NORMES D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE

  • Published on
    03-Jun-2015

  • View
    803

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li> 1. 1 Escola Cam del Cros Ronda Cros, 13 08303 MATAR Telf/fax: 93-7993563 NORMES D'ORGANITZACI I FUNCIONAMENT DEL CENTRE Actualitzaci 2013 </li></ul><p> 2. 2 Les presents NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DEL CENTRE , han estat aprovades en el Consell Escolar del centre el dia 3 de desembre del 2001 , revisat al juny de 2009 i ACTUALITZAT 2013. 3. 3 NORMES D'ORGANITZACI I FUNCIONAMENT DEL CENTRE. NDEX. 0. NDEX. 3 1. INTRODUCCI. 6 2. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 7 2.1. RGANS COL.LEGIATS.. 7 2.1.1. Consell Escolar.. .. 7 2.1.2. Claustre. . 7 2.1.3. Equip de Coordinaci/Consell Direcci. .. 7 2.1.4. Equips de Cicle.. 8 2.1.5. Tasques de centre. 8 2.1.6. Comissi datenci a la diversitat (CAD) 8 2.2. RGANS UNIPERSONALS 9 2.2.1. Director/a. 9 2.2.2. Cap destudis 9 2.2.3. Secretari/a. 9 2.2.4. Coordinaci de cicle........ 9 2.2.5. Coordinaci dinformtica....... 9 2.2.6. Coordinaci de prevenci de riscos i manteniment 10 2.2.7. Tutor/es. 10 2.2.8. Crrecs delegaci de gesti (material). 10 2.3.SERVEIS. 10 2.3.1. Relaci amb EAP. 10 2.3.2. Relaci amb Serveis Socials. 11 2.3.3. Relaci amb el Servei de Menjador. 11 2.3.4. Relaci amb lAMPA.. 11 3. RECURSOS HUMANS 12 3.1. PROFESSORAT 12 3.1.1. Aspectes generals. 12 3.1.2. Adscripci de tutories 12 3.1.3. Absncies/Substitucions.. 13 3.1.4. Colnies.. 13 3.1.5. Regulaci del professorat nou a l Escola ........... 13 3.1.6. Regulaci dels mestres NO tutors.. 14 3.2. ALUMNAT 15 3.2.1. Matriculaci 15 3.2.2. Adscripci dalumnes 15 3.2.3. Baixes. 15 3.2.4. Alumnes immigrants. 15 3.2.5. Drets-Deures 15 3.3. PARES /MARES DALUMNES. 16 3.3.1. Associaci de mares i pares (A.M.P.A.). 16 3.3.2. Associaci Esportiva ( A.E.)............................................. 16 3.3.3. Drets i deures de les famlies 16 4. 4 3.4. PERSONAL DADMINISTRACI I SERVEIS 18 3.4.1. Conserge 18 3.4.2. Auxiliar administrativa ..................................................... 19 4. RECURSOS MATERIALS 19 4.1. EMMAGATZEMENT I CONSERVACI 19 4.1.1. Material fungible 19 4.1.2. Material inventariable 19 4.2. S I CONSERVACI DE LES INSTAL.LACIONS (Normes ds) 20 4.2.1. Espais ds com: Aspectes generals 20 4.2.2. Lavabos.. 20 4.2.3. Passadissos.. 20 4.2.4. Aules.. 21 4.2.5. Material com fungible 21 4.2.6. Material pedaggic.. 21 4.2.7. Sala de mestres 21 4.2.8. Informtica I.. 22 4.2.9. Informtica II. 22 4.2.10. Biblioteca 22 4.2.11. Psicomotricitat. 22 4.2.12. Msica.. 22 4.2.13. Aula Taller 23 4.2.14. Espais externs: patis de Parvulari 23 4.2.15. Espais externs: patis de Primria. 24 4.3. SEGURETAT 26 4.3.1. Control de punts perillosos.. 26 4.3.2. Pla demergncia 26 4.3.3. Protocol en cas daccidents. 26 5. RECURSOS FUNCIONALS 27 5.1. ORGANITZACI DE LENSENYAMENT. 27 5.1.1. Normes de funcionament: Aspectes generals.. 27 5.1.2. Horari dassistncia dalumnes 27 5.1.3. Entrades i sortides dels alumnes 27 5.1.4. Sortides i excursions. 28 5.1.5. En la Convivncia... 28 5.1.6. En lalimentaci.. 29 5.1.7. Salut i higiene. 29 5.1.8. Referent al tabac 29 5.1.9. En el treball. 29 5.1.10. Relaci amb les famlies. 30 5.1.11. s de la imatge ................................................................ 30 5.2. ASPECTES ACADMICS.. 31 5.3. ASPECTES EXTRAACADMICS. 32 5.4. RGIM ADMINISTRATIU 33 5.5. RGIM ECONMIC. 33 5. 5 6. RGIM DISCIPLINARI. 34 6.1. Principis generals.. 34 6.2. Del professorat.. 34 6.3. De lalumnat 34 6.3.1. Incompliment de les normes dEscola. 34 6.3.2. Faltes dassistncia i puntualitat 35 6.3.3. En cas de malaltia i parasitosis. 35 6.3.4. En cas de no portar el material.. 36 6.3.5. Faltes greus.. 36 7. ASPECTES EXTERNS. 