Normes de Presentació de Treballs

  • Published on
    12-Apr-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>7/21/2019 Normes de Presentaci de Treballs</p><p> 1/4</p><p>Normes de presentaci de treballs Professor: Enric Monforte</p><p>NORMES DE PRESENTACI DE TREBALLSCURS 2011 - 12</p><p>Per a la presentaci dels treballs heu de seguir les normes que tot seguit s'especifiquen.</p><p>1.Els treballs s'hauran de presentar en paper DIN A-4.</p><p>2.El text haur de ser escrit en interlineat 1,5. Cal teninr en compte que les cites literals s'han de fera espai senzill.</p><p>3.Ha d'haver un marge de 2,5 mxim 3 cm a esquerre i dreta i de 2,5 a 3 cm a dalt i a baix.</p><p>4.Les pgines s'han de numerar. Tamb s'admeten encapalaments o peus de pgina.</p><p>5.No s'acceptaran els treballs amb ms d'un tipus de lletra. Ha de ser una lletra estndard, tipusArial o Times d'11 o 12 punts.</p><p>6.No s'admetran fulls solts o noms subjectes amb un clip. S'ha d'adoptar un tipus d'enquadernacique no dificulte ni impedeixa la lectura (grapes, guia, perforaci, etc.).</p><p>7. Pel que fa a la redacci, s recomanable que utilitzeu un llenguatge am, no repetitiu, ambsinnims, cerqueu la mxima precisi en la tria dels mots i expressions emprades,... Penseu sempreque tot el que dieu s com si ho expliqussiu a alg de manera entenedora. Aquest aspecte sfonamental sigui quin sigui el tema del treball.</p><p>8. Al treball no hi ha d'haver faltes d'ortografia ni tampoc faltes de tipus sintctic que en dificulten lacomprensi. Corregiu-lo vosaltres mateixos i si s necessari busqueu ajuda per a poder-lo presentarsense errors ja que repercutirien negativament en la nota i se us demanaria una revisi del treball.</p><p>9.Tampoc hi ha d'haver ratllades ni esmenes massa evidents. El treball ha de ser net.</p><p>10.Qualsevol altre mena de material que es lliure a part del dossier ha d'anar correctament presentatperqu no es trenque o es faci malb (a dins de carpetes, d'una caixa...).</p><p>11. Pot ser que els resultat dalguns treballs no siguen en suport dossier. Tot i aix sempre sha deseguir el contingut de lndex que tot seguit es detalla.</p><p>12.Cas de requerir-ho el professor s'haur de presentar un exemplar del treball en suport paper iuna cpia en suport informtic.</p><p>13.La cpia informtica ha de lliurar-se gravada en un CD en format doc.Tant a la cartula de lacaixa com sobre el CD hi heu d'escriure el vostre nom, el ttol del treball, el nom del tutor o tutora il'any de presentaci. (Si aix sacorda amb el professor tamb es podr optar per enviar el treball percorreu electrnic).</p></li><li><p>7/21/2019 Normes de Presentaci de Treballs</p><p> 2/4</p><p>Normes de presentaci de treballs Professor: Enric Monforte</p><p>APARTATS DEL TREBALL</p><p>Primera pgina o coberta:</p><p>-Ha de ser molt visible el ttol del treball, en lletres grans. Aquest ha de ser clar, precs i,sobretot, s'ha d'ajustar al contingut del treball. No ha d'enganyar, ha de reflectir realment dequ tracta.</p><p>-Hi ha de constar el nom i els dos cognoms de l'autor o autors del treball, el curs, el grup,l'mbit de coneixement a qu fa referncia, el nom del professor, de quin curs escolar estracta i la data en la qual es lliura.</p><p>ndex:</p><p>-Ha de reflectir tots els apartats que cont el treball, per aix s'ha de fer al final, malgrat ques'haja de collocar al principi i que des de l'inici del treball tingueu clara la seva estructura.</p><p>Introducci:</p><p>-Cal que exposeu quines sn les intencions i els objectius del treball.</p><p>-Exposeu breument com heu portat a terme la recerca i quina metodologia de treball heuseguit.</p><p>-Esmenteu els problemes que han sorgit a l'hora d'elaborar el treball, quines dificultats s'hanhagut de superar i si heu assolit els objectius plantejats.</p><p>-Expliqueu l'estructura del cos del treball que ser el segent apartat, esmenteu qu ens hitrobarem i en quin ordre.</p><p>Cos o desenvolupament del treball:</p><p>-Aquest s l'apartat prpiament del treball, on hi heu d'exposar tots els resultats de la</p><p>recerca.</p><p>-Els apartats en qu es divideix el cos del treball han de quedar ben separats i han decorrespondre als anunciats a l'ndex. Per a l'establiment d'aquests apartats, cal que, demanera prvia, s'hagi ordenat la informaci. Aix es pot fer mitjanant fitxes, esquemes,resums, quadres sinptics,... els quals no necessriament han de formar part del treball.