NORMES DE FUNCIONAMENT Tipus (VERSIÓ FINAL JUNY 2013)1

  • Published on
    14-Feb-2017

  • View
    219

  • Download
    3

Transcript

NORMESDEFUNCIONAMENTCentreEsportiuMunicipalAiguajocCENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AIGUAJOC 2 / 31 INDEX pg.1. INSTALLACIONS 41.1. ESPAISESPORTIUS1.2. PROCEDIMENTDENTRADAISORTIDAa) AbonatdelCentreEsportiuMunicipalAiguajoc.b) Cursetistesnoabonatsqueparticipenenactivitatsdirigides.c) Personesquefanspuntualdelcentre.d) Grupsquerealitzenunaactivitatorganitzada.1.3. ACCSPERACOLLECTIUSESPECIALS2. REGLAMENT 72.1. PROCESSOSADMINISTRATIUSa) Pagamentdequotes.b) Cobramentdequotesimpagades.c) Modificaciibaixes.d) Baixestemporals.e) RevisimdicaiQestionaridInicialActivitatFsica(QIAF)f) Devolucionscasalsiactivitats.g) Reservadespais.h) Lloguertennisipdelnoabonats.i) Altres.3. NORMESGENERALS 93.1. DEFINICIDUSUARI3.2. DRETSDELSUSUARIS3.3. OBLIGACIONSDELSUSUARISDECOMPLIMENTGENERAL3.4. DECOMPLIMENTESPECFICPERAUSUARISQUEPERTANYINAUNCOLLECTIU.3.5. CONDICIONSDACCSALESINSTALLACIONSESPORTIVES.3.6. ALTRESCONDICIONSDACCSCENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AIGUAJOC 3 / 31 4. UTILITZACIGENERALDESPAISIDEMATERIALESPORTIU 134.1. SDELSESPAIS4.2. SDELMATERIALESPORTIU 4.3. PAUTESDECOMPORTAMENTGENERAL4.4. PAUTESDECOMPORTAMENTSALUDABLES4.5. ORDENACIIPROGRAMACIDELESACTIVITATS4.6. OBJECTESPERDUTSIDISPONIBILITATDARMARIETS4.7. ARMARIETS4.8. PLAFONSINFORMATIUSIWEBDAIGUAJOCi/oENTITATGESTORA4.9. PROTECCIDELAIMATGEPRPIA5. NORMATIVAD'ESPAIS 185.1. SALADEFITNESS5.2. SALESDACTIVITATSDIRIGIDES5.3. PISCINA5.4. HIDROMASSATGE5.5. SAUNESIBANYSDEVAPOR5.6. SOLRIUM5.7. ESPAISOL-UVA5.8. VESTIDORS5.9. PAVELL5.10. GRADES6. INCOMPLIMENTDELANORMATIVAISANCIONS 316.1. INCUMPLIMENTSLLEUS6.2. INCUMPLIMENTSGREUS6.3. INCUMPLIMENTSMOLTGREUS6.4. MESURESAAPLICARPERINCOMPLIMENTDELESCONDICIONSDS,COMPETNCIAENLAPLICACIIPRESCRIPCIDELESMATEIXES.6.5. RESPONSABILITATS6.6. GARANTIESITERMINIS1. INSTALLACIONSCENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AIGUAJOC 4 / 31 El CEMAIGUAJOC s un equipament esportiu de 4.484m2, titularitatmunicipal i gestionat per AiguajocBorrellS.LLhorariordinaridelCentresde6.55a23.00dedillunsadissabteide8,00a15,00diumengeifestiusde9a14h1.1. ESPAISESPORTIUSPiscinaizonatermal3salesdactivitatsdirigidesi1decycling1esquaix1saladefitness1pavell1solrium1.2.PROCEDIEMTDENTRADAISORTIDATenenaccsalesinstallacionsdelCentreEsportiuMunicipalAiguajoc:a) Elsseusabonats.b) Lespersonesqueparticipenenalgunaactivitatorganitzada.c) Lespersonesqueenfanunspuntualpagantlentrada.d) Grupsquerealitzenunaactivitatorganitzada.e) Pblicassistentacompeticions.Laccsilasortidadelsusuarisdelcentreselsituatnicaiexclusivamentenlentradaprincipal.a) AbonatdelCentreEsportiuMunicipalAiguajoc Hadaccediralcentrepel lectordigitalaqualsevoldelstorniquets.Alasortidahadeferlamateixaoperaci,tambindiferentmentaqualsevoldelstorniquets. Si labonat est inscrit en una franja horria determinada, el control automtic daccs li autoritzalentradailasortida15minutsabansidesprsdelasevafranjahorria.b) Cursetistesnoabonatsqueparticipenenactivitatsdirigides Elsinfantsmenorsde12anyshandanaracompanyats. Espermetlentradaalcentre15minutsabansdelinicidelactivitat.CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AIGUAJOC 5 / 31 Shadutilitzarelvestidorilespaireservatalactivitatcontractada.c) Personesquefanspuntualdelcentre.Entradespuntuals: Esvenensemprequelaforamentdelcentrehopermeti. Alpagarlacorresponententrada,esrepeltiquetdepagamenticalportar-loasobreentotmoment. El personal datenci a lusuari prendr les dades personals dels usuaris puntuals per raons deseguretat,prviafacilitacideldocumentoficialquelacrediti Lentradadnadreta ls lliuredelsespaisesportius i lassistnciaa lesactivitatsdirigides inclosesenlagraelladabonaments. Elsespaisquenecessitenreservaprvia,espodenutilitzarsiestanlliuresisilaDireccihopermet. Uncopabandonatelcentre,noespottornaraentrarambelmateixtiquet.Lloguers: Shadabonarlimportcorresponentalespaireservatabansdentraralcentre. Espermetlentradaalcentre15minutsabansdelinicidelactivitatilasortida30minutsdesprsdefinalitzar-la. Nomsespotfersdelespaireservat.d) Grupsquerealitzenunaactivitatorganitzada El responsabledelgrupdisposaduncarnetdeproximitatperentrar totelgrupa lavegadaper laportaexteriorisemprehaderomandreambelsseusjugadors/alumnes. Elresponsabledelgruphadedipositarundocumentidentificatiupersonalambfotoinomarecepciiacanviselilliuralaclaudelvestidor.Elcarnetpersonalelrecuperaralretornarlaclaudelvestidor,enelmomentquetotlequipabandonielcentre.Pertant,noespotretornarlaclausihiquedaalgunmembredelequipdins. Shandutilitzarelsvestidorsdegrupsdesignats. Enelcasdequipsquefacincompetici,enelsentrenamentsespermetlentradaalcentre15minutsabansdelinicide lactivitat i lasortida30minutsdesprsdefinalitzar-la.Eldiadelacompeticiespermetlentrada45minutsabansdecomenarelpartitilasortidaals30minutsdhaveracabat. En el cas de les lligues organitzades per CEM AIGUAJOC, es permet lentrada al centre 15minutsabansdeliniciishadesortir30minutsdesprsdefinalitzar. Entotselscasos,elsvestidorsshandedeixartancatsambclau,buitsienbonestat.1.3.ACCSPERACOLLECTIUSESPECIALSCENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AIGUAJOC 6 / 31 Abonatiusuarisambmobilitatreduda Lsdelelevadorestlimitatapersonesambmobilitatreduda.ElCentreEsportiuMunicipalAiguajoces reservaeldretdedemanarelcertificatmdiccorresponentquanhoconsiderioport.Normativaperaabonatsinfantilsmenorsde12anysNomspodenaccediralesinstallacionsenelscasossegents: Assistnciaauncursetoactivitatsdirigidasemprequevaginacompanyatsdunadult(tutorotcnicdelCentre) Que vagin acompanyats dun abonat familiar adult (major de 18 anys), que es farresponsable del menor. Sempre que es faci s del centre tots dos han de romandre ,necessriament,alesmateixesdependnciesi/oalapiscina. Apartirdels7anyshandutilitzarelvestidorqueelscorresponguipersexe.2. REGLAMENTElCentreEsportiuMunicipalAiguajocdisposadunreglamentdsidunrgimdisciplinariquesdaplicaciatotselsabonatsiusuarisdelcentreesportiu,ialscollectiusexternsusuarisdelcentre,aixcomatoteslespersones que accedeixen al centre de forma espordica mitjanant el pagament de lentrada o lloguerpuntual.Lainterpretaciiaplicaciomodificacidaquestreglamentsfacultatdelrgancompetentdelseguimentdelcentre.Ls indegutde les installacions idincomplimentdel reglamentpodenssermotiudexpulsi temporalodefinitiva.Lexpulsidefinitivalhadedecidirlrgancompetentdelseguimentdelcentre.2.1.PROCESSOSADMINISTRATIUSa) Pagamentdequotes LaltaalcentreesformalitzaralesoficinesdelCentreEsportiuMunicipalAiguajoc. Elsrebutsescobraranenelsprimers5diesdecadamesmitjanantrebutbancari. Encasdaturadatcnicadunespaioserveipertasquesdemanteniment i/oadequaci, lusuarinotindrdretacapcompensacieconmica. Lesquotesesrevisaranunavegadaalanyb) CobramentdequotesimpagadesCENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AIGUAJOC 7 / 31 Ladevolucide2 rebutsdomiciliats consecutiusocasionar laprduade la condicidabonat.Pertornararecuperar-lacalpagarelsimportspendents,lesdespesesdedevoluciielsdretsdinscripcivigents.c) Modificaciibaixes Lesnotificacionsdebaixailesmodificacionsdelesdadesbancriescalpresentar-lesabansdeldia25delmesanterior.Noesfarcapdevolucisilabaixaescomunicaambposterioritat. Lanotificacicaldrfer-lapersonalmentoperfax,detalmaneraquelapeticiquedienregistradaamb la signatura del sollicitant, a qui senviar una confirmaci de la baixa. No sacceptar capdaquestesgestionsperviatelefnica. El canvi de quotamotivat per lamodificaci del tram dedat es far de forma automtica, prvianotificacialinteressat.d) Baixestemporals Enelscasosqueelcentreesportiuestipuli,labonatpotsollicitarlabaixatemporalprviaaportacideladocumentacijustificativa. Si la baixa sallarga ms enll dels 12 mesos caldr renovar la documentaci justificativa de lessituacions mdica, treball i estudis. En cap cas es reconeixer una baixa temporal amb carcterretroactiu,ouncophagigeneratunaquotaimpagada.e) RevisimdicaiQestionaridInicialActivitatFsica(QIAF) Esrecomanalarevisimdicaesportivaabansdiniciarunaactivitatfsicaiespecialmentalcollectiudepersonesdemsde65anys.f) Devolucionscasalsiactivitats Esretornarel50%delimportsilabaixaescomunica10diesabansdecomenarlactivitatisemprequesiguipermalaltiaolesi,previjustificantmdic.g) Reservadespais Lareservadelsespaisinclososadeterminadesquotes,comlasaladesquaix,esfarperlaweboviatelefnica.LarestadespaisesreservaranprviaconfirmacideDirecci.h) Altres Encasdeprduadelaclaudelsarmarietsdelloguercalabonar-nelimportaladministraci. Suggerimentsiqueixes:elsusuarisdisposendunimprsperferarribarelssuggerimentsilesqueixesquecreguinoportunsaladireccidelcentre,dipositant-loenlabstiasituadaarecepci.Enrebrrespostaenelterminimximde15dies.3. NORMESGENERALSCENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AIGUAJOC 8 / 31 3.1 DEFINICIDUSUARISentnperusuari/riaqualsevolpersonafsicaojurdicaquefacisdelainstallaciesportiva,enqualsevolmodalitat o disciplina, ja sigui de manera puntual o perllongada i sota qualsevol de les modalitats ds.Tamb restaran obligades al compliment daquesta normativa aquelles persones que hi romanguin perparticiparopresenciarunesdevenimentquehitinguilloc.AbonatPer adquirir la condici dabonada, la persona interessada haur de realitzar el pagament del preu pbliccorresponentiaportarlesdadespersonalsnecessriesaladministracidelcentre,perpodertramitarlalta.UsuarisPuntualsoTemporalsPeradquiriraquestacondici,nicamenthadabonarelpreudelentradaodelabonamentprevist,ifacilitarelnomieldocumentoficialquelacrediti.UsuarisdeCursosi/oActivitatsPer adquirir la condici de persona inscrita a un curs o activitat, caldr fer la sollicitud corresponent i lapersonaseradmesaen funcide lesplacesprevistes iperordredinscripci.Quanaquestanopugui seratesapermancadedisponibilitatdeplaces, sintegrarenun llistadesperaperordredepresentaci, alsefectesdaccediralcursoa lactivitatenelmomentqueesprodueixiunavacantoampliacideplaces,siaixspossible.Clubs,entitatsiassociacionsesportivesSn aquelles entitats jurdiques que figuren legalment inscrites en el Registre dentitats esportives de laGeneralitati/oenelRegistredEntitatsdelAjuntamentdeBarcelona.CentresdocentsCentreseducatiusdeprimriaisecundriaaixcomescolesespecials.AltresAssociacionsculturalsi/osocialslafinalitatbsicadelesqualsnosiguilaprcticafisicoesportivanielfomentde lactivitat fsica/lesport, per que portin a terme activitats fisicoesportives per als seus associats iassociades,aixcomelsgrupsinformalsdusuaris/riesquehosollicitin.Elrgimdautoritzacidelsdelesinstallacionsserelprevistperalsusuaris/riesindividuals,lentitatgestorapodrdemanarlarelacidelespersonesqueenfaranscomaintegrantsdaquestgrup.3.2. DRETSDELSUSUARISCENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AIGUAJOC 9 / 31 a) Accediralainstallaciirealitzarlesactivitatsfsico-esportivesenlhorariestablertiperalafinalitatperalaqualacreditiestarautoritzat.b) Realitzarlesactivitatsfisicoesportivesperalesqualstinguinautoritzaci.c) Utilitzarelsserveisdaccsgeneraldelesinstallacionsesportives.d) Formularreclamacions,queixesisuggerimentsenrelaciambelservei,seguintelprocedimentquehihagiestablertirebrerespostadelesqueixesoreclamacionsenelterminide15dieshbilsacomptardesdeladatadelasevapresentaci.e) Sollicitar informaci sobre el funcionament o la gesti de les installacions, aix comsobreprogramesiactivitatsesportives.f) Exercir els drets daccs, de rectificaci i de cancellaci, dacord amb el que determina la Lleiorgnica15/1999,de13dedesembre,deProteccideDadesdeCarcterPersonal.g) Conixer les caracterstiques de les installacions. Amb aquesta finalitat, AiguajocBorrellS.Lmantindractualitzatelscanalspropisdinformacirelativaalessevescaracterstiquesprincipals.h) Disposardunreglamentdseneltaulelldinformaci.3.3. OBLIGACIONSDELSUSUARISDECOMPLIMENTGENERALa) Fer un bon s de les installacions esportives, respectar-les i cuidar-les, aix com el mobiliari iqualsevolaltreelementquehihagiinstallat.b) Mostrar al personal al servei de les installacions lautoritzaci per usar-les, en elmomentdaccedir-hiienqualsevolmomentenquelslademanin.c) Collaborar en elmanteniment de la neteja de la installaci i, amb aquesta finalitat, fer s de lespapereresidelsrecipientshiginicsquehiha.d) Respectarlhoraridefuncionament.e) Seguirlesindicacionsiinstruccionsquefacielpersonaldeservei.f) Esaconsellablecomunicaralpersonalquehiprestaserveilesalteracionsdefuncionament,elsdesperfectesolesdeficinciesenelfuncionamentdelainstallaci.g) Tractarambrespectelarestadusuarisidusuriesielpersonalquehitreballa.h) Respectaritenircuradelmobiliariidelmaterialesportiu.i) Abonarpuntualmentlestaxesi/opreuspblicsestablertsperacadaserveioespaiesportiuiperacadamodalitatdsdeterminada.j) Efectuarlaprcticaesportivaambelmaterialilavestimentaadientperacadatipusdinstallaci.k) Abandonarlainstallaciquanhaginestatadvertits/desdelincomplimentdelanormativaiesneguinarectificar lasevaconducta.Aaquestefecte,elpersonalde la installacit la capacitatdexpulsar qualsevol persona o entitat que no compleixi la normativa vigent, general oespecfica,quefigurarecollidacomanopermesaocomaobligatriaperacadaespai,dacordamblapresentnormativadsiamblarestadenormativalegalquesiguidaplicaci.l) Aportarlesdadesnecessriesperaadquirirlacondicidepersonausuriadelesinstallacionsolacondicidepersonainscritaauncursoactivitat.m) Noespotgravarimatgesnisons.CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AIGUAJOC 10 / 31 n) Noespotferentrenamentsambpersonalali.o) Noespotfumar,nimenjar.p) Noespotaccedirambenvasosdevidreq) Nousarelmbileneldecursdelesactivitatsdirigides.3.4. DECOMPLIMENTESPECFICPERAUSUARISQUEPERTANYINAUNCOLLECTIUa) Designar, davant AiguajocBorrell S.L i per escrit, la persona que representa lentitat als efectesdelaborarelpladusosdecadatemporadaoperode.b) Subscriureimantenirlavignciadelesplissesdasseguranaderesponsabilitatcivilquecobreixinles activitats que shan de realitzar i les persones participants, tantpracticants compblicassistent,sisescau.c) Comunicar, amb la urgncia necessria, qualsevol incidncia derivada de les activitats que esprodueixidurantlasevapermannciaenlainstallaci.d) Utilitzar la installaci per a la finalitat determinada en lacord dutilitzaci i segons el calendariprevistenelpladusos.e) Respectarelnombredusuries idusuarisdacordamblacomunicaciefectuadaenelmomentdelautoritzaci.f) SollicitarautoritzaciexpressadeAiguajocBorrellS.Lpermodificarlescondicionsdsdelsdosapartatsanteriors.g) Adoptarlesmesuresnecessriespernointerferirenelshorarisienlesactivitatsdelarestadusuarisidusuriesdelesinstallacions.3.5. CONDICIONSDACCSALESINSTALLACIONSESPORTIVESa) Per accedir a la installaci, lusuari/ria shaur didentificar de la formaque sestableixi, i utilitzaradequadamentelssistemesdecontroldaccsqueexisteixinacadacentre.b) Elshorarisdoberturaitancamentdelesinstallacionsestaranexposatsalarecepci.c) Els/lesusuaris/rieshaurandajustar-sealsdies ihoresdobertura i tancamentde les installacions ialsdiesiperodesdetancamentestablertsanualment.d) En cas darribar a laforamentmxim,AiguajocBorrell S.L es reserva el dret de tancar laccs a lainstallaci,espaisoalesdiferentsactivitats.e) Lesentradespuntualsnicamentpermetenunnicaccsalainstallaci;noespodrsortiritornaraentraruncopshagiacceditalespai.f) En les activitats de grup que es vinguin a fer a les installacions, el responsable de les personesparticipants mostrar a la persona encarregada del control daccs a la installaci, el seu DNI odocumentacreditatiu,perpoderaccediralsvestidors ia larestadespaisesportius.Perobtenir lesclaus dels espais que shagin dutilitzar, la persona responsable haur de dipositar un documentidentificatiu,queliserretornatunavegadalliuradeslesclausalasortida.g) Enelscentresambvasosdepiscines,elDecret95/2000delDepartamentdeSanitatiSeguretatSocialdelaGeneralitatdeCatalunyaindicaqueelsmenorsde14anyshandestaracompanyatsdunadult.CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AIGUAJOC 11 / 31 Ladulthaurdestarenelmateixespaiqueelmenorivetllarpelseuboncomportament.Unadultpotaccedirambunmximde2menors.AiguajocBorrellS.Lfaextensivaaquestasituacialsnois inoies de 14 anys, tot i que podran accedir-hi sols desprs dhaver realitzat una provadautosuficinciaalapiscinaidisposardunaautoritzacisignadapelspares,queserlaresponsablequeesrespectinicompleixinlesnormesespecfiquesdecadaespai.3.6. ALTRESCONDICIONSDACCSa) La resta de persones que accedeixin a les installacions hauran dacreditar pels mitjans que esconsiderinsuficientslasevaradentradaenelsdiferentsespais.b) Els usuaris i les usuries no podran accedir a les installacions amb vehicles, monopatins, patins,bicicletesosimilars,niambcapestriomaterialquenoestiguidestinatalaprcticaesportivaperalaqualestanautoritzats,llevatdaquellespersonesquehonecessitinperraonsdemobilitatredudaenatencialseugraudediscapacitat.c) Noespermetlentradadanimals,llevatdelsgossospigall.4. UTILITZACIGENERALDESPAISIDEMATERIALESPORTIU4.1. SDELSESPAISa) Noespodrrealitzarcapcanvienelsserveisi/oespaisqueconstenalpladusos,sinoesdisposadelautoritzaciprviadAiguajocBorrellS.L.b) Tant els usuaris i usuries com les entitats alienes a Aiguajoc Borrell S.L que han llogat algunainstallaci, hauran de respectar els horaris concedits i no podran utilitzar-la fora del tempsautoritzat.c) Noespermetocuparelsespaisonsestandesenvolupantactivitats,ointerferir-hi.Tampocespermetocuparespaislliuressenseautoritzaciprviadelsresponsablesdelesinstallacions.Noespermetls lliure de les sales dactivitats i sales polivalents, si no es tracta dactivitats dirigides i/osupervisadesperpersonaltcnic.d) Shaderespectarlanormativaespecficareferentacadaespaiilaforamentmximprevistperacadainstallaci.4.2. SDELMATERIALESPORTIUa) Respectealmaterialesportiuquenosiguide la installaci,per raonsdehigiene i seguretatnoespodrferservir,exceptuantaquellmaterialsupervisatpelresponsabledelespai.b) Elsusuaris/essnresponsablesdelmaterialesportiuqueutilitzen,i lhauranderetornaralsseullocuncoplhanutilitzat.CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AIGUAJOC 12 / 31 c) Cada entitat esportiva s responsable del material esportiu que utilitzi. Aix mateix, les entitatshauran de respectar lordre dels magatzems del material esportiu i tenir-lo ordenat i guardat enlespaiassignat.d) Lentrenador/aolapersonaresponsabledecadaentitathaurdedurelcontroldelmaterialutilitzatperalesactivitats.Tambesfarresponsableque,unavegadafinalitzadalactivitat,lainstallaci,elmaterialielsespaisesportiusutilitzatsestiguinencondicionsdetornar-seautilitzar.e) Totdesperfecteocasionatalainstallacioalmaterialacausadelmalsserresponsabilitatde la persona que lhagi causat i, subsidiriament, de lentitat a laqupertanyi, siaquestapersonaestfentsdelainstallacicomaintegrantdungrup.Lesdespesesdereparacianiranacrrecdeldeclaratresponsable.4.3. PAUTESDECOMPORTAMENTGENERALa) Lespersonesusuriesmantindranlanetejailordredetotalainstallaci,delequipamentidelmaterialesportiu,aixcomuncomportamentrespectusenverselpersonalilarestadegentquehisiguipresent.b) Shadevetllarperques respectin almximtots els elementsde la installaci i lesnormesespecfiquesds: ferbonsde lespapereres,deixarels vestidorsenbonescondicionsperalespersonesquevindranmstard,etc.c) Calrespectarlesnormesielsconsellsdelpersonaldelainstallaciesportiva.d) En general, no es permet realitzar cap actuaci que alteri lordre pblic o la convivncia normal ipacficadelespersonesusuries.e) Peralautilitzacidelespaiesportiu,lesusuriesielsusuaristenenlobligacidecanviar-selessabatesdel carrer i ferservir calatexclusiu i adequata lactivitatesportiva,aixcomdeportarrobaesportiva.Noespodrferactivitatfsicaambrobadecarrer.f) sobligatoriutilitzarsempreelsvestidorspercanviar-sederoba.Noespermetdefer-hoencapaltradependnciadelainstallaci.g) Saconsellanoportarobjectesdevaloralainstallaci,jaqueladireccinoesresponsabilitzadelsobjectesperdutsooblidats.4.4. PAUTESDECOMPORTAMENTSALUDABLESa) srecomanableunarevisimdicaprviaperalcasqueesvulguiiniciarunaactivitatesportiva.Entotcas,serresponsabilitatexclusivadelapersonausuriaqualsevoltipusdincidentquepermotiusdesalutpuguipatir, jasiguiperdesconeixementdunapossiblemalaltiaoper la realitzacidunsobreesfordurantlaprcticaesportiva.b) AiguajocBorrellS.Lposaadisposicidelespersonesusuries,duranttotelperodedoberturadelesinstallacions,adrear-sealpersonaltcnicquepotassessorar-lessobrelamillormaneradeferactivitatfsica.c) srecomanableferunescalfamentadientabansdecomenarlactivitatfsicaienacabar-la,ferexercicisdestirament iderelaxacipertornara lacalma,abansdanara ladutxa.Entotcas,serCENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AIGUAJOC 13 / 31 responsabilitat exclusiva de la persona usuria qualsevol tipus de lesi provocada per una malaprctica.d) Durantlessessions,srecomanablehidratar-sebevent,sovint,petitesquantitatsdaigua.e) srecomanablenomenjardesdedueshoresabansdeferexercici.f) Alessessionsdirigides,calseguirelsconsellsdelpersonaltcniciconsultar-liqualsevoldubtequeespuguitenir.4.5. ORDENACIIPROGRAMACIDELESACTIVITATSa) EncadaundelscentresAiguajocBorrellS.L far pblic, per a cada espai, el quadre dhorarisdactivitatsprogramadesdacordambelpladusos,iserobligatorirespectar-lo.b) AiguajocBorrellS.L,mitjanatladireccidelcentre,esreservaeldretdemodificari/oanullarelshorarisdutilitzacidelesinstallacionsquanlescircumstncieshorequereixin.Toteslesactivitatscomenaraniacabaransegonslhorariprevist,inoespermetrdampliar-losi,perqualsevolincidncia,lactivitathacomenatmstard.c) Laccsalessessionsdirigideshadeseralhorariindicat.Transcorreguts5minutsdesdelinicidelasessi,noshipermetrlaccs.d) No es permet, en cap cas, dur a terme cursets particulars ni assessorament tcnic a nivellparticularalesinstallacionsesportives,exceptuantelserveidentrenadorpersonaldelainstallaci.4.6. OBJECTESPERDUTSIDISPONIBILITATDARMARIETSa) AiguajocBorrellS.Lnoesresponsabilitzadelsobjectesdipositatsalsarmariets,igualmenttampocesresponsabilitzadelsobjectesperdutsooblidatsalesinstallacions.b) Elsobjectesperdutsqueshaginpogutrecollirestaranadisposicide lespersonesusuriesdurantunmes.Transcorregutaquesttermini,el/laresponsabledelainstallacielsdestruirodonaraorganitzacionsnogovernamentals.c) Noesrecolliranniguardaransabons,cremescorporals,nirobainterior.4.7. ARMARIETSLsdelsarmarietssunserveiqueofereixAiguajocBorrellS.Lperquelsusuarisde la installacipuguinguardar-hielsefectespersonalsmentreduena terme lactivitat fisicoesportiva.Encapcassunserveideconsigna.HihadostipusdarmarietsalscentresdeAiguajocBorrellS.L:Armarietspuntualsadisposicidelsusuarisdeformatemporal,outilitzantuncadenat.a) Enfinalitzarlactivitatolestadaalainstallaci,lapersonausuriahaurdedeixarlarmarietlliure,buitinet.CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AIGUAJOC 14 / 31 b) Cadadia,enacabarlhoraridoberturadelesinstallacions,elpersonalresponsabledesallotjarelsarmarietsquenoestiguinlliuresielsobjectesquehihagipassaranatenirlacondicidobjectesperduts.AiguajocBorrellS.Lnoesfarcrrecdelescandalltrencatperalliberarlarmariet.Armarietsdelloguersnelsquelespersonesusuriespodenllogarperunperodedeterminatdetemps,previpagamentdelataxacorresponent,isndspropidurantaquestperode.Recomanacions:a) Saconsellaguardarlabossa,larobailessabatesdinslarmariet.Perraonshiginiques,lessabatesshandeguardarprotegidesambunabossadeplstic.Caltractarelpanyambcura.b) Encasdeprduadelaclauodeproblemesambelpany,calavisaralarecepcidelcentre.Encasdeprduadelaclauoaltreelementdetancament,sabonarlataxacorresponentalasevareposici.c) Es recomananodeixar-hiobjectesdevalor,perquAiguajocBorrellS.Lnoes far responsabledelcontingutencasdeprduaosostracci.Aiguajoc Borrell S.L es reserva el dret de comprovar el contingut de tots els armariets quan ho estimiconvenient per motius de seguretat de les installacions i de la resta de persones usuries o quan espresumeixi,demanerafonamentada,lasevautilitzaciindeguda.4.8. PLAFONSINFORMATIUSIWEBDAIGUAJOCa) Elsplafonsinformatius,elstelevisorsielwebsnelsespaisdestinatsaladifusiialacomunicacidelfuncionamentdelcentreidAiguajocBorrellS.Lidelesactivitatsqueshifan.b) ElsresponsablesdelscentresiAiguajocBorrellS.Lgestionaranelcontingutdelwebielsdiferentsplafons informatius i aaquestefectedeterminarelscriterisdsi lassignacidaquests, ipodrfer-hiqualsevoltipusdemodificacidacordamblesnecessitatsexistents.c) No es permet collocar cap element de comunicaci, difusi, cartell ni publicitat foradelsespaisadientsiassignatsencadaplafsenselautoritzacidAiguajocBorrellS.L.4.9. PROTECCIDELAIMATGEPRPIAAefectesdelaLleiOrgnica10/1995de23denovembre,deproteccicivildelhonor,delaintimitatidelaprpiaimatge,lagravacidimatges(fotografies,pellcules...)dequalsevoltipusestractarandelasegentmanera:a) AiguajocBorrellS.Lpertaldegarantirelsinteressosdelsusuarisestableixquenoespodrrealitzarenregistramentdimatgesnideso,enelsespaisesportius icomplementaristancatsalpblic,figuradelespectador,comanormageneral.CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AIGUAJOC 15 / 31 b) Davant de requeriments concrets denregistrament dins dels espais esportius tancats shaur derealitzar una sollicitud per escrit que anir acompanyada de lautoritzaci de la persona a serenregistradaodelseututor/a.Lasollicitudrecollirlavoluntatdenopenjarnipublicarlesimatgesencasquesurtinaltrespersonesquenohagindonatlasevavoluntatexpressaperalafilmaci.c) EnelcasdelsespaisesportiusobertsdeAiguajocBorrellS.Lfomentarelcarcter informatiudelanormaiseximeixdelaresponsabilitatexistententreusuaris.d) Respectealesactivitatsdeportesobertesrealitzadesalainstallaci,informaralsusuaris,jaqueenaquestcasfuncionarcomunespaiobert.CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AIGUAJOC 16 / 31 5. NORMATIVAD'ESPAISLaDireccidelcentregarantiratotselsusuaris: elcorrectemantenimentdelsespaisaixcomdelmaterialiaparellsesportius lapresnciadetcnicsesportius/socorristespermanentenlasaladefitnessipiscina Elserveid'assessoramentiseguimentalsabonats Puntualitatiqualitatenl'inicidelesactivitatsdirigides5.1. SALADEFITNESSEltcnicdesalalimitaroprohibirlarealitzacidaquellsexercicisqueconsideriinapropiats,perillososoderealitzaci dubtosa que incideixin en la prpia seguretat de lusuari o daltres usuaris, o puguin deteriorarlequipamentoelmaterial.Horari:NOESPERMET:a) Accedir a la Sala de Fitness a les persones menors de 15 anys. Les persones amb 15 anys nomspodranutilitzarlesmquinescardiovasculars,isempreamblasupervisideltcnic.b) Nofercasdelsconsellsdelstcnics,nidelesnormesdelaSala.c) Entrarmotxillesobossesalasala.d) Portarlaiguaolesbegudesenrecipientsquenosiguinhermticsiqueespuguintrencar.e) Monopolitzarlesdiferentsestacions,niguardartanda.f) Excedirdeltempsdetreballmarcatalesmquinescardiovasculars.g) Utilitzarsabatesdecicloindoor.SOBLIGATORI:h) Dur una tovallola per usar-la en lesmquines o elsmatalassos. I, permotius dhigiene, eixugar lamquinaquanshagifetservir.i) Portarrobaicalatesportiuadequat.Noesconsideraquehosiguin: lesxancletes, lessabatesambplataforma,elsbanyadorsoelspantalonstexans.Noespotentrarambeltorsnu.j) Cedirlsdelaparellquanesfaunapausaderecuperacientresries.k) Tornar al seu lloc el material que shagi estat utilitzant, per tal de facilitar-ne l's a la resta depersonesusuriesdelasala.CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AIGUAJOC 17 / 31 ESRECOMANA:l) Ferunescalfamentgeneral,ambexercicisaerbicsidestiramentsdurant10-15minuts.m) Consultaralpersonaltcnicdelasalaperassessorar-sedeltreballadientenfuncidelsobjectiusideles necessitats de cadasc/na, o per aclarir qualsevol dubte relacionat amb la prctica saludable iresponsabledexercicifsic.5.2. SALESDACTIVITATSDIRIGIDESHorari:NOESPERMET:a) Laccsalesactivitatsamenorsde13anys.Elsusuarisde13i14anysnomspodranparticiparenlesactivitatsdemenys intensitat. Espotdemanarelquadrantdaquestes activitats en la recepcidelcentre. Els usuarismajors de 15 anys tindran accs lliure a totes les activitats incloses en la quotadabonament.Accediralasalapassats5minutsdelinicidelactivitatoquanshagiarribatalmximde laforament. Cadascuna de les activitats t un nombre mxim de places en funci de lespossibilitats daforament de la sala i de la qualitat docent. Cada centre esportiu determinar elscriterisdaccsencasdoverbooking.b) Lautilitzaciindividualocollectivasenselapresnciad'untcnic.SOBLIGATORI:c) Durrobaesportivaadequadaperaferlesactivitatsdirigides.Eltorshadestarcobertilessabatillesno poden venir del carrer. Es desaconsellen les sabates amb plataforma. Es recomana dur robacmodasilactivitataferaixhorequereix.Estprohibitcalatambsolaquemarqui.d) Durunatovallolademperaposardamuntdelesmrfegues,encasquesenutilitzin.e) Durlaiguaolesbegudesenrecipientshermticsiirrompibles.f) Tornaralseullocelmaterialqueshagiutilitzat.g) Deixarqualsevolmotxillaobossaforadelasala.ESRECOMANA:h) Seguirlesindicacionsdelpersonaltcniciinformar-lodequalsevollesi,dolor,malaltiaodubtequepuguemtenirenrelacialactivitatquefem.i) Assegurar-sequeelnivelldedificultatdelasessisadequatalnivellicondicifsicaactual.j) Ferlessessionsfinsalfinal,noobviareltreballdestiramentsirelaxaci.k) Hidratar-seduranteltempsdedicatalaprcticaesportiva.*AiguajocBorrellS.Lesreservaeldretdemodificar,canviaroeliminaralgunaactivitat,encasdenecessitatdelaprpiaentitatodelmateixAjuntamentdeBarcelona.CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AIGUAJOC 18 / 31 SALADECICLOINDOORHorari:NOESPERMET:a) Laccsalactivitatamenorsde13anys.b) Elsusuarisde13i14anysnomspodranparticiparenlesclassesdecicloindoordemenorintensitatisotalasupervisideltcnic.c) Accediralasalapassats5minutsdelinicidelactivitatoquanshagiarribatalmximdelaforament.d) L'slliuredelasalaquannohihagiactivitatprogramadasenseautoritzacideltcnic.SOBLIGATORIe) Dur robaesportivaadequadapera fer lactivitat.El torshadestarcobert i lessabatillesnopodenvenirdelcarrer.Esdesaconsellenlessabatesambplataformaoambsolamoltprima.f) Durunatovallolademperassecar-selasuor.g) Netejarlasuordelesbicicletesidelterra.h) Afluixarelscaragolsdelseientidelmanillarquanhagiacabatlactivitat.i) Durlaiguaolesbegudesenrecipientshermticsiirrompibles.j) Deixarqualsevolmotxillaobossaforadelasala.ESRECOMANA:k) Seguirlesindicacionsdelpersonaltcniciinformar-lodequalsevollesi,dolor,malaltiaodubtequepuguemtenirenrelacialactivitatquefem.l) Ajustarlesbicicletesalallargadadelesnostresextremitats.m) Ferlessessionsfinsalfinal,noobviareltreballdestiramentsirelaxaci.n) Hidratar-secontnuament,finsitotabansdetenirsensacideset.CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AIGUAJOC 19 / 31 5.3. PISCINAHorari:NOESPERMET:a) Els menors de 14 anys han dentrar acompanyats dun adult (segons la Ordre de 31-5-1960 delMinisterio de la Governacin) que sen faci responsable, excepte si participen dun curset. Ladulthaur destar en elmateix espai que elmenor i vetllar pel seubon comportament.Un adult potaccedirambunmximde2menors.b) Les persones amb 14 anys podran fer nataci lliure si passen una prova de nivell realitzada pelsocorrista.c) Laccsamenorsde2mesos,perqestionsdesalut.d) Accedirorestaralespaidepiscinavestitdecarreroambcalatdecarrer.e) Utilitzarcaptipusdesabocremesalesdutxesdepiscinaizonacomunadaiges.f) Realitzarcapactivitatperillosaojocsquecomportinriscfsic.g) Noestpermesalaprcticadapnealliure.h) Ls del material de piscina sense el perms. Es responsabilitat de labonat tornar al seu lloc elmaterialutilitzat.i) Recolzar-senirepenjar-sealessureres.j) Lsdulleresoobjectesdevidrefcilmentesmicolables.k) Fumaromenjaralazonadeplatjadepiscina.l) L'sdeflotadorsrecreatiusi/oinflables.m) Fersdelapiscinaatotapersonaquepresentiunaferidaobertai/omalaltiainfecciosa.SOBLIGATORI:n) Dursabatillesdegomanetes,casquetdebanyibanyador.Estprohibitportarrobainteriorsotaelbanyador.o) Dutxar-seabansdentraralapiscina.p) Seguirlanormadesentitdenatacidelscarrils,nedantperladretadelcarrilideixantlliureelcostatesquerre.q) Elsusuarisdepiscinahauranderespectarelsespaisdestinatsa lesdiferentsactivitats ielscartellsindicatiusdecarrillent,migorpid.r) Qualsevolusuaride lapiscinaambalgunadisfunci, lesi,malaltiacardacaodetipusepilptic,nohauriadevenirsol,hohadecomunicaraltcnicosocorristaabansdintroduir-sealaigua.s) Queelsnadonsentrinal'aiguaambbolquersespecials.ESRECOMANA:t) No dur cap tipus de joies o bijuteria mentre es resti al recinte de piscina. En cas de prdua odeteriorament,lainstallacinosenfaresponsabledecaptipusdobjecte,amsderepresentarunriscdelesipelpropiusuariquelesportaiperlaresta.CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AIGUAJOC 20 / 31 5.4. HIDROMASSATGEHorari:SOBLIGATORI:a) Complirlesindicacionsiconsellsdelstcnics.b) Durcasquetdebanyibanyador.c) Abansdentraralaiguasobligatoridutxar-se.d) Que els usuaris i usuries que pateixin o hagi patit algunamalaltia cardaca, respiratria, de caireepilptic,infecciosa-contagiosaodaltrescaracterstiques,handeconsultarambelseumetgeabansdefersdaquestsserveis.NOESPERMET:e) Utilitzarcaptipusdesab,gelocremes.f) Noestpermsaccediralsmenorsde14anys.g) PerapersonesquepateixenmalaltiesinfecciosesohemorrgiesdequalsevoltipusESRECOMANA:h) Utilitzar lhidromassatge a totes les persones que pateixen reumatisme, refredats lleus, fatiga iestrs.i) Nosrecomanableestar-himsde10minuts,iencapcasespodensuperarels20minuts.j) Descansarunsminutsforadelhidromassatgedesprsdelasevautilitzaci.k) Consultaral/lasocorristadelapiscinaencasdetenirqualsevoldubte.SCONTRAINDICATl) Perapersonesambhipertensiarterialgreuohipotensi.m) Perapersonesquepateixendiabetis.n) Peralembarsiperapersonesambvarius.o) Enelcasdecompliralgunadelescondicionsabansesmentadesiesdesitgifersdelespaihaura-hodeconsultar-hoambelseumetge.CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AIGUAJOC 21 / 31 5.5. SAUNESIBANYSDEVAPORHorari:SOBLIGATORI:a) sobligatoricomplirlesindicacionsiconsellsdelstcnics.b) AlrecintedeSaunaibanydeVaporshandedursabatillesdegomanetes,banyador itovallolaperevitarelcontactedirecteambelselementsdereps.c) Abansdelseussobligatoridutxar-se.NOESPERMS:d) Nospermsutilitzarcaptipusdesab,gelocremesalessaunes,banydevaporialazonacomunade descans. Tamb est prohibit ls de guants de crill o daltres elements dexfoliaci. Aix comafaitar-seodepilar-seenaquesteszones.e) Noespotpujaralsbancsambsabatilles.f) Quedaabsolutamentprohibitabocaraiguaalasaunasecaialbanydevapor.g) Noestpermsaccediralsmenorsde15anys.h) Nospermsfumarnimenjar.i) Noestpermsportarjoiesniobjectesmetllicsperriscdecremades.j) Perapersonesambproblemesdevarius,hipertensiarterial,problemescardacs,trastornsdepressi,epilpsia,hipertirodisme,diabetis,infeccionsagudes,insuficinciarenal,malaltiabronquialsevera,edemes,estatsanmics,ambdermatitis,oproblemesdevasodilataci.k) Perapersonesambproblemesdevarius,hipertensiarterial,problemescardacs,trastornsdepressi,epilpsia,hipertirodisme,diabetis,infeccionsagudes,insuficinciarenal,malaltiabronquialsevera,edemes,estatsanmics,ambdermatitis,oproblemesdevasodilataci.ESRECOMANA:l) Consultaralpersonaltcnicdelapiscinaencasdetenirqualsevoldubte.m) s recomanable hidratar-se durant elsmoments previs o immediatament desprs de gaudir de lessaunes,sempreiquanlenvsnosiguidevidreiesfaciunsacuratdelsenvasosiembolcalls.n) Nosrecomanableestar-himsde10minuts,iencapcasespodensuperarels20minuts.o) Recomanem que davant de qualsevol signe o smptoma de trobar-se malament, avisarimmediatamentalpersonaldelcentre.SCONTRAINDICATp) Peralembarsoperalespersonesquevulguinquedar-seenestat.q) Adonesamblamenstruaci.r) Entraralasaunaambmoltaganaoamblestmacmoltple.s) Entrarambunestatdemoltesgotament.t) Perapersonesquehaginestatoperadesrecentment.u) Enelcasdecompliralgunadelescondicionsabansesmentadesiesdesitgifersdelespaishauriadeconsultaraunmetge.CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AIGUAJOC 22 / 31 5.6. SOLRIUMHorari:SOBLIGATORI:a) Durunatovallolaperusar-laenlesgandules.b) Tornaralseullocelmaterialqueshagiestatutilitzant,lesgandulesolescadires.c) UtilitzarxanclesNOESPERMET:d) Accediraaquestespaialespersonesmenorsde14anys.e) Fumar,menjar,niportarenvasosdevidre.f) Accedirosortitdelaterrassamullat.g) Abocar-sealcarrer,llenar-hiobjectesocridaralespersonesquehitransiten.h) Queda restringit ls de pilotes o altresmaterials quepuguin destorbar la tranquillitat de la restadusuaris,exceptuantaquellscasosenquehagiactivitatsprogramades.ESRECOMANA:i) Tenirencompteeltipusdepellieltempsmximdexposicirecomanatencadacas.Lesexposicionsmolt llargues i repetidespodenprovocarunenvellimentprematurde lapell i tambaugmentenelriscdedesenvolupamentduncncerdepell.j) Informardequalsevolanomaliaquesucceeixienlainstallaci.k) Utilitzaradequadamentlescremessolars.l) Certsmedicamentsialgunscosmticsaugmentenlasensibilitatalesradiacions,consulteualvostremetge.CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AIGUAJOC 23 / 31 5.7. ESPAISOL-UVAHorari:SOBLIGATORI:a) Laprimeravegadaquesutilitzaaquestservei,sobligatoriomplirelformularifacilitatperlempresadeSol-Uva.b) Utilitzarsempreulleresdeproteccic) Desmaquillar-seiportarlapellneta.NOESPERMET:d) Lsalsmenorsde18anys.e) Entrarmullat.f) Laccsapersonesquepateixenmalaltiescontagioses.g) Menjar,entrarbegudesambenvasosdevidreofumar.h) Portarrellotges,joiesobijuteria.i) Lsdefiltressolarsicremes.ESRECOMANA:j) Tenirencompteeltipusdepellieltempsmximdexposicirecomanatencadacas.Lesexposicionsmolt llargues i repetidespodenprovocarunenvellimentprematurde lapell i tambaugmentenelriscdedesenvolupamentduncncerdepell.k) Informardequalsevolanomaliaquesucceeixienlamquina.l) Nosrecomanableelseusalesdonesembarassades,hipertensosiaquellsquepateixinmalaltiescardaques.m) Certsmedicamentsialgunscosmticsaugmentenlasensibilitatalesradiacions,consulteualvostremetge.n) saconsellableposar-secremeshidratantsibeureaiguadesprsdecadasessi.o) Nofermsdunasessiperdia,nimsde4persetmana.CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AIGUAJOC 24 / 31 5.8. VESTIDORSHorari:LaDireccidelcentregarantiratotselsusuaris: Serveidenetejaidesinfeccidiari Armarietsperadipositarrobaiobjectespersonals Assecadorsdecabell Dutxes,lavabosivestuarisadaptatsapersonesambmobilitatredudaSOBLIGATORI:a) Vetllarpelseubonmantenimentideixar-losenbonescondicionsperalsusuarisposteriors.b) Dutxar-seeneltempsestrictamentnecessariiferunconsumresponsabledelaigua.c) Ferusdelespaidinslazonadedutxesperassecar-se,aixcomtambperescrrerlequipdebany.d) Nodeixarenvasosalterradelesdutxes,niembolcalls,nirestesdesaboqualsevolaltreobjecte.e) Deixarlliurelarmarietenabandonarlainstallaci.Cadanitesprocedirabuidar-lospernetejar-los.ElsobjectesquehihagipassaranaAtencialusuari,elpropietaristindranunmesperarecollir-los.f) Queelsmenorsde7anysescanvinambelseuacompanyantienelmateixvestidor.NOESPERMET:g) Menjarnifumar.h) Introduir-hiobjectesdevidreodequalsevolaltrematerialquepuguiesclatarotrencarenbocinetspetits.i) Est prohibit prctiques que afectin la salubritat com depilar-se, afaitar-se, tenyir-se, fer-se lamanicuraopedicura,etc.j) Rentarlessabatilles,banyadorsoqualsevoltipusderobapermotiusdhigiene.ESRECORDA:k) Esrecomanaferservirsabatilles.l) Uncopfetservirlarmariet,recordeudeixarlaportatancadaafidevitaraccidents.m) AiguajocBorrellS.Lnoesfaresponsabledelsobjectesdipositatsalsvestidorsiarmariets.n) Elsnensde7anysenendavantqueparticipinenactivitatslliuresacompanyatsdunadult,shaurandecanviarenelvestidorcorresponentalseusexe.o) Elsnensde7anysenendavantqueutilitzinelsvestidorsdegrup,shaurandecanviarellssls,senseacompanyant.CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AIGUAJOC 25 / 31 5.9. PAVELLHorari:LsdelsespaisdePavelliPistaExteriortindranunanormativadsdiferenciatenfuncideltipusdusuariqueelfaciservir.Elsusuaristenendreta: Fer s del pavell per jugar a futbol els dilluns, dimecres i divendres de 14 a 15h(semprequeestiguilliure) Fersdelpavellper jugarabsquetelsdivendresde 16:30a 18:30 (semprequeestiguilliure) Reservarelpavell/pistaperpoderfer-nes. Elcorrectemantenimentdelsespaisaixcomdelmaterialiaparellsesportius.A)ENTRENAMENTSICOMPETICIONSPodranaccedirtotsaquellsequipspertanyentsaclubsoentitatsquetinguinconvenid'sendiesihorarisespecficsambAiguajocBorrellS.L.SOBLIGATORIa) Realitzarlasessipreparatriaambunresponsabletcnicdelpropicluboentitatb) Per a poder realitzar la sessi preparatria a dhaver com a mnim el 50% de laplantilladelequip.c) Elcluboentitatusuaridelainstallacihadevetllarperqulesactuacionsdelpblicassistent a les competicions o entrenaments, aix com la dels seus esportistes,segueixin el present reglament, i impedir que es pugui ocasionar qualsevoldesperfectealpavimentolarestadelequipament.d) Portar calat i roba adequada (esportiva) tant per als esportistes com per alstcnicse) Respectarlesnormesdefuncionamentintern.NOESPERMET:f) Utilitzaraltresarmariets,gbies,espaisopanells informatiusqueelsdesignatspelCentre.g) Fumar,menjaroportarbegudes,imenjarxicletsalinteriordelapistaialeszonesprximes,aixcomutilitzarsubstnciesabrasives,comalcohols,dissolvents,etc.CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AIGUAJOC 26 / 31 h) Que els acompanyants estiguin en la pista o en els passadissos durant el perodequedurilactivitat.i) LautilitzacidelaparelldemegafoniasenseelpermsdelCentre.j) Lautilitzacidelpavell/pistaforadelshorarisdeterminatsperaells.ESRECORDA/ALTRESASPECTESk) Encasdenotarqualsevolmolstia,aturarlactivitaticomunicar-hoaltcnic.l) LaDireccidelcentrepodrmodificarelnombreiordredelessessionsielshorarisdaquestes,quanhoconsiderioportpernecessitatsdelservei.m) Elpersonaldemantenimentdel centrees far crrecde lapreparacidelpavellper la realitzaci de les activitats que figurin al quadrant. En aquestes activitats,sutilitzarelmaterialesportiupropidelcentre.n) En lesactivitatsesportivesorganitzadesper la installacis'haurde respectar lesnormesparticularsdeljocilesbsiquesdecomportamentdejocnet.B)ABONATSEls abonats majors de 18 anys podran fer-ne s daquests espais de forma individual,sempreiquannoestiguinocupats.SOBLIGATORIo) Portarelpropimaterialesportiu.p) Utilitzarrobaesportivaicalatesportiuambsolaneta.NOESPERMET:q) Nospermetrealitzarcapesportcollectiusensereservarpista.r) Estprohibit desplaar lesporteries,manipular les cortineso cistellesdebsquetsenselautoritzacidelpersonaldelainstallaci.C)LLOGUERSDESPAISSOBLIGATORIs) FerlareservaalreadAtencialUsuari.t) ElresponsabledelgrupshadepresentaralpersonaldAtencialUsuari.u) Realitzarelpagamentdelaquotaestipulada.v) Portarelpropimaterialesportiu.w) Utilitzarrobaesportivaicalatesportiuambsolaneta.CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AIGUAJOC 27 / 31 NOESPERMET:x) Desplaar les porteries, manipular les cortines o cistelles de bsquet senselautoritzacidelpersonaldelainstallaci.5.10. GRADESHorari:Els espectadors i espectadores, aix com els/les acompanyants noms podran accedir alsespaisassignats.AiguajocBorrellS.Lnoesresponsabilitzadelsobjectesperdutsooblidatsala installaci.Elsobjectesextraviatsesmantindranalarecepcidelainstallacidurantun perode dun mes; passat aquest termini seran lliurats a entitats o organitzacionsbenfiques.SOBLIGATORIa) Respectaricomplirlesindicacionsiconsellsdelpersonaldelesinstallacions.b) Tenir un comportament cvic i respectus cap al personal de la installaci, elsjugadors/esilarestadepblic.c) Quelesbegudesutilitzadesestiguinenenvasosdeplstic,hermticsiirrompibles.NOESPERMET:d) Fumarenlesinstallacions.e) Menjaralesgrades,inclosestottipusdellaminaduresofruitssecs.f) Entrar-hiampollesdevidre.g) Entrar-hiambbanyador,oanarambeltorsnu.h) Lentradadevehicles,patins,monopatins,bicicletesianimals.i) Fersdelesescalesollocsdepascomaseients.j) Romandreenleszonesdepas.k) Accedir als espais esportius per la zona de grades; shan dutilitzar els accessoshabilitats.l) Ferescalfaments,crrerojugarambpilotesjaquelespaidegradesnosunazonaadaptadaperaquestesfuncions.COMPORTAMENTm) Enelsentrenamentso Noespodrcridaralespersonesqueestiguinrealitzantalgunaactivitat,eltodeveuenaquestespaihaurdeserelnormaldunaconversapertaldenomolestaralsnois/esquerealitzenlesactivitats.n) DurantelspartitsCENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AIGUAJOC 28 / 31 o Respectelequip/jugadorcontrario Animaelteuequip/jugadoro Siguesbon/aamfitrio Respectealesdecisionsdelrbitreo Amb els infants recorda de fomentar la participaci, lesfor,... envers lavictria,laderrota...6. INCOMPLIMENTDELANORMATIVAISANCIONSNoajustar-sealescondicionsdsquemarcaaquestanormativaconstitueixincompliment.Elsincomplimentsesqualificaranenlleus,greusimoltgreus.6.1. Incomplimentslleus:a) Noajustar-sealescondicionsrecollidesenlaNormativarelativesalbonsdeles installacions,mobiliari,etc.,quannocomportindanysaaquests,quenorepresentin maltracta, ni faltin al respecte a les persones, ni suplantacidaltrespersones.b) Nocomplirelpladusosi/olhoraridefuncionamentdelesinstallacions.c) Noseguirlesinstruccionsiindicacionsdelpersonaldeserveienrelaciamblscorrectedelesinstallacionsielfuncionamentdelesactivitats.d) Noajustar-sea lescondicionsestablertescomaobligatriesenlanormativaespecficadsdelsdiferentsespaisesportiusielementsdelesinstallacions.e) Larestade lescondicionsdscontingudesen lapresentNormativa iquenoestiguintipificadescomaincomplimentsgreusomoltgreus.f) Lareincidnciadetresfalteslleusdurantunany,comportarunafaltagreu.6.2. Incomplimentsgreus:a) Noajustar-se a lescondicions recollidesen laNormativa relativesalsespaisesportius,albonsdelesinstallacions,mobiliari,etc.,quancomportindanysaaquests.b) Comportamentincvicalarestadusuarisi/oalpersonalqueprestaserveialesinstallacions.c) Negar-seaabandonarlainstallaci,quanhorequereixielpersonal,pernohaver-seajustatalanormativaiencasdemergnciai/osimulacre.d) Utilitzar la installaci, de manera individual, per a finalitats diferentsdaquellesperalesqualsshaconceditlautoritzaci.e) No ajustar-se al pla dusos i/o lhorari de funcionament de lesinstallacionsquancomportiafectacialarestadusuaris/riesoalservei.CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AIGUAJOC 29 / 31 f) Utilitzar les installacions per part dun collectiu ambpersones diferents i/oactivitats diferents de les que consten en la relaci que en tenen elsresponsablesdelcentre.g) Accedira les installacionssenseautoritzacioamb lacreditacidunaaltrapersona.h) Noajustar-sealanormativadaccsdemenorsdedatalesinstallacions.i) Els incompliments quecausin danys greus a les installacions,perjudicisgreusaaltresusuarisopertorbingreumentlamarxadelsserveis iquenoestrobinqualificadesdemoltgreus.j) La reincidncia en incompliments lleus es considerar tamb incomplimentgreu.k) Lareincidnciadetresfaltesgreusdurantunany,comportarunafaltamoltgreu.6.3. Incomplimentsmoltgreusa) Proferirinsults,amenacesi/oagressionsalarestadusuaris/riesi/oalpersonalqueprestaserveienlesinstallacions.b) Utilitzarla installaciperaactivitatscollectivesdiferentsdaquellesperalesqualsshaconceditlautoritzaci.c) Utilitzar les installacions esportives per a finalitats diferents a lesesportives,senselautoritzacicorresponent.d) Dur a terme activitats prohibides en aquesta Normativa quan aquestessiguinsusceptiblesdegenerarunrendimenteconmic.e) Elsincomplimentsquancausindanysgreusalesinstallacions,perjudicisgreusaaltresusuaris/usuriesopertorbingreumentlamarxadelsserveis.f) Lareincidnciaenincomplimentsgreusesconsiderarincomplimentmoltgreu.6.4. Mesuresaaplicarperincomplimentdelescondicionsds,competnciaenlaplicaciiprescripcidelesmateixes.1 No ajustar-se a les condicions d's del Aiguajoc Borrell S.L per part de l'usuaricomportarl'adopcidelesmesuressegents:a) Incompliments lleus: comunicaci per escrit, expulsi temporal de lesinstallacionsperunperodedundiaaunmes.b) Incomplimentsgreus:comunicaciperescrit,suspensideldretaentradaalesinstallacionsperunperodedunmesfinsaunany.c) Incomplimentsmoltgreus:suspensidelacondicidusuari,perunperodedunanyfinsacincanys,aixcomrescabalarelsdanyseconmicsquegenerialainstallaci.2-L'expulsidelesinstallacions,oqualsevolaltramesuraencaminadaagarantirlaseguretatilordreenelServei,podrseracordadaperqualsevoldelsresponsablesCENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AIGUAJOC 30 / 31 dels centres o per qualsevol treballador de les installacions en cas d'absnciad'aquests,sensperjudicidepoderproposaraldirectordelcentrel'adopcidelesaltresmesures previstes en aquest article. L'expulsi de les installacions tindr carcterimmediatilasevaduradaafectaralarestadelajornadaenquesprodueixielfetquemotival'aplicacid'aquestamesura.3-Lasuspensideldretalentradaalesinstallacionspodrseracordadapeldirector,enprimerainstncia,encasdenoajustar-sealescondicionsd'sprevistesalsapartatsb) i c) de l'article anterior, i posteriorment pel Consell dEquipament, en segonainstncia.5 - El director del centre resoldr imposar alguna de les mesures abansesmentades, vist l'informe previ dels treballadors i coordinador/a de lrea. Lapersona afectada tindr la possibilitat dallegar els arguments que consideriadequatsidaportarelementsdeprovaenlasevadefensaenlaudinciaprviaquese li faci, sensperjudicid'altresactuacions idilignciesquecreguioportunes.Contra la resoluci del director del centre es podr interposar recurs ordinaridavantdelgerentodelaJuntaDirectivadeAiguajocBorrellS.L.6-Laduradadelamesuraaplicableesdeterminar,d'acordambelprincipideproporcionalitat, atenent la intencionalitat en l'actuaci de l'interessat, lanaturalesadelsperjudicisocasionats,lareiteraciilareincidncia.7 - El director del centre podr arbitrar lesmesures cautelars necessries pergarantirelcomplimentdelescondicionsd'sdelainstallaci,sensperjudicidelacompetnciadelscoordinadorsi,entotcas,haurandeserconfirmadesperaquest.8 - Les mesures que es preveuen en aquest article s'aplicaran sens perjudici de lesaccionsdisciplinries,civilsopenalsquecorresponguinsegonslalegislacivigent.9 - LAjuntamentdeBarcelonai la juntadeAiguajocBorrellS.L ser informadadelessancionsques'imposinalspossiblesinfractorsdelanormativad'utilitzaci.6.5. ResponsabilitatsSeranresponsablesdirectesdelesinfraccionsaaquestaNormativa:a. Lespersonesautoresmaterialsdelesinfraccions,siguiperaccioperomissi,tretdelssupsitsquesiguinmenorsdedatoqueconcorrienellsalgunacausalegaldinimputabilitat.Enaquestcas,enrespondranelspares,lesmares,elstutors,lestutoresoaquellespersonesqueposseeixinlacustdiaoguardalegal.b. Les entitats o les persones responsables de lusuari/ria, quanlinfractor/a realitzi lactivitat formant part dun collectiu, seran, tamb,responsablesdelesinfraccionsqueaquellapersonarealitzi.CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AIGUAJOC 31 / 31 c. Les persones titulars dautoritzacions o llicncies, quan, ambmotiu delexercicidundretqueselshaconcedit,cometinunadelesinfraccionsespecificadesenaquestaNormativa.Ladeclaracideresponsabilitatper infraccii laplicacidelamesuracorresponentnoevitaran,encapcas,lobligacidindemnitzarelsdanysiperjudiciscausats.6.6. Garantiesiterminis.a) Nopodranimposar-sesancionssenselainstrucciprviadunexpedient.b) La Comissi Tcnica de Gesti de lequipament s lrgan competent periniciar lexpedient dofici o a instncia de qualsevol part; a aquest efecteescoltari,redactaruninformeenelqualesdetallarelsupsitdelfetilaresolucidelexpedient,enunterminimximde10dies.c) Excepcionalment i quan siguin necessries per garantir el normaldesenvolupament de les activitats o en el supsit que sen puguin deduirperjudicis greus, com a mesura cautelar, en iniciar-se un expedientsancionadoroenqualsevolmomentdelainstrucci,laComissiTcnicadeGestipotacordarlasuspensidelassistnciaelsentrenamentsopartitsolaccs a les installacions per un perode no superior al de la resoluci delexpedient.d) La Comissi Tcnica de Gesti iniciar les actuacions que estimi pertinentspertaldelaborarelplecdecrrecsoblapropostadesobresementi,amblaudincia prvia dels inculpats i en els eu cas de pares o representantslegals i del seu entrenador sempre que aquests siguin menors dedat, elsquals podran presentar les allegacions, justificacions i proves que estiminpertinents.e) Laresolucidelexpedienthaurdeproduir-seenelterminimximdunmesdesdeladatadelseuinici.Anoserquecausesjustificadesdeterminadesperla complexitat de la instrucci aix ho requereixin.En posterioritat serratificatperlaComissideSeguiment/Equipament.f) Lanotificacide lesresolucionsals interessantsesfaranperescritenmomitjanantcorreucertificatocorreuelectrnic.g) Contraaquestaresoluci,espotinterposarrecurspotestatiudereposicienel termini de quinze dies davant el mateix rgan que lha dictat o,directament, recursdalada,queexhaureix la via administrativa,davant laRegidoria competent. Amb ladvertiment que contra la resoluci daquestdarrerrecursnomsrestapresentarrecurscontencisadministratiudavantelsJutjatsContencionsAdministratiusenelterminidedosmesos,ambdsacomptardesdelendemdelarecepcidelasevanotificaci.