37 7.1. Concursos 37 7.2. Presncia de lEscola en activitats publicitries 37 7.3. Presentaci dEditorials 37 8. DISPOSICIONS FINALS.. 37 ANNEXOS 39 6. 6 INTRODUCCI. Entenem les NORMES D'ORGANITZACI I FUNCIONAMENT DEL CENTRE com una eina que ha de servir per regular la vida interna del centre, i establir de forma clara i coherent les relacions entre els diferents sectors que formen part de la comunitat escolar, plasmant les regles que obliguin a tots els que duna manera o altra participin en lacte educatiu, i garanteixen al mateix temps els drets que igualment la legislaci vigent els atorgui. A ms haur destructurar normes: Tcniques, funcionals, pedaggiques i administratives del centre i harmonitzar les postures de tots els sectors que hi tenen incidncia. Laplicaci de les N.O.F.C. afecta a tots els integrants de la Comunitat Escolar prpia del Collegi Pblic Cam del Cros, de la localitat de Matar amb ladrea social Ronda Cros, 13. Aquests membres integrants seran els segents: a/ Alumnes inscrits en aquest collegi des de la seva matriculaci o integraci al centre fins a la seva baixa o cessament, sigui per fi destudis i escolaritzaci o per ra de qualsevol tipus de trasllat. b/ Mestres en funcions al centre en qualsevol de les seves modalitats: definitius/ves, provisionals, interins/es o contractats/des, de suport c/ Pares i mares dalumnes o tutors legals, des del moment de la matriculaci del seu fill/a i fins a la seva baixa del collegi i amb la possessi de la ptria potestat sobre ells/es. d/ Personal de suport a la docncia : Tcnics dEd. Infantil, Vetlladors/es, monitors de suport ... e/ Personal no docent, conserge, personal dadministraci, personal de neteja, monitors de menjador, monitors dextraescolars, ... durant el perode de temps que romanen dins la comunitat escolar. f/ Totes aquelles persones o entitats que per qualsevol motiu i temporalment entrin dins de la Comunitat Escolar. El seu mbit fsic daplicaci ser: a/ Les installacions prpies de la Comunitat Escolar. b/ Qualsevol lloc o edifici on shagus desplaat la Comunitat escolar en la seva totalitat o un grup disgregat (nivell, cicle, petit grup, etc) amb lentitat i representativitat que li s prpia, sigui a la mateixa localitat, a la seva comarca, una altra comarca, autonomia o pas. 7. 7 2. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA. 2.1. RGANS COL.LEGIATS. 2.1.1. CONSELL ESCOLAR. El Consell Escolar del centre s lrgan de participaci de la comunitat escolar en el govern de lEscola i lrgan de planificaci, seguiment i avaluaci general de les activitats. Les competncies, composici, procediment delecci dels membres, funcionament i comissions especfiques que hi ha, consten en lannex del present Reglament dacord amb el Decret 102/2010 de 3 d'agost d'autonomia de centres educatius.. El Consell Escolar tindr les segents comissions: - Comissi Permanent - Comissi de Convivncia. - Comissi econmica. - Comissi de menjador (si cal). La composici i competncies estan regulades pel esmentat decret i la de menjador sacordar , si cal, en una sessi de Consell dinici de curs. 2.1.2. CLAUSTRE. El Claustre de professors/es s lrgan propi de participaci daquests/es en la gesti i la planificaci educatives del centre. Est integrat per la totalitat del professorat que hi presten servei aix com el/la tcnic/a dEd. Infantil i s presidit pel director. Les funcions i el funcionament estan regulades i consten en lannex del present Reglament dacord amb el Decret 102/2010 de 3 d'agost d'autonomia de centres educatius.. 