Memòria 2009 | 2010

  • Published on
    30-Mar-2016

  • View
    222

  • Download
    2

DESCRIPTION

Memria del Collegi Major Monterols del curs 2009-2010 || Memoria del Colegio Mayor Monterols del curso 2009-2010

Transcript

<ul><li><p>memriamemoria</p><p>Corint, 3 08006 Barcelona | tel 932 014 777 | fax 932 016 332info@monterols.es | www.monterols.es</p><p>2009-201009-10.indd 33 23/09/2010 23:22:12</p></li><li><p>memriamemoria 2009-2010Corint, 3 08006 Barcelona | tel 932 014 777 | fax 932 016 332</p><p>info@monterols.es | www.monterols.es</p><p>La portada La portada</p><p>La intensa nevada del passat mes de mar, que va agafar a tota la ciutat de Barcelona per sorpresa, ens ofereix una imatge poc habitual de ledifici de Monterols. La neu, que en altres contrades forma part de la vida quotidiana a lhivern, a casa nostra s sempre un esdeveniment tan inslit que es mereix la foto de portada. </p><p> La intensa nevada del pasado mes de marzo, que cogi por sorpresa a toda la ciudad de Barcelona, nos ofrece una imagen poco habitual del edificio de Monterols. La nieve, que en otros lugares forma parte de la vida cotidiana en invierno, en nuestra ciudad es siempre un acontecimiento tan inslito que se merece la foto de portada.</p><p>09-10.indd 30 23/09/2010 23:22:08</p></li><li><p>Todas las grandes ideas nacen con el riesgo de ser simplificadas. La formacin universitaria es una de ellas: un estudiante corre el riesgo de estar en la universidad sin ser universitario; de acabar </p><p>obteniendo un ttulo que slo acredite una determinada capacidad tcnica. Esta memoria os quiere hacer participar de lo que en Monterols nos gusta llamar intensidad univer-sitaria, una apuesta por sacar lo mejor de los estudiantes.</p><p>En estos das en que se est escribiendo y hablando tanto de la figura de John H. Newman, relea una conferencia que este humanista escribi sobre la idea de universidad. Permi-tidme una cita, algo extensa, de unas lneas antolgicas:</p><p>La educacin universitaria proporciona a la persona capa-cidad de de estar a la altura de las circunstancias en cual-quier puesto de trabajo que ocupe. La capacita para acertar en el trato con los dems y comprender su mentalidad, as como manifestar la suya propia. Proporciona capacidad de entenderse con nobleza, sabiendo conllevarse mutuamen-te. Una persona as formada es capaz de hablar con gente de todas las clases sociales. Sabe cundo hablar y cundo callar, conversar y escuchar. Sabe preguntar cosas perti-nentes y aunque nada pueda aportar, sabe sacar lecciones de lo que los dems dicen. En todo tiempo est disponible sin ser pesado. Es un compaero agradable, alguien con quien contar. Sabe cundo estar serio y cundo alegre. Tiene tacto para decir cosas graciosas as como para volver a la serie-dad cuando conviene. Tiene, aun en medio de la multitud, la paz de un espritu capaz de vivir en el interior de s mismo, que encuentra en l razones para ser feliz, cuando no las halle en su exterior. Estos dones le sirven en pblico y le sostienen cuando est aislado, pues sin ellos el xito es algo trivial, mientras que con ellos incluso el fracaso y la desilu-sin tienen su encanto.</p><p>Estoy convencido de que cuando Newman escriba estas l-neas, lo haca porque se las crea. En Monterols tambin nos creemos que es posible formar universitarios con todas las letras, y trabajamos con este horizonte. En ese sentido, quie-ro agradecer especialmente el esfuerzo e impulso constante del Patronato de Gobierno a lo largo de este curso, econ-micamente difcil para todos. Del mismo modo, tambin estamos agradecidos a tantas personas y entidades que nos estis ayudando muy generosamente con vuestros recursos: os puedo asegurar que estn bien invertidos!</p><p>T otes les grans idees neixen amb el risc de ser simplificades. La formaci universitria ns una: un estudiant corre el risc destar a la universitat sense ser universitari; dacabar obtenint un ttol que noms acrediti una determinada capacitat tcnica. Aquesta memria vol fer-vos participar del que a Monterols ens agrada anomenar intensitat universitria, una aposta per treure el millor dels estudiants.