Normes de producciò ecològica

  • Published on
    17-May-2015

  • View
    298

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. Generalitat de CatalunyaDepartament dAgricultura, Ramaderia,Pesca, Alimentaci i Medi NaturalQUADERN DE NORMESTCNIQUES DE LAPRODUCCI AGROALIMENTRIA ECOLGICAndexSecci 1. Disposicions daplicaci generals sobre producci i etiquetatge delsproductes ecolgics (pgina 2).Secci 2. Disposicions daplicaci dels requisits de control i de les normesdetiquetatge especfiques pels operadors que venen productes ecolgicsdirectament al consumidor final (pgina 7).Secci 3. Normes de producci especfiques aplicables a les explotacions decunicultura ecolgica (pgina 9).Secci 4. Normes de producci especfiques aplicables a les explotacionsdhelicicultura ecolgica (pgina 11).Quadern de Normes Tcniques de la producci agroalimentria ecolgica (versi 15/05/2012) 1

2. Generalitat de CatalunyaDepartament dAgricultura, Ramaderia,Pesca, Alimentaci i Medi NaturalSecci 1. Disposicions daplicaci generals sobre producci i etiquetatge delsproductes ecolgics.1. mbit daplicaciEn aquesta secci sestableixen una srie de disposicions generals que afecten a laproducci i etiquetatge dels productes ecolgics, relacionades amb les normesestablertes pel Reglament (CE) 834/2007, del Consell, de 28 de juny de 2007, i pelReglament (CE) 889/2008 de la Comissi, de 5 de setembre de 2008.2. Prohibici dutilitzar organismes modificats genticament [article 9 del Reglament (CE) 834/2007]La certificaci dagricultura ecolgica s retirar daquelles llavors o material dereproducci vegetativa en els quals lentitat de certificaci constati la presnciadOMG.3. Normes generals de producci en explotacions [articles 11 del Reglament (CE) 834/2007 i 17.1 del Reglament (CE) 889/2008]Quan es comenci a fer ramaderia ecolgica, ser possible mantenir lots danimals noecolgics que encara no hagin acabat el seu cicle productiu, amb lots danimalsecolgics de la mateixa espcie que el comencen. Aquesta situaci, per, no podrallargar-se ms de la meitat del cicle productiu de lanimal en qesti, i en qualsevolcas un mxim de tres mesos. En aquest cas, els animals no ecolgics hauran destarclarament separats dels ecolgics i loperador haur de notificar la situaci i detallarles mesures de separaci a la entitat de certificaci en el moment de la inscripci.4. Normes de producci vegetal [article 12 del Reglament (CE) 834/2007]4.1. A excepci de les pastures permanents, els conreus perennes i els conreusinundables, loperador haur destablir i seguir un programa plurianual de conreus queinclogui el conreu dalguna espcie lleguminosa i/o adob en verd cada tres anys deconreu dins de la rotaci, com a mnim.4.2. El conreu dun adob en verd haur de tenir una durada mnima de 70 dies. [articles 4 a) iv) del Reglament (CE) 834/2007 i 63.1.c) del Reglament (CE)889/2008]4.3. En el cas de que sestableixin franges de seguretat com a mesura per evitar lacontaminaci, els productes collits en aquestes no es podran comercialitzar usant capde les indicacions protegides de la producci agrria ecolgica. El dest daquestsproductes shaur dacreditar mitjanant factures o altres documents que justifiquinque shan venut sense fer s daquestes indicacions. [article 12.1.d) del Reglament (CE) 834/2007 i Annex I del Reglament (CE)889/2008]4.4. La ramaderia intensiva, en lmbit de les normes de producci agroalimentriaecolgica, s aquella producci ramadera en la que es compleix almenys una de lessegents condicions: - Els animals es mantenen en absncia de llum natural o en condicions de llum controlada artificialment durant tot el cicle productiu. - Els animals estan permanentment estabulats sobre paviments engraellats o gbies o, en qualsevol cas, no disposen de llit durant el cicle productiu.Quadern de Normes Tcniques de la