NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA ?· l’escola bressol, i la distribució de les…

  • Published on
    24-Jan-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Transcript

1

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE LESCOLA BRESSOL MUNICIPAL

PREMBUL LLIBRE PRIMER. DEL RGIM ORGNIC LLIBRE SEGON. DE LESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LLIBRE TERCER. USOS DELS ESPAIS DE LESCOLA BRESSOL MUNICIPAL DISPOSICIONS ADDICIONALS DISPOSICI FINAL

2

PREMBUL CAPTOL NIC QESTIONS PRELIMINARS

Article 1. Naturalesa Jurdica ................................... 3 Article 2. Definici del servei .................................... 3 Article 3. Titularitat del servei ................................... 4

LLIBRE PRIMER. DEL RGIM ORGNIC

CAPTOL I RGANS DE DIRECCI I FUNCIONAMENT DE LESCOLA BRESSOL MUNICIPAL DE SANT CELONI

Article 4. La Comissi de Seguiment ....................... 5 Article 5. La Comissi de Gesti .............................. 6 Article 6. La Direcci ................................................ 6 Article 7. Consell Escolar ......................................... 6 Article 8. Claustre de mestres .................................. 7 Article 9. Coordinaci pedaggica ........................... 7 Article 10. Reunions dequip ...................................... 7 Article 11. Reunions de nivell ..................................... 7 Article 12. Comissions de treball ................................ 8 Article 13. Educadores tutores daula ........................ 8 Article 14. Educadores de suport ............................... 8 Article 15. Personal dadministraci ........................... 9 Article 16. Personal de consergeria ........................... 9

LLIBRE SEGON. DE LESCOLA BRESSOL MUNICIPAL

TTOL PRIMER DEL FUNCIONAMENT DE LESCOLA BRESSOL MUNICIPAL

CAPTOL I ACCS I PERMANNCIA

Article 17. Oferta de places escolars ....................... 10 Article 18. Informaci ............................................... 10 Article 19. Calendari i procs de preinscripci i

matriculaci ............................................. 10 Article 20. Procediment general dadmissi ............. 11 Article 21. Reserva de places per infants amb

necessitats educatives especfiques ....... 11 Article 22. Permanncia al centre ............................ 11 Article 23. Baixes ...................................................... 11 Article 24. Comunicaci famlia-escola .................... 12

CAPTOL II CALENDARI ESCOLAR

Article 25. Inici i final del curs i perode lectiu .......... 12 Article 26. Horari escolar .......................................... 12 Article 27. Entrades i sortides .................................. 13 Article 28. Servei de menjador ................................. 13 Article 29. Sortides fora del centre ........................... 13

CAPTOL III CRITERIS DORGANITZACI

Article 30. Del grup dalumnes ................................. 13 Article 31. De lorganitzaci dels espais .................. 14 Article 32. De latenci a la diversitat ....................... 14 Article 33. De la globalitat de lacci educativa ........ 14 Article 34. De la coordinaci amb altres professionals

................................................................ 14 CAPTOL IV DE LEQUIP EDUCADOR

Article 35. Titulaci i nombre de professionals ........ 15 Article 36. Deures del personal ................................ 15 Article 37. Drets del personal ................................... 15 Article 38. Horari ....................................................... 15 Article 39. Formaci dels professionals ................... 15 Article 40. Organitzaci dels equips educadors ....... 16 Article 41. Baixes, absncies i prctiques ................ 16

CAPTOL V RGIM ECONMIC

Article 42. Finanament i preus dels serveis .......... 16 Article 43. Cobrament i modificaci dels serveis

contractats ............................................. 16 Article 44. Beques .................................................. 17

TTOL SEGON DRETS I DEURES DELS USUARIS

Article 45. Normativa de referncia ........................ 17 Article 46. Drets dels infants i les seves famlies ... 17 Article 47. Obligacions dels pares i mares o

representants legals .............................. 17 Article 48. Criteris que cal aplicar en el supsit de

separaci dels pares ............................. 18 TTOL TERCER PROMOCI DE LA CONVIVNCIA I RGIM

DISCIPLINARI CAPTOL I MESURES DE PROMOCI DE LA CONVIVNCIA

Article 49. Igualtat doportunitats per a nens i nenes ............................................................... 18

Article 50. Compromisos entre famlia i escola ...... 19 Article 51. Protecci de dades, dimatge i de la

propietat intellectual ............................. 19 CAPTOL II SEGURETAT I SALUT

