NORMES DE FUNCIONAMENT Tipus (VERSIÓ FINAL JUNY 2013)1

 • Published on
  14-Feb-2017

 • View
  219

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 • NORMESDEFUNCIONAMENTCentreEsportiuMunicipalAiguajoc

 • CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AIGUAJOC

  2 / 31

  INDEX pg.

  1. INSTALLACIONS 4

  1.1. ESPAISESPORTIUS1.2. PROCEDIMENTDENTRADAISORTIDA

  a) AbonatdelCentreEsportiuMunicipalAiguajoc.b) Cursetistesnoabonatsqueparticipenenactivitatsdirigides.c) Personesquefanspuntualdelcentre.d) Grupsquerealitzenunaactivitatorganitzada.

  1.3. ACCSPERACOLLECTIUSESPECIALS

  2. REGLAMENT 7

  2.1. PROCESSOSADMINISTRATIUSa) Pagamentdequotes.b) Cobramentdequotesimpagades.c) Modificaciibaixes.d) Baixestemporals.e) RevisimdicaiQestionaridInicialActivitatFsica(QIAF)f) Devolucionscasalsiactivitats.g) Reservadespais.h) Lloguertennisipdelnoabonats.i) Altres.

  3. NORMESGENERALS 9

  3.1. DEFINICIDUSUARI3.2. DRETSDELSUSUARIS3.3. OBLIGACIONSDELSUSUARISDECOMPLIMENTGENERAL3.4. DECOMPLIMENTESPECFICPERAUSUARISQUEPERTANYINAUNCOLLECTIU.3.5. CONDICIONSDACCSALESINSTALLACIONSESPORTIVES.3.6. ALTRESCONDICIONSDACCS

 • CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AIGUAJOC

  3 / 31

  4. UTILITZACIGENERALDESPAISIDEMATERIALESPORTIU 13

  4.1. SDELSESPAIS4.2. SDELMATERIALESPORTIU 4.3. PAUTESDECOMPORTAMENTGENERAL4.4. PAUTESDECOMPORTAMENTSALUDABLES4.5. ORDENACIIPROGRAMACIDELESACTIVITATS4.6. OBJECTESPERDUTSIDISPONIBILITATDARMARIETS4.7. ARMARIETS4.8. PLAFONSINFORMATIUSIWEBDAIGUAJOCi/oENTITATGESTORA4.9. PROTECCIDELAIMATGEPRPIA

  5. NORMATIVAD'ESPAIS 18

  5.1. SALADEFITNESS5.2. SALESDACTIVITATSDIRIGIDES5.3. PISCINA5.4. HIDROMASSATGE5.5. SAUNESIBANYSDEVAPOR5.6. SOLRIUM5.7. ESPAISOL-UVA5.8. VESTIDORS5.9. PAVELL5.10. GRADES

  6. INCOMPLIMENTDELANORMATIVAISANCIONS 31

  6.1. INCUMPLIMENTSLLEUS6.2. INCUMPLIMENTSGREUS6.3. INCUMPLIMENTSMOLTGREUS6.4. MESURESAAPLICARPERINCOMPLIMENTDELESCONDICIONSDS,COMPETNCIAENLAPLICACIIPRESCRIPCIDELESMATEIXES.6.5. RESPONSABILITATS6.6. GARANTIESITERMINIS

  1. INSTALLACIONS

 • CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AIGUAJOC

  4 / 31

  El CEMAIGUAJOC s un equipament esportiu de 4.484m2, titularitatmunicipal i gestionat per AiguajocBorrellS.L

  LhorariordinaridelCentresde6.55a23.00dedillunsadissabteide8,00a15,00diumengeifestiusde9a14h

  1.1. ESPAISESPORTIUS

  Piscinaizonatermal

  3salesdactivitatsdirigidesi1decycling

  1esquaix

  1saladefitness

  1pavell

  1solrium

  1.2.PROCEDIEMTDENTRADAISORTIDA

  TenenaccsalesinstallacionsdelCentreEsportiuMunicipalAiguajoc:

  a) Elsseusabonats.b) Lespersonesqueparticipenenalgunaactivitatorganitzada.c) Lespersonesqueenfanunspuntualpagantlentrada.d) Grupsquerealitzenunaactivitatorganitzada.e) Pblicassistentacompeticions.