producci agroalimentria ecolgica (versi 15/05/2012) 2 3. Generalitat de CatalunyaDepartament dAgricultura, Ramaderia,Pesca, Alimentaci i Medi Natural5. Normes de producci ramadera [articles 14 del Reglament (CE) 834/2007 i 10.4 del Reglament (CE) 889/2008]5.1. Les aus de corral dengreix, fins a 4 setmanes dedat, podran estar confinades auna densitat de 24 animals /m2, amb un mxim de 21 kg pes viu/m2. [articles 14 del Reglament (CE) 834/2007 i 12.5 del Reglament (CE) 889/2008]5.2. Les races daus de corral de creixement lent reconegudes a Catalunya, en lmbitde les normes de producci agroalimentria ecolgica, sn: - Pollastres penedesencs. - Pollastres del Prat - Pollastres empordanesos - Es poden reconixer altres races de creixement lent, sempre i quan hagin estat autoritzades com a tals per una altra autoritat competent. [articles 14 del Reglament (CE) 834/2007 i 18.1 del Reglament (CE) 889/2008]5.3. Es prohibeix la collocaci de gomes a la cua de les ovelles.5.4. El raspat de dents dels garrins noms es permetr prvia sollicitud a lautoritatcompetent. Lautoritzaci es podr sollicitar de forma indefinida. Es prohibeix el retallde dents dels garrins.5.5. El tall de la cua de les ovelles i dels garrins, aix com el retall de bec en aus decorral, noms es permetr en casos excepcionals i prvia sollicitud a lautoritatcompetent. El retall de bec noms podr afectar, com a mxim, a 1/3 part de lalongitud del bec. Lautoritzaci shaur de sollicitar cada cop que sigui necessari iespecificant el nombre danimals afectats.5.6. Es prohibeix el desbanyat de les vaques adultes, i noms es permetr, prviasollicitud a lautoritat competent, el desbanyat danimals joves menors de 24 mesos.En casos excepcionals, es permetr el desbanyat danimals adults. Lautoritzacishaur de sollicitar cada cop que sigui necessari, especificant el nombre danimalsafectats.5.7. La castraci dels garrins sha de fer abans dels 15 dies de vida. [articles 14 del Reglament (CE) 834/2007 i 20.1 del Reglament (CE) 889/2008]5.8. La llet natural, en lmbit de les normes de producci agroalimentria ecolgica,s la llet sencera o desnatada i lquida o en pols.5.9. En el cas de que la mare es mori o rebutgi la seva cria, sautoritza la utilitzaci dellet natural no ecolgica per a lalimentaci daquesta cria.5.10. Excepcionalment, en el cas dexplotacions lleteres dov i cabrum, es permetr,prvia autoritzaci de lautoritat competent, la utilitzaci de llet natural no ecolgicaper a lalimentaci de les cries.5.11. En els dos casos anteriors, els productes derivats daquests animals alimentatsamb llet no ecolgica no podran vendres com a productes ecolgics i els animalshauran de sotmetres als perodes de conversi establerts en larticle 38.1 delReglament (CE) 889/2008. [articles 14 del Reglament (CE) 834/2007 i 23 del Reglament (CE) 889/2008]5.12. El perode de descans en que els patis romandran buits ser de 40 dies, mentreque la durada del buit sanitari de les zones cobertes coincidir amb el perodeestablert legalment. [articles 14 del Reglament (CE) 834/2007 i 24 del Reglament (CE) 889/2008]5.13. El tractament amb productes antisptics daplicaci externa no es comptabilitzacom un tractament alloptic de sntesi, sempre que tingui un perode despera de 0dies i no contingui cap tipus dantibitic. La seva utilitzaci shaur de registrar en elquadern de camp.Quadern de Normes Tcniques de la producci agroalimentria ecolgica (versi 15/05/2012)3 4. Generalitat de CatalunyaDepartament dAgricultura, Ramaderia,Pesca, Alimentaci i Medi Natural6. Productes i substncies utilitzats en lactivitat agrria i criteris per a laseva autoritzaci [articles 16.1.f) del Reglament (CE) 834/2007 i 95.6 del Reglament (CE)889/2008]6.1. Amb lobjectiu de netejar i evitar incrustacions en els locals i installacionsutilitzades per a la producci