expedient i possible denncia a la policia.

  10 Possessi, consum o trfic de substncies perjudicials per la salut* i/o incitar al seu con-sum. *Begudes alcohliques, estupefaents o altres

  ESO.- Expulsi cautelar entre 5 i 20 dies, obertura d'expedient i possible denncia a la policia.

  CFGM / BAT.- Expulsi cautelar entre 5 i 20 dies, obertura d'expedient i possible denncia a la policia.

  CAS / CFGS.- Expulsi cautelar entre 5 i 20 dies, obertura d'expedient i possible denncia a la policia.

  11 Comissi reiterada de faltes a partir de 3 faltes lleus.

  ESO.- Expulsi 2 dies. Mai dilluns ni divendres.

  CFGM / BAT.- Expulsi 2 dies. Mai dilluns ni diven-dres.

  CAS / CFGS.- Expulsi 2 dies. Mai dilluns ni diven-dres.

  12 Sostracci de maquinari (ordinadors, mbils, etc) d'equipament, mobiliari, material del cen-tre i/o comunitat educativa.

  ESO.- Expulsi cautelar entre 2 i 20 dies, obertura d'expedient i possible denncia a la policia.

  CFGM / BAT.- Expulsi cautelar entre 2 i 20 dies, obertura d'expedient i possible denncia a la policia.

  CAS / CFGS.- Expulsi cautelar entre 2 i 20 dies, obertura d'expedient i possible denncia a la policia.

  13 Vulneraci de les normes de seguretat infor-mtica del centre, com per exemple, accedir a comptes d'altres usuaris o suplantar disposi-tius (routers, switchs, etc).

  ESO.- Expulsi cautelar entre 5 i 20 dies, obertura d'expedient i possible denncia a la policia.

  CFGM / BAT.- Expulsi cautelar entre 5 i 20 dies, obertura d'expedient i possible denncia a la policia.

  CAS / CFGS.- Expulsi cautelar entre 5 i 20 dies, obertura d'expedient i possible denncia a la policia.

  14 Fer s de les xarxes socials (Youtube, Face-book, whatsapp,...) per amenaar, difamar, vexar o humiliar a altres membres de la comu-nitat educativa

  ESO.- Expulsi cautelar entre 5 i 20 dies i obertura d'expedient.

  CFGM / BAT.- Expulsi cautelar entre 5 i 20 dies i obertura d'expedient.

  CAS / CFGS.- Expulsi cautelar entre 5 i 20 dies i obertura d'expedient.

  15 Jugar amb jocs, ja sigui installat en una me-mria d'emmagatzematge o jocs en lnia.

  ESO.- Expulsi 2 dies. Mai dilluns ni divendres

  CFGM / BAT.- Expulsi 2 dies. Mai dilluns ni diven-dres

  CAS / CFGS.- Expulsi 2 dies. Mai dilluns ni diven-dres

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.79 de 80

  16 Tenir jocs que no sn del sistema operatiu normal al disc dur o al porttil de treball al centre.

  ESO.- Expulsi 2 dies. Mai dilluns ni divendres

  CFGM / BAT.- Expulsi 2 dies. Mai dilluns ni diven-dres

  CAS / CFGS.- Expulsi 2 dies. Mai dilluns ni diven-dres

  En el cas d'alumnes de postobligatori, abans de trucar els pares per un comunicat, comprovar que l'alumne no s major d'edat.

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Carles Vallbona

  Arxiu: NOFC_1617_R5 Data: 23 de mar de 2017

  Elaborat: Equip Directiu Pg.80 de 80

  CONTROL DE CANVIS

  CURS 2015/2016

  Versi Elaboraci Data Descripci de la modificaci Aprovaci Data

  15/16 R1

  Equip directiu 28 de gener de 2015 Creaci del nou document Consell escolar 29/01/15

  15/16 R2

  Equip directiu 25 de febrer de 2015

  Modificacions segons indicacions del Consell Escolar i Departament dEnsenyament (Inspectora): redac-ci de larticle 17, ampliaci del captol 1 ttol 5.

  Consell Escolar 26/03/15

  15/16 R3

  Equip directiu 8 dabril de 2016

  Modificacions per tal de complir amb els requisits de la norma ISO 9001:2015. Articles modificats: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 23, 25.

  Consell escolar 20/04/16

  CURS 2016/2017

  Versi Elaboraci Data Descripci de la modificaci Aprovaci Data

  16/17 R3 Equip directiu 26 octubre 2016

  Actualitzaci darticles: 41.2

  Afegir nou organigrama

  Afegir nou mapa de processos

  Canvis en nomenclatures Departa-ment dEnsenyament

  Canvis en crrecs i coordinacions

  Article 91 (Bar-Cantina) substitut per sala coworking.

  Consell escolar 9/11/16

  16/17 R4

  Equip directiu 16 gener 2017 Actualitzaci del mapa de proces-sos, i de les responsabilitats associ-ades

  Consell escolar 19/01/17

  16/17 R5

  Equip directiu 22 mar 2017

  Modificaci, a proposta del consell de delegats, de larticle 53, apartats 2d i 2e referents a justificar blocs horaris de 2 hores en cas dabsn-cia de professor.

  Consell Escolar 22/3/17

Recommended

View more >