  Laccsilasortidadelsusuarisdelcentreselsituatnicaiexclusivamentenlentradaprincipal.

  a) AbonatdelCentreEsportiuMunicipalAiguajoc Hadaccediralcentrepel lectordigitalaqualsevoldelstorniquets.Alasortidahadeferlamateixa

  operaci,tambindiferentmentaqualsevoldelstorniquets. Si labonat est inscrit en una franja horria determinada, el control automtic daccs li autoritza

  lentradailasortida15minutsabansidesprsdelasevafranjahorria.

  b) Cursetistesnoabonatsqueparticipenenactivitatsdirigides Elsinfantsmenorsde12anyshandanaracompanyats. Espermetlentradaalcentre15minutsabansdelinicidelactivitat.

 • CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AIGUAJOC

  5 / 31

  Shadutilitzarelvestidorilespaireservatalactivitatcontractada.

  c) Personesquefanspuntualdelcentre.Entradespuntuals:

  Esvenensemprequelaforamentdelcentrehopermeti. Alpagarlacorresponententrada,esrepeltiquetdepagamenticalportar-loasobreentotmoment. El personal datenci a lusuari prendr les dades personals dels usuaris puntuals per raons de

  seguretat,prviafacilitacideldocumentoficialquelacrediti Lentradadnadreta ls lliuredelsespaisesportius i lassistnciaa lesactivitatsdirigides incloses

  enlagraelladabonaments. Elsespaisquenecessitenreservaprvia,espodenutilitzarsiestanlliuresisilaDireccihopermet. Uncopabandonatelcentre,noespottornaraentrarambelmateixtiquet.

  Lloguers: Shadabonarlimportcorresponentalespaireservatabansdentraralcentre. Espermetlentradaalcentre15minutsabansdelinicidelactivitatilasortida30minutsdesprsde

  finalitzar-la. Nomsespotfersdelespaireservat.

  d) Grupsquerealitzenunaactivitatorganitzada El responsabledelgrupdisposaduncarnetdeproximitatperentrar totelgrupa lavegadaper la

  portaexteriorisemprehaderomandreambelsseusjugadors/alumnes. Elresponsabledelgruphadedipositarundocumentidentificatiupersonalambfotoinomarecepci

  iacanviselilliuralaclaudelvestidor.Elcarnetpersonalelrecuperaralretornarlaclaudelvestidor,enelmomentquetotlequipabandonielcentre.Pertant,noespotretornarlaclausihiquedaalgunmembredelequipdins.

  Shandutilitzarelsvestidorsdegrupsdesignats. Enelcasdequipsquefacincompetici,enelsentrenamentsespermetlentradaalcentre15minuts

  abansdelinicide lactivitat i lasortida30minutsdesprsdefinalitzar-la.Eldiadelacompeticiespermetlentrada45minutsabansdecomenarelpartitilasortidaals30minutsdhaveracabat.

  En el cas de les lligues organitzades per CEM AIGUAJOC, es permet lentrada al centre 15minutsabansdeliniciishadesortir30minutsdesprsdefinalitzar.

  Entotselscasos,elsvestidorsshandedeixartancatsambclau,buitsienbonestat.

  1.3.ACCSPERACOLLECTIUSESPECIALS

 • CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AIGUAJOC

  6 / 31

  Abonatiusuarisambmobilitatreduda

  Lsdelelevadorestlimitatapersonesambmobilitatreduda.ElCentreEsportiuMunicipalAiguajoces reservaeldretdedemanarelcertificatmdiccorresponentquanhoconsiderioport.