</p><p>En aquests dies en qu sest escrivint i parlant tant de la figura de John H. Newman, rellegia una conferncia que aquest humanista va escriure sobre la idea duniversitat. Permeteu-me que en citi, una mica llargament, unes lnies antolgiques:</p><p>Leducaci universitria proporciona a la persona la capacitat destar a lalada de les circumstncies en qual-sevol lloc de treball que ocupi. La capacitat per encertar en el tracte amb els altres i comprendre la seva mentalitat, i tamb per manifestar-ne la seva. Proporciona capacitat dentendres amb noblesa, sabent-se suportar mtuament. Una persona formada aix s capa de dialogar amb gent de totes les classes socials. Sap quan ha de parlar i quan ha de callar, conversar i escoltar. Sap preguntar coses adients, i encara que no tingui res a aportar, sap treure llions del que els altres diuen. Est disponible en tot moment sense fer-se pesat. s un company agradable, alg amb qui comp-tar. T tacte per dir coses amb grcia, aix com ser seris quan conv. T, fins i tot en mig de la multitud, la pau dun esperit capa de viure en linterior de si mateix, on trobar raons per ser feli, quan no les trobi en lexterior. Aquests dons li serveixen en pblic i el sostenen quan est allat, ja que sense ells lxit s una cosa trivial, mentre que amb ells fins i tot el fracs i la desillusi tenen el seu encant.</p><p>Estic convenut que quan Newman escrivia aquestes ratlles, ho feia perqu se les creia. A Monterols tamb ens creiem que s possible formar universitaris amb totes les lletres, i treballem amb aquest horitz. En aquest sentit, vull agrair especialment lesfor i impuls constants del Pa-tronat de Govern al llarg daquest curs, econmicament di-fcil per a tots. De la mateixa manera, tamb estem agrats a tantes persones i entitats que ens esteu ajudant molt generosament amb els vostres recursos: us puc assegurar que estan ben invertits!</p><p>Presentaci PresentacinJordi PuJol Soler, Director</p><p>09-10.indd 1 23/09/2010 23:18:11</p></li><li><p>Nuestra web va desarrollndose con el paso de los aos para presentar de forma actualizada todas las actividades que se realizan a lo largo del curso: actos acadmicos, tertulias cultura-les, liga de futbol sala... Para eso hay que ponerse al da: la web de Monterols se ha dado un lavado de cara y ahora cuenta con aplicaciones de Web 2.0. El rediseo ha sido realizado por Easymov.</p><p>El nostre web va desenvolupant-se amb el pas dels anys per pre-sentar de forma actualitzada totes les activitats que es realitzen al llarg del curs: actes acadmics, tertlies culturals, lliga de futbol sala... Per aix ens hem de posar al dia: la web de Monterols sha posat maca, i ara compta amb aplicacions de Web 2.0. El redisseny ha estat realitzat per Easymov.</p><p>Una de les tasques prioritries de Monterols s mantenir un ambient que faciliti el creixement del talent personal. Ho fa possible, molt ms que lacurada preparaci de les nostres activitats i cursos, lestmul constant dactituds que sn decisives en la vida professional: la iniciativa, la responsabilitat, la confiana, lordre, la passi per aprendre.</p><p>Una de las tareas prioritarias de Monterols es mantener un ambiente que facilite el crecimiento del talento personal. Lo hace posible, ms que la cuidada preparacin de nuestras actividades y cursos, el estmulo constante de actitudes que son decisivas en la vida profesional: la iniciativa, la responsabilidad, la confianza, el orden, la pasin por aprender.</p><p>Nou disseny web Nuevo diseo web</p><p>Projecci acadmica i professional Proyeccin acadmica i profesional</p><p>Cultivar el talent</p><p>09-10.indd 2 23/09/2010 23:18:16</p></li><li><p>Dos estudiants conversen al comenament duna reuni setmanal dequip per discutir un dels casos del curs Approach to Business Management.</p><p>Dos estudiantes conversan al comienzo de una reunin semanal de equipo para discutir uno de los casos del curso Approach to Business Management.