Normes convivència 12 13 web

  • Published on
    03-Jul-2015

  • View
    263

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li> 1. Generalitat de CatalunyaDepartament dEducaciNormes de convivncia a laulaNormes de convivncia a l InstitutInstitut de Pallej 1.-Cal ser puntual:1.-Cal ser puntual:NORMES DE CONVIVNCIAQuan el professor sincorpora a la classe tots els alumnes han Lhora dentrada al centre ve determinada pels timbres, que(Setembre 2012 ) destar en el seu lloc asseguts a la cadira. toquen 5 abans de comenar les classes.Els canvis de classe sn exclusivament per desplaar-se a 2.-Mantenir lordre de laula: les aules especfiques. Es pot aprofitar, si s imprescindible,Normes de convivncia amb els companys Sha de respectar la distribuci de taules i cadires establerta. per anar a buscar material a la taquilla. Aix mateix, lalumne ha destar assegut en el lloc assignat pel tutor, que podr ser modificat puntualment pel professor de2.-Mantenir lordre en els espais comuns :1.-Cal ser puntual:laula.Els passadissos sn espais de circulaci amb un silenciSha de ser puntual a les classes, ja que els retards dificulten Al final de la jornada, es deixar laula en ordre i amb totes les raonable i sense crrer ni jugar.el ritme de treball i aprenentatge dels companys.cadires aixecades (a excepci del dijous) per facilitar la tasca al personal de neteja. 3.-Mantenir la neteja dels espais comuns2.-Respectar el material dels companys: Ledifici no s lespai per menjar, per tant els alumnesCap alumne pot fer s del material dun altre sense el perms3.-Mantenir la neteja de laula: sesperaran a arribar al pati per esmorzar i faran s de lesexplcit daquest. s per aix que resulta imprescindible per al Laula ha destar neta i qualsevol professor pot requerir-ne lapapereres. Qualsevol professor o membre del P.A.S. podrbon funcionament de les classes que cada alumne portineteja abans o al final de la classe si ho considera necessari.indicar a un alumne que realitzi tasques de neteja si se lhasempre tot el material que s necessari per a realitzar lesNo es pot menjar ni beure cap mena daliment ni llaminadurasorprs menjant dins de ledifici.tasques del dia. a excepci dels pats i del menjador cantina.Els robatoris es consideren faltes molt greus.4.-Mantenir lambient destudi i bona convivncia 4.-Mantenir lambient destudi i bona convivncia: Els alumnes sollicitaran perms trucant a la porta per accedir3.-Respectar la dignitat personal dels companys: Dins de laula sha de mantenir lordre i el silenci requerits pel a una aula on sestigui fent classe.Els insults o ofenses, verbals o per escrit, als companys es professor segons lactivitat que es realitzi en cada moment, En el cas que un grup dalumnes sesperi al passads perconsideren una falta greu, i molt greu en el cas deamb lobjectiu de treballar i deixar treballar els companys. sentrar en una aula, ho faran en silenci tot i esperant lesdiscriminaci per raons de sexe, religi o altres. per aix que els alumnes no es poden aixecar lliurement de laindicacions del professor. cadira, parlar amb companys de temes aliens a la classe, etc.Els alumnes no poden sortir al passads en els canvis daula a4.-Respectar la integritat fsica dels companys: Sha de ser estricte en el lliurament dels treballs acadmics. excepci de que tinguin que canviar daula.Cap alumne t dret a fer valer la seva superioritat fsica No es pot sortir de laula sense una causa justificada i permsenfront daltres alumnes.previ del professor. 5.-Mantenir lordre en els lavabos :A tal efecte no estan permesos jocs o activitats que puguin El mal s daquests espais es podr sancionar amb laposar en perill la integritat fsica daltres alumnes o dells 5.-Respectar els companys :permanncia al centre durant el temps desbarjo.mateixos, ja sigui a les aules, espais comuns o zonesSha de respectar el dret a lestudi dels companys, s a dir, nodesbarjo. realitzar activitats que pertorbin el ritme de la classe o puguin6.-mbit temporal i fsic de lInstitutEs considera una falta molt greu els actes dagressi i/omolestar-los. Cal respectar el torn de paraula i aixecar la m Les activitats extraescolars, transport, menjador i lentorncoacci que es realitzin individualment o amb collectivitat per demanar-lo.immediat de lInstitut, tenen la consideraci de vida i espaienfront dun altre alumne.acadmic, i per tant entren dins de la responsabilitat del 6.-Telfons mbils i daltres objectes:personal docent corregir les actuacions dels alumnes en5.-s del dileg: aquests mbits.Lnica via de resoldre les diferncies entre els membres de No s perms portar al centre mbils o qualsevol aparellla comunitat educativa s ls de la paraula i el dileg, de i/o instrument electrnic. No s perms portar 7.- Tabacmanera educada i ordenada. instruments musical que no shagi de fer servir aquell dia, iEst prohibit fumar. menys fer-lo servir fora de laula corresponent. Jugar a la pilota o amb altre material esportiu i/o jocs durant el canvi de classes. Lincompliment daquesta norma tindr com a conseqncia la confiscaci del material per a la seva posterior restituci als pares/mares, segons es cregui convenient. Tant el personal docent com PAS podran realitzar aquesta acci.</li></ul> <p> 2. Normes de convivncia amb el professorat Algunes normes de funcionament del centre Normes dOrganitzaci i Funcionament de Centre (sancions)1.