</p><p>-Pot ser recomanable que subratlleu les paraules clau, les que condensen d'alguna manerael sentit del text i all que en vulgueu remarcar. Amb la mateixa finalitat tamb es pot utilitzarun tipus de lletra diferent (cursiva...).</p></li><li><p>7/21/2019 Normes de Presentaci de Treballs</p><p> 3/4</p><p>Normes de presentaci de treballs Professor: Enric Monforte</p><p>-Quan es tracta de citar les paraules textuals d'un/a autor/a, cal que les poseu entre cometesi mecanografiades a espai simple, indiqueu-ne la procedncia mitjanant una nota a peu depgina (s ms aconsellable que no pas collocar-les totes en un full al final).</p><p>-Si s'hi ha de posar material complementari que es comenta o al qual es fa referncia al llargdel treball per que, per la seva extensi, dimensions o feixuguesa, no conv d'incloure en el</p><p>cos del treball, aquest es collocar a l'annex. s aconsellable que n'hi haja perqu aixs'agilitza extraordinriament la lectura.</p><p>-Quant a la revisi, necessria i obligatria, us heu de fixar en els possibles errors decontingut (sobretot dates, noms, o daltres dades), en els errors ortogrfics i sintctics aixcom els tipogrfics.</p><p>Conclusions:</p><p>-Aquest s l'ltim apartat, on exposeu les conclusions del treball: on sha arribat, quins sn</p><p>els resultats... Cal donar lopini personal, breu, per de manera clara i sincera.</p><p>-Heu de ser clars i concrets.</p><p>-Cal que feu referncia als problemes o preguntes que heu pogut resoldre i, si s el cas,aquelles que queden pendents.</p><p>-Si us sembla convenient tamb podeu incloure-hi un apartat d'agraments.</p><p>Bibliografia:-Cal que citeu correctament tots els llibres utilitzats per ordre alfabtic d'autors. Noms s'hihan de posar els que realment han estat utilitzats, ja que no es tracta de fer un apartatvolumins, sin de reflectir les fonts d'informaci. Tamb heu de citar les revistes,diccionaris, enciclopdies i manuals utilitzats, aix com les pgines web d'on s'ha tretinformaci. En tota referncia bibliogrfica hi ha de constar:</p><p>-Primer cognom de l'autor en majscules, seguit d'una coma i del seu nom en minscules. Enel cas de varis autors aquests es citaran un darrera de l'altra separats per "punt i coma".-Ttol complet en cursiva. Si no hi ha autors cal posar el ttol sol.</p><p>-Lloc d'edici seguit de dos punts.-Nom de l'editorial i desprs d'una coma l'any d'edici.</p><p>Ex: LEENHARDT, Maurice. La persona a les societats primitives. Barcelona: Icria, 1995.Ex: La guerra civil espanyola. Fotgrafs per a la histria. Barcelona: MNAC, 2001</p><p>-Si s un manual o enciclopdia cal que indiqueu el nmero del volum desprs del ttol.-Si es tracta de citar un article d'una revista, el ttol d'aquest anir entre cometes, mentre queel ttol de la revista anir subratllat. Cal fer-hi constar el mes, l'any d'edici i el nmero.</p><p>-Si es tracta d'un lloc web cal que n'indiqueu l'adrea de la pgina.</p><p>Ex: http://www.gnosona.com/elsamfibis.htm</p></li><li><p>7/21/2019 Normes de Presentaci de Treballs</p><p> 4/4</p><p>Normes de presentaci de treballs Professor: Enric Monforte</p><p>-Tamb podeu indicar en aquest apartat noms dinstitucions o persones don heu tret informaci:</p><p>Ex: Ajuntament dAmerArxiu dImatges dOlot</p><p>Annexos:</p><p>Els annexos s'utilitzen per presentar:</p><p>-Material que no pot collocar-se en el nucli de l'informe a causa de la seva mida (plnols,dibuixos...) o de la seva naturalesa (vdeos, CD-ROM, direccions de vdeos a internet).</p><p>-Material complementari (illustracions, taules o fitxes) que en el nucli de l'informe alteraria lapresentaci lgica i ordenada del treball.</p><p>Qualsevol altre tipus de presentaci que surti d'aquestes normes s'ha de comentar amb elprofessor i ser acceptat sempre i quan estigui justificada per les caracterstiques del treball.</p><p>Daltre material:</p><p>En alguns treballs part dels resultats de la recerca pot ser que es formalitzin en daltressuports: vdeos, CD, DVD, maquetes, dissenys reals, dibuixos, objectes construts odissenyats, webs o daltres. En tots els casos aquests elements shan de presentarcorrectament perqu puguin ser guardats, transportats i observats.</p><p>IMPORTANT:</p><p>En el cas que es detecte que un treball s una cpia daltre treball, del present curs o</p><p>de cursos anteriors, o de document/s trobat/s a internet o altres fonts, el treballquedar invalidat. Sols en el cas que el professor ho considere oport, es podrtornar a realitzar-lo de nou.</p></li></ul>