</p><p>09-10.indd 3 23/09/2010 23:18:18</p></li><li><p>EstudiLestudi segueix sent leix central de les ac-tivitats del Collegi Major. s molt freqent veure els collegials dedicar al llarg de tota la setmana llargues estones a estudiar. En poques dexmens no han faltat les con-vivncies destudi i els dies dintens estudi (Nine hours).</p><p>Cursos de redacci, oratria i dissenyCom cada any, tots els residents i amics que ho van desitjar van poder dur a terme els cursos de perfeccionament de lescriptu-ra i de tcniques per parlar en pblic.</p><p>Al igual que la passada edici, el curs de redacci daquest any, impartit per Ricardo Jimnez, va ser on-line, amb dues sessions presencials dobertura i clausura del curs. Durant les 5 setmanes que va durar el curs, el professor feia arribar als alumnes a tra-vs del correu electrnic una proposta de redacci, amb la corresponent part terica. Els alumnes realitzaven la feina, lenviaven al professor i la rebien amb suggeriments i correccions. El curs doratria va ser im-partit per Alejandro Gonzlez i Jaume Figa, que tractaren les bases per poder parlar en pblic i analitzaren les intervencions dels participants.</p><p>A lestiu es va impartir el curs de disseny grfic, consolidat com un tercer eix essenci-al de la comunicaci. </p><p>EstudioEl estudio sigue siendo el eje central de las actividades del Colegio Mayor. Es muy fre-cuente ver a los colegiales dedicar a lo largo de toda la semana largos ratos a estudiar. En pocas de exmenes no han faltado las convivencias de estudio y los das de intenso estudio (Nine hours).</p><p>Cursos de redaccin, oratoria y diseoComo cada ao, todos los residentes y ami-gos que lo desearon pudieron llevar a cabo los cursos de perfeccionamiento de la escri-tura y de tcnicas para hablar en pblico.</p><p>Al igual que en la pasada edicin, el curso de redaccin de este ao, impartido por Ri-cardo Jimnez, fue on-line, con dos sesiones presenciales de apertura y clausura del cur-so. Durante las 5 semanas que dur el curso, el profesor haca llegar a los alumnos a travs del correo electrnico una propuesta de redaccin, con la correspondiente parte terica. Los alumnos realizaban el traba-jo, lo enviaban al profesor y lo reciban de vuelta con sugerencias y correcciones. El curso de oratoria fue impartido por Alejan-dro Gonzlez y Jaume Figa, que trataron las bases para poder hablar en pblico y anali-zaron las intervenciones los participantes.</p><p>En verano se imparti el curso de diseo grfico, consolidado como un tercer eje de la comunicacin.</p><p>1. lvaro Ferrer-Bonsoms (Arquitectu-ra UIC) llegint a la sala destar.</p><p> 2. Alejandro Gonzlez durant una de les sessions del Curs dOratria.</p><p>3. Dos assistents al Curs de lIESE durant una reuni dequip.</p><p>4. Manel Gonzlez (ADE UIC) treba-llant en un article per a Novadiagonal.</p><p>5. Vista de la Sala de Estudi de Mon-terols.</p><p>6. Francesc Cano, Pablo Muoz (Periodisme UPF), Juan Miguel Borda (Economia UB) i Jordi Claret (Magis-teri UIC) visitant les instalacions de Catalunya Rdio.</p><p>1. lvaro Ferrer-Bonsoms (Arquitec-tura UIC) leyendo en la sala de estar. </p><p>2. Alejandro Gonzlez durante una de las sesiones del Curso de Oratoria.</p><p>3. Dos asistentes al Curso del IESE durante una reunin de equipo.</p><p>4. Manel Gonzlez (ADE UIC) traba-jando en un artculo para Novadia-gonal.</p><p>5. Vista de la Sala de Estudio de Monterols.</p><p>6. Francesc Cano, Pablo Muoz (Periodismo UPF), Juan Miguel Borda (Economa UB) y Jordi Claret (Magis-terio UIC) visitando las instalaciones de Catalunya Rdio.</p><p>Estudi Estudio</p><p>1</p><p>3</p><p>4</p><p>2</p><p>5</p><p>09-10.indd 4 23/09/2010 23:18:30</p></li><li><p>Novament, Monterols ha omplert les universitats catalanes de la seva publi-caci Novadiagonal, trilinge, escrita, maquetada i distribuda exclusivament per residents i amics del Collegi Major. Lequip de la revista va publicar aquest any els nmeros 56 i 57 i va planificar els nmeros del curs segent.