  Normativaperaabonatsinfantilsmenorsde12anysNomspodenaccediralesinstallacionsenelscasossegents:

  Assistnciaauncursetoactivitatsdirigidasemprequevaginacompanyatsdunadult(tutorotcnicdelCentre)

  Que vagin acompanyats dun abonat familiar adult (major de 18 anys), que es farresponsable del menor. Sempre que es faci s del centre tots dos han de romandre ,necessriament,alesmateixesdependnciesi/oalapiscina.

  Apartirdels7anyshandutilitzarelvestidorqueelscorresponguipersexe.2. REGLAMENT

  ElCentreEsportiuMunicipalAiguajocdisposadunreglamentdsidunrgimdisciplinariquesdaplicaciatotselsabonatsiusuarisdelcentreesportiu,ialscollectiusexternsusuarisdelcentre,aixcomatoteslespersones que accedeixen al centre de forma espordica mitjanant el pagament de lentrada o lloguerpuntual.

  Lainterpretaciiaplicaciomodificacidaquestreglamentsfacultatdelrgancompetentdelseguimentdelcentre.

  Ls indegutde les installacions idincomplimentdel reglamentpodenssermotiudexpulsi temporalodefinitiva.Lexpulsidefinitivalhadedecidirlrgancompetentdelseguimentdelcentre.

  2.1.PROCESSOSADMINISTRATIUS

  a) Pagamentdequotes LaltaalcentreesformalitzaralesoficinesdelCentreEsportiuMunicipalAiguajoc. Elsrebutsescobraranenelsprimers5diesdecadamesmitjanantrebutbancari. Encasdaturadatcnicadunespaioserveipertasquesdemanteniment i/oadequaci, lusuarino

  tindrdretacapcompensacieconmica. Lesquotesesrevisaranunavegadaalany

  b) Cobramentdequotesimpagades

 • CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AIGUAJOC

  7 / 31

  Ladevolucide2 rebutsdomiciliats consecutiusocasionar laprduade la condicidabonat.Pertornararecuperar-lacalpagarelsimportspendents,lesdespesesdedevoluciielsdretsdinscripcivigents.

  c) Modificaciibaixes Lesnotificacionsdebaixailesmodificacionsdelesdadesbancriescalpresentar-lesabansdeldia25

  delmesanterior.Noesfarcapdevolucisilabaixaescomunicaambposterioritat. Lanotificacicaldrfer-lapersonalmentoperfax,detalmaneraquelapeticiquedienregistrada

  amb la signatura del sollicitant, a qui senviar una confirmaci de la baixa. No sacceptar capdaquestesgestionsperviatelefnica.

  El canvi de quotamotivat per lamodificaci del tram dedat es far de forma automtica, prvianotificacialinteressat.

  d) Baixestemporals Enelscasosqueelcentreesportiuestipuli,labonatpotsollicitarlabaixatemporalprviaaportaci

  deladocumentacijustificativa. Si la baixa sallarga ms enll dels 12 mesos caldr renovar la documentaci justificativa de les

  situacions mdica, treball i estudis. En cap cas es reconeixer una baixa temporal amb carcterretroactiu,ouncophagigeneratunaquotaimpagada.

  e) RevisimdicaiQestionaridInicialActivitatFsica(QIAF)

  Esrecomanalarevisimdicaesportivaabansdiniciarunaactivitatfsicaiespecialmentalcollectiu

  depersonesdemsde65anys.

  f) Devolucionscasalsiactivitats Esretornarel50%delimportsilabaixaescomunica10diesabansdecomenarlactivitatisempre

  quesiguipermalaltiaolesi,previjustificantmdic.

  g) Reservadespais Lareservadelsespaisinclososadeterminadesquotes,comlasaladesquaix,esfarperlawebovia

  telefnica.LarestadespaisesreservaranprviaconfirmacideDirecci.

  h) Altres Encasdeprduadelaclaudelsarmarietsdelloguercalabonar-nelimportaladministraci. Suggerimentsiqueixes:elsusuarisdisposendunimprsperferarribarelssuggerimentsilesqueixes

  quecreguinoportunsaladireccidelcentre,dipositant-loenlabstiasituadaarecepci.Enrebrrespostaenelterminimximde15dies.3. NORMESGENERALS

 • CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AIGUAJOC

  8 / 31

  3.1 DEFINICIDUSUARI

  Sentnperusuari/riaqualsevolpersonafsicaojurdicaquefacisdelainstallaciesportiva,enqualsevolmodalitat o disciplina, ja sigui de manera puntual o perllongada i sota qualsevol de les modalitats ds.Tamb restaran obligades al compliment daquesta normativa aquelles persones que hi romanguin perparticiparopresenciarunesdevenimentquehitinguilloc.

