Normes Bàsiques de Seguretat Internet

 • Published on
  28-Feb-2018

 • View
  223

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 7/25/2019 Normes Bsiques de Seguretat Internet

  1/7

  NORMES BSIQUES DE

  SEGURETAT

  La majoria dels problemes que poden trobar-se a Internet es produeixen precisament com a

  conseqncia de no respectar tota una srie de normes bsiques de seguretat. La majoria

  d'aquestes sn de sentit com, i totes molt cils d'aplicar. !ingues present i repassa-les de tan en

  quan. "empre #i #a normes que no parem atenci.

  Correu electrnic

  Sales de xat

  Xarxes socials

  Mbils, taulfons i tauletes tctils

  Jocs en xarxa

  Aplicacions

  http://internetsegura.cat/normes_basiques_seguretat.php#correuhttp://internetsegura.cat/normes_basiques_seguretat.php#xathttp://internetsegura.cat/normes_basiques_seguretat.php#socialhttp://internetsegura.cat/normes_basiques_seguretat.php#mobilhttp://internetsegura.cat/normes_basiques_seguretat.php#jochttp://internetsegura.cat/normes_basiques_seguretat.php#apphttp://internetsegura.cat/normes_basiques_seguretat.php#xathttp://internetsegura.cat/normes_basiques_seguretat.php#socialhttp://internetsegura.cat/normes_basiques_seguretat.php#mobilhttp://internetsegura.cat/normes_basiques_seguretat.php#jochttp://internetsegura.cat/normes_basiques_seguretat.php#apphttp://internetsegura.cat/normes_basiques_seguretat.php#correu
 • 7/25/2019 Normes Bsiques de Seguretat Internet

  2/7

  PEL QUE FA AL CORREU

  ELECTRNIC

  No has d'obrir correus electrnics de remitents desconeuts, i men!s si es troben

  en altres idiomes" Amb fre#$ncia es tracta d'spam %correu brossa& i pot contenir arxius o

  documents adunts amb (irus #ue perudi#uen el teu dispositiu"

  )n el compte de correu #ue utilit*is habitualment no inclouis el teu nom i

  conoms, edat o data de naixement" +as d'usar nics, noms in(entats o neutres"

  -ep./0""" No 1s una bona idea" 2iu massa de tu" 3s preferible utilit*ar altres tipus

  bonpas0"""

  -ots tenir di(erses comptes de correu electrnic4 una seria amb el teu nom per a

  #$estions 5o6cials7 i res m1s, i una altra com la #ue t'aconsellem per un 8s habitual"

  No omplis formularis #ue t'arribin per correu electrnic, en especial a#uells #ue et

  demanin dades personals" Compte amb els correus de bancs on demanen #ue con6rmis

  un compte o un paament bancari" Sempre s9n falsos"

  :a contrasen!a del teu correu electrnic 1s molt important" No la comparteixis

  amb nin8, i utilit*a combinacions de lletres i n8meros, utilit*a aluna ma8scula i alun

  s;mbol, si pot ser"

  No utilit*is sempre la mateixa contrasen!a per a tot"

  No has de seuir i reen(iar les cadenes #ue en(i

 • 7/25/2019 Normes Bsiques de Seguretat Internet

  3/7

  RESPECTE A LES SALES DE XAT

  A ?nternet la ent no sempre 1s #ui diu ser" 3s molt fcil enan!ar i mentir i molta

  ent ho fa" )n especial a#uelles persones #ue poden suposar un risc" No et creuis tot el

  #ue et diuen"

  @'aconsellem #ue no parlis amb persones #ue no coneixes a les sales de xat

  p8bli#ues, de la mateixa manera #ue no et posaries a parlar sobre la te(a (ida amb un

  desconeut al carrer #ue port1s una careta"

  No facilitis en a#uestes sales les te(es dades personals #ue permetin la te(a

  localit*aci9 o identi6caci94 els teus conoms, la te(a adrea, l'escola o institut on

  estudiesB

  ecorda #ue tamb1 has de respectar la pri(acitat de les persones #ue coneixes"

  No facilitis tampoc dades dels teus familiars o amicsDues"

  No en(i

 • 7/25/2019 Normes Bsiques de Seguretat Internet

  4/7

  )t recomanem posar en el teu per6l una imate #ue no t'identi6#ui directament4

  un a(atar o aluna icona #ue t'aradi"

  )l teu per6l com a menor d'edat ha de ser sempre pri(at" 3s molt important"

  No areuis a persones #ue no coneuis f;sicament, i amb les #ue mantinuis

  contacte reular" No ser(eix de res tenir un per6l pri(at si despr1s afeeixes a /II, II o

  KII persones"

