NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE.

  • Published on
    22-Mar-2016

  • View
    215

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DEL CENTRE. NOFC Curs 2011/ 12 INSTITUT RBIV 1

Transcript

<ul><li><p>Curs20112012</p><p>NORMESDORGANITZACII</p><p>FUNCIONAMENTDELCENTRE.NOFC</p></li><li><p>NORMESDORGANITZACIIFUNCIONAMENTDELCENTRE. NOFC</p><p>Curs2011/ 12</p><p>INSTITUTRBIV 1</p><p>NDEX</p><p>TTOLI.ESTRUCTURAORGANITZATIVADELCENTRE</p><p>1.rganscollegiatsdegovernidecoordinacidocentdelscentrespblics</p><p>1.1. Ladirectoraodirector...........................................3</p><p>1.2. Claustredeprofessorat........................................3</p><p>1.2.1.LLEI12/2009,del10dejuliol,d'educaci.Art.146....................3</p><p>1.2.2.DecretdAutonomia.Art.29....................................4</p><p>1.3. Equipdirectiu................................................4</p><p>1.3.1.Capsdestudis.............................................5</p><p>1.3.2.Secretaria................................................5</p><p>1.3.3. Altresrgansunipersonalsdedirecci.............................5</p><p>1.4. Consellescolar..............................................6</p><p>1.4.1. Comissionsdelconsellescolar.................................7</p><p>1.5. rgansunipersonalsdecoordinaci..............................7</p><p>TTOLII.FUNCIONAMENT</p><p>2.Funcionamentdelcentre</p><p>2.1.Elprofessorat..................................................9</p><p>2.1.1.Gurdies.................................................9</p><p>2.1.2.Tutories.................................................10</p><p>2.2.Lalumnat ...................................................13</p><p>2.2.1.Delcontroldassistnciaaclasse.................................13</p><p>2.2.2.Drets...................................................13</p><p>2.2.3.Deures..................................................13</p><p>2.2.4.Delegadesidelegats.......................................14</p><p>2.2.5.Conselldedelegadesidelegats.................................15</p><p>2.3.Delsestudis.................................................. 15</p><p>2.3.1.Delsciclesformatius... ....................................15</p><p>2.4.Tractamentdelesincidncies.....................................17</p><p>2.4.1.Expulsionsdeclasse........................................17</p><p>2.4.2.Incidnciesforadelaula . ...................................17</p><p>2.5.sdaparellstecnolgics.........................................18</p><p>2.6.Ordre,conservacidelcentre......................................18</p><p>2.7.Aulesdinformtica.Informticaalaula.Kitinternet .....................18</p><p>2.7.1.Instruccionsdsdelsporttils..................................19</p><p>2.8.sdelserveidereprografia.......................................19</p><p>2.9.sdelsaparellsaudiovisuals......................................20</p></li><li><p>NORMESDORGANITZACIIFUNCIONAMENTDELCENTRE. NOFC</p><p>Curs2011/ 12</p><p>INSTITUTRBIV 2</p><p>2.10.Labiblioteca ................................................20</p><p>2.10.1.Criteris.................................................20</p><p>2.10.2.Normesdefuncionament....................................20</p><p>2.11.ServeideMediaci ............................................21</p><p>2.11.1.Objectius...............................................21</p><p>2.11.2.Llocihorari......... ....................................21</p><p>2.12.Larevistadelcentre...........................................22</p><p>2.12.1.Redacciiconsellderedacci.................................22</p><p>2.12.2.Criterisadmissiarticles......................................22</p><p>2.12.3.Criterisdefuncionament.....................................22</p><p>2.12.4.LallenguadApunt........................................22</p><p>2.13.Pladimpulsalesterceresllenges.................................22</p><p>2.14.Competnciesbsiques.........................................23</p><p>2.15.Atencialadiversitat...........................................24</p><p>2.15.1. AtencialadiversitatalESO.................................24</p><p>2.15.2. Atencialadiversitatenelsestudispostobligatoris.................24</p><p>2.15.3. LaComissidAtencialadiversitat............................24</p><p>2.16.Coordinacientreprimriaisecundria...............................24</p><p>2.17.Protocoldesortidadelcentre ....................................25</p><p>2.18.Viatgesescolars ..............................................26</p><p>2.19.Prevencideltabaquismeidelalcoholisme ...........................27</p><p>2.20.Protocoldabsentisme ..........................................28</p><p>3.Normativareguladora...............................................29</p><p>4.Annexos........................................................31</p><p>4.1.Documents.................................................31</p><p>4.1.1.Fulldequeixes............................................31</p></li><li><p>NORMESDORGANITZACIIFUNCIONAMENTDELCENTRE. NOFC</p><p>Curs2011/ 12</p><p>INSTITUTRBIV 3</p><p>1.RGANSDEGOVERNI DECOORDINACIDOCENTDELSCENTRESPBLICS</p><p>1.1.Ladirectoraodirector</p><p>Dacordamb larticle31 (Projectededirecci i exercici de ladireccidel centre)delDecretdAutonomiadelscentreseducatius:</p><p>1. Eldirectorodirectoradelcentrepblicrepresentaenelcentreladministraciquenstitular i li corresponen les funcions que li atribueixen la Llei deducaci i la resta delordenamentjurdic.</p><p>2. Elprojectededirecciordenaeldesplegamentilaplicacidelprojecteeducatiuperalperodedelmandatiprecisaelsindicadorsquehandeservirderefernciaperalasevaavaluacidacordambels indicadorsdeprogrsestablertsenelprojecteeducatiu.Almateix,quanescaigui,elprojectededireccicontlespropostesielementsnecessarisper a la revisi del projecte educatiu. En qualsevol cas, la modificaci del projecteeducatiuhadeseguirelprocedimentestablertperalasevaaprovaci.Elprojectededirecci vigent orienta i vincula lacci del conjunt drgans de governunipersonals icollegiatsdelcentreenelperodedemandatdeladireccicorresponent.</p><p>3. Enlaplicacidelqueshagiprevistenelprojectededirecci,ienexercicidelessevesfuncions,corresponaldirectorodirectora:</p><p>a) Formular, quanescaigui, la proposta inicial de projecte educatiu i lesmodificacions iadaptacions corresponents, posar el projecte educatiu a disposici de lAdministracieducativai,eventualment,ladelsacordsdecorresponsabilitat.</p><p>b) Assegurar laplicaci de la carta decomproms educatiu, del projecte lingstic i delsplantejamentstutorials,coeducatiusidinclusi.</p><p>c) Impulsar lelaboraci i laprovaci de les normes dorganitzaci i funcionament delcentreidirigirnelaplicaci,establirelselementsorganitzatiusdelcentredeterminatspelprojecteeducatiuiimpulsariadoptarmesurespermillorarlestructuraorganitzativadelcentre.</p><p>d) Proposar,dacordambelprojecteeducatiuilesassignacionspressupostries,larelacide llocs de treball del centre i lesmodificacions successives, aix com la definici derequisitsoperfilspropisdalgunsllocsdetreball.</p><p>e) Orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre i dirigir l'aplicaci de laprogramacigeneralanualivetllarperqusaprovinundesplegamentiunaconcrecidelcurrculumcoherentsambelprojecteeducatiuigarantirneelcompliment.</p><p>Gestionarelcentre,dacordamblarticle99.1delaLleideducaci</p><p>1.2. Claustredeprofessorat</p><p>(LLEI12/ 2009,del10dejuliol,d'educaci,TtolIX,Art.146iDecretdAutonomia,Art.27).</p><p>1.2.1. LLEI12/ 2009,del10dejuliol,d'educaci.Article146</p><p>Elclaustredelprofessoratsl'rgandeparticipacidelprofessoratenelcontrolilagestidel'ordenaci de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius del centre. sintegratpertotelprofessoratielpresideixeldirectorodirectoradelcentre.Elclaustredeprofessorattlescompetnciessegents:</p><p>a) Intervenirenl'elaboraciilamodificacidelprojecteeducatiu.b) Designarelsmestresoelsprofessorsquehandeparticiparenelprocsdeselecci</p><p>deldirectorodirectora.c) Establirdirectriusperalacoordinacidocentil'accitutorial.d) Decidirelscriterisperal'avaluacidelsalumnes</p></li><li><p>NORMESDORGANITZACIIFUNCIONAMENTDELCENTRE. NOFC</p><p>Curs2011/ 12</p><p>INSTITUTRBIV 4</p><p>e) Programarlesactivitatseducativesdelcentreiavaluarneeldesenvolupamentielsresultats.