memoria txostena 2016 - SARKIS LAGUNKETA .8 9 PROYECTOS SIGNIFICATIVOS PROIEKTU ADIERAZGARRIAK Los

Embed Size (px)

Text of memoria txostena 2016 - SARKIS LAGUNKETA .8 9 PROYECTOS SIGNIFICATIVOS PROIEKTU ADIERAZGARRIAK Los

 • m e m o r i at x o s t e n a

  2016

 • 3

  PRESENTACIONAURKEZPENAN

  DIC

  E

  Edificio Deba: sede central de SLK en Vitoria-GasteizPortal de Gamarra n 1. Oficina 112

  01013 Vitoria-Gasteiz Tel. 945 128 887 Fax. 945 121 044E-mail: sarkis@sarkis.es lagunketa@lagunketa.es

  www.sarkislagunketa.com

  Deba Eraikina: SLKko bulego nagusia GasteizenGamarra Atea 1. 112 bulegoa

  Segn EUSTAT, el PIB de la Construccin en el Pas Vasco remont ligeramente un 1,6% en el ao 2016 con respecto al 2015.

  En cualquier caso, el Sector no consigue recuperar su histrica capacidad de produccin y tomando como cifra base (100) la del Ao 2010, se sita en el 2016 en 81,7.

  Se observa por tanto que, mientras los dems sectores productivos han su-perado el ndice de ese ao, el Sector de la Construccin est muy lejos de conseguirlo.

  En esa tendencia de poca actividad ha continuado nuestro Grupo, que ha cerra-do el ejercicio con una facturacin consolidada de 10,2 millones de euros, una de las ms bajas de su ya larga trayectoria de ms de 40 aos.

  An as, nuestra poltica de patrimonializacin y consolidacin de Reservas nos ha permitido cerrar con resultados positivos, tras la venta de nuestras participa-ciones en dos sociedades dedicadas a la Explotacin de Aparcamientos; Sarkis Aparcamientos y Esturnor.

  La finalizacin de un Centro Logstico en Araya (Alava) para Michelin con Cons-trucciones Zikotz Construcciones Prez de San Romn, Giroa y ha resultado ser la Obra ms importante del ao junto con la entrega de 17 Viviendas libres en Zabalgana (Vitoria) para el Grupo Inmobiliario NEINOR.

  En cuanto a los proyectos en curso durante 2016, hemos continuado con los Contratos de Servicios para la Estacin Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Crispijana (Ayuntamiento de Vitoria) en UTE con GS Inima, DAM y SAV y Alokabide (Gobierno Vasco), continuamos la ejecucin de 51 Viviendas, garajes y

  trasteros en Durango para NEINOR, as como la Construccin de un Instituto de Educacin Secundaria en Guees (Bizkaia) para el Departamento de Educacin del Gobierno Vasco adems de varios proyectos de Rehabilitacin en Vitoria, Sector en el que vamos afianzando nuestra presencia .

  En el ao 2017 esperamos recuperar nuestra produccin de forma importante: A travs de la Construccin y Edificacin para Terceros, donde nuestra Cartera de Obra en la fecha de elaboracin de esta memoria ha remontado fuertemen-te, y por la puesta en marcha en los prximos meses de varias promociones inmobiliarias que se ha venido gestando en los ltimos aos, considerando que estamos ante un escenario de fortalecimiento de la demanda en el Sector de la Edificacin Residencial.

  Por lo dems, continuamos a la espera de que nuestros esfuerzos en el escena-rio internacional, den sus frutos en el 2017, en donde la preparacin a travs de BASQUE GROUP (Altuna y URIA, CYCASA y SLK) de licitaciones para la Red de Transporte ferroviaria europea en Serbia, Bulgaria y Polonia, en compaa de Socios Locales, nos permitan anunciar buenas noticias para los prximos ejercicios.