-Responsabilitat i autoritat :1.-Faltes dassistncia i de puntualitat:Els professors sn els responsables duna part del procs Les faltes dassistncia shan de justificar per escrit amb el Les conductes contrries a les normes de convivncia en eleducatiu dels alumnes, i per tant els que ostenten lautoritatmodel existent i lliurar-les al tutor/a. Els alumnes que arribin centre (faltes lleus) i les greument perjudicials per a laen els actes de la vida acadmica.tard a primeres hores han de passar per consergeria. convivncia en el centre (faltes greus) quedaran sempreLa reiteraci en els retards dentrada al centre a primera horaregistrades en els fulls dincidncies. Nhi ha de dos tipus:2.-Puntualitat a les classes: del mat, tarda o a lhora de lesbarjo, es podr corregir amb laEl professor de la classe s qui determina si a un alumne se li permanncia en el centre fora dhorari lectiu. Lacumulaci de A) Per baix rendiment acadmic.ha danotar un retard pel fet dentrar a laula desprs dell, tret retards ser considerat falta greu.Les actituds dels alumnes que afecten el seu rendimentde causa justificada. Setmanalment es lliurar a lalumne un informe amb les faltesacadmic: no portar el material per treballar, actitud passiva adassistncia i retards de la setmana anterior. Aquest informe classe, no lliurar treballs encomanats, deures, etc.3.-Manteniment de lordre i neteja de laula :ha de ser retornat al tutor/a degudament signat pels pares.La reiteraci en aquestes actituds implicar sancions aEn el moment diniciar la classe, el professor podr donar les proposta del professorat/tutor, com quedar-se a recuperar laindicacions a lalumnat present en referncia a lestat dordre i 2.-Full dincidncies :feina a lhora del pati.neteja de laula, per tal que aquests el corregeixin, El full dincidncies s el mecanisme de qu disposa lInstitutindividualment o collectiva. per tal que quedi constncia escrita del comportament dels B) Per actituds contrries a les normes de convivncia enalumnes i a la vegada el canal de comunicaci amb lesel centre.4.-Mantenir lambient destudi i bona convivncia : famlies daquests.Registraran les actituds de lalumne perjudicials per al bonEl professor s lencarregat de dictar les normes deQuan un professor posa un full dincidncies ho comunica a lafuncionament del centre ja sigui de manera lleu o greu.funcionament de la classe, per tal que hi hagi un bon ritme defamlia. (SMS/Trucada telefnica).treball per part dels alumnes.Lacumulaci de fulls dincidncies, encara que siguin lleus,Es consideren faltes lleus :portar a laplicaci del rgim disciplinari del centre, amb les5.-El respecte :corresponents sancions.a) Retards a les classes.Les relacions entre alumnes i professorat es basaran en totb) Menjar a ledifici, llaminadures o altres.moment en el respecte mutu. 3.-Permanncia en el recinte escolar : c) Contestar malament a un professor.s per aix que lalumne sabstindr de pertorbar el bonLa sortida sense perms del recinte escolar/aula, pels mitjans d) Molestar els companys, verbalment o fsica.funcionament de la classe i haur de seguir en tot moment les que sigui, est totalment prohibida i es considera falta molte) Desordre i soroll a classe o pels passadissos.indicacions que li faci el professor, tant a nivell de treballgreu.f) Deteriorament lleu del materialacadmic com de comportament. Aix inclou el temps del menjador i esbarjo. g) Manca de rendiment acadmic.Cada professor determinar el tracte que ha de rebre per parth) Visualitzar el telfon mbil i/o aparell electrnic.dels alumnes quan aquests es dirigeixen a ell.4.-Violncia :La desobedincia a les ordres dun professor es considera Com ja sha dit, ls de la violncia per resoldre les diferncies Es consideren faltes greus:una falta greu de respecte. est totalment prohibida, i pot comportar lexpulsi cautelarimmediata dels alumnes implicats.a) Reiteraci en faltes lleus.6.-La resoluci dels conflictes dins de laula : b) Sortir del centre/aula sense perms.En cas de diferncies entre un professor i un alumne, 5.-Comunicaci amb les famlies :c) Deteriorament greu del material del centre.aquestes shauran de resoldre amb dileg i educaci per s responsabilitat de lalumne realitzar amb diligncia el d) Baralles amb alumnes.ambdues parts, preferentment al final de la classe i de lliurament dels documents que se li facilitin per fer-los arribare) Desobedincia a un professor.manera individual.als seus pares i retornar-los signats al tutor/a, com ara fullsf) Ofenses o amenaces a un professor o alumne.dincidncies, comunicats a lagenda, circulars informatives,g) Els robatoris.7.- El delegat de classe :butlletins de notes i daltres.h) No voler donar el telfon mbils, i/o aparells electrnics.Canalitzar propostes i queixes dels alumnes, que transmetrLomissi daquest deure es considera falta greu.i) No sortir de laula a requeriment dun professor.al tutor del grup. Els tutors/es valoraran els fulls dincidncies i proposaran8.- El tutor del grup classe:els casos a la Direcci del Centre. Lequip docent tamb potEl tutor del grup s la persona que mediar en els conflictesproposar casos a la Direcci.dels alumnes, ja sigui per temes acadmics, o b de relaci Tres faltes lleus constitueixen una greu, i tres greus unaentre ells o amb un professor. molt greu, amb la pertinent mesura correctora imposada per la Direcci del centre i informada la Comissi de Convivncia.</p>