</p><p>f) Elegirelsrepresentantsdelprofessoratenelconsellescolar.g) Donarsuportal'equipdirectiui,siescau,alconselldedirecci,enelcompliment</p><p>delaprogramacigeneraldelcentre.h) Les que li atribueixin les normes d'organitzaci i funcionament del centre, en el</p><p>marcdel'ordenamentvigent.i) Qualsevolaltraquelisiguiatribudaperlesnormeslegalsoreglamentries.</p><p>1.2.2 DecretdAutonomiadecentreseducatius.Article27</p><p>1. Elclaustredeprofessoratslrgandeparticipacidelprofessoratenelcontrolilagestidelaccieducativadelcentre.</p><p>2. El claustre s presidit pel director o directora i est integrat per tot elprofessoratdelcentre.</p><p>3. Les normes dorganitzaci i funcionament del centre concreten la participacidaltresprofessionalsdatencieducativa,queshadajustaralqueestableixen,respectivamentperal centrespblics i privats concertats,els articles 146.3 i151.2delaLleideducaci.</p><p>1.3. Equipdirectiu</p><p>Dacord amb LLEI12/ 2009, del 10 de juliol, d'educaci,Ttol IX.De la direcci i elgovern dels centres educatius. Captol I . El govern dels centres educatius detitularitatpblica, alarticle147sestableix:</p><p>1. Acadacentrepblics'hadeconstituirunequipdirectiu.2. L'equip directiu s l'rgan executiu de govern dels centres pblics i s integrat pel</p><p>directoro3. directora, el secretari o secretria, el cap o la cap d'estudis i els altres rgans</p><p>unipersonalsques'estableixinperreglamentoenexercicidel'autonomiaorganitzativadelcentre.</p><p>4. Elsmembresdel'equipdirectiusnresponsablesdelagestidelprojectededirecciestablertperl'article144.</p><p>5. Els centres pblics, en exercici de llur autonomia, poden constituir un consell dedirecci, integrat per membres del claustre del professorat d'entre els que tenenassignadesodelegadestasquesdedirecciodecoordinaci.</p><p>6. Corresponaldirectorodirectoranomenarifercessarelsmembresdel'equipdirectiuidel consell de direcci. Tamb li correspon l'assignaci o la delegaci de funcions aaltresmembresdelclaustre,ilarevocacid'aquestesfuncions.</p><p>7. Eldirectorodirectorarespondelfuncionamentdelcentreidelgraud'assolimentdelsobjectius del projecte educatiu, d'acord amb el projecte de direcci, i ret comptesdavantel consell escolar i l'Administracieducativa. L'Administracieducativaavalual'accidirectivaielfuncionamentdelcentre.</p><p>Dacordamblarticle30(rgansunipersonalsdedirecci)delDecretdAutonomiadecentreseducatius:</p><p>1. Elsrgansunipersonalsdedireccidelscentrespblicssneldirectorodirectora,elsecretari o secretria, el cal o la cap destudis i els que estableixin les normesdorganitzaciifuncionamentdelcentre,dacordambelquepreveularticle34.</p><p>2. Elmnimdrgansunipersonalsdedirecciduncentreeducatiusnladirecci,elolacap destudis i el/la secretari/ria. Correspon al Departament dEducaci establir lescondicions excepcionals que han de permetre lexercici de dos daquests rgansunipersonals per part duna mateixa persona. Llevat del cas excepcional en qu</p></li><li><p>NORMESDORGANITZACIIFUNCIONAMENTDELCENTRE. NOFC</p><p>Curs2011/ 12</p><p>INSTITUTRBIV 5</p><p>correspongui acumular en una sola persona tots els rgansunipersonals de direcci,unamateixapersonanohadexercirsimultniamentladirecciilasecretaria.</p><p>1.3.1. Capdestudis</p><p>Dacordamblarticle32delDecretdAutonomiadecentres:</p><p>1. Elolacapdestudissnomenat/daperladireccidelcentre,perunperodenosuperioralmandatdeladirecci,entreelprofessoratquesdestinantalcentre,comamnim,peruncurssencer.</p><p>2. Correspon al o la cap destudis exercir les funcions que li delegui la direccidentrelesprevistesalarticle147.4delaLleideducaciitoteslesaltresqueliencarregui la direcci, preferentment en els mbits curricular, dorganitzaci,coordinaci iseguimentde la imparticidelsensenyaments i altresactivitat6sdel centre i datenci a lalumnat, dacord amb el que prevegi el projecte dedirecciisincorporialesnormesdorganitzaciifuncionamentdecentre.