  Lauren Arrizabalaga SaenzPresidente de SLK

  Introduccin del presidente / Presidentearen sarrera 3

  SLK Misin, visin, valores / Zeregina, ikuspegia eta balioak 7

  Antecedentes histricos / Aurrerakin historikoak 9

  Actividades y Sociedades / Jarduerak eta Sozietatea 11

  Personas / Pertsonak 13

  Clientes / Bezeroak 15

  Aliados / Aliatuak 17

  Mapa de procesos principales y procesos clave

  Prozesu nagusien eta prozesu giltzarrien mapa19

  Actividad / JardueraPromocin, Construccin y AparcamientosSustapena, eraikuntza eta aparkalekuak 21

  Aparcamientos SLK / SLK aparkalekuak 23

  Consultora de proyectos / Proiektuei buruzko aholkularitza 25

  Obras y proyectos de SLK / SLK-ren obrak eta proiektuak 26

  Resultados / EmaitzakPrincipales magnitudes econmicas Zenbaki ekonomiko nagusiak 31

  Resultados en la sociedad / Sozietateren emaitzak 33

  Certificaciones, clasificaciones empresariales y procesos de mejoraZiurtapena, enpresa-sailkapenak eta hobekuntza-prozesuak 35

 • 5

  Edificio nueva sede de oficinas municipales de Vitoria-Gasteiz Promotor: Lepazar XXI S.A. Constructor: UTE Lepazar (Lagunketa, Zikotz, Prez de San Romn, Giroa)Arquitectos: Csar Azkarate Gmez y Jess ngel Armendariz EguillorIDOM ingeniera y consultora, s.A.

  Vitoria-Gasteizko udal-bulegoetako egoitza berria den eraikina Sustatzailea: Lepazar XXI S.A. Eraikitzailea: Lepazar ABEE (Lagunketa, Zikotz, Prez de San Romn, Giroa)Arkitektoak: Csar Azkarate Gmez eta Jess ngel Armendariz EguillorIDOM ingeniaritza eta aholkularitza, SA

  EUSTATen arabera, Euskadiko eraikuntza-sektore-ko BPG pixka bat hazi zen 2016an, 2015. urtea-rekin alderatuta. Hain zuzen ere, % 1,6 hazi zen.

  Nolanahi ere, sektoreak ez du lortu haren pro-dukzio-gaitasun historikoa berreskuratzea, eta 2010. urteko zifra (100) oinarri hartuta, 81,7an egon da 2016an.

  Beraz, ikus daitekeenez, sektore produktiboek urte horretako indizea gainditu duten bitartean,

  eraikuntza-sektorea oso urrun dago oraindik.

  Jarduera gutxiko joera horretan mantendu da gure taldea; izan ere, ekitaldia 10,2 milioi euroko fakturazio bateratuarekin itxi du, 40 urte baino gehiagoko ibilbide luzean izan duen txikienetako batekin.

  Hala ere, gordekinak ondare bihurtzeko eta sen-dotzeko politikak aukera eman digu emaitza posi-tiboekin ixteko, aparkalekuak ustiatzen dituzten bi

  sozietatetako (Sarkis Aparcamientos eta Esturnor) gure partaidetzak saldu eta gero.

  Michelinentzako gune logistiko bat amaitu dute Cons-trucciones Zikotz, Construcciones Prez de San Romn eta Giroa enpresek Araian (Araba). Obra hori urteko ga-rrantzitsuena izan da NEINOR higiezinen enpresa tal-dearentzako Zabalganan (Gasteiz) entregatu diren 17 etxebizitza askeekin batera.

  2016ean aribidean zeuden proiektuei dagokienez, Kris-piako (Gasteizko Udala) hondakin-uren araztegirako (HUA) zerbitzu-kontratuekin jarraitu dugu ABEE gisa GS Inima, DAM eta SAV eta Alokabide (Eusko Jaurlaritza) enpresekin. Halaber, NEINOR enpresarentzako 51 etxe-bizitza, garaje eta trasteleku egiten jarraitu dugu Du-

  rangon, bai eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailerako Bigarren Hezkuntzako ikastetxe baten eraikuntzarekin ere Gueesen (Bizkaia). Horrez gain, zenbait birgaitze-proiektu egin ditugu Gasteizen, eta sektore horretan gure presentzia sendotzen ari gara.