</p><p>Ms de 15.000 universitaris van poder gaudir de la revista que, malgrat ser elaborada per un equip sempre jove i renovat, s dalta qualitat i amb una personalitat prpia.</p><p>El Club de Premsa tamb va organitzar les Jornades de Comunicaci i Creati-vitat, orientades a joves interessats en estudiar carreres de comunicaci. Van comptar amb la presencia den Fran-cesc Bada, creatiu que ha passat per les principals agncies de publicitat daquest pas, amb una visita a Cata-lunya Rdio de la m de en Francesc Cano i una tertlia plena de debat amb Arturo San Agustn.</p><p>Nuevamente, Monterols ha llenado las universidades catalanas de su publica-cin Novadiagonal, trilinge, escrita, maquetada y distribuida exclusivamen-te por residentes y amigos del Colegio Mayor. El equipo de la revista public este ao los nmeros 56 y 57 y planific los nmeros del curso siguiente.</p><p>Ms de 15.000 universitarios pudieron disfrutar de la revista que, pese a ser elaborada por un equipo siempre joven y renovado, es de alta calidad y con una personalidad propia.</p><p>El Club de Prensa organiz tambin las Jornadas de Comunicacin y Creativi-dad, orientadas a jvenes interesados en estudiar carreras de comunicacin. Contaron con la presencia de Francesc Bada, creativo que ha pasado por las principales agencias de publicidad de este pas, con una visita a Catalunya Rdio de la mano de Francesc Cano y una tertulia llena de debate con Arturo San Agustn.</p><p>Entrada gratuta</p><p>Av. de Ferrer i Gurdia, 6-8</p><p> www.laCaixa.es/ObraSoc</p><p>ial</p><p>UN MN FLOTANT</p><p>FOTOGRAFIES DE </p><p>JACQUES HENRI LARTIG</p><p>UE (1894-1986)</p><p>EXPOSICI </p><p>FINS AL 3 DOCTUBRE D</p><p>E 2010</p><p>Suzanne Lenglen . Nia, 1</p><p>921</p><p>Fotografia de J.H. Lar</p><p>tigue Ministre de la</p><p> Culture France / AA</p><p>JHL</p><p>C</p><p>M</p><p>Y</p><p>CM</p><p>MY</p><p>CY</p><p>CMY</p><p>K</p><p>Lartigue 160x230.pdf</p><p> 1 13/05/10 9:</p><p>59</p><p>N.57 2N SEMESTRE 2</p><p>009-10 1 EURO (GRATUTA</p><p> A UNIVERSITATS)</p><p>UNIVERSITAT ideologa, no gr</p><p>acias | a ritme de lipdub MOSA</p><p>IC Iran nuclear | </p><p>cita con la belleza DIAGONALIA</p><p> social media revolution | Alessa</p><p>ndro dAvenia</p><p>Sandro Rosell</p><p>57</p><p>Entrevista amb un dels </p><p>personatges ms meditics </p><p>de lactualitat catalana</p><p>coberta 57 retocada.indd 2</p><p>15/05/2010 16:13:54</p><p>Portada dels nmeros 56 i 57 de la Revista Novadiagonal editats durant el </p><p>curs 2009-10.</p><p>Portada de los nmeros 56 y 57 de la Revista Novadiagonal editados durante el </p><p>curso 2009-10.</p><p>3</p><p>5</p><p>6</p><p>Club de Premsa i Novadiagonal Club de Prensa y Novadiagonal</p><p>09-10.indd 5 23/09/2010 23:18:43</p></li><li><p>Sobre aquestes lnies, Juan Lpez (Dret UB) posant per una fotografia experi-mental. </p><p>1. Ignacio Sols (Catedrtic dlgebra UCM) va impartir la Conferncia dObertura de la Universitat dEstiu.</p><p>2. Desprs del tradicional pat a Can Cat, durant la tertlia musical amb el President de Monterols.</p><p>A la dreta, Carlos Arco (Belles Arts Uni-versitat de Sevilla) abans de comenar un partit de futbol.</p><p>Sobre estas lneas, Juan Lpez (Derecho UB) posando para una fotografa experi-mental.</p><p>1. Ignacio Sols (Catedrtico de lgebra UCM) imparti la Conferencia de Apertu-ra de la Universidad de Verano.</p><p>2. Despus de la tradicional comida en Can Cat, durante la tertulia musical con el President de Monterols.</p><p>A la derecha, Carlos Arco (Bellas Artes Universidad de Sevilla) antes de comenzar un partido de ftbol.</p><p>Este verano, como cada ao, Monterols y el Colegio Mayor Almonte de Sevilla se trasladaron a Sant Cugat para desarro-llar las actividades de la cuadragsimo sptima edicin de la Universidad de Verano de Filosofa, para tratar sobre las races filosficas y humansticas del pensamiento contemporneo. </p><p>Durante los meses de julio y agosto, estudiantes de toda la geografa espaola contando con...</p></li></ul>