  No inclouis informaci9 personal relle(ant en el teu per6l, #ue permeti la te(a

  localit*aci9 o clara identi6caci9" No indi#uis en #uin centre escolar estudies, ni #uins dies

  ests de (acances fora de casa, ni informaci9 personal sobre la situaci9 de la te(a

  fam;lia"

  ecorda #ue tamb1 has de tenir cura de la pri(acitat dels teus familiars i amics,

  pel #ue no has d'incloure informaci9 personal sobre ells sense el seu coneixement i

  consentiment"

  Compte amb les fotora6es #ue pues" @ot i #ue pensis #ue nom1s les (euran els

  teus amics, pensa #ue #ualse(ol d'ells pot ferFne cpies i penarFne aluna en un altre

  lloc" Si penes una fotora6a has de pensar #ue pot arribar a (eureFla #ualse(ol persona4

  pares, professors, compan!s, etc" i #ue pot estar circulant durant an!s per la xarxa"

  Abans de puar una fotora6a en la #ue apareuin altres persones al teu costat,

  has de comunicarFho i obtenir la se(a autorit*aci9"

  +as de ser respectu9sDa #uan escriuis en el mur dels dem1s, i has d'exiir el

  mateix" ecorda #ue les paraules 5se les emporta el (ent7, per el #ue s'escriu a ?nternet

  es #ueda i 1s possible identi6car a l'autor"

 • 7/25/2019 Normes Bsiques de Seguretat Internet

  5/7

  No participis en per6ls o rups en els #ue s'insulta, amenaa o es falta al respecte

  a altres persones" Si trobes un d'a#uests rups hauries de denunciarFho de forma

  annima" -ots ferFho a la prpia xarxa social, informant a tra(1s de la :;nia de 2en8ncia

  annima o directament als Mossos d')s#uadra"

  SI FAS SERVIR EL MBIL O TAULETA

  TCTIL

  :a missateria instantnia 1s molt popular en els mbils4 Lhatsapp, @eleram,

  :ine, ElacEerr! Messener, S!pe, +anouts""" No hem de perdre de (ista #ue moltes de

  les coses #ue ens podem dir amb text poden ser m1s (alorades si es comuni#uen cara a

  cara"

  -er#u no tel prenuin e(ita exposarFlo da(ant els amics i proteeix el

  desblo#uei amb un patr9 r6c, un pin o una contrasen!a"

  Sospita de trucades i SMS de desconeuts i ocults" No donis dades personals

  sense estar del tot seur de #ui hi ha a laltre costat de la l;nia"

  2escarreat nom1s les aplicacions de mbil #ue estan a les botiues

  d'aplicacions o6cials %?phone, Android, Elacberr!,"""& per e(itar #ue inclouin (irus,

  siuin fraudulentes o espi

 • 7/25/2019 Normes Bsiques de Seguretat Internet

  6/7

  Si omples formularis amb les dades personals o per fer compres des del mbil

  asseurat dusar comunicaci9 seura https i amb el actiu"

  )(ita l8s de xarxes LiFOi obertes de les #uals no coneixes el propietari" Al8 pot

  tenir control de les sessions a la te(a xarxa social o al teu correu electrnic #uan lobris

  des del mbil"

  +em de con6urar les opcions de laparell per#u respecti la nostra pri(acitat"

  +em de (iilar #uan donem perm;s per connexions de proximitat amb altres dispositius

  %Eluetooth& i la nostra eolocalit*aci9 %-S& #ue demanen diferents ser(eis %oole

  Maps, @Pitter, Oours#uare, ?nstaram,"""&"

  SI T'AGRADEN ELS JOCS EN XARXA

  -rimer cal asseurarFse si el continut del oc 1s ade#uat per la te(a edat" )lsni(ells de di6cultat del oc i les habilitats necessries per uarFhi necessiten una edat

  m;nima"

  =uan uuis en l;nia amb els teus amics, (iila les pines on accedeixes i no

  donis mai dades personals %nom, adrea, telfon"""& ni dades bancries"

  :es eti#uetes descripti(es informen si el oc cont1 continuts de4 (iolncia,

  llenuate inapropiat, por, droues, sexe, discriminaci9, apostes, oc amb altres

  persones"

  A ?nternet no tothom 1s amic" No #uedis amb les persones #ue coneuis

  mitanant la xarxa" ? si #uedes amb al8, a(isa els teus pares o alun amic #ue

  t'acompan!in i #ueda en un lloc p8blic"

  SI ET DESCARREGUES APLICACIONS

 • 7/25/2019 Normes Bsiques de Seguretat Internet

  7/7

  Oixa't sempre en les eti#uetes i a(isos informatius" Aluns dels ocs i apps mostren

  imates i continuts d'aparena real #ue et poden desaradar" Qeure'ls no et fa ser m1s

  ran" especta l'edat recomanada #ue marca"

  =uan uuis en l;nia fes ser(ir nics %sobrenoms&, noms in(entats o neutres #ue

  no expli#uin detalls sobre tu" No et re6

Recommended

View more >