  Abonat

  Per adquirir la condici dabonada, la persona interessada haur de realitzar el pagament del preu pbliccorresponentiaportarlesdadespersonalsnecessriesaladministracidelcentre,perpodertramitarlalta.

  UsuarisPuntualsoTemporals

  Peradquiriraquestacondici,nicamenthadabonarelpreudelentradaodelabonamentprevist,ifacilitarelnomieldocumentoficialquelacrediti.

  UsuarisdeCursosi/oActivitats

  Per adquirir la condici de persona inscrita a un curs o activitat, caldr fer la sollicitud corresponent i lapersonaseradmesaen funcide lesplacesprevistes iperordredinscripci.Quanaquestanopugui seratesapermancadedisponibilitatdeplaces, sintegrarenun llistadesperaperordredepresentaci, alsefectesdaccediralcursoa lactivitatenelmomentqueesprodueixiunavacantoampliacideplaces,siaixspossible.

  Clubs,entitatsiassociacionsesportivesSn aquelles entitats jurdiques que figuren legalment inscrites en el Registre dentitats esportives de laGeneralitati/oenelRegistredEntitatsdelAjuntamentdeBarcelona.CentresdocentsCentreseducatiusdeprimriaisecundriaaixcomescolesespecials.AltresAssociacionsculturalsi/osocialslafinalitatbsicadelesqualsnosiguilaprcticafisicoesportivanielfomentde lactivitat fsica/lesport, per que portin a terme activitats fisicoesportives per als seus associats iassociades,aixcomelsgrupsinformalsdusuaris/riesquehosollicitin.Elrgimdautoritzacidelsdelesinstallacionsserelprevistperalsusuaris/riesindividuals,lentitatgestorapodrdemanarlarelacidelespersonesqueenfaranscomaintegrantsdaquestgrup.

  3.2. DRETSDELSUSUARIS

 • CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AIGUAJOC

  9 / 31

  a) Accediralainstallaciirealitzarlesactivitatsfsico-esportivesenlhorariestablertiperalafinalitatperalaqualacreditiestarautoritzat.

  b) Realitzarlesactivitatsfisicoesportivesperalesqualstinguinautoritzaci.c) Utilitzarelsserveisdaccsgeneraldelesinstallacionsesportives.d) Formularreclamacions,queixesisuggerimentsenrelaciambelservei,seguintelprocediment

  quehihagiestablertirebrerespostadelesqueixesoreclamacionsenelterminide15dieshbilsacomptardesdeladatadelasevapresentaci.

  e) Sollicitar informaci sobre el funcionament o la gesti de les installacions, aix comsobreprogramesiactivitatsesportives.

  f) Exercir els drets daccs, de rectificaci i de cancellaci, dacord amb el que determina la Lleiorgnica15/1999,de13dedesembre,deProteccideDadesdeCarcterPersonal.

  g) Conixer les caracterstiques de les installacions. Amb aquesta finalitat, AiguajocBorrellS.Lmantindractualitzatelscanalspropisdinformacirelativaalessevescaracterstiquesprincipals.

  h) Disposardunreglamentdseneltaulelldinformaci.

  3.3. OBLIGACIONSDELSUSUARISDECOMPLIMENTGENERAL

  a) Fer un bon s de les installacions esportives, respectar-les i cuidar-les, aix com el mobiliari iqualsevolaltreelementquehihagiinstallat.

  b) Mostrar al personal al servei de les installacions lautoritzaci per usar-les, en elmomentdaccedir-hiienqualsevolmomentenquelslademanin.

  c) Collaborar en elmanteniment de la neteja de la installaci i, amb aquesta finalitat, fer s de lespapereresidelsrecipientshiginicsquehiha.

  d) Respectarlhoraridefuncionament.e) Seguirlesindicacionsiinstruccionsquefacielpersonaldeservei.f) Esaconsellablecomunicaralpersonalquehiprestaserveilesalteracionsdefuncionament,els

  desperfectesolesdeficinciesenelfuncionamentdelainstallaci.g) Tractarambrespectelarestadusuarisidusuriesielpersonalquehitreballa.h) Respectaritenircuradelmobiliariidelmaterialesportiu.i) Abonarpuntualmentlestaxesi/opreuspblicsestablertsperacadaserveioespaiesportiui

  peracadamodalitatdsdeterminada.j) Efectuarlaprcticaesportivaambelmaterialilavestimentaadientperacadatipusdinstallaci.k) Abandonarlainstallaciquanhaginestatadvertits/desdelincomplimentdelanormativaies

  neguinarectificar lasevaconducta.Aaquestefecte,elpersonalde la installacit la capacitatdexpulsar qualsevol persona o entitat que no compleixi la normativa vigent, general oespecfica,quefigurarecollidacomanopermesaocomaobligatriaperacadaespai,dacordamblapresentnormativadsiamblarestadenormativalegalquesiguidaplicaci.

  l) Aportarlesdadesnecessriesperaadquirirlacondicidepersonausuriadelesinstallacionsolacondicidepersonainscritaauncursoactivitat.

  m) Noespotgravarimatgesnisons.

 • CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AIGUAJOC

  10 / 31

  n) Noespotferentrenamentsambpersonalali.o) Noespotfumar,nimenjar.p) Noespotaccedirambenvasosdevidreq) Nousarelmbileneldecursdelesactivitatsdirigides.

  3.4. DECOMPLIMENTESPECFICPERAUSUARISQUEPERTANYINAUNCOLLECTIU

  a) Designar, davant AiguajocBorrell S.L i per escrit, la persona que representa lentitat als efectesdelaborarelpladusosdecadatemporadaoperode.

  b) Subscriureimantenirlavignciadelesplissesdasseguranaderesponsabilitatcivilquecobreixinles activitats que shan de realitzar i les persones participants, tantpracticants compblicassistent,sisescau.

  c) Comunicar, amb la urgncia necessria, qualsevol incidncia derivada de les activitats que esprodueixidurantlasevapermannciaenlainstallaci.

  d) Utilitzar la installaci per a la finalitat determinada en lacord dutilitzaci i segons el calendariprevistenelpladusos.

  e) Respectarelnombredusuries idusuarisdacordamblacomunicaciefectuadaenelmomentdelautoritzaci.

  f) SollicitarautoritzaciexpressadeAiguajocBorrellS.Lpermodificarlescondicionsdsdelsdosapartatsanteriors.

  g) Adoptarlesmesuresnecessriespernointerferirenelshorarisienlesactivitatsdelarestadusuarisidusuriesdelesinstallacions.

  3.5. CONDICIONSDACCSALESINSTALLACIONSESPORTIVES

  a) Per accedir a la installaci, lusuari/ria shaur didentificar de la formaque sestableixi, i utilitzaradequadamentelssistemesdecontroldaccsqueexisteixinacadacentre.

  b) Elshorarisdoberturaitancamentdelesinstallacionsestaranexposatsalarecepci.c) Els/lesusuaris/rieshaurandajustar-sealsdies ihoresdobertura i tancamentde les installacions i

  alsdiesiperodesdetancamentestablertsanualment.d) En cas darribar a laforamentmxim,AiguajocBorrell S.L es reserva el dret de tancar laccs a la

  installaci,espaisoalesdiferentsactivitats.e) Lesentradespuntualsnicamentpermetenunnicaccsalainstallaci;noe...

Recommended

View more >