  2017an gure produkzioa dezente berreskuratzea es-pero dugu: Hirugarrenentzako eraikuntzaren bitartez, hain zuzen ere, memoria hau eratu den egunean gure obra-zorroak nabarmen gora egin duen sektorearen bi-tartez, eta hurrengo hiletan azken urteetan garatu diren zenbait higiezinen promozio abiaraziz; aintzat hartuta bizileku-erakinen sektorean eskaera sendotzen ari dene-ko testuinguruan gaudela.

  Bestalde, nazioartean egindako ahaleginek 2017an ete-kinak ekartzea espero dugu. Itxaropena dugu BASQUE GROUP (Altuna eta URIA, CYCASA eta SLK) taldearen bitartez Europako trenbide-garraioko sarerako tokiko bazkideekin batera lizitazioak prestatzeak Serbian, Bul-garian eta Polonian aukera ematea albiste onen berri emateko hurrengo ekitaldietan.

  Lauren Arrizabalaga SaenzSLK taldearen presidentea

 • 7

  Satisfacer las necesidades pblicas y privadas en cada uno de nuestros mbitos de actuacin: Consultora de proyectos inmobi-liarios; Construccin, edificacin rehabilitacin y reformas; Pro-mocin y explotacin de inmuebles: Explotacin de aparcamien-tos; Servicios a terceros y a empresas propias. Estos servicios se prestarn con calidad y a unos precios razonables, con respeto al Medio Ambiente, teniendo en todo momento presente la Se-guridad de las Personas y con un eficiente servicio post-venta a travs de un equipo honesto, amable, bien formado, ilusionado y siempre disponible.

  Gure jarduera-eremu guztietan behar publiko zein pribatuei eran tzutea da; hona hemen jarduera-eremu horiek: Higiezin proiektuen inguruko aholkulari tza; Eraikun tza, zaharberrikun tza eta berri tze-lanak; higiezinen sustapena eta ustiaketa: Aparkalekuen ustiaketa; beste ba tzuen tzako eta taldeko enpresen tzako zerbi-tzuak. Zerbi tzu horiek kalitatearekin eta, Ingurumenari dagokio-nez, zen tzuzko prezioetan aurkezten ditugu; gainera, Pertsonen Segurtasuna izaten dugu beti kontuan. Halaber, salmenta osteko zerbi tzu eraginkor bat dugu ondo trebatuta dagoen, gogo handia duen, eta beti prest dagoen talde zin tzo eta atsegin bate bidez.

  La consolidacin de un Grupo Empresarial fuertemente im-plantado en el mercado del Pas Vasco y Estatal, referente des-tacado en el sector a travs las lneas de actividad que desarrolla (Consultora, Construccin, Explotacin, Promocin y Servicios), bien de forma independiente, bien a travs de la colaboracin con Empresas del Sector mediante agrupaciones empresariales y/o nuevas Sociedades

  Euskal Autonomia Erkidegoan zein estatuan ondo sendotuta dagoen Enpresa Taldea finka tzea -gara tzen dituen jarduera lerroen bidez (Aholkulari tza, Eraikun tza, Ustiaketa, Sustapena eta Zerbi tzuak) sektoreko erreferente nabarmena da-, bai taldea bakarrik, bai Sektoreko beste Enpresa ba tzuen lankide tzarekin, enpresa-taldeak edo eta beste sozietate ba tzuk sortuz.

  Entre los Valores fundamentales que SLK promulga para el logro de su Misin y Visin, siguiendo la lnea de la Responsabilidad Social Corporativa, estn el respeto y la proteccin de los Derechos Hu-manos, evitar la discriminacin de las personas, el respeto al Medio Ambiente, y el respeto y cumplimiento de la Legalidad vigente. En cuanto a los Valores profesionales asumidos y reconocidos por SLK est la calidad del Producto y Servicio prestado basada en nuestra experiencia, en la capacidad tcnica, recursos humanos y mate-riales, rentabilidad, y solvencia, lo que redunda en la confianza de nuestros Grup