2.1.3. EQUIP DE COORDINACI/CONSELL DE DIRECCI. Est format per un/a coordinador/a de cada cicle (Ed. Infantil, C. Inicial, C. Mitj i C. Superior), el/la Cap destudis i Direcci. De manera puntual i depenent del tema a tractar tamb hi formar part la Secretaria. Sn funcions de lEquip de Coordinaci: - Assumir la coordinaci pedaggica i de gesti de lEscola. - Impulsar, coordinar i supervisar les activitats del equips de cicle, nivell, grups de treball emergits de lestructura interna de funcionament adoptada pel Claustre. - Convocar les sessions de Claustre aix com els temes a tractar. - Complir i fer complir els acords de Claustre. - Coordinar els Serveis externs de lEscola. - Supervisar les activitats extraescolars. - Supervisar el personal que treballa al centre: Mestres, monitors/es, personal de neteja, consergeria - Controlar els aspectes materials i dinstallacions de l Escola i supervisar el correcte s i estat dels mateixos. - Informar dactivitats relacionades amb la formaci del professorat i daltres dinters per al Claustre i lalumnat. - Coordinar les feines de preinscripci i matriculaci. - Comunicar als respectius cicles totes les propostes, acords, demandes, informacions que provenen daltres estaments de lEscola o de fora della. 8. 8 - Exercir la mediaci i les pautes de soluci de possibles conflictes en el si de lEscola en el que respecta al professorat, alumnat, pares LEquip de coordinaci s reunir preceptivament una vegada a la setmana en una sessi de mat o tarda (segons lorganitzaci horria del curs) i sempre que la situaci de lEscola aix ho requereixi. 2.1.4. EQUIPS DE CICLE. Els equips de cicle sn rgans de coordinaci la funci principal dels quals s organitzar i desenvolupar els ensenyaments propis del cicle. Els/les mestres que no tenen tutoria i que imparteixen classe a ms dun cicle formaran part del cicle que es consideri ms convenient. Ser lequip de Coordinaci que, mesurades totes les possibilitats resoldr aquesta assignaci a linici de cada curs escolar. 2.1.5. TASQUES DE CENTRE . Cada comenament de curs a proposta de lequip de coordinaci es repartiran les tasques descola a realitzar i els/les seus/ves responsables . Els grups de treball/comissions s reuniran, dintre de lhorari de permanncia al centre el temps necessari per portar a terme la seva tasca. Cada inici de curs cada grup de treball es marcar uns objectius que es revisaran i avaluaran al final de curs per fer-ho constar al Pla de Centre i a la Memria. Es far un seguiment per part de Coordinaci del treball que s va realitzant. 2.1.6. COMISSI DATENCI A LA DIVERSITAT (C.A.D.). La C.A.D. s lencarregada d'organitzar i coordinar el conjunt dactivitats datenci a la diversitat, tant en lo referent a lalumnat com a lassessorament del professorat. La C.A.D. estar formada per: Direcci, Cap dEstudis, especialistes dEducaci Especial , Coordinadors/es de cicle, EAP , mestre/a dAula dAcollida ( si n'hi ha) . Puntualment i depenent del tema a tractar hi podran participar altres professionals interns o externs a lEscola. La C.A.D. es reunir com a mnim tres cops al curs (un per trimestre) i cada vegada que sigui necessari. 9. 9 2.2. RGANS UNIPERSONALS DE DIRECCI 2.2.1. DIRECCI. La designaci i competncies consten en lannex del present reglament dacord amb el Decret 102/2010 de 3 d'agost d'autonomia de centres educatius.. La Direcci del nostre centre actuar sempre conjuntament amb lequip de coordinaci, consensuant les actuacions i propostes a seguir. Prendr unilateralment les mesures durgncia que es requereixin i sinformar amb posterioritat a lequip de coordinaci i/o el Claustre. 2.2.2. CAP DESTUDIS. La designaci i competncies consten en lannex del present reglament dacord amb el Decret 102/2010 de 3 d'agost d'autonomia de centres educatius.. El/la Cap destudis del nostre centre actuar conjuntament amb lequip de coordinaci, consensuant les propostes i actuacions a seguir. Prendr unilateralment les mesures durgncia que es requereixin, informada la direcci i amb posterioritat lequip de coordinaci i/o el Claustre. 2.2.3. SECRETARI/A. La designaci i competncies consten en lannex del present reglament dacord amb el Decret . 102/2010 de 3 d'agost d'autonomia de centres educatius.. La Secretaria de la nostra escola actuar coordinada amb la direcci del centre i amb lequip de coordinaci. Prendr unilateralment les mesures durgncia que es requereixin, informada la direcci i amb posterioritat lequip de coordinaci i/o el Claustre. 2.2.4. COORDINADORS/ES DE CICLE. La designaci i competncies consten en lannex del present reglament dacord amb el Decret 102/2010 de 3 d'agost d'autonomia de centres educatius.. Els/les coordinadors/es romandran en el seu crrec, sempre que la situaci de lescola i del cicle ho permeti, un mnim de dos cursos i un mxim de quatre. Tots/es els/les mestres de lEscola poden ser coordinadors i es procurar que tots/es passin per lequip de coordinaci. El/la coordinador/a de cicle s el responsable de la marxa pedaggica i organitzativa del seu cicle i de fer de pont de comunicaci entre el cicle i lequip de coordinaci. El/la coordinador/a s la responsable de lacondicionament i manteniment de la sala del cicle. El/la coordinador/a ha de complir i fer complir en el seu cicle els acords de Claustre i les pautes acordades a lequip de coordinaci. 2.2.5. COORDINACI DINFORMTICA. Actua coordinadament amb lequip de Coordinaci i lequip directiu. 10. 10 2.2.6. COORDINACI DE PREVENCI DE RISCOS I MANTENIMENT. La Direcci del nostre centre li delega el seguiment del manteniment del centre. El/la mestre/a accepta voluntriament aquest nomenament, en cas de no ser aix aquesta tasca la segueix fent la Direcci. El/la mestre/a coordina el manteniment amb el conserge i vetllar per: - Les reparacions petites que es poden fer directament a l Escola. - Les que necessiten demanda a lAjuntament per sn de petita envergadura. - Les demandes de millores a lAjuntament. Es coordinar amb Direcci que ser la que far la demanda oficial. Recollir les demandes per part del cicles i en far el trasps a Direcci i/o equip de coordinaci. Portar a terme totes les tasques derivades del seu crrec segons resoluci del 21 de juny de 1999. (consta en lannex). 2.2.7. MESTRES TUTOR/ES. La designaci i competncies consten en lannex del present reglament dacord amb el Decret 102/2010 de 3 d'agost d'autonomia de centres educatius.. 2.2.8. CRRECS DE DELEGACI DE GESTI. MATERIAL. La Secretaria de la nostra escola delega lorganitzaci del material fungible del centre a un/a mestre/a per fer-ho. El/la mestre/a accepta voluntriament aquest nomenament, en cas de no ser aix aquesta tasca la segueix fent la Secretaria. El/la mestre/a i/o la secretaria vetllar per: - Recollir les comandes de cicle. - Redactar la comanda de general descola. - Passar la comanda a secretaria per tal que la gestionin. - Rebre la comanda. - Organitzar la sala. - Repartir el material. - Proposar nous distribudors i nous materials. - Fer seguiment dalbarans i despeses conjuntament amb secretaria. Es coordinar amb la secretaria del centre. 2.3. SERVEIS. Totes les relacions amb els serveis externs a lEscola estaran supervisades per lEquip de Coordinaci del centre i/o lequip directiu. 2.3.1. RELACI AMB LEAP. La relaci amb LEAP la coordinar la Comissi dAtenci a la Diversitat (CAD). Al llarg del curs escolar lEAP es reunir amb la Comissi dAtenci a la Diversitat a linici de curs (pel Pla de Treball), a mig curs (Seguiment) i a final de curs (Valoraci) i sempre que es cregui convenient. 11. 11 Al llarg del curs escolar els interlocutors de lEAP seran els mestres dEducaci Especial. Totes les demandes destinades a lEAP han de passar primer pels mestres dEducaci Especial i valorar la prioritzaci en Comissi dAtenci a la Diversitat. Totes les demandes destinades a lEscola procedents de lEAP seran recollides pels mestres dEducaci Especial i valorades en la CAD. 2.3.2. RELACI AMB SERVEIS SOCIALS. La relaci amb Serveis Socials la coordinar la CAD....</p>

Recommended

View more >