Article 52. Pla demergncia ................................... 20 Article 53. Farmacioles i protocol daccidents ........ 20 Article 54. Administraci de medicaci ................... 20 Article 55. Malalties ................................................ 20 Article 56. Materials ................................................ 21 Article 57. Manipulaci daliments .......................... 21 Article 58. Vestuari ................................................. 21

LLIBRE TERCER. USOS DELS ESPAIS DE LESCOLA BRESSOL MUNICIPAL

CAPTOL I ESPAIS I SERVEIS Article 59. Espais i serveis...................................... 22 Article 60. Prioritat ds ........................................... 22 Article 61. Horaris i calendari ds .......................... 22 Article 62. Aforament .............................................. 23

CAPTOL II USUARIS

Article 63. Usuaris i tipologia ds .......................... 23 Article 64. Sollicitud i autoritzaci .......................... 23 Article 65. Vigilncia i bon s ................................. 24

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Canvis legislatius ................................... 25 Segona. Interpretaci ........................................... 25 Tercera. De la difusi dels serveis i mitjans de

comunicaci ........................................... 25

DISPOSICI DEROGATRIA DISPOSICI FINAL

3

N O R M E S D O R G A N I T Z A C I I F U N C I O N A M E N T D E L E S C O L A B R E S S O L M U N I C I P A L D E S A N T C E L O N I

P R E M B U L

CAPTOL NIC QESTIONS PRELIMINARS

Aquest Reglament sestableix a lemparament dall disposat a la legislaci de rgim local en exercici de la seva potestat dautoorganitzaci, i t per objecte regular el rgim de funcionament de lEscola Bressol Municipal de Sant Celoni, que tenen com a objectiu dotar el municipi dun servei que permeti atendre els infants de 0 a 3 anys i les seves famlies. Sentn leducaci de 0 a 3 anys com un acompanyament integral a linfant i la seva famlia en el desenvolupament i leducaci de linfant. Els preceptes daquest reglament saplicaran de forma preferent, llevat dels casos en qu existeixi contradicci amb normes bsiques de rang superior.

Article 1. Naturalesa Jurdica 1.1 LAjuntament de Sant Celoni, fent s de les facultats que atorga a les

Corporacions Locals larticle 4.1 a) de la Llei 7/85, de 2 dabril, Reguladora de les Bases de Rgim Local, estableix el present reglament.

1.2 Dacord amb el que disposen els articles 22 i 29 de la Llei orgnica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.

1.3 Dacord amb els articles 58 i segents en relaci al 159 del D. 179/1995 ROAS. 1.4 Dacord amb article 178 en relaci al 52 del D. Leg. 2/2003 pel qual saprova el

text refs de la Llei municipal de rgim local de Catalunya. 1.5 Dacord amb els articles 148, 149 i 150 del Text Refs del Reglament Orgnic i

Funcionament de lAjuntament de Sant Celoni, que promouen la participaci ciutadana en les decisions municipals.

Article 2. Definici del servei

2.1 Lacci de lEscola Bressol Municipal es centra en els segents objectius generals:

a. Afavorir el desenvolupament harmnic dels infants a fi de crear les condicions ptimes per al seu desenvolupament i aprenentatge.

b. Acompanyar als pares i mares com a primers responsables dels seus fills i filles en el procs de desenvolupament i aprenentatge de linfant.

2.2 Per assolir aquests objectius es dissenyaran activitats educatives despectre ampli, variat i flexible, que es guiar pels segents criteris generals:

1. Facilitar la formaci integral dels infants des de totes les vessants: la cura i coneixement del propi cos i les prpies emocions, sentiments i necessitats, les activitats quotidianes dalimentaci, reps, higiene i neteja personal, lestabliment de les relacions afectives positives, el llenguatge i lexpressi i comunicaci, la representaci dobjectes i accions de la vida diria mitjanant el joc simblic i diferents llenguatges: corporal, verbal, matemtic, musical i plstic, la relaci amb els objectes i les habilitat perceptives.

2. Mantenir una avaluaci regular de ladequaci de la seva oferta educativa a les necessitats canviants a lentorn scio-geogrfic, aix com a les particularitats que generin les noves demandes dels propis usuaris.

4

3. Potenciar la formaci dels tcnics / docents i el contacte amb altres serveis dinformaci i de coneixement i la participaci i realitzaci de projectes de collaboraci.

4. Donar suport a les famlies en la seva tasca educativa.

Article 3. Titularitat del servei 3.1 El titular del servei pblic regulat en aquest reglament s, a tots els efectes,

lAjuntament de Sant Celoni.

5

L L I B R E P R I M E R . D E L R G I M O R G N I C CAPTOL I RGANS DE DIRECCI I FUNCIONAMENT DE LESCOLA BRESSOL

MUNICIPAL DE SANT CELONI

Article 4. La Comissi de Seguiment 4.1 Lrgan que ha de vetllar pel bon funcionament de lEscola Bressol Municipal, s

la Comissi de Seguiment, constituda pels segents membres: - Lalcaldia o regidoria en qui delegui, que la presidir. - Un regidor de cada grup poltic amb representaci municipal. - La direcci de lrea de Cultura. - El/la tcnic/a de lrea de Cultura designat com a referent del servei,

que actuar com a secretari/ria. - El/la tcnic/a de lrea de Comunitat designat com a referent del servei - La intervenci de lAjuntament. - La direcci de lEscola Bressol Municipal - Dos representants dels pares i mares dalumnes - Un representant del claustre - Dos representants de les entitats usuries dels espais de lEscola

Bressol Municipal 4.2 Cadasc dels grups que formen part daquesta comissi (grups municipals,

pares i mares, claustre i entitats usuries) nomenar els seus representants i els podr renovar sempre que ho consideri necessari.

4.3 Les funcions de la Comissi de Seguiment sn les segents: a) Fer el seguiment del funcionament del centre, en especial dels segents

aspectes: - Laplicaci del Projecte Educatiu de Centre - El correcte manteniment de les installacions - Els comptes anuals - Les propostes dinversions - Les propostes de preus pblics - El funcionament dels recursos humans - El reglament intern - La memria anual - Loferta dactivitats - El procs de preinscripci i matriculaci

b) Ser lrgan competent en els segents aspectes: - Vetllar pel compliment de la normativa vigent, en lmbit de ladmissi

dalumnes. - Donar conformitat al projecte de pressupost de lEscola Bressol

Municipal, fer-ne el seguiment i avaluar el seu compliment, donant compte a lrea dEconomia de lAjuntament de Sant Celoni.

- Donar conformitat al projecte educatiu del centre segons les disposicions educatives vigents.

- Donar conformitat de les normes dorganitzaci i funcionament del centre.

- Donar conformitat a les directrius per a la programaci i desenvolupament de les activitats complementries que es puguin dur a terme, visites i sortides.

c) Qualsevol altra funci atribuda per la normativa vigent. 4.4 El president convocar la Comissi amb un mnim de 5 dies hbils dantelaci. 4.5 La Comissi de Seguiment es reunir ordinriament dos cops a lany, a principi i

final de curs, i extraordinriament, convocada pel president o a petici duna tercera part dels seus membres.

6

4.6 Les decisions de la Comissi shauran daprovar per consens. En els casos que aix no sigui possible, saprovaran per majoria absoluta, amb lacord de dos terceres parts dels membres que formen la comissi.

Article 5. La Comissi de Gesti

5.1 La Comissi de Gesti, est formada pels segents membres: - El regidor o regidora de lrea de Cultura - La direcci de lrea de Cultura - El/la tcnic/a de lrea de Cultura designat com a referent del servei - La direcci de lEscola Bressol Municipal

5.2 La Comissi de Gesti t com a funcions: - Vetllar pel funcionament quotidi dels centres i fer propostes de millora o

dajust. 5.3 El regidor o regidora de lrea de Cultura exercir de presidncia daquesta

comissi i el/la tcnic/a de lrea de Cultura exercir la secretaria.

Article 6. La Direcci 6.1 La direcci de lEscola Bressol Municipal de Sant Celoni, s nomenat o cessat

per lalcaldia, prvia proposta de la Comissi de Seguiment. 6.2 Les funcions de la direcci sn:

a) La gesti, organitzaci i planificaci de lescola bressol, que t com a finalitat bsica afavorir el desenvolupament integral de cada infant ats.

b) La direcci, la coordinaci i el control del personal que tingui assignat lescola bressol, i la distribuci de les tasques, a fi de garantir el bon funcionament de lescola. A ms, actuar com a dinamitzador/a i animador/a de lequip educatiu, dacord amb els programes formatius que sestableixin.

c) El manteniment de les relacions necessries amb els familiars dels infants atesos, i amb altres professionals i serveis en relaci amb leducaci i el desenvolupament dels infants.

d) Atenci directe als infants

Article 7. Consell Escolar 7.1 El Consell Escolar de lEscola Bressol Municipal est format per:

a) La direcci del centre. b) Un representant de lAjuntament c) Dos representants del claustre. d) Dos representants dels pares dalumnes e) Un representant del personal dadministraci i serveis del centre.

7.2 En el que fa referncia al procs de selecci dels membres esmentats al pargraf anterior, se seguiran els procediments establerts a la normativa vigent.

7.3 Corresponen al Consell Escolar, dacord amb la normativa vigent, del 10 de juliol, deducaci, les funcions segents:

a) Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.

b) Aprovar la programaci general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.

c) Aprovar les propostes dacords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de collaboraci del centre amb entitats o institucions.

d) Aprovar les normes dorganitzaci i funcionament i les modificacions corresponents.

e) Aprovar la carta de comproms educatiu. f) Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes. g) Intervenir en el procediment dadmissi dalumnes. h) Vetllar perqu el procediment dadmissi dalumnes sapliqui correctament.

7

i) Intervenir en la resoluci dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.

j) Aprovar les directrius per a la programaci dactivitats escolars complementries i dactivitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.

k) Participar en les anlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conixer levoluci del rendiment escolar.

l) Aprovar els criteris de collaboraci amb altres centres i amb lentorn. m) Qualsevol altra que li sigui atribuda per les normes legals o reglamentries.

7.4 El Consell Escolar de Centre es reunir en sessi ordinria al comenament i final de cada curs i en sessi extraordinria sempre que sigui necessari.

Article 8. Claustre de mestres

8.1 El claustre de mestres de lEscola Bressol Municipal est format per la totalitat del personal educador i la direcci del centre.

8.2 Les funcions del claustre de professors, dacord amb la normativa vigent, sn: a) Intervenir en lelaboraci i la modificaci del projecte educatiu. b) Establir directrius per a la coordinaci docent i lacci tutorial. c) Decidir els criteris per a lavaluaci dels alumnes. d) Programar les activitats educatives del centre i avaluar-ne el

desenvolupament i els resultats. e) Elegir els representants del professorat en el consell escolar. f) Donar suport a lequip directiu i, si escau, al consell de direcci, en el

compliment de la programaci general del centre. g) Les que li atribueixin les normes dorganitzaci i funcionament del centre,

en el marc de lordenament vigent. h) Qualsevol altra que li sigui atribuda per les normes legals o

reglamentries. 8.3 Lequip educatiu es reunir en sessi ordinria un cop al mes i en sessi

extraordinria quan ho determini la direcci del centre o a petici duna tercera part dels membres.

Article 9. Coordinaci pedaggica

9.1. La coordinaci pedaggica, est integrada per les educadores diplomades i la direcci.

9.2. La coordinaci pedaggica es reunir un cop a la setmana amb les segent funcions:

Preparar i avanar materials pedaggics Fer propostes de millora pel que fa a lorganitzaci pedaggica del centre Desenvolupar projectes pedaggics per treballar posteriorment a laula

Article 10. Reunions dequip

10.1. Les reunions dequip les formen totes les educadores tutores daula i la direcci del centre.

10.2. Lequip es reunir peridicament cada 3 setmanes amb les segents funcions: Consensuar i establir objectius a assolir dins de cada nivell dedat i objectius

globals descola. Organitzar els temps i els espais que permetin desenvolupar les activitats

comunes de lescola.

Article 11. Reunions de nivell 11.1. Les reunions de nivell les formen les educadores daules del mateix grup dedat. 11.2. Les reunions de nivell es faran un cop cada 3 setmanes, segons la disponibilitat

horria de les educadores i tindran les segents funcions: Realitzar les adaptacions del projecte curricular per a cada nivell.

8

Fer les adaptacions curriculars individualitzades daquells infants que ho necessitin.

Coordinar les activitats dels diferents grups del mateix nivell. Article 12. Comissions de treball

12.1. Les comissions de treball sorganitzen al voltant de temes o necessitats concretes per agilitzar el funcionament intern del centre. Per tant, es constituiran en funci de les necessitats de cada curs.

12.2. Les comissions estan formades per les educadores i educadores de suport daules paralleles.

12.3. Les reunions de comissi es realitzaran un cop cada 3 setmanes, segons la disponibilitat horria de les educadores. Les seves funcions sn:

Recollir informaci del tema a treballar Fer propostes de millora a lequip docent. Dur a terme les propostes aprovades per lequip docent.

Article 13. Educadores tutores daula

13.1. Cada grup dinfants t un tutor/a que forma part de lequip educatiu, les funcions dels quals sn:

a) Atendre directament els infants, com a responsable del grup assignat, en llur desenvolupament de la personalitat individual i social, tant en el camp fsic com psquic i social i de llur higiene personal, vestit i alimentaci. Atendre, aix mateix, la vigilncia i custdia dels infants