</p><p>3. Perrade ladiversitatdelsensenyamentsodels tornshoraris, ladireccidelcentrepotencarregarfuncionsdelesesmentadesalapartatanterioraunrganunipersonaldedirecciaddicionalque,enaquestcas,espodrdenominarcapdestudisdelsensenyamentsotornsquecorrespongui.</p><p>4. Llevat que les normes dorganitzaci i funcionament del centre ho preveginaltrament, el o la cap destudis substitueix el director o directora en casdabsncia,malaltiaovacant.</p><p>1.3.2.SecretariaDacordamblarticle33delDecretdAutonomiadecentres:</p><p>1. Elsecretariolasecretriasnomenat/daperladireccidelcentre,perunperodenosuperiordelmandatdeladirecci,entreelprofessoratquesdestinatalcentre,comamnimperuncurssencer.</p><p>2. Corresponalsecretariolasecretrialexercicidelesfuncionsquelideleguiladireccidentre les previstes a larticle 147.4 de la Llei deducaci i totes les altres que liencarregui la direcci, preferentment en lmbit de la gesti econmica, documental,delsrecursosmaterial ide laconservaci imantenimentdelesinstallacions,dacordambel que prevegi el projecte de direcci i sincorpori a lesnormes dorganitzaci ifuncionamentdecentre.</p><p>3. Correspontambalsecretariosecretriadelcentrelexercicidelesfuncionsprpiesdela secretaria del claustre u del consell escolar del centre, i daquells altres rganscollegiats en qu les normes dorganitzaci i funcionament del centre aix hoestableixin.</p><p>1.3.3. AltresrgansunipersonalsdedirecciDacordamblarticle34delDecretdautonomiadecentrespblicsespotdisposardecrrecsunipersonalsdedirecciaddicionals,enelnostrecassndos:coordinadorapedaggicaicapdestudisadjunta.</p><p>1. Coordinadora pedaggica: correspon, amb carcter general, al coordinadorpedaggicelseguimentilavaluacidelesaccionseducativesqueesdesenvolupena linstitut, sota la dependncia del director. Sn funcions especfiques de lacoordinacipedaggica:</p><p>a) Coordinar lelaboraci i lactualitzaci del projecte curricular del centre, totprocurantlacollaboraciiparticipacidetotselprofessoratdelclaustreenels grups de treball. Vetllar per la seva concreci en les diferents rees imatries dels cicles, etapes, nivells i graus que simparteixen a linstitut.Aquest reglament, a ms, considera tamb com a funci especfica la desupervisarlesprogramacionscorresponents.</p></li><li><p>NORMESDORGANITZACIIFUNCIONAMENTDELCENTRE. NOFC</p><p>Curs2011/ 12</p><p>INSTITUTRBIV 6</p><p>b) Vetllarperladequadacorrelacientreelprocsdaprenentatgedelalumnatdels ensenyaments que simparteixen en el primer cicle de leducacisecundaria obligatria i els corresponents als del cicle superior deducaciprimriaenelsidelazonaescolarcorresponent.</p><p>c) Coordinarlesaccionsformativesalllargdelsdiferentscicles,etapes,nivellsigraus dels ensenyaments impartits a linstitut, i vetllar per la sevacoherncia.</p><p>d) Vetllarperlelaboracidelesadequacionscurricularsnecessriesperatendrela diversitat dels ritmes daprenentatge i la singularitat de cada alumne,especialmentdelquepresentinecessitatseducativesespecials,totprocurantlacollaboraciiparticipacidetotelprofessoratdelclaustreenelsgrupsdetreball.ProposarlesmodificacionscurricularsquehagindeserautoritzadespelDepartamentdEducaciquanescaigui.</p><p>e) Vetllarperqulavaluacidelprocsdaprenentatgedelalumnatesduguiatermeenrelaciambelsobjectiusgeneralsde letapa iambelsgenerals iterminals de cada rea o matria, juntament amb els caps i les caps dedepartament.</p><p>f) Vetllarperladequadacohernciadelavaluacialllargdelsdiferentscicles,etapes,nivellsigrausdelsensenyamentsimpartitsalcentre.</p><p>g) Coordinar les accions dinvestigaci i innovaci educatives i de formaci ireciclatgedelprofessoratqueesdesenvolupinalinstitut,quanescaigui.</p><p>h) Sollicitar la participaci dels equips dassessorament i orientacipsicopedaggicaenaquellesactuacionsdescritesenaquestarticle,quaneltemaaixhorequereixi.</p><p>i) AquellesaltresfuncionsquelisiguinencomanadesperladirectoraodirectoroatribudesperdisposicionsdelDepartamentdEducaci.</p><p>2. Capdestudisadjunta:Lesfuncionsdelcapolacapdestudisadjuntaseranlesqueli assigni elDepartamentdEducacienelmomentde la sevacreaci i lesque lideleguielcapdestudis.</p><p>1.4. Consellescolar</p><p>Dacordamblarticle27...</p></li></ul>

Recommended

View more >