vegetal, incloses les demmagatzematge en lesexplotacions agrries, sautoritza ls dels segents productes: - cid sulfric - cid ntric - cid actic - cid ctric [article 16.4 del Reglament (CE) 834/2007]6.2. Lannex I daquest quadern de normes tcniques estableix el llistat de productes isubstncies que es poden utilitzar en producci ecolgica, dacord al que preveularticle 16.4 del Reglament (CE) 834/2007.7. Conversi [articles 17 del Reglament (CE) 834/2007 i 38.2 del Reglament (CE) 889/2008]Quan sinici la producci simultnia, en la unitat de producci no hi ha dhaver estocde pinsos no ecolgics. Malgrat tot, sadmetr un perode inicial de fins a 2 mesos pera exhaurir les existncies de productes procedents de la prpia unitat de produccidestinats a lalimentaci del bestiar.8. Normes generals de producci de pinsos i aliments transformats [articles 18 i 19 del Reglament (CE) 834/2007 i 26.5 del Reglament (CE) 889/2008]8.1. Els operadors que elaborin aliments ecolgics i no ecolgics hauran de comunicara lentitat de control les dates de les operacions delaboraci: - Si les operacions sefectuen de forma contnua durant una campanya, shaur de notificar a lentitat de control, amb un mnim de 5 dies dantelaci, linici de lelaboraci, aix com els dies de la setmana i lhorari previst per a lelaboraci dels productes ecolgics. En finalitzar la campanya delaboraci, el seu acabament shaur de comunicar immediatament a lentitat de control. - Si les operacions delaboraci no sefectuen en dates i hores fixes, shaur de notificar a lentitat de control, amb un mnim de 5 dies dantelaci, cada vegada que shagi previst elaborar productes de lagricultura ecolgica. En la comunicaci sindicar el dia i lhorari de les operacions. - En el cas que loperador, per les especials caracterstiques de determinat procs delaboraci, no pugui complir el que es disposa en els dos guions anteriors, acordar amb lentitat de control el sistema de notificaci previ de les operacions delaboraci.8.2. Quan els sistemes de neteja aplicats a les installacions i els equips industrials nopermetin ladequada separaci dels productes, shaur de proposar un sistemaalternatiu que la permeti, els detalls de la qual shauran dincloure en una memriatcnica detallada a lentitat de control.8.3. En el cas concret defectuar una neteja per arrossegament, la memria haur decontemplar les quantitats utilitzades i el dest de les mateixes, que hauran dedescartar-se i no es podran comercialitzar amb la denominaci ecolgica. Lesquantitats descartades durant cada procs delaboraci shauran danotar al full defabricaci.Quadern de Normes Tcniques de la producci agroalimentria ecolgica (versi 15/05/2012)4 5. Generalitat de CatalunyaDepartament dAgricultura, Ramaderia,Pesca, Alimentaci i Medi Natural [articles 19 del Reglament (CE) 834/2007 i 30 del Reglament (CE) 889/2008]8.4. Tots els vehicles utilitzats per al transport de productes de lagricultura ecolgicahan destar subjectes a programes regulars de neteja per assegurar que nosacumulen restes de productes. Si han estat utilitzats prviament per al transport deproductes no ecolgics, han de ser acuradament netejats i assecats abans dutilitzar-los per al transport de productes de lagricultura ecolgica.8.5. Abans de carregar els productes, els vehicles i els equips de crrega han de serinspeccionats a fi dassegurar que estan nets i lliures de restes de qualsevol materialque pugui contaminar o afectar la integritat dels productes de lagricultura ecolgicaque seran transportats.8.6. Tots els recipients que sutilitzen per transportar productes ecolgics han de serds exclusiu per a aquest tipus de productes. Si aix no fos possible, shauran denetejar cada cop desprs de ser utilitzats en el transport de productes no ecolgics.9. Normes excepcionals de producci [articles 22 del Reglament (CE) 834/2007 i 47 del Reglament (CE) 889/2008]Alta mortaldat, en lmbit de les normes de producci agroalimentria ecolgica, saquella que superi el 10 % del total danimals de la mateixa espcie de lexplotaci.10. s de termes referits a la producci ecolgica [article 23 del Reglament (CE) 834/2007]En catal sutilitzar la traducci dels corresponents termes espanyols.11. Rgim de control [articles 27 del Reglament (CE) 834/2007 i 65.2 i 91 del Reglament (CE)889/2008]11.1 Es considera que els resultats de les anlisis de contingut de plaguicides iproductes fitosanitaris no inclosos en lAnnex II del Reglament (CE) 889/2008 quedonin valors per sota dels 0,01 mg/Kg, sempre que loperador hagi pres totes lesmesures precautries de control i que aquesta presncia sigui accidental i tcnicamentinevitable, no comportar laplicaci de cap mesura dactuaci especfica sobre elproducte afectat, ni per part de lentitat de control ni per part del propi operador.11.2 En el supsit de que la situaci descrita en lanterior apartat es doni de formarepetida, correspondr a lautoritat de control decidir les mesures dactuaci.11.3 En el cas en qu els resultats de lanlisi detectin la presncia de ms dunasubstncia activa no permesa, dacord amb el que preveu lapartat 11.1, caldr iniciarles investigacions adients per dissipar qualsevol dubte sobre la naturalesa del producteafectat llevat de que la seva comercialitzaci es realitzi sense cap indicaci dereferncia al mtode de producci ecolgic.11.4 En el cas de productes o ingredients dessecats o concentrats, per a poder aplicarlanterior apartat 11.1, prviament shaur de considerar el corresponent factor deconcentraci. [articles 27 del Reglament (CE) 834/2007 i 78 del Reglament (CE) 889/2008]11.5 El termini mnim en que loperador haur davisar a lentitat de control deldesplaament de les arnes ser de 10 dies.Quadern de Normes Tcniques de la producci agroalimentria ecolgica (versi 15/05/2012)5 6. Generalitat de CatalunyaDepartament dAgricultura, Ramaderia,Pesca, Alimentaci i Medi NaturalAnnex I. Productes i substncies que es poden utilitzar en producci ecolgica,dacord al que preveu larticle 16.4 del Reglament (CE) 834/2007(Pendent destablir el contingut)Quadern de Normes Tcniques de la producci agroalimentria ecolgica (versi 15/05/2012) 6 7. Generalitat de CatalunyaDepartament dAgricultura, Ramaderia,Pesca, Alimentaci i Medi NaturalSecci 2. Disposicions especfiques daplicaci dels requisits de control i deles normes detiquetatge pels operadors que venen productes ecolgicsdirectament al consumidor final.1. mbit daplicaci1.1 Aquesta secci s daplicaci a tots els operadors que comercialitzen productesagroalimentaris ecolgics destinats directament al consumidor o usuari final.1.2 Dacord amb el que preveu larticle 28.2 del Reglament (CE) 834/2007, quedaraneximits del compliment de les normes establertes en aquesta secci els segentsoperadors i/o les segents activitats realitzades per aquests:i) Productors i/o elaboradors exclusius de productes ecolgics que tamb comercialitzin els seus propis productes al consumidor final i que no comercialitzin productes de tercers, excepte si es tracta de productes ja envasats i etiquetats per al consumidor final que no reben cap preparaci, manipulaci o fraccionament posterior. Aquests operadors han de notificar a lentitat de control aquesta activitat.ii) Cooperatives i associacions de consum legalment constitudes que compren productes ecolgics i els subministren exclusivament als seus socis. iii) La comercialitzaci de productes ecolgics que ja es troben envasats i etiquetats per al consumidor final i que no reben cap preparaci, manipulaci o fraccionament.iv) Punts de venda de productes ecolgics que sn fraccionats directament a la vista del consumidor